CybAero levererar det första helikoptersystemet till kinesiska AVIC

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2015 08:30 CEST

CybAero har idag efter omfattande flygprov och fabrikstester fått godkännande av kund och kan därmed leverera det första helikoptersystemet till kinesiska AVIC.

I juli 2014 tecknade CybAero ett 8-årigt ramavtal med den kinesiska koncernen AVIC omfattande 70 helikoptersystem till ett värde av cirka 700-800 MSEK. Utöver de 70 systemen har man också beställt ett demonstrationssystem. Detta är nu godkänt för leverans. Exporttillstånd erhölls från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) den 26 juni.

Fabrikstester och testflygningarUnder senare delen av juni har fabrikstester och testflygningar genomförts tillsammans med representanter från AVIC och CybAeros distributör ACC. Systemet med helikoptern har idag godkänts av kunden och kommer under juli att levereras till Kina. Testerna har varit mycket omfattande och har utförts med bland annat kundens egen utrustning i olika miljöer samt i CybAeros nya testcenter.

–Idag har vi avslutat en intensiv testperiod med en nöjd kund, säger Mikael Hult, vd CybAero.

–Vi är mycket positiva till de resultat som vi har uppnått under veckans tester. Systemet som CybAero levererar uppfyller våra krav och kommer att tas i drift redan i augusti. Helikoptern kommer att användas vid demonstrationer för potentiella kunder och övriga intressenter säger Bing Leng, Marknads- och försäljningsdirektör ACC Group AB och Richard Su, General Manager China Aviation Industry Supply and Marketing Corporation.

Leverans till distributör

I mars 2015 erhöll CybAero avrop på de fem första systemen inom ramavtalet. Systemen är under produktion och kommer under hösten 2015 att levereras till ACC.

– Vi har nu inlett leveransfasen av vår största order hittills, och det känns fantastiskt bra. CybAero tar nu steget från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett produktbolag, avslutar Mikael Hult.

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

CybAero har idag efter omfattande flygprov och fabrikstester fått godkännande av kund och kan därmed leverera det första helikoptersystemet till kinesiska AVIC.

Läs vidare »

CybAero genomför ej riktad nyemission

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2015 20:32 CEST

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER SPRIDAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ANBUD OM AKTIEFÖRVÄRV FRÅN CYBAERO AB.

CybAero AB (publ) (”CybAero” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget inte genomför den riktade nyemission, som aviserades genom pressmeddelande den 22 juni 2015, då det framkommit att tidpunkten för genomförande av riktad nyemission inte är gynnsam på för Bolaget och aktieägarna attraktiva villkor.

För mer information vänligen kontakta: 

Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 013-4652900,
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Ina Nehr, marknadskommunikatör CybAero AB, tel 073-325 58 68,
e-post: ina.nehr@cybaero.se

Läs på webben: www.cybaero.se Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Dessa uppgifter lämnas av CybAero AB (publ) i enlighet med regelverket för Nasdaq First North. Denna information lämnades för offentliggörande den 23 juni 2015, kl. 20.00 CET.

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller spridning av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Detta pressmeddelande utgör inte och ska inte uppfattas som ett anbud om att förvärva eller teckna aktier i CybAero AB i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett anbud om, eller en inbjudan att förvärva eller teckna aktier i USA. De aktier som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt motsvarande lagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas eller försäljas inom USA utan registrering, förutom med ett undantag från registreringskraven enligt Securities Act, eller när det handlar om en transaktion som dessa krav inte gäller för, samt i enlighet med tillämpliga lagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktierna kommer inte att börsintroduceras i USA. Kopior av detta meddelande får inte göras i, samt får inte spridas i eller skickas till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller spridning skulle vara olagligt.

Detta pressmeddelande utgör inte något prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (sådant direktiv i kombination med andra tillämpliga implementeringsåtgärder under sådant direktiv inom berörd hemmedlemsstat, "prospektdirektivet"). CybAero AB har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon av medlemsstaterna i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har utarbetats eller kommer att utarbetas i samband med denna riktade nyemission (Private Placement). Med avseende på varje medlemsstat i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har infört prospektdirektivet (varje sådan stat är en "relevant medlemsstat") har inga åtgärder hittills tagits för att erbjuda aktier eller rättigheter till allmänheten där det krävs att ett prospekt offentliggörs i någon relevant medlemsstat. I varje relevant medlemsstat är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom denna medlemsstat enligt prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande skickas och riktar sig endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som arbetar inom investeringsbranschen enligt definitionen i artikel 19(5) i 2000 års lag om finansiella tjänster och marknader (2005 års beslut om finansiell marknadsföring) (Financial Services and Markets Act 2000 [Financial Promotion Order 2005]) (”beslutet”) eller (iii) företag med stor nettoförmögenhet samt andra personer till vilka det lagligen kan meddelas och som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i beslutet (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan hänvisas gemensamt till som ”relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller överenskommelse om att teckna sig för, köpa eller på annat sätt anskaffa sådana aktier kommer endast ges till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera enligt eller förlita sig på detta dokument eller något av innehållet häri. Remium Nordic AB agerar uteslutande för CybAero AB och ingen annan i anslutning till den riktade nyemissionen. Remium Nordic AB kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om personen mottagit detta pressmeddelande eller inte) som sin kund i förhållande till den riktade nyemissionen och är inte ansvarig gentemot någon annan än CybAero AB i fråga om tillhandahållande av det skydd som man ger sina kunder, inte heller i fråga om rådgivning kring den riktade nyemissionen eller någon transaktion eller överenskommelse som avses häri.

