Cochlears Nucleus® 7-ljudprocessor är nu världens första ljudprocessor för cochleaimplantat som kan användas med iPhone och Android

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 08:00 CEST

• Via Nucleus Smart App* kan användaren av Nucleus 7 övervaka och kontrollera funktioner direkt på alla kompatibla smarttelefoner • Den nya ForwardFocus-funktionen ger användarna ökad kontroll över sin lyssningsmiljö • Fler kan nu få möjlighet till att den nya tekniken genom att Nucleus 7 nu är kompatibel med de Nucleus 24-implantatserien

Cochlear välkomnar WHO:s globala handlingsplan för förebyggande åtgärder mot dövhet och hörselnedsättning

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 13:00 CEST

Cochlear Limited (ASX: COH), världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar, tog med glädje emot nyheten att World Health Assembly (WHA) idag stödde en resolution som inkluderar en politisk handlingsplan för hörselhälsa och som erkänner fördelarna med att arbeta förebyggande samt att förhindra och behandla hörselnedsättning globalt.

WHA, som är WHO:s förvaltningsorgan och som inkluderar ledande personer inom hälsoområdet från 192 medlemsnationer, har på nytt bekräftat att konkreta steg måste tas för att kunna göra framsteg i hanteringen av den ökande förekomsten av hörselnedsättning. Resolutionen driver ståndpunkten att hörselnedsättning är en betydande folkhälsofråga som förutsätter att varje regering sätter frågan högre på dagordningen och utarbetar en nationell handlingsplan för att bemöta problemet.

WHO uppskattar att över 360 miljoner människor (varav 32 miljoner barn) — mer än 5 procent av världens befolkning — lever med en funktionsnedsättande hörselskada.1 Förekomsten ökar och den globala kostnaden för obehandlad hörselnedsättning har nyligen uppskattats uppgå till 750 miljarder dollar per år.1

WHA-resolutionen innehåller huvuddragen för de konkreta och kostnadseffektiva steg som måste tas. De första stegen handlar om ökad medvetenhet kring frågan, program för hörselscreening vid viktiga tidpunkter i livet, och att öka tillgången till hjälpmedel som t.ex. cochleaimplantat, för dem som har sådana behov.

Chris Smith, företagets VD, välkomnade initiativet från de personer som arbetar med hälsopolitiska frågor på regeringsnivå globalt.

”Resolutionen ger hopp till människor med funktionsnedsättande hörselskador, oavsett hur gamla de är eller varifrån de kommer,” sa Smith. ”I vissa länder har barn med hörselnedsättning ingen möjlighet att gå i skolan. Vuxna med hörselnedsättning hittar inget jobb och når inte sin fulla potential. Äldre vuxna måste vara beredda på kostsamma hälsoproblem när hörselnedsättningen inte behandlas.”

”Äntligen har frågan om dövhet och hörselnedsättning fått den uppmärksamhet den förtjänar. Både dövhet och hörselnedsättning anses nu vara ett betydande globalt folkhälsoproblem, och det världsledande organet för hälsopolitik har uttalat att det är dags att agera. Cochlear drivs av målsättningen att förbättra livskvaliteten hos människor med hörselnedsättning. Som experter på hörselhälsa tar vi gemensamt med andra viktiga aktörer del i ansträngningarna att hantera denna globala hälsofråga.”

”Resolutionen är en viktig milstolpe som, om den implementeras, har potentialen att lindra den enorma börda som miljontals människor och många samhällen upplever.”

Resolutionen anger en rad kritiska steg för att bemöta de problem som dövhet och hörselnedsättning för med sig. Här är några exempel:

 • Öka medvetenheten bland beslutsfattare och den allmänna befolkningen om den höga förekomsten av hörselnedsättning, och vilken påverkan detta har, både socialt och ekonomiskt
 • Öka tillgängligheten till prisvärda hörhjälpmedel av hög kvalitet, inklusive hörapparater och cochleaimplantat, som en del av ett generellt sjukförsäkringssystem för alla
 • Erbjuda fler program för screening av hörsel, med syftet att tidigt kunna identifiera och diagnostisera öronsjukdomar, med särskilt fokus på spädbarn, yngre barn och äldre vuxna
 • Öka medvetenheten om bullerinducerad hörselnedsättning och implementera åtgärder mot bullerexponering i yrkeslivet, i miljön och i rekreationsmiljöer.
 • Samla in mer data om öronsjukdomar och hörselnedsättning för att utbilda och informera politiska beslutsfattare så att dessa kan ta fram evidensbaserade strategier

Många av orsakerna till hörselnedsättning kan undvikas med hjälp av folkhälsoåtgärder. Det uppskattas att 60 procent av hörselnedsättning hos barn kan förhindras. Siffran är högre (75 procent) i låg- och medelinkomstländer än i höginkomstländer (49 procent).2

