Media no image

Pressträff inför regionstyrelsens sammanträde den 5 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 13:44 CEST

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde i Kristianstad, torsdagen den 5 oktober. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) kommer att delta.

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden som ska tas upp på mötet.
Listan finns på Region Skånes webbplats skane.se

Tid: Torsdag den 5 oktober klockan 11.30.

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad (ingång från Stora torg). Sammanträdesrum 105.

Observera: Presslegitimation krävs. Anmälan görs i receptionen.

För ytterligare information kontakta: Malin Tykesson (S), presschef, 0725-99 76 04

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde i Kristianstad, torsdagen den 5 oktober. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) kommer att delta.

Läs vidare »
Pvbwj68hkrzgesif11qf

Skånska flaggan ska bli officiell

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 07:43 CEST

Den skånska korsflaggan är den äldsta regionala flaggan i Sverige och dessutom den mest använda av alla regionala flaggor i Sverige, men är trots detta inte officiell flagga för Skåne. Regionstyrelsens ordförande föreslår därför i ett ärende till regionfullmäktige att den skånska flaggan ska bli officiell.

Media no image

1,9 miljarder mer till skånsk sjukvård

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 11:35 CEST

Primärvården ska byggas ut, akutsjukhusen få mer resurser och hälsovården ökade anslag för att införa nya avancerade läkemedel. Det var några av de budgetreformer som Henrik Fritzon och Anders Åkesson presenterade på en presskonferens i dag.

Sjukvården kommer att få full uppräkning för kostnadsökningar, demografi och medicinsk och teknisk utveckling. Därutöver genomförs reformer inom sjukvården för 484 miljoner kronor. Totalt ökar hälso- och sjukvårdens anslag med 1,9 miljarder jämfört med 2017.

– Det är en stark budget. Vi satsar på vårdcentralerna, akutsjukvården, kvinnosjukvården, barnsjukvården och psykiatrin. Ökade skatteintäkter och regeringens satsningar på svensk sjukvård skapar ett stort reformutrymme, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Region Skåne står inför historiskt stora investeringar. Under den kommande tioårsperioden ska investeringar för omkring 50 miljarder genomföras. För att finansiera investeringarna föreslås en skattehöjning om 23 öre.

– Region Skåne står inför mycket stora investeringar i nya sjukhusbyggnader i Helsingborg, Malmö och Lund. Investeringar pågår också i Ängelholm och planeras i Hässleholm. Omfattande investeringar ska också göras inom kollektivtrafiken. Vi tycker inte att det är ansvarsfullt att skjuta kostnaderna på framtiden. Istället ska vi dela på kostnaderna. Därför föreslår vi en skattehöjning, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Primärvården får ökade anslag och fler ST-tjänster inrättas
Primärvården tillförs 100 miljoner utöver ordinarie uppräkningar. 50 miljoner avsätts till ökad grundersättning. Övriga resurstillskott ska användas för att öka tillgängligheten, däribland ökat öppethållande på jourvårdcentraler i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Antalet ST-tjänster inom allmänmedicin utökas med 45 tjänster och 15 tjänster inom dubbelspecialiseringar, totalt 327 ST-tjänster.

– Vi satsar 46 miljoner på fler ST-tjänster. Vi har redan ökat antalet utbildningsbidrag med 60 procent jämfört med 2013. Men det råder brist på allmänspecialister. Vi utökar därför ytterligare satsningarna på utbildningsplatser, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande. 

– Med ökade resurser till primärvården är målet att stärka såväl tillit som arbetsmiljön i primärvården. Målet är att årligen öka resurserna till den nära vården, för dem som behöver vården mest, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen.

Akutsjukhusen ska öppna fler vårdplatser genom riktade satsningar
30 miljoner kronor anslås för att öppna fler vårdplatser i anslutning till akutmottagningarna och på vårdavdelningar. Det ska bland annat ske genom en rekryteringssatsning för att anställa nyckelkompetenser.

Skåne ska gå i bräschen i införandet av nya läkemedel
Införandet av nya avancerade läkemedel för bland annat cancer och MS, gör att läkemedelskostnaderna ökar. Därför anslås 140 miljoner utöver ordinarie uppräkning för att Skåne ska kunna gå i bräschen i införandet av nya läkemedel som lindrar lidande, ökar livskvaliteten och räddar liv.