Remium Nordic AB lämnar inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, i fråga om korrekthet, fullständighet eller verifiering av informationen som lämnas i detta pressmeddelande, och inget i detta pressmeddelande är, eller ska användas som, ett löfte eller en utfästelse i fråga om detta, vare sig gällande dåtid eller framtid. Remium Nordic AB har inget ansvar för korrekthet, fullständighet eller verifiering och avsäger sig följaktligen, så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag, allt ansvar som de annars kan befinnas ha i fråga om detta pressmeddelande eller andra sådana uttalanden.

Den riktade nyemissionen kommer att omfattas av villkor och händelser som innebär att försäljningen avslutas, inklusive sådana som är sedvanliga för sådana anbud. Remium Nordic AB förbehåller sig rätten att utöva eller avstå från att utöva sina rättigheter i fråga om uppfyllande eller annat av sådana villkor eller vid inträffande av händelser som innebär att försäljningen avslutas, på ett sådant sätt som Bolaget beslutar efter eget gottfinnande. Alla investerare i den riktade nyemissionen anses ha bekräftat att anbud om andelar därmed inte kan fullföljas och att varken Bolaget eller Remium Nordic AB har något rättsligt ansvar gentemot investerarna vid en sådan händelse. Alla investerare i nyemissionen kommer vidare att anses bekräfta (i) informationen i detta pressmeddelande, (ii) att investerarna inte (i syfte att fatta ett investeringsbeslut eller på annat sätt) förlitar sig på råd, rådgivning eller utfästelser (vare sig skriftliga eller muntliga) från Bolaget, Remium Nordic AB eller någon av deras respektive närstående bolag eller någon icke-offentlig information och (iii) att de har rådfrågat sina egna legala rådgivare och rådgivare inom skatt, företag, investering, finans och redovisning i den utsträckning som de anser nödvändigt, och att de har fattat sina egna investeringsbeslut baserat på sitt eget omdöme och på råd från sådana rådgivare som de själva har ansett nödvändiga. Alla investerare förväntas även avfatta ett sedvanligt investerarbrev eller ansökansavtal. Bolaget har inte gett, och investerarna har inte fått från Bolaget, någon icke-offentlig information i samband med den riktade nyemissionen.

Detta pressmeddelande kan innehålla ”framåtblickande uttalanden” som är uttalanden som gäller framtida händelser. I detta sammanhang tar framåtblickande uttalanden ofta upp CybAero AB:s förväntade framtida verksamhet och finansiella resultat, och innehåller ofta ord såsom ”förväntar”, ”räknar med”, ”avser”, ”planerar”, ”anser”, ”önskar” eller ”kommer att”. Framåtblickande uttalanden är till sin natur uttalanden som tar upp frågor som, i olika omfattning, är osäkra och kan påverkas av många faktorer, inklusive finansmarknadernas beteenden, förändrade räntor och växelkurser, pris på råvaror och aktier och värdet på finansiella tillgångar; påverkan av lagstiftning och lagstiftningsrelaterade, utredningsrelaterade och rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder; ett flertal andra frågor på nationell, regional och global skala, inklusive frågor av politisk, ekonomisk, affärsrelaterad och konkurrensrelaterad natur. Dessa faktorer kan få CybAero AB:s faktiska framtida resultat att väsentligen skilja sig från de som uttryckts i dess framåtblickande uttalanden. CybAero AB åtar sig inte att uppdatera sina framåtblickande uttalanden.

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID 60 som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

CybAero AB (publ) (”CybAero” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget inte genomför den riktade nyemission, som aviserades genom pressmeddelande den 22 juni 2015, då det framkommit att tidpunkten för genomförande av riktad nyemission inte är gynnsam på för Bolaget och aktieägarna attraktiva villkor.

