Svanova Biotech AB

Christina Frimodig

President

Presskontakt Kontaktperson

  • chpqristwlnlylcfhdinmuyzjnwxgawoxka.frtoimodigsyjp@svavtwfytnovannzpyi.crwjpom
  • +46 18 65 49 04
  • +46 70 520 80 90