För närvarande uppskattas det att den globala tillverkningen av hörapparater endast möter 10 procent av det globala behovet.3 Fördelarna med cochleaimplantat för barn är allmänt erkända2,4,5, och forskning visar att cochleaimplantat för vuxna är ett effektivt ingrepp för en mycket större grupp kandidater än vad man tidigare trott.6

Referenser

1.Världshälsoorganisationen. Faktablad nr*300 [Internet]. 2017 [citerad februari 2017]. Tillgänglig på: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/

2.WHO Childhood hearing loss: act now, here is how! 2016 [citerad 10 maj 2017]. Tillgänglig på: http://www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/2016/en/

3.WHO, Världsbanken. Världsrapporten om funktionshinder. Genève: Världshälsoorganisationen. 2011. Tillgänglig på http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/

4.Papsin BC, Gordon KA. Cochlear implants for children with severe-to-profound hearing loss. New England Journal of Medicine. 2007 Dec 6;357(23):2380-7.

5.Marschark M, Rhoten C, Fabich M. Effects of cochlear implants on children's reading and academic achievement. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 2007.

6.Lamb B, Archbold S. Adult Cochlear Implantation: Evidence and experience, The Case for a Review of Provision. Nottingham: The Ear Foundation. [citerad 10 maj 2017]. Tillgänglig på: http://www.earfoundation.org.uk/files/download/667

Cochlear är ett globalt företag med målsättningen att ge människor över hela världen en möjlighet att höra ljud.

Cochlear är världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar. Företaget har 3 000 anställda globalt och investerar mer än 100 miljoner australiensiska dollar per år i forskning och utveckling. Produkterna innehåller hörselsystem för cochlea- och benledningsimplantat samt akustiska implantat. Fler än 450 000 människor i alla åldrar och i över 100 länder kan nu höra tack vare Cochlear. 

Läs vidare »

FDA approval for four new products, advancing performance and connectivity

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2020 08:30 CEST

• Cochlear receives FDA approval for the Nucleus® Kanso® 2 Sound Processor, Nucleus®7 Sound Processor for Nucleus 22 implant recipients, Custom Sound® Pro fitting software and the Nucleus® SmartNav system. • The products (except the Nucleus® SmartNav system)will be available in Sweden and the Nordic countries starting in August and September

Cochlear and GN Hearing become world’s first to support direct Android streaming to hearing devices using Bluetooth Low Energy

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2019 07:00 CEST

Collaboration with Google on hearing aid specification now officially brings direct streaming of music, phone calls and other sound to people with hearing loss. For the first time, people can stream sound from their compatible Android devices to their hearing devices using Bluetooth Low Energy.

Malala Yousafzai gives inspiring message to young people around the world about overcoming hearing loss

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2019 08:00 CET

- 34 million children estimated to have disabling hearing loss which can have a significant adverse effect on academic performance if left untreated - New awareness campaign for World Hearing Day highlights that prevention and early treatment of hearing loss can help young people reach their potential and follow their dreams

Kan man förebygga demens med hjälp av hörseln?

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2019 07:00 CET

Unga svenskar riskerar sin hörsel i förtid

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 09:19 CET

Allt eftersom vår vardag blir mer digitaliserad och röststyrd krävs det att vi svenskar ändrar vårt konsumtionsmönster för att värna om vår hörsel. Idag riskerar stora delar av den unga befolkningen i Sverige att skada sin hörsel i förtid.

Stockholm, 2 mars, 2018 – 29 procent av svenskarna utsätter sig själva medvetet för potentiellt farliga volymnivåer och närmare hälften bryr sig inte om att vidta försiktighetsåtgärder i miljöer de känner kan vara skadliga för deras hörsel. Detta framkommer av rapporten ”State of Hearing” som undersöker svenskarnas attityder och beteenden gällande hörsel och som idag publiceras av Cochlear, det världsledande företaget inom implanterbara hörsellösningar.

Rapporten lanseras i samband med Världshörseldagen den 3 mars, ett initiativ från Världshälsoorganisationen (WHO), och temat för årets Världshörseldag är Hear the Future. Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring hur man kan förebygga dövhet och hörselnedsättning, samt stärka hörselvården världen över. Siffror från WHO visar att omkring 466 miljoner människor i hela världen lider av hörselnedsättning.

”State of Hearing”-rapporten avslöjar ett oroväckande riskbeteende hos svenskarna, som i allt större grad kan komma att drabbas av hörselnedsättning. Något som kan leda och tidig kognitiv nedsättning hos vuxna, bland annat demens.

Idag lyssnar 42 procent av den vuxna befolkningen på mobila enheter med för hög volym. Denna andel är störst i åldersgruppen 18–24 år, där 67 procent erkänner att de lyssnar med alldeles för hög ljudvolym. Detta beror delvis på att de tror att de är för unga för att bli påverkade och delvis på okunskap då 20 procent av de tillfrågade tror att hörselnedsättning är en naturlig del av att bli äldre.