Köer ska kortas
Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur köerna till operation och åtgärd effektivast kan kortas och därefter verkställa en kösatsning. 20 miljoner är avsatt för detta. 

– Arbetet med att korta köerna har stått i fokus under mandatperioden. Detta arbete ska fortsätta bland annat med fokus på barn- och ungdomspsykiatrin, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen.

Kollektivtrafik får ökade anslag
Kollektivtrafiken tillförs 179 miljoner kronor. Arbetet för en kollektivtrafik fri från fossila bränslen fortsätter. Ett mål är att dubbeldäckartåg ska rulla på sträckan Helsingborg-Köpenhamn från och med 2020. Stadsbusstrafiken och regionbusstrafiken utvecklas med nya projekt och lösningar. MalmöExpressen utvecklas i Helsingborg och fler linjer införs i Malmö.

– Med närmare 180 miljoner i utökat regionbidrag till kollektivtrafiken kan den fortsätta att utvecklas exempelvis genom expressbussar och spårvagn. Dessa investeringar är också nödvändiga för att nå våra högt ställda klimatmål, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen.

Ett urval av reformer i det rödgröna styret budget för 2018

 • Sjukvården kommer att få full uppräkning för kostnadsökningar och för ändrad demografi. Sjukvården tillförs 1,9 miljarder mer jämfört med 2017. 
 • Införandet av nya avancerade läkemedel för bland annat cancer och MS, gör att läkemedelskostnaderna ökar. Därför anslås 140 miljoner utöver ordinarie uppräkning för att Skåne ska kunna gå i bräschen i införandet av nya läkemedel som lindrar lidande och ökar livskvaliteten och räddar liv. 
 • Hälsovalet tillförs 100 miljoner utöver ordinarie uppräkningar. 50 miljoner avsätts till ökad grundersättning. Övriga resurstillskott ska användas för att öka tillgängligheten, däribland ökat öppethållande på jourvårdcentraler i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. 
 • Akutsjukvården i Skåne får ett särskilt tillskott om 30 miljoner. Resurserna ska användas för att öka antalet vårdplatser och rekrytera personal som sammantaget ökar kapaciteten i akutsjukvården så att väntetiderna minskar och överbeläggningarna försvinner. 
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur köerna till operation och åtgärd effektivast kan kortas och därefter verkställa en kösatsning. 20 miljoner är avsatta för detta. Möjliga metoder är vårdgarantiavtal, ökat samarbete mellan förvaltningarna för att genomföra operationer där lediga resurser finns för tillfället, ökat samarbete med andra landsting i både Södra Regionvårdsnämnden och resten av landet. Upphandling och optionsinlösen om det behövs och är möjligt. 
 • Tillgängligheten i förlossningsvården och kvaliteteten i omhändertagandet i samband med förlossningen ska förbättras. Förebyggande arbete mot förlossningsskador prioriteras och förlossningsskador ska åtgärdas snabbare. Fortsatt fler förlossningar i Skåne framöver. Kvinnosjukvården tillförs 15 miljoner kronor. Neonatalvården tillförs 10 miljoner kronor. 
 • Kollektivtrafiken tillförs 179 miljoner kronor utöver ordinarie uppräkning. Arbetet för en kollektivtrafik fri från fossila bränslen fortsätter. Ett mål är att dubbeldäckartåg ska rulla på sträckan Helsingborg-Köpenhamn från och med 2020. Stadsbusstrafiken och regionbusstrafiken utvecklas med nya projekt och lösningar. MalmöExpressen utvecklas i Helsingborg och fler linjer införs i Malmö. 
 • Ett klimatpolitiskt ramverk och klimatpolitiskt råd införs. Med det klimatpolitiska ramverket klargörs Region Skånes klimatmål. Klimatmålen får samma status och tydlighet som de ekonomiska. Ett klimatpolitiskt råd ska tillsättas för att stödja Region Skåne för att uppfylla målen. 
 • Psykiatrisatsning. Insatser för att förbättra ungas hälsa ska prioriteras. 15 miljoner. 
 • Fri sjukvård för unga till och med 19 år. 10 miljoner. 
 • Avgiftsfri livmoderhalsscreening. 7 miljoner. 

