Skip to main content

Kommuniké från CybAero AB:s (publ) extra bolagsstämma den 6 maj 2014

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 08:25 CEST

Stämman beslutade godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission innefattar följande villkor:

1. Genom en riktad nyemission av högst 1.800.000 aktier ökas bolagets aktiekapital med högst 2.700.000 kronor.

2. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma institutionella investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda det långsiktiga och institutionella ägandet i bolaget och därmed främja bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare, säkerställa kapitalet på kort tid samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor finansiera bolagets verksamhet. 

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 28 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadskurs.

4. Teckning av de nya aktierna ska ske på teckningslista senast den 9 april 2014. Betalning ska ske senast den 14 april 2014. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

5. Nyemissionen förutsätter en ändring av bolagsordningen.

6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Stämman informerades om att emissionen till fullo tecknats av fyra institutionella investerare.

För mer information, kontakta: 
Mikael Hult, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-564 25 45, e-post: mikael.hult@cybaero.se


CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, fjärrstyrda flygsystem (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.