Media no image

Cochlear välkomnar WHO:s globala handlingsplan för förebyggande åtgärder mot dövhet och hörselnedsättning

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 13:00 CEST

Cochlear Limited (ASX: COH), världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar, tog med glädje emot nyheten att World Health Assembly (WHA) idag stödde en resolution som inkluderar en politisk handlingsplan för hörselhälsa och som erkänner fördelarna med att arbeta förebyggande samt att förhindra och behandla hörselnedsättning globalt.

WHA, som är WHO:s förvaltningsorgan och som inkluderar ledande personer inom hälsoområdet från 192 medlemsnationer, har på nytt bekräftat att konkreta steg måste tas för att kunna göra framsteg i hanteringen av den ökande förekomsten av hörselnedsättning. Resolutionen driver ståndpunkten att hörselnedsättning är en betydande folkhälsofråga som förutsätter att varje regering sätter frågan högre på dagordningen och utarbetar en nationell handlingsplan för att bemöta problemet.

WHO uppskattar att över 360 miljoner människor (varav 32 miljoner barn) — mer än 5 procent av världens befolkning — lever med en funktionsnedsättande hörselskada.1 Förekomsten ökar och den globala kostnaden för obehandlad hörselnedsättning har nyligen uppskattats uppgå till 750 miljarder dollar per år.1

WHA-resolutionen innehåller huvuddragen för de konkreta och kostnadseffektiva steg som måste tas. De första stegen handlar om ökad medvetenhet kring frågan, program för hörselscreening vid viktiga tidpunkter i livet, och att öka tillgången till hjälpmedel som t.ex. cochleaimplantat, för dem som har sådana behov.

Chris Smith, företagets VD, välkomnade initiativet från de personer som arbetar med hälsopolitiska frågor på regeringsnivå globalt.

”Resolutionen ger hopp till människor med funktionsnedsättande hörselskador, oavsett hur gamla de är eller varifrån de kommer,” sa Smith. ”I vissa länder har barn med hörselnedsättning ingen möjlighet att gå i skolan. Vuxna med hörselnedsättning hittar inget jobb och når inte sin fulla potential. Äldre vuxna måste vara beredda på kostsamma hälsoproblem när hörselnedsättningen inte behandlas.”

”Äntligen har frågan om dövhet och hörselnedsättning fått den uppmärksamhet den förtjänar. Både dövhet och hörselnedsättning anses nu vara ett betydande globalt folkhälsoproblem, och det världsledande organet för hälsopolitik har uttalat att det är dags att agera. Cochlear drivs av målsättningen att förbättra livskvaliteten hos människor med hörselnedsättning. Som experter på hörselhälsa tar vi gemensamt med andra viktiga aktörer del i ansträngningarna att hantera denna globala hälsofråga.”

”Resolutionen är en viktig milstolpe som, om den implementeras, har potentialen att lindra den enorma börda som miljontals människor och många samhällen upplever.”

Resolutionen anger en rad kritiska steg för att bemöta de problem som dövhet och hörselnedsättning för med sig. Här är några exempel:

 • Öka medvetenheten bland beslutsfattare och den allmänna befolkningen om den höga förekomsten av hörselnedsättning, och vilken påverkan detta har, både socialt och ekonomiskt
 • Öka tillgängligheten till prisvärda hörhjälpmedel av hög kvalitet, inklusive hörapparater och cochleaimplantat, som en del av ett generellt sjukförsäkringssystem för alla
 • Erbjuda fler program för screening av hörsel, med syftet att tidigt kunna identifiera och diagnostisera öronsjukdomar, med särskilt fokus på spädbarn, yngre barn och äldre vuxna
 • Öka medvetenheten om bullerinducerad hörselnedsättning och implementera åtgärder mot bullerexponering i yrkeslivet, i miljön och i rekreationsmiljöer.
 • Samla in mer data om öronsjukdomar och hörselnedsättning för att utbilda och informera politiska beslutsfattare så att dessa kan ta fram evidensbaserade strategier

Många av orsakerna till hörselnedsättning kan undvikas med hjälp av folkhälsoåtgärder. Det uppskattas att 60 procent av hörselnedsättning hos barn kan förhindras. Siffran är högre (75 procent) i låg- och medelinkomstländer än i höginkomstländer (49 procent).2

För närvarande uppskattas det att den globala tillverkningen av hörapparater endast möter 10 procent av det globala behovet.3 Fördelarna med cochleaimplantat för barn är allmänt erkända2,4,5, och forskning visar att cochleaimplantat för vuxna är ett effektivt ingrepp för en mycket större grupp kandidater än vad man tidigare trott.6

Referenser

1.Världshälsoorganisationen. Faktablad nr*300 [Internet]. 2017 [citerad februari 2017]. Tillgänglig på: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/

2.WHO Childhood hearing loss: act now, here is how! 2016 [citerad 10 maj 2017]. Tillgänglig på: http://www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/2016/en/

3.WHO, Världsbanken. Världsrapporten om funktionshinder. Genève: Världshälsoorganisationen. 2011. Tillgänglig på http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/

4.Papsin BC, Gordon KA. Cochlear implants for children with severe-to-profound hearing loss. New England Journal of Medicine. 2007 Dec 6;357(23):2380-7.

