Livsmedelsakademin

Lotta Törner

VD

Presskontakt Kontaktperson

  • pvlottrhfkmnuxkya.rftohqrner@ljiivsmsdedehelsagqkacckfzjkjdehnmicpohlxmywdjwdiwuflgjn.se
  • 0727-41 58 55