Budget för 2018 bifogas i sin helhet. Se bilaga.

För kommentarer kontakta,
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Primärvården ska byggas ut, akutsjukhusen få mer resurser och hälsovården ökade anslag för att införa nya avancerade läkemedel. Det var några av de budgetreformer som Henrik Fritzon och Anders Åkesson presenterade på en presskonferens i dag.

Läs vidare »
Media no image

Trelleborgs Lasarett tar över uppdrag inom urologi

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 08:34 CEST

I går beslutade sjukvårdsnämnd Sund att Trelleborgs Lasarett tar över uppdrag inom urologi från Skånes universitetssjukhus för att förbättra tillgängligheten. Överföringen motsvarar 800 läkarbesök och 325 övriga besök.

Genom att Trelleborgs Lasarett tar över urologiska läkarbesök frigörs resurser och kompetens på Skånes universitetssjukhus, SUS, och samtidigt kan köerna för urologiska besök kortas.

- Det här gynnar den fortsatta utvecklingen av Trelleborgs Lasarett och samtidigt utnyttjar vi de samlade resurserna inom förvaltningarna på ett så effektivt sätt som möjligt. Uppdraget planeras att utföras på Trelleborgs specialistmottagning, som är resurseffektiv och har en hög tillgänglighet, säger Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukhusnämnd Sund.

Det slutgiltiga beslutet om arbetsuppgiftsomflyttningen kommer att beslutas i Hälso- och sjukvårdsnämnden i oktober. Överföringen av uppdraget föreslås ske från och med den 1 november 2017.

För mer information, kontakta:
Yvonne Augustin (S), regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd Sund
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

I går beslutade sjukvårdsnämnd Sund att Trelleborgs Lasarett tar över uppdrag inom urologi från Skånes universitetssjukhus för att förbättra tillgängligheten. Överföringen motsvarar 800 läkarbesök och 325 övriga besök. Det slutgiltiga beslutet om arbetsuppgiftsomflyttningen kommer att tas i Hälso- och sjukvårdsnämnden i oktober.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: De rödgröna i Region Skåne presenterar budget för 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 07:41 CEST

Fredagen den 22 september bjuds media in till en pressträff i Malmö där Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande och Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen, presenterar budget för 2018.

Datum och tid: 22 september kl. 10.00.

Plats: Dockplatsen 26, lokal Vildanden.

Anmälan sker till Malin Tykesson, presschef Socialdemokraterna Region Skåne
E-post: malin.tykesson@skane.se
Tel: 0725-99 76 04

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Fredagen den 22 september bjuds media in till en pressträff i Malmö där Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande och Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen, presenterar budget för 2018.

Läs vidare »
Media no image

Satsningar på akutsjukhus och jourmottagningar i Skåne

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 07:35 CEST

Öppettiderna på jourvårdcentralerna i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad ska kraftigt utökas. Därtill föreslår det rödgröna styret särskilda satsningar för att öppna fler vårdplatser i anslutning till akutmottagningarna och på vårdavdelningar.

Belastningen på Skånes akutmottagningar har under lång tid varit hög. Regionstyrelsens ordförande och andra företrädare för det rödgröna styret har under sensommaren besökt Skånes akutsjukhus och pratat med personalen om förslag på förändringar som kan bidra till ett effektivare patientflöde och en bättre arbetsmiljö. Personalen lyfte bland annat fram behovet av att utöka öppettiderna för respektive akutsjukhusorts jouröppna vårdcentral. Det rödgröna styret föreslår därför i budgeten för 2018 satsningar på att kraftigt utöka kapaciteten på jourvårdcentraler i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad.

– Idag söker sig många som är sjuka eller har skadat sig till en akutmottagning trots att de hade blivit bättre och snabbare omhändertagna på en vårdcentral. En orsak till detta är att vårdcentralerna inte har tillräckliga öppettider. De måste helt enkelt vara öppna när människor blir sjuka även om det sker på kvällar eller helger. Det kommer bli möjligt med denna satsning, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Det rödgröna styret går också fram med särskilda satsningar för att öppna fler vårdplatser i anslutning till akutmottagningarna och på vårdavdelningar. Ett exempel på en sådan satsning är kortvårdsplatserna på Helsingborgs sjukhus. Där har man framgångsrikt öppnat kortvårdsplatser för att avlasta akuten. För att kunna öppna fler vårdplatser behövs sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. En riktad rekryteringssatsning på dessa personalgrupper ska genomföras under 2018.