Läs vidare »

CybAero förlänger nyemissionsprocessen

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2015 08:48 CEST

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER SPRIDAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ANBUD OM AKTIEFÖRVÄRV FRÅN CYBAERO AB.

CybAero AB (publ) (”CybAero” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets nyemissionsprocess, som aviserades genom pressmeddelande den 22 juni 2015, har förlängts, då dialog fortfarande pågår med ett flertal internationella investerare i olika tidszoner.

För mer information vänligen kontakta: 

Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 070-564 25 45,
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Ina Nehr, marknadskommunikatör CybAero AB, tel 073-325 58 68,
e-post: ina.nehr@cybaero.se

Läs på webben: www.cybaero.se Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID 60 som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Dessa uppgifter lämnas av CybAero AB (publ) i enlighet med regelverket för Nasdaq First North. Denna information lämnades för offentliggörande den 23 juni 2015, kl. 8.45 CET.

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller spridning av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Detta pressmeddelande utgör inte och ska inte uppfattas som ett anbud om att förvärva eller teckna aktier i CybAero AB i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett anbud om, eller en inbjudan att förvärva eller teckna aktier i USA. De aktier som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt motsvarande lagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas eller försäljas inom USA utan registrering, förutom med ett undantag från registreringskraven enligt Securities Act, eller när det handlar om en transaktion som dessa krav inte gäller för, samt i enlighet med tillämpliga lagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktierna kommer inte att börsintroduceras i USA. Kopior av detta meddelande får inte göras i, samt får inte spridas i eller skickas till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller spridning skulle vara olagligt.

Detta pressmeddelande utgör inte något prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (sådant direktiv i kombination med andra tillämpliga implementeringsåtgärder under sådant direktiv inom berörd hemmedlemsstat, "prospektdirektivet"). CybAero AB har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon av medlemsstaterna i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har utarbetats eller kommer att utarbetas i samband med denna riktade nyemission (Private Placement). Med avseende på varje medlemsstat i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har infört prospektdirektivet (varje sådan stat är en "relevant medlemsstat") har inga åtgärder hittills tagits för att erbjuda aktier eller rättigheter till allmänheten där det krävs att ett prospekt offentliggörs i någon relevant medlemsstat. I varje relevant medlemsstat är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom denna medlemsstat enligt prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande skickas och riktar sig endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som arbetar inom investeringsbranschen enligt definitionen i artikel 19(5) i 2000 års lag om finansiella tjänster och marknader (2005 års beslut om finansiell marknadsföring) (Financial Services and Markets Act 2000 [Financial Promotion Order 2005]) (”beslutet”) eller (iii) företag med stor nettoförmögenhet samt andra personer till vilka det lagligen kan meddelas och som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i beslutet (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan hänvisas gemensamt till som ”relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller överenskommelse om att teckna sig för, köpa eller på annat sätt anskaffa sådana aktier kommer endast ges till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera enligt eller förlita sig på detta dokument eller något av innehållet häri. Remium Nordic AB agerar uteslutande för CybAero AB och ingen annan i anslutning till den riktade nyemissionen. Remium Nordic AB kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om personen mottagit detta pressmeddelande eller inte) som sin kund i förhållande till den riktade nyemissionen och är inte ansvarig gentemot någon annan än CybAero AB i fråga om tillhandahållande av det skydd som man ger sina kunder, inte heller i fråga om rådgivning kring den riktade nyemissionen eller någon transaktion eller överenskommelse som avses häri.

Remium Nordic AB lämnar inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, i fråga om korrekthet, fullständighet eller verifiering av informationen som lämnas i detta pressmeddelande, och inget i detta pressmeddelande är, eller ska användas som, ett löfte eller en utfästelse i fråga om detta, vare sig gällande dåtid eller framtid. Remium Nordic AB har inget ansvar för korrekthet, fullständighet eller verifiering och avsäger sig följaktligen, så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag, allt ansvar som de annars kan befinnas ha i fråga om detta pressmeddelande eller andra sådana uttalanden.