- Vi vet att hörselnedsättning kan påverka människors relationer, utbildning och arbete och även i förlängningen den mentala hälsan. Sedan måste vi också tänka på framtiden. Nya utmaningar kommer att uppstå i takt med att världen förändras. Exempelvis får hörseln en allt större betydelse i en värld som är uppbyggd kring röster och ljud. Det räcker att titta på den ökade populariteten för enheter som Amazon Echo och Google Home samt dagens tv-apparater och kylskåp med inbyggda virtuella assistenter för att förstå vilka utmaningar som skulle kunna uppstå för en befolkning med hörselnedsättning, säger Lotta Vedholm, VD på Cochlear Norden.

Tre av fyra upplever att det idag finns hinder för att de ska kunna skydda sin hörsel mer, exempelvis vet vissa inte vart de ska göra ett hörseltest, medan andra känner en rädsla inför resultatet om de skulle besöka en audionom.

- Hörselnedsättning kan drabba vem som helst oavsett ålder och livsstil. Det är viktigt att ta hand om sin hörsel hela livet så att man kan njuta av sina favoritaktiviteter även när man blir äldre. Att skydda sin hörsel i vardagen är enkelt och handlar om sunt förnuft. Att sänka volymen på enheter man använder, att vidta försiktighetsåtgärder på konserter och andra tillställningar eller när man klipper gräset är alla steg i rätt riktning, säger Lotta Vedholm.

Det blir tydligt att svenskarna aktivt måste vidta åtgärder för att skydda hörseln när man ser på svaren från personer som redan diagnostiserats med en hörselnedsättning, men som varken använder hörapparat, hörhjälpmedel eller hörselimplantat. Bland dessa säger:

 • 36 procent att deras hörselnedsättning gör dem obekväma eller frustrerade i sociala sammanhang
 • 40 procent att det har fått dem att undvika vissa sociala sammanhang
 • 37 procent att det har lett till problem på jobbet
 • 24 procent att det har påverkat deras mentala hälsa negativt
 • 23 procent att det har förhindrat dem från att delta i aktiviteter
 • 21 procent att det har lett till ökade påfrestningar för familj, vänner och kollegor.

  Av de tillfrågade säger hälften att de skulle behandla hörselnedsättningen om den påverkade deras förmåga att förstå eller umgås med familj, vänner eller kollegor. Medan en tredjedel (35 procent) endast skulle behandla sin hörselnedsättning om den innebar smärta.

- En hörselnedsättning uppstår oftast gradvis och gör inte ont, vilket betyder att många inte söker behandling när de borde. Alla som är bekymrade över sin hörsel bör söka hjälp hos hörselvården. Det finns många möjligheter till behandling och vård, förklarar Lotta Vedholm. 

Cochlear är världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar. Företaget har 3 000 anställda globalt och investerar mer än 100 miljoner australiensiska dollar per år i forskning och utveckling. Produkterna innehåller hörselsystem för cochlea- och benledningsimplantat samt akustiska implantat. Fler än 450 000 människor i alla åldrar och i över 100 länder kan nu höra tack vare Cochlear.

Läs vidare »

Cochlear lanserar Baha® SoundArc – ett helt nytt icke-kirurgiskt hjälpmedel för benledning

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 09:00 CET

Cochlear lanserar den nya Cochlear™ Baha® SoundArc – ett snyggt och bekvämt hjälpmedel som hjälper människor att höra bättre än någonsin.

Cochlear presenterar världens första ljudprocessor för cochleaimplantat som är Made for iPhone i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 11:00 CEST

Nucleus 7-ljudprocessorn är världens första ljudprocessor1 för cochleaimplantat som är Made for iPhone. Användaren kan nu strömma ljud direkt till ljudprocessorn från en iPhone, iPad eller iPod touch, vilket förbättrar tillgängligheten, uppkopplingsmöjligheterna och ger ökad trådlöshet*

​Ny undersökning: Här är ljuden som gör svenskarna lyckliga

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 06:00 CET

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Marketing Manager, Cochlear Nordic
 • kwgsalijfrvpidbassaxonma@cysocyyhleieatlr.yjcovnmyw
 • 031-792 46 20

Om Cochlear Nordic AB

Cochlear är ett globalt ledande företag för olika hörsellösningar och vår målsättning är att ge alla människor över hela världen en möjlighet att höra ljud.

Cochlear är världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar. Företaget har över 4 000 anställda globalt och investerar mer än 180 miljoner AUD per år i forskning och utveckling. Produkterna innehåller hörselsystem för cochlea- och benledningsimplantat samt akustiska implantat. Sedan 1981 har fler än 600.000 implantat hjälpt människor i alla åldrar att höra i över 180 länder.

Adress

 • Cochlear Nordic AB
 • Konstruktionsvägen 14
 • 435 33 Mölnlycke
 • Vår hemsida