5.Marschark M, Rhoten C, Fabich M. Effects of cochlear implants on children's reading and academic achievement. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 2007.

6.Lamb B, Archbold S. Adult Cochlear Implantation: Evidence and experience, The Case for a Review of Provision. Nottingham: The Ear Foundation. [citerad 10 maj 2017]. Tillgänglig på: http://www.earfoundation.org.uk/files/download/667

Cochlear är ett globalt företag med målsättningen att ge människor över hela världen en möjlighet att höra ljud.

Cochlear är världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar. Företaget har 3 000 anställda globalt och investerar mer än 100 miljoner australiensiska dollar per år i forskning och utveckling. Produkterna innehåller hörselsystem för cochlea- och benledningsimplantat samt akustiska implantat. Fler än 450 000 människor i alla åldrar och i över 100 länder kan nu höra tack vare Cochlear. 

Läs vidare »
Uxqgtgjwm6gyilvulvvp

Cochlear lanserar Baha® SoundArc – ett helt nytt icke-kirurgiskt hjälpmedel för benledning

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 09:00 CET

Cochlear lanserar den nya Cochlear™ Baha® SoundArc – ett snyggt och bekvämt hjälpmedel som hjälper människor att höra bättre än någonsin.

C5kfzdbhqvfognlbq02a

Cochlear presenterar världens första ljudprocessor för cochleaimplantat som är Made for iPhone i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 11:00 CEST

Nucleus 7-ljudprocessorn är världens första ljudprocessor1 för cochleaimplantat som är Made for iPhone. Användaren kan nu strömma ljud direkt till ljudprocessorn från en iPhone, iPad eller iPod touch, vilket förbättrar tillgängligheten, uppkopplingsmöjligheterna och ger ökad trådlöshet*

Ta3mfdjnooqqwqu6gudh

​Ny undersökning: Här är ljuden som gör svenskarna lyckliga

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 06:00 CET

Media no image

Cochlear blir mer hörbara i Norge – övertar Medisan Hørselsimplantater AS

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 13:00 CET

Cochlear Europe Ltd har signerat ett avtal som innebär ett övertagande av alla aktierna i Medisan Hørselsimplantater AS. Cochlear har haft ett mycket gott samarbete med den norska distributören av hörselimplantat sedan 1991, något som har bidragit till att befästa Cochlears position på den norska marknaden.

Medisan Hørselimplantater AS har I alla år tillhandahållit Cochlears produkter till vården och tillsammans med professionella delat ambitionen att förbättra livskvaliteten för människor med svårtnedsatt hörsel. Cochlear kommer givetvis även fortsättningsvis att arbeta för detta mål

-Vi är stolta och glada över att de anställda på Medisan Hørselsimplantater AS har bestämt sig för att också börja arbeta för Cochlear. Med detta uppköp kan vi ytterligare stärka vår position på den norska marknaden med produkter, forskning och kunnande. Vi kan även fortsättningsvis upprätthålla ett starkt kundfokus, professionell service och en god support till både kliniker och användare, säger Lotta Vedkholm, VD på Cochlear Nordic.

Cochlear kommer att finnas kvar med ett kontor i Oslo och alla förfrågningar och leveranser kommer att fungera precis som tidigare.

Vi välkomnar Medisan Hørselsimplantater AS till Cochlear!

Cochlear är världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar. Företaget har 2 700 anställda globalt och investerar över 100 miljoner AUS-dollar/år i forskning och utveckling. Produkter innefattar hörselsystem för cochlean, benförankrade och akustiska implantat. Fler än 350 000 människor i alla åldrar och i över 100 länder kan nu höra tack vare Cochlear.

Läs vidare »
Fkqsjaa5d6savjheewqz
O7d2ibbxtsyvel5dwt2v

Nedsatt hörsel – det dolda folkhälsoproblemet som kostar samhället miljarder årligen

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 07:00 CET

Gmsakudinphegtwgmnd4
Kfmjlxafgcjwdgjuym6s

Hörselskadade har svårt att få hjälp – 3 av 4 utan hjälpmedel

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2015 07:30 CET

En nyligen genomförd undersökning av TNS Sifo visar att 3 av 4 hörselskadade idag går utan hörselhjälpmedel och riskerar att drabbas av utanförskap och, i förlängningen, depression och annan psykisk ohälsa. Detta kostar samhället uppemot 55 miljarder kronor varje år.