Den riktade nyemissionen kommer att omfattas av villkor och händelser som innebär att försäljningen avslutas, inklusive sådana som är sedvanliga för sådana anbud. Remium Nordic AB förbehåller sig rätten att utöva eller avstå från att utöva sina rättigheter i fråga om uppfyllande eller annat av sådana villkor eller vid inträffande av händelser som innebär att försäljningen avslutas, på ett sådant sätt som Bolaget beslutar efter eget gottfinnande. Alla investerare i den riktade nyemissionen anses ha bekräftat att anbud om andelar därmed inte kan fullföljas och att varken Bolaget eller Remium Nordic AB har något rättsligt ansvar gentemot investerarna vid en sådan händelse. Alla investerare i nyemissionen kommer vidare att anses bekräfta (i) informationen i detta pressmeddelande, (ii) att investerarna inte (i syfte att fatta ett investeringsbeslut eller på annat sätt) förlitar sig på råd, rådgivning eller utfästelser (vare sig skriftliga eller muntliga) från Bolaget, Remium Nordic AB eller någon av deras respektive närstående bolag eller någon icke-offentlig information och (iii) att de har rådfrågat sina egna legala rådgivare och rådgivare inom skatt, företag, investering, finans och redovisning i den utsträckning som de anser nödvändigt, och att de har fattat sina egna investeringsbeslut baserat på sitt eget omdöme och på råd från sådana rådgivare som de själva har ansett nödvändiga. Alla investerare förväntas även avfatta ett sedvanligt investerarbrev eller ansökansavtal. Bolaget har inte gett, och investerarna har inte fått från Bolaget, någon icke-offentlig information i samband med den riktade nyemissionen.

Detta pressmeddelande kan innehålla ”framåtblickande uttalanden” som är uttalanden som gäller framtida händelser. I detta sammanhang tar framåtblickande uttalanden ofta upp CybAero AB:s förväntade framtida verksamhet och finansiella resultat, och innehåller ofta ord såsom ”förväntar”, ”räknar med”, ”avser”, ”planerar”, ”anser”, ”önskar” eller ”kommer att”. Framåtblickande uttalanden är till sin natur uttalanden som tar upp frågor som, i olika omfattning, är osäkra och kan påverkas av många faktorer, inklusive finansmarknadernas beteenden, förändrade räntor och växelkurser, pris på råvaror och aktier och värdet på finansiella tillgångar; påverkan av lagstiftning och lagstiftningsrelaterade, utredningsrelaterade och rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder; ett flertal andra frågor på nationell, regional och global skala, inklusive frågor av politisk, ekonomisk, affärsrelaterad och konkurrensrelaterad natur. Dessa faktorer kan få CybAero AB:s faktiska framtida resultat att väsentligen skilja sig från de som uttryckts i dess framåtblickande uttalanden. CybAero AB åtar sig inte att uppdatera sina framåtblickande uttalanden.

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID 60 som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

CybAero AB (publ) (”CybAero” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets nyemissionsprocess, som aviserades genom pressmeddelande den 22 juni 2015, har förlängts, då dialog fortfarande pågår med ett flertal internationella investerare i olika tidszoner.

Läs vidare »

CybAero utreder förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2015 17:35 CEST

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER SPRIDAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ANBUD OM AKTIEFÖRVÄRV FRÅN CYBAERO AB.

CybAero AB (publ) (”CybAero” eller ”Bolaget”) meddelar idag att man utreder förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission av CybAero-aktier till ett begränsat antal svenska och internationella institutionella och strategiska investerare.

Aktierna kommer att emitteras med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman 9 april 2015. Aktiekursen kommer att bestämmas genom ett anbudsförfarande (s k bookbuilding) som börjar kl. 17.31 CET den 22 juni 2015. Prissättningen och aktietilldelning förväntas ske innan handeln börjar på Nasdaq First North kl. 8.45 CET den 23 juni 2015. Det totala antalet aktier som säljs ut i nyemissionen kommer att bestämmas under anbudsförfarandet men är ytterst begränsat till det antal som ryms inom ramen för emissionsbemyndigandet. Kapitalet från den riktade nyemissionen ska användas för att finansiera Bolagets fortsatta expansion.

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare för den riktade emissionen. Ernst & Young AB (EY Law) och Advokatfirman Delphi AB är juridiska rådgivare i samband med transaktionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen genom ett större institutionellt och internationellt inslag men även att tillvarata möjligheten att tillföra nytt kapital på för Bolaget attraktiva villkor.

Bolaget kommer att annonsera resultatet av den riktade nyemissionen så snart anbudsförfarandet är avslutat.

För mer information vänligen kontakta: Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 070-564 25 45,

e-post: mikael.hult@cybaero.se

Ina Nehr, marknadskommunikatör CybAero AB, tel 073-325 58 68,

e-post: ina.nehr@cybaero.se

Läs på webben: www.cybaero.seFilmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID 60 som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Dessa uppgifter lämnas av CybAero AB (publ) i enlighet med regelverket för Nasdaq First North. Denna information lämnades för offentliggörande den 22 juni 2015, kl. 17.30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller spridning av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Detta pressmeddelande utgör inte och ska inte uppfattas som ett anbud om att förvärva eller teckna aktier i CybAero AB i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett anbud om, eller en inbjudan att förvärva eller teckna aktier i USA. De aktier som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt motsvarande lagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas eller försäljas inom USA utan registrering, förutom med ett undantag från registreringskraven enligt Securities Act, eller när det handlar om en transaktion som dessa krav inte gäller för, samt i enlighet med tillämpliga lagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktierna kommer inte att börsintroduceras i USA. Kopior av detta meddelande får inte göras i, samt får inte spridas i eller skickas till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller spridning skulle vara olagligt.