– Det är ett bra exempel på att det går att avlasta akutmottagningarna med relativt enkla åtgärder. Satsningen som görs nu syftar också till att varje patient ska hamna på rätt plats i sjukvården, då kommer också väntetiderna på akuten att kortas och vi får en mer patientsäker vård, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen.

Det rödgröna styret kommer också att genomföra satsningar när det gäller säkerheten på de av regionens akutmottagningar och vårdavdelningar som är särskilt utsatta för hot och våld.

– Efter dialog med både chefer och personal ska vi till exempel utöka antalet väktare, utrusta fler anställda med larm och erbjuda personalen utbildning i att hantera hotfulla situationer, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Fakta

Kvälls- och helgmottagningar

I Malmö ska jourvårdcentralen vara öppen till minst kl. 24.00, alla dagar. I Lund och Helsingborg ska jourvårdcentralerna hålla öppet till kl. 24.00, alla dagar. I Kristianstad ska jourvårdcentralen hålla öppet till kl. 22.00, alla dagar. Utökningen av öppettiderna kommer ske successivt under 2018 och berör jourvårdcentralerna som ligger på sjukhusområdena.

 • Kristianstad: I dag är kvälls- och helgmottagningen öppen fredagar kl. 17.00–19.30 och på helger 10.00–17.30. Öppettiderna ska utökas till klockan 22.00, alla dagar.
 • Helsingborg: I dag är kvälls- och helgmottagningen öppen på veckodagar mellan 17.30–21.00. På helger mellan 11.00–21.00. Öppettiderna ska utökas till 24.00, alla dagar.
 • Lund: I dag är kvälls- och helgmottagningen öppen på veckodagar mellan 17.30–22.00. På helger mellan 10.00–22.00. Öppettiderna ska utökas till 24.00, alla dagar.
 • Malmö: I dag är kvälls- och helgmottagningen öppen mån-tors mellan 18.00–22.00, på fredagar 17.00–22.00 och på helger 10.00–22.00. Öppettiderna ska utökas till minst 24.00 alla dagar, men om möjligt och om behov finns ännu längre.

Akutsatsningar

 • För att akutmottagningarna ska kunna ta emot patienter snabbare, måste de på ett effektivare sätt färdigbehandla dem eller slussa dem vidare till operation eller en vårdavdelning. Fler vårdplatser ska därför inrättas i anslutning till akutmottagningarna och på vårdavdelningar.
 • I Helsingborg har kortvårdsplatser redan varit till stor hjälp. Hittills har de varit tillfälliga, men nu föreslår vi att de ska bli permanenta.
 • Rekryteringssatsning på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
 • Satsningar när det gäller säkerheten på de av regionens akutmottagningar och vårdavdelningar som är särskilt utsatta för hot och våld. Exempelvis utöka antalet väktare, utrusta fler anställda med larm och erbjuda personalen utbildning i att hantera hotfulla situationer.

Finansiering

Reformerna är en del av Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till budget som presenteras senare i veckan.

 • De utökade öppettiderna på jourvårdcentralerna finansieras genom en utökad ram för Hälsovalet.
 • 30 miljoner avsätts till satsningarna på att öppna fler vårdplatser och rekrytera nyckelkompetenser.

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Öppettiderna på jourvårdcentralerna i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad ska kraftigt utökas. Därtill föreslår det rödgröna styret särskilda satsningar för att öppna fler vårdplatser i anslutning till akutmottagningarna och på vårdavdelningar.

Läs vidare »
Media no image

Satsningar på Trelleborgs lasarett

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 14:00 CEST

Den 1 februari 2018 omvandlas helgmottagningen i Trelleborg till en fullvärdig kvälls- och helgmottagning. En sjukhuschef planeras att tillsättas och lasarettet får mer resurser för att kunna ta emot fler patienter med ambulans nattetid. Det presenterade Henrik Fritzon, Yvonne Augustin och Torbjörn Karlsson på en presskonferens i dag.

