Karlsson Varuhus Sverige AB

Sven Olof Kruth

VD

Presskontakt Kontaktperson

  • sven-olof.kruth@karlsson.se
  • 0340-641471
  • 0707 616 300