Detta pressmeddelande utgör inte något prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (sådant direktiv i kombination med andra tillämpliga implementeringsåtgärder under sådant direktiv inom berörd hemmedlemsstat, "prospektdirektivet"). CybAero AB har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon av medlemsstaterna i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har utarbetats eller kommer att utarbetas i samband med denna riktade nyemission (Private Placement). Med avseende på varje medlemsstat i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har infört prospektdirektivet (varje sådan stat är en "relevant medlemsstat") har inga åtgärder hittills tagits för att erbjuda aktier eller rättigheter till allmänheten där det krävs att ett prospekt offentliggörs i någon relevant medlemsstat. I varje relevant medlemsstat är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom denna medlemsstat enligt prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande skickas och riktar sig endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som arbetar inom investeringsbranschen enligt definitionen i artikel 19(5) i 2000 års lag om finansiella tjänster och marknader (2005 års beslut om finansiell marknadsföring) (Financial Services and Markets Act 2000 [Financial Promotion Order 2005]) (”beslutet”) eller (iii) företag med stor nettoförmögenhet samt andra personer till vilka det lagligen kan meddelas och som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i beslutet (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan hänvisas gemensamt till som ”relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller överenskommelse om att teckna sig för, köpa eller på annat sätt anskaffa sådana aktier kommer endast ges till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera enligt eller förlita sig på detta dokument eller något av innehållet häri. Remium Nordic AB agerar uteslutande för CybAero AB och ingen annan i anslutning till den riktade nyemissionen. Remium Nordic AB kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om personen mottagit detta pressmeddelande eller inte) som sin kund i förhållande till den riktade nyemissionen och är inte ansvarig gentemot någon annan än CybAero AB i fråga om tillhandahållande av det skydd som man ger sina kunder, inte heller i fråga om rådgivning kring den riktade nyemissionen eller någon transaktion eller överenskommelse som avses häri.

Remium Nordic AB lämnar inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, i fråga om korrekthet, fullständighet eller verifiering av informationen som lämnas i detta pressmeddelande, och inget i detta pressmeddelande är, eller ska användas som, ett löfte eller en utfästelse i fråga om detta, vare sig gällande dåtid eller framtid. Remium Nordic AB har inget ansvar för korrekthet, fullständighet eller verifiering och avsäger sig följaktligen, så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag, allt ansvar som de annars kan befinnas ha i fråga om detta pressmeddelande eller andra sådana uttalanden.

Den riktade nyemissionen kommer att omfattas av villkor och händelser som innebär att försäljningen avslutas, inklusive sådana som är sedvanliga för sådana anbud. Remium Nordic AB förbehåller sig rätten att utöva eller avstå från att utöva sina rättigheter i fråga om uppfyllande eller annat av sådana villkor eller vid inträffande av händelser som innebär att försäljningen avslutas, på ett sådant sätt som Bolaget beslutar efter eget gottfinnande. Alla investerare i den riktade nyemissionen anses ha bekräftat att anbud om andelar därmed inte kan fullföljas och att varken Bolaget eller Remium Nordic AB har något rättsligt ansvar gentemot investerarna vid en sådan händelse. Alla investerare i nyemissionen kommer vidare att anses bekräfta (i) informationen i detta pressmeddelande, (ii) att investerarna inte (i syfte att fatta ett investeringsbeslut eller på annat sätt) förlitar sig på råd, rådgivning eller utfästelser (vare sig skriftliga eller muntliga) från Bolaget, Remium Nordic AB eller någon av deras respektive närstående bolag eller någon icke-offentlig information och (iii) att de har rådfrågat sina egna legala rådgivare och rådgivare inom skatt, företag, investering, finans och redovisning i den utsträckning som de anser nödvändigt, och att de har fattat sina egna investeringsbeslut baserat på sitt eget omdöme och på råd från sådana rådgivare som de själva har ansett nödvändiga. Alla investerare förväntas även avfatta ett sedvanligt investerarbrev eller ansökansavtal. Bolaget har inte gett, och investerarna har inte fått från Bolaget, någon icke-offentlig information i samband med den riktade nyemissionen.