Den nya kvälls- och helgmottagningen kommer att vara öppen på vardagar mellan kl. 17.00–22.00 och på helger mellan kl. 10.00–22.00. I dag är den endast öppen på helger mellan kl. 10.00–15.00.

– En kvälls- och helgmottagning är en stor satsning på Trelleborg. Man blir sjuk även på kvällar och helger. Då måste vården finnas där för dig som patient, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Det blir också en satsning på att öka kapaciteten för att ta emot fler patienter med ambulans nattetid. Detta blir möjligt genom en riktad satsning på att öppna fler vårdplatser för patienter som kommer in till sjukhuset på natten, ofta multisjuka äldre som är i behov av en vårdplats.

– Vi vill att Trelleborgs lasarett i större utsträckning ska kunna ta hand om äldre sköra patienter som behöver vård nattetid. De ska inte behöva åka till Malmö, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Sjukhuschefer avskaffades 2013 och styrningen av sjukhusen centraliserades. Beslutet mötte skarp kritik från vårdpersonal och fackliga organisationer. Det rödgröna styret bedömer nu, inte minst efter samtal med personalen, att det är dags att återinföra sjukhuschefer på Skånes sjukhus. Regionstyrelsens ordförande har därför gett regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisationsmodell med sjukhuschefer.

– Jag är övertygad om att Trelleborgs lasarett kommer att utvecklas bättre med en sjukhuschef. En närmare och synligare chef ger ett tydligare ledarskap, säger Yvonne Augustin (S), regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd SUND.

– Det är glädjande att regionen satsar i Trelleborg. Det är viktigt att de mindre sjukhusen stärks och det är precis vad regionen gör med de satsningar som presenteras i dag, säger Torbjörn Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fakta

 • Den nya kvälls- och helgmottagningen startar den 1 februari 2018 och ska vara öppen på vardagar mellan kl. 17.00–22.00 och på helger mellan kl. 10.00–22.00.
 • Regionstyrelsens ordförande har gett regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisationsmodell med sjukhuschefer. Detta förslag berör Trelleborgs lasarett, Centralsjukhuset i Kristianstad, Hässleholms sjukhus, Helsingborg lasarett, Ystad lasarett och Landskrona lasarett.
 • Trelleborgs lasaretts kapacitet att ta emot patienter med ambulans nattetid ska öka. Detta blir möjligt genom en riktad satsning på att öppna fler vårdplatser för patienter som kommer in till sjukhuset på natten, ofta multisjuka äldre som är i behov av en vårdplats.
 • Satsningarna uppskattas uppgå till totalt 14 miljoner kronor.

För kommentarer, kontakta
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Yvonne Augustin (S), regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd SUND
Tel: 0768-87 11 16

Torbjörn Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0729-76 51 12

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Den 1 februari 2018 omvandlas helgmottagningen i Trelleborg till en fullvärdig kvälls- och helgmottagning. En sjukhuschef planeras att tillsättas och lasarettet får mer resurser för att kunna ta emot fler patienter med ambulans nattetid. Det presenterade Henrik Fritzon, Yvonne Augustin och Torbjörn Karlsson på en presskonferens i dag.

Läs vidare »
Media no image

Sjukhuschefer återinförs

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 13:45 CEST

Regionstyrelsens ordförande har gett regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisationsmodell med sjukhuschefer. Förslaget berör Trelleborgs lasarett, Centralsjukhuset i Kristianstad, Hässleholms sjukhus, Helsingborg lasarett, Ystad lasarett och Landskrona lasarett.

2013 avskaffades sjukhuschefer på Region Skånes sjukhus. Styrningen centraliserades och tre nya förvaltningar bildades; SUS, SUND och KRYH. Beslutet att avskaffa sjukhuschefer mötte skarp kritik från vårdpersonal och fackliga organisationer. Det rödgröna styret bedömer nu, inte minst efter samtal med personal, att det är dags att återinföra sjukhuschefer på Region Skånes sjukhus.

– Jag bedömer att våra sjukhus kommer att utvecklas på ett bättre sätt med sjukhuschefer. Kontakten mellan personal och ledning blir närmre, vilket leder till en tydligare och bättre styrning, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

– Med en närmare ledning på plats skapas förutsättningar för ett bra samtal och en bättre dialog med kommunens tjänstemän. Chefer på plats kan se sjukhusets utmaningar och potential, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen.

