Compare Karlstad

Sofia Tönnberg

Styrelseordförande

Kontaktperson

  • anhqmhsoulhnfitma.rotonncxbergkhlysqdfdzta@stkysogfreti.se
  • +46 70-2489205

Ortschef Sogeti Karlstad

Ordförande i styrelsen för Stiftelsen Compare Karlstad

Kontaktperson när det gäller frågor om ICT-frågor i regionen