Detta pressmeddelande kan innehålla ”framåtblickande uttalanden” som är uttalanden som gäller framtida händelser. I detta sammanhang tar framåtblickande uttalanden ofta upp CybAero AB:s förväntade framtida verksamhet och finansiella resultat, och innehåller ofta ord såsom ”förväntar”, ”räknar med”, ”avser”, ”planerar”, ”anser”, ”önskar” eller ”kommer att”. Framåtblickande uttalanden är till sin natur uttalanden som tar upp frågor som, i olika omfattning, är osäkra och kan påverkas av många faktorer, inklusive finansmarknadernas beteenden, förändrade räntor och växelkurser, pris på råvaror och aktier och värdet på finansiella tillgångar; påverkan av lagstiftning och lagstiftningsrelaterade, utredningsrelaterade och rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder; ett flertal andra frågor på nationell, regional och global skala, inklusive frågor av politisk, ekonomisk, affärsrelaterad och konkurrensrelaterad natur. Dessa faktorer kan få CybAero AB:s faktiska framtida resultat att väsentligen skilja sig från de som uttryckts i dess framåtblickande uttalanden. CybAero AB åtar sig inte att uppdatera sina framåtblickande uttalanden.

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

CybAero AB (publ) (”CybAero” eller ”Bolaget”) meddelar idag att man utreder förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission av CybAero-aktier till ett begränsat antal svenska och internationella institutionella och strategiska investerare.

Läs vidare »

CybAero påbörjar processen för notering på Nasdaq Stockholm under 2016

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2015 08:30 CEST

Styrelsen i CybAero fattade, vid senaste styrelsemötet, beslut om att förbereda bolaget för byte av handelsplats för bolagets aktier, från Nasdaq First North till Nasdaq Stockholm, under 2016.

CybAero har vuxit kraftigt de senaste åren och styrelsen anser att ett byte till Nasdaq Stockholm är ett naturligt steg i bolagets utveckling.

– Intresset för CybAeros aktie har ökat under det senaste året, från såväl privata som institutionella investerare. En notering på Nasdaq Stockholm innebär ytterligare en kvalitetsstämpel för bolaget samtidigt som det skapas bättre förutsättningar för fler institutionella investerare att ta del av bolagets fortsatta utveckling, säger Mikael Hult, VD på CybAero. 

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

CybAero, som utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, har vid det senaste styrelsemötet beslutat att förbereda bolaget för att byta handelsplats för bolagets aktier.

Läs vidare »

CybAero har genomfört framgångsrika fabrikstester för kinesiska tullen

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2015 17:34 CEST

CybAero, som utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, fick i januari 2014 en order på tre system till den kinesiska tullen. Systemen kommer att baseras på tre nybyggda fartyg och kommer att användas för bland annat tullkontroll, hamnförvaltning och kampen mot smuggling.

CybAero har nu genomfört samtliga tester för det första systemet som kommer att levereras till den kinesiska tullen för operativ användning på nybyggda fartyg. Testerna har utförts tillsammans med det kinesiska varvet som bygger fartygen för slutanvändaren.

Huvudkomponenten i systemet är CybAeros fjärrstyrda helikopter APID 60 med den utökade kapaciteten att verka från fartyg. Dessutom ingår bland annat markstation och landningssystem som stödjer helikopterns förmåga att automatiskt lyfta och landa på fartyg. Det är detta som gör att systemet är tekniskt unikt. Kinesiska tullen kommer att bli först i världen med att använda denna unika funktionalitet. Med hjälp av systemet kommer de att kunna bevaka mycket stora områden effektivt och automatiskt och blir därigenom världsledande.

Testerna som genomfördes i Sverige var lyckade. Några tester kan dock inte genomföras på plats i Sverige på grund av nationella begränsningar och kommer istället att utföras på plats i Kina.

Det första systemet kommer att skickas till kunden där slutgiltig integration på fartyget och kompletterande tester kommer att genomföras. Resterande två system kommer att levereras kort därefter.

– Vi är väldigt stolta över att kunden valde oss som leverantör. Det nya systemet är absolut spjutspetsteknik som kunden inom kort kommer att kunna implementera. Vi har nått en viktig milstolpe i projektet och ser fram emot återstående integration och systemleverans, säger Mikael Hult, VD för CybAero.

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID 60 som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

CybAero har genomfört framgångsrika fabrikstester för kinesiska tullen. CybAero, som utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, fick i januari 2014 en order på tre system till den kinesiska tullen. Systemen kommer att baseras på tre nybyggda fartyg och kommer att användas för bland annat tullkontroll, hamnförvaltning och kampen mot smuggling.

Läs vidare »

CybAero har genomfört framgångsrika demoflygningar i Kina

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2015 10:00 CEST

CybAero, som utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, har genomfört demonstrationsflygningar i Hainan i Kina tillsammans med sin kund AVIC. De nu genomförda demonstrationsflygningarna är de första i en serie inplanerade flygningar för utvalda kunder i Kina.