Fakta
Regionstyrelsens ordförande har gett regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisationsmodell med sjukhuschefer. Förslaget berör Trelleborgs lasarett, Centralsjukhuset i Kristianstad, Hässleholms sjukhus, Helsingborg lasarett, Ystad lasarett och Landskrona lasarett.

Förslaget om ny organisationsmodell med sjukhuschefer kommer inte påverka nuvarande förvaltningsindelning.

För ytterligare kommentarer, kontakta
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Regionstyrelsens ordförande har gett regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisationsmodell med sjukhuschefer. Förslaget berör Trelleborgs lasarett, Centralsjukhuset i Kristianstad, Hässleholms sjukhus, Helsingborg lasarett, Ystad lasarett och Landskrona lasarett.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Region Skåne och Trelleborgs kommun presenterar satsningar i Trelleborg

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 08:13 CEST

I dag, måndagen den 18 september kl. 13.30, bjuds media in till en pressträff i Trelleborg. Deltar gör Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, Yvonne Augustin (S), regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd Sund och Torbjörn Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg.

Datum och tid: 18 september kl. 13.30.

Plats: Rådhuset, Trelleborg. Algatan 13.

Anmälan sker till Malin Tykesson, presschef Socialdemokraterna Region Skåne
E-post: malin.tykesson@skane.se
Tel: 0725-99 76 04

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

I dag, måndagen den 18 september kl. 13.30, bjuds media in till en pressträff i Trelleborg. Deltar gör Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, Yvonne Augustin (S), regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd Sund och Torbjörn Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg.

Läs vidare »
Media no image

Nu fördubblas det allmänna tandvårdsbidraget

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 11:06 CEST

Regeringen presenterar i dag en satsning som innebär en fördubbling av det allmänna tandvårdsbidraget. Bidraget kommer att öka med mellan 150-300 kronor per år från den 15 april 2018.

För gruppen som är mellan 22 och 29 och för dem över 65 år blir det årliga bidraget nu 600 kronor. För gruppen som är mellan 30 och 64 blir bidraget 300 kronor per år. Före reformen var beloppen 300 respektive 150 kronor.

– Alla ska ha råd att gå till tandläkaren, det ska inte vara en klassfråga. Därför är det välkommet att regeringen nu fördubblar det allmänna tandvårdsbidraget, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är en jämlikhetsreform som ökar tillgången. Det möjliggör att fler kan ta del av bidraget och framförallt unga och äldre gynnas med en dubblering till 600 kronor, säger Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fakta:

Satsningen på att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget finns med i regeringens budgetöverenskommelse. Det handlar om 531 miljoner kronor 2018, som därefter ökas till 750 miljoner kronor per år.

Det allmänna tandvårdsbidraget ges en gång per år – den 1 juli. Det är möjligt att spara bidraget upp till två år. Bidraget brukar vanligtvis dras av automatiskt vid tandläkarbesöket.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 07 14 27

Anders Åkesson (MP), regionråd och 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
tfn 070-517 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Regeringen presenterar i dag en satsning som innebär en fördubbling av det allmänna tandvårdsbidraget. Bidraget kommer att öka med mellan 150-300 kronor per år från den 15 april 2018.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef för Socialdemokraterna i Region Skåne
 • maiqeylin.tykepyssonlgdrxjptpr@skauzboruicyagtpglone.se
 • 0725997604
Presschef för Socialdemokraterna i Region Skåne Kontaktperson för medieförfrågningar avseende Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande

 • Presskontakt
 • Pressekreterare för Socialdemokraterna i Region Skåne
 • maria.iuj.erncbttmniiklhfpdhjhupysvbpmtafjefssmfhsmkon@skatane.sliyoe
 • 0725-97 14 27
 • 044-309 31 29

 • Presskontakt
 • Presskontakt Miljöpartiet i Region Skåne
 • anna-karin.olsson@skane.se
 • 044-309 30 57
 • 072-595 13 18

Om De rödgröna i Region Skåne

De rödgröna i Region Skåne

​Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Adress

 • De rödgröna i Region Skåne
 • Postadress: Region Skåne
 • 291 89 Kristianstad
 • Sverige