Media no image

Hörselproblem - en folksjukdom med allvarliga sociala konsekvenser

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2015 13:30 CEST

Nästan hälften av alla svenskar över 50 år har hörselproblem och upplever stor negativ påverkan på såväl arbetslivet som det sociala livet. Detta visar en ny undersökning från TNS Sifo.

Hörselproblem är vanligare än vad man kan tro. En ny Sifo-undersökning som tagits fram under sommaren 2015 visar att 43 % av alla svenskar över 50 år upplever att de har hörselproblem. Det gör det till en för många okänd folksjukdom.

– Redan vid partiellt nedsatt hörselfunktion försämras förmågan att förstå och kommunicera. Hörselnedsättning visar sig i att personen inte kan använda telefon då den inte hör vad motparten säger, titta på TV utan att ha textning på eller höra viktiga signaler som dörrklockan och trafiksirener, säger Claes Möller, professor och verksamhetschef vid Audiologiskt forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro.

Vidare har hörselnedsättningen allvarliga sociala konsekvenser för den drabbade. Sifo-undersökningen visar att hela 42 % av alla över 50 år som har nedsatt hörsel upplever begränsningar eller hinder i sitt vardagsliv på grund av detta. Lika många upplever att deras sociala kontakter påverkas negativt av hörselnedsättningen. 

– Nedsatt hörselförmåga leder ofta till social isolering, förlorad självständighet och psykiska
problem. Arbetslöshet bland personer med hörselnedsättning är dessutom mycket högre än det
nationella genomsnittet, fortsätter Claes Möller. 

Att nedsatt hörsel påverkar arbetslivet bekräftas av den nya Sifo-undersökningen.
Nära hälften (40 %) av 50–59-åringarna upplever att deras hörselnedsättning påverkar deras
arbete negativt.

– Det är oacceptabelt att hörselproblem ska ha en sådan negativ påverkan på så många
människors privat- och arbetsliv. Vi måste börja uppmärksamma denna problematik, så att fler får hjälp i tid, säger Susanna Lauritzen, marknadsansvarig, Cochlear.

För mer information, kontakta:
Claes Möller, professor och verksamhetschef vid Audiologiskt forskningscentrum,
Universitetssjukhuset Örebro
Telefon: 0703-738099
E-mail: claes.moller@oru.se

Susanna Lauritzen, marknadsansvarig, Cochlear Nordic
Telefon: 0766-498601
E-mail: slauritzen@cochlear.com


Om undersökningen
”Hörselnedsättning – en undersökning bland svenska befolkningen” togs fram sommaren 2015 av TNS Sifo i samarbete med Cochlear. Syftet var att få information om vilka begränsningar en hörselskada medför. Ett slumpmässigt urval av 2 507 personer intervjuades.

Cochlear är världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar. Företaget har 2 700 anställda globalt och investerar över 100 miljoner AUS-dollar/år i forskning och utveckling. Produkter innefattar hörselsystem för cochlean, benförankrade och akustiska implantat. Fler än 350 000 människor i alla åldrar och i över 100 länder kan nu höra tack vare Cochlear.

Nästan hälften av alla svenskar över 50 år har hörselproblem och upplever stor negativ påverkan på såväl arbetslivet som det sociala livet. Detta visar en ny undersökning från TNS Sifo.

Läs vidare »
Vlrci9uzk7ylbtwy1e5f

Nu lanserar vi Cochlear Baha® 5-ljudprocessorn – otroligt liten och otroligt smart

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2015 10:34 CEST

Nya Baha® 5 är branschens minsta ljudprocessor för benledning. Den strömmar ljud direkt från en iPhone, iPad eller iPod touch!

Xmeoxpxubfat8ttsdisg

Cochlear lanserar marknadens första helt trådlösa tillbehör till hörselimplantat

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2015 09:58 CEST

Cochlear Limited (ASX: COH), ett ledande företag inom implanterbara hörsellösningar, lanserar nu marknadens första helt trådlösa hjälpmedel till personer med hörselimplantat. Tillbehören ger personer med hörselimplantat betydligt förbättrade möjligheter till god hörsel i besvärliga ljudmiljöer.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marketing Manager, Cochlear Nordic
 • kwalfridsson@cochlear.com
 • 031-792 46 20

Om Cochlear Nordic AB

Cochlear är ett globalt ledande företag för olika hörsellösningar och vår målsättning är att ge alla människor över hela världen en möjlighet att höra ljud.

Cochlear är världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar. Företaget har 3 000 anställda globalt och investerar mer än 100 miljoner australiensiska dollar per år i forskning och utveckling. Produkterna innehåller hörselsystem för cochlea- och benledningsimplantat samt akustiska implantat. Fler än 450 000 människor i alla åldrar och i över 100 länder kan nu höra tack vare Cochlear.

Adress

 • Cochlear Nordic AB
 • Konstruktionsvägen 14
 • 435 33 Mölnlycke
 • Vår hemsida