I juli 2014 tecknade CybAero och AVIC ett ramavtal där AVIC förbinder sig att köpa minst 70 system under de närmaste åtta åren. Detta innebär ett försäljningsvärde på minst 700-800 MSEK. Den 31 mars i år gjorde AVIC avrop på de fem första systemen inom ramen för avtalet. Nu siktar AVIC på ytterligare kunder genom att genomföra nya demonstrationsflygningar på olika platser i Kina.

– Vi är väldigt nöjda över att tillsammans med AVIC visa upp vårt system för nya potentiella kunder, säger Mikael Hult, vd CybAero.

Under tre dagar har CybAeros flygteam tillsammans med AVIC och ACC gjort ett antal flygningar i Hainan. Den 27 april genomfördes en längre flygning för ett sjuttiotal speciellt inbjudna representanter från bland annat Fiskerimyndigheten, Sjöpolisen, Sjöfartsverket och skeppsvarv. Ett av syftena med demonstrationen var att visa hur man kan identifiera båtar och fartyg genom att till exempel videodokumentera registreringsnummer och position. Under måndagens demonstrationsflygningar fanns sex medarbetare från CybAero på plats. Flygningarna innehöll olika uppdragstyper där helikoptern sattes på tuffa prov.

– Det var en mycket viktig demonstration av vårt helikoptersystem och flygningarna gick perfekt, säger Mikael Hult.

CybAero är sedan tidigare inne i en leveransfas av ett avancerat system till kinesiska tullen, en order bolaget fick i januari 2014.
–Under den nu pågående testperioden av det systemet har vi identifierat några mindre problem som har påverkan på systemets funktion. Dessa är nu identifierade och åtgärdade men för att säkerställa systemets funktionalitet har vi beslutat förlänga testperioden ytterligare. Vi vill naturligtvis leverera med högsta kvalitet till kunden, avslutar Mikael Hult.

Se gärna filmen från demoflygningen i Kina: http://m.hinews.cn/news/show.php?url=http://www.hinews.cn/news/system/2015/04/28/017518444.shtml

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID 60 som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

CybAero, som utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, har genomfört demonstrationsflygningar i Hainan i Kina tillsammans med sin kund AVIC. De nu genomförda demonstrationsflygningarna är de första i en serie inplanerade flygningar för utvalda kunder i Kina.

Läs vidare »

CybAero erhåller exporttillstånd för demoflygningar i Kina

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2015 08:30 CEST

First North-listade CybAero, som utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, har erhållit temporärt exporttillstånd från ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter) gällande demonstrationsflygningar i Kina.

De inplanerade demonstrationsflygningarna kommer att genomföras tillsammans med kinesiska AVIC under april och maj för utvalda potentiella kunder.

I juli 2014 tecknade CybAero och AVIC ett ramavtal där AVIC förbinder sig att köpa minst 70 system under de följande åtta åren, vilket innebär ett försäljningsvärde på minst 700-800 MSEK. Den 30 april i år beställde man de första fem systemen inom ramen för avtalet. Nu siktar AVIC på ytterligare kunder genom att genomföra nya demonstrationsflygningar på olika platser i Kina.

– Det är ett mycket positivt besked som vi har erhållit, meddelar Mikael Hult vd CybAero. Nu kan vi tillsammans med AVIC visa upp vårt system för nya potentiella kunder vilket känns mycket glädjande. CybAero är inne i en spännande period av snabb tillväxt och planerar att fortsätta expandera de närmaste åren, avslutar Mikael Hult.

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID 60 som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

First North-listade CybAero, som utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, har erhållit temporärt exporttillstånd från ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter) gällande demonstrationsflygningar i Kina.

Läs vidare »

CybAero erhåller första avropsbeställningen från kinesiska AVIC

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2015 13:20 CEST

First North-listade CybAero, som utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar med sensorsystem, har idag erhållit den första avropsbeställningen på fem system från kinesiska AVIC.

I juni 2014 meddelade CybAero att de genom ett 8-årigt ramavtal erhållit en garantiorder till ett värde av minst 700-800 MSEK. Avtalet är tecknat med ett bolag i den kinesiska koncernen AVIC,

Den nu placerade ordern är kopplad till ramavtalet i vilket AVIC förbinder sig att köpa minst 20 helikoptersystem under de första tre åren och därefter minst 50 system under de följande fem åren.

– Det är mycket glädjande att vi idag kan meddela att vi har erhållit den första avropsbeställningen inom ramavtalet. Beställningen omfattar fem system för civil- och kommersiell användning. Det är extra glädjande att berätta att beställningen avser CybAeros modell APID ONE Ranger som vi idag har lanserat. Leverans beräknas ske under 2015. Vi för en löpande dialog med ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter) avseende exporttillstånd och avser att omgående inlämna en ansökan för denna order, säger Mikael Hult vd CybAero.

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID 60 som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

First North-listade CybAero, som utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar med sensorsystem, har idag erhållit den första avropsbeställningen på fem system från kinesiska AVIC.

Läs vidare »

CybAero lanserar sitt nya produktprogram APID ONE

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2015 13:00 CEST

CybAero, som utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar med tillhörande sensorsystem, presenterar på tisdagen sitt nya produktprogram – APID ONE. Produktprogrammet är baserat på bolagets över 20 år långa erfarenhet samt omfattande ny- och vidareutveckling av den tidigare produkten APID60.

Lanseringen sker på Tekniska museet i Stockholm inför intressenter, investerare och media.

– Vi har under lång tid sett en snabbt ökande efterfrågan inom en mängd olika applikationsområden. Därför har vi tagit fram ett nytt produktprogram som baseras på den kompetens och erfarenhet vi har samlat på oss under flera år, säger Mikael Hult, vd på CybAero.

APID ONE ger CybAero ännu bättre möjlighet till kundanpassade lösningar för såväl försvarskunder som användare på de civila och kommersiella marknaderna.

– Detta ger oss ökad konkurrenskraft på världsmarknaden, säger Mikael Hult.

Produktprogrammet APID ONE består av tre olika modeller: DEFENCE som är utvecklad mot försvarskunder samt RESCUE och RANGER som vänder sig mot civila och kommersiella kunder.

APID ONE DEFENCE – för ett starkt försvar
APID ONE DEFENCE är den mest avancerade versionen i APID ONE-systemet. Den kan utrustas med olika sensorer och utrustning för att på bästa sätt stötta olika försvarsenheter i sina uppdrag. Därigenom blir APID ONE Defence en strategisk komponent i ett modernt försvar och kan på ett mycket kostnadseffektivt sätt ge bibehållen eller bättre verkningsgrad på ett säkert och tillförlitligt sätt. Exempel på användningsområden är: u-båtsjakt, underrättelsetjänst, skydd av specifika objekt eller känsliga transporter.

APID ONE RESCUE – räddar liv och egendom
APID ONE RESCUE är utvecklad för att operera vid räddningsinsatser där tid är en kritisk framgångsfaktor. Med sin korta klargöringstid, stora förmåga att starta från i det närmaste vilken plats som helst och sina väl uttänkta sensorlösningar kan APID ONE vara avgörande för insatsen att rädda liv och andra värden. APID ONE har även en marin konfiguration som tillval, vilket gör at den kan förvaras ombord samt självständigt starta och landa från fartyg. Exempel på användningsområden är: brandövervakning, eftersök av försvunna personer på land eller till havs, miljö- och naturkatastrofer samt trafikolyckor.

APID ONE RANGER – för samhällsuppdrag
Med APID ONE RANGER kan inspektioner av såväl kraftledningssystem, vatten- och oljepipelines och industrianläggningar kontrolleras på ett kostnadseffektivt sätt. APID ONE RANGER kan utrustas med en dopplerlaser (LIDAR) eller en syntetisk aperturradar (SAR) vilket gör det möjligt att ”se” en målbild trots dimma eller snöyra. Exempel på användningsområden är: skogsinventering, miljöforskning, kartering, trafikövervakning samt inventering och skydd av vilt.

Christer Fuglesang tar emot gåva till Tekniska museet
I samband med lanseringen överlämnas ett exemplar av den tidigare produkten APID60 till Tekniska museet. Christer Fuglesang, Sveriges förste och hittills ende astronaut och tillika styrelseordförande på Tekniska museet, tar emot den äldre modellen.

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID 60 som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

CybAero, som utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar med tillhörande sensorsystem, presenterar på tisdagen sitt nya produktprogram – APID ONE. Produktprogrammet är baserat på bolagets över 20 år långa erfarenhet samt omfattande ny- och vidareutveckling av den tidigare produkten APID60. Lanseringen sker på Tekniska museet i Stockholm inför intressenter, investerare och media.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder, 2 videor

Om CybAero

CybAero - Spetsteknik för framtiden

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS:er (Remotely Piloted Aircraft Systems), för en internationell marknad. Flygsystemen anpassas till varje kunds unika behov och minskar på ett kostnadseffektivt och säkert sätt riskerna för människor i farliga miljöer.

Adress

  • CybAero
  • Teknikringen 7
  • 583 30 Linköping
  • Sverige