Rödgröna styret vill bygga ut neonatalvården

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 09:50 CEST

Neontalvården i Region Skåne ska få en resursförstärkning om 10 miljoner kronor årligen. Det föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne. Pengarna ska gå till att utöka bemanningen, anpassa lokaler och utveckla vården.

Neonatalvård är i många delar avancerad vård för sköra barn, vilket ställer höga krav på verksamheten och på personaltäthet.

– Vi vill kunna utöka personalstyrkan och anpassa lokalerna efter vårdbehovet för att kunna ge våra allra minsta en så bra start i livet som möjligt, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I mars invigdes nya lokaler för neonatalvården i Helsingborg. Det har skapat goda förutsättningar för en bättre och säkrare vård. Skånes universitetssjukhus ska 2019 påbörja byggnationer av nya lokaler för neonatalvård i barn- och ungdomshuset i Lund. Satsningen ska gå till att ge verksamheterna förutsättningar för att ta emot fler patienter.

– Nu kan fler vårdas i enskilda rum, vilket minskar smittspridningen av bakterier mellan barnen. Att mor och barn kan vårdas tillsammans är viktigt, inte minst för barnets tillfrisknande. Detta är en viktig satsning för vårt samhälles allra minsta, säger Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ärendet behandlas på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 juni.

För ytterligare kommentarer, kontakta

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Nås genom Ola Robertsson, pressekreterare, tel: 0725-97 14 27

Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Neontalvården i Region Skåne ska få en resursförstärkning om 10 miljoner kronor årligen. Det föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne. Pengarna ska gå till att utöka bemanningen, anpassa lokaler och utveckla vården.

Läs vidare »

Rödgröna styret föreslår satsningar på prostacancervården

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 11:52 CEST

På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 juni lägger det rödgröna styret fram förslag på nya former för arbetet med prostatacancer. Dels ska arbetet bli bättre och mer likvärdigt för alla i hela Skåne. Dels ska test för prostatacancer (PSA-test) ske på ett mer organiserat sätt än tidigare. Förslaget har tagits fram tillsammans med personal och patientföreträdare för att det ska ha en bred uppslutning.

Det rödgröna styret föreslår att regionen inrättar ett så kallat prostatacancentrum från 1 mars 2019. Personal från samtliga förvaltningar, representanter från regionalt centercentrum, akademien och patientorganisationer ska samarbeta för att förbättra vården för patienterna. Genom att följa upp kvaliteten, utforma gemensamma riktlinjer samt koordinera och utbilda alla som jobbar inom prostatacancervården ska vården bli mer likvärdig över hela Skåne.

Vidare föreslår de rödgröna att regionen inför organiserad PSA-testing för män i Skåne. Förslaget innebär att alla män i åldrarna 50-70 år kommer att få information om syftet med testet, vad det innebär och var de kan vända sig om de vill testa sig.

- Varje dag räknas när det gäller cancer. Män måste kunna få veta hur och när test ska tas. Men sedan måste också utredning, behandling och även uppföljningen vara där för dem som behöver det. Mer samordning har efterfrågats från flera håll och att kunna ta beslut om prostatacancercentrumet nu gör att arbetssättet och organisationen kan vara på plats 2019, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i häslo- och sjukvårdsnämnden.

- Detta ger förutsättningar för att flera ska få behandling i tid. Det betyder färre komplikationer och att fler överlever. Dessutom kommer kunskapen inom området att öka, säger Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Vi ser mycket positivt på dessa planer att skapa ordning inom prostatacancervården. Ett första steg är en organiserad diagnostik och en samordnad vårdkedja under gemensam ledning. Tack till arbetsgruppen som lagt ett väldokumenterat förslag. Jag gläder mig över den politiska enighet som visats under ärendes gång, säger Jan Frick, ordförande ProVitae.

Fakta

 • Ett regionalt prostatacancercentrum innebär att expertis inom urologi, onkologi, bilddiagnostik och patologi samverkar.
 • Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män. Varje år diagnostiseras cirka 11 000 män i Sverige med sjukdomen och cirka 2400 dör av sjukdomen. De flesta fallen upptäcks i samband med PSA-test (blodprov som visar förhöjda värden vid alla prostatasjukdomar) eller vid hälsokontroll.
 • Kostnaderna för regionalt protatacancercentrum beräknas under uppstarten 2018 bli 800 000 kronor och 5 miljoner i drift 2019.
 • Kostnaden för PSA-testing beräknas till 800 000 kronor för att förbereda för PSA-testning. Driften för PSA-testning beräknas till 5 miljoner de första åren och efterhand till 8 miljoner årligen.

För intervjuer, kontakta

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Genom Ola Robertsson, pressekreterare, tel: 0725-97 14 27

Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-17 32 86

Jan Frick, ordförande ProVitae
Tel: 0708-29 33 60

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 juni lägger det rödgröna styret fram förslag på nya former för arbetet med prostatacancer. Dels ska arbetet bli bättre och mer likvärdigt för alla i hela Skåne. Dels ska test för prostatacancer ske på ett mer organiserat sätt än tidigare.

Läs vidare »

S och MP: tågproblemen i Skåne behöver ha högsta prioritet

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 13:06 CEST

Under de senaste veckorna har över 100 000 skånska resenärer drabbats av omfattande förseningar. I maj betalades 1,7 miljoner kronor ut i förseningsavgifter till skånska resenärer, en kraftig ökning i jämförelse med årets fyra första månader då summan för utbetalning var mindre än hälften.

Under måndagen bjöd därför Socialdemokraterna och Miljöpartiet in Trafikverket till kollektivtrafiknämndens sammanträde för dialog om den fortsatta utvecklingen.

- Vi har krävt att tågproblematiken i Skåne ges högsta prioritet. Situationen för skånska resenärer är ohållbar som det ser ut nu. Det krävs krafttag för ett förbättrat underhåll och att man snabbar på utbyggnaden av kapaciteten i Skåne. Därför behöver vi ha en tät dialog med Trafikverket utifrån de ökade förutsättningar vi har fått från regeringen för att lösa problematiken så snart det bara går. Trafikverket har i dag meddelat att de har de resurser som krävs, men utmaningen ligger i att hitta rätt arbetskraft, säger Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Efter decennier med eftersatt underhåll och för lite investeringar i järnvägsinfrastrukturen är situationen i Skåne ohållbar. Vi vet vad som behövs göras. Investera i utbyggnad av befintliga och nya banor samt mycket större underhåll med noggrannare planering. Det går inte längre att lappa och laga, säger Nicklas Ljungström (MP) 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

För mer information, kontakta:

Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare 0725 - 97 14 27

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden
Tfn 0706- 50 20 01

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Under de senaste veckorna har över 100 000 skånska resenärer drabbats av omfattande förseningar. Under måndagen bjöd därför Socialdemokraterna och Miljöpartiet in Trafikverket till kollektivtrafiknämndens sammanträde för dialog om den fortsatta utvecklingen.

Läs vidare »

Pressträff inför regionstyrelsens sammanträde 31/5

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 09:23 CEST

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 31 maj. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden som ska tas upp på mötet.
Listan finns på Region Skånes webbplats skane.se

Tid: Torsdagen den 31 maj klockan 11.30.

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad (ingång från Stora torg). Sammanträdesrum 108.

Observera: Presslegitimation krävs. Anmälan görs i receptionen.

För ytterligare information kontakta: Malin Tykesson (S), presschef, 0725-99 76 04

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 31 maj. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

Läs vidare »

Satsning för jämlik demensvård

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 11:25 CEST

Tidig upptäckt och diagnos av demens är nyckeln till rätt behandling och omvårdnad. Det kan också vara avgörande för att kunna genomföra viss läkemedelsbehandling. Därför föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet att sex miljoner kronor ska avsättas för att göra demensvården bättre i Skåne.

2015 fastställde hälso- och sjukvårdsnämnden en regional handlingsplan för demensvård. Sedan dess har de nationella riktlinjerna och det regionala vårdprogrammet reviderats. I handlingsplan för 2018 tas krafttag för en förbättrad demensvård och tidigare diagnos. Genom ett paket av åtgärder med bland annat mer utbildning, forskning, preventiva aktiviteter och ett fokus på e-hälsa ska över 4 000 odiagnostiserade patienter i Skåne kunna fångas upp av sjukvården under 2018. Det innebär en ökning med 60 procent jämfört med 2017. Skåne ska vara ett föredöme nationellt när det gäller demensvården.

- Tidig upptäckt och diagnos är avgörande för många patienters behandling och omsorg. Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete. Nu föreslår vi ännu tydligare riktlinjer, fler åtgärder och skarpare mål att arbeta efter. En ny handlingsplan kommer att underlätta både för personalen och patienterna, säger Anna-Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ett av delmålen i den nya handlingsplanen är att under 2018 ska minst 65 procent av förväntat antal personer med demenssjukdom ha fått diagnos och 65 procent av patienterna ska ha fått en specifik diagnos. Till år 2020 ska dessa siffror ökas till 80 procent. För att uppnå det krävs en nära samverkan med socialtjänsten och kommunala verksamheter i patientens hemkommun. För att kunna ge fler patienter behandling i tid och öka livskvalitén behövs nära samverkan mellan vårdcentraler och sjukhus. Genom en sammanhållen vårdkedja kan man upptäcka fler odiagnostiserade patienter i tid.

- Vi blir allt fler äldre i samhället. Vi behöver säkerställa att vården som ges till de äldre med demens har största möjliga kvalitet så att även de anhöriga kan känna sig trygga, säger Anders Åkesson (MP) vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslut om en revidering av handlingsplanen kommer att tas vid hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde den 16 maj.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Tidig upptäckt och diagnos av demens är nyckeln till rätt behandling och omvårdnad. Det kan också vara avgörande för att kunna genomföra viss läkemedelsbehandling. Därför föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet att sex miljoner kronor ska avsättas för att göra demensvården bättre i Skåne. Beslut kommer att tas vid hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde den 16 maj.

Läs vidare »

Pressträff inför regionstyrelsens sammanträde 26/4

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 09:28 CEST

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 26 april. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden som ska tas upp på mötet.
Listan finns på Region Skånes webbplats skane.se

Tid: Torsdagen den 26 april klockan 11.30.

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad (ingång från Stora torg). Sammanträdesrum 108.

Observera: Presslegitimation krävs. Anmälan görs i receptionen.

För ytterligare information kontakta: Maria Eriksson (S) pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 april. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

Läs vidare »

​​Satsning för bättre tillgänglighet till akutsjukvården och ungdomsmottagningarna

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 14:47 CEST

30 miljoner kronor ska satsas för att förbättra tillgängligheten inom akutsjukvården i Skåne. Det beslutades på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i dag.

Väntetiden på akutmottagningarna behöver minska och möjligheten till direktinläggning öka. Orsakerna till lång vistelsetid på akutmottagningarna är bland annat väntan på undersökning och behandlingseffekt. Det krävs också en viss observationstid för att kunna ställa rätt diagnos och ta beslut om när patienten kan lämna sjukhuset. Därför kommer 20 miljoner kronor att satsas på att bland annat inrätta fler observationsplatser i anslutning till akutmottagningarna i Skåne.

– Väntetiderna inom akutsjukvården behöver kortas och arbetsbelastningen för vår personal måste minska. Därför sätter vi in ett paket av insatser för akutsjukvården. Åtgärderna syftar till att skapa bättre flöden och bättre tillgänglighet till vården, säger Anna-Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Patienter med kronisk sjukdom och multisjuklighet behöver ha möjlighet för omhändertagande och direktinläggning på patientens eget närsjukhus. Därför satsas 6,5 miljoner kronor på att skapa förutsättningar för utökat omhändertagande av multisjuka äldre patienter bland annat genom direktinläggningar dygnet runt på Trelleborgs lasarett.

Inom ramen för akutvårdssatsningen går även 3,5 miljoner kronor till att inrätta en regional traumajour på sjukvårdsområde SUS och fortsatt utveckling av kvalitet och effektivitet för akutsjukvården i hela Skåne.


Ökad tillgänglighet på ungdomsmottagningarna
Vid dagens sammanträde beslutades också om en satsning på totalt 13 miljoner kronor för att öka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna och kompetensutveckling för att kunna upptäcka psykisk ohälsa i ett tidigare skede.

– Det behövs krafttag inom flera områden för att minska den psykiska ohälsan bland unga. Nu hoppas vi kunna nå nya målgrupper och förbättra tillgängligheten.Ungdomsmottagningen med videobesök online blir ett komplement för ungdomar som exempelvis bor på orter i Skåne där det saknas ungdomsmottagning idag, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.


Fakta:

 • 13 miljoner avsätts för att öka tillgängligheten på ungdomsmottagningarna. Pengarna ska bland annat användas till:
 • 7 300 000 kr ska gå till 12-16- årsmottagningar, UM- online och mobila team för att nå ut till ungdomar i skånska orter där det i dag inte finns någon fast ungdomsmottagning. 
 • 3 700 000 kr ska gå till verksamhetsutveckling och formandet av systematik kring psykosociala kontakter. Redskap för att bedömning, screening och utvärderingsinstrument.
 • 1 750 000 kr ska gå till ytterligare samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin och kommunala verksamheter.
 • 120 000 kronor kommer att gå till verksamhetsutveckling och tillgänglighet med fortsatt öppet kvällstid på ungdomsmottagningarna i Simrishamn och Tomelilla. 
 • 85 000 kronor kommer att gå till samverkan med andra aktörer inom området psykosocial hälsa i kommunerna.
 • 35 