Byggnads

Thomas Gustavsson

andre förbundsordförande - 2:e förbundsordförande

Kontaktperson

  • thomas.gfeustawevsynson@gxbyktggdvrdnadodsphol.smje
  • 08-728 48 23
  • 070-531 86 23

Thomas Gustavsson, andre förbundsordförande, 070-531 86 23, 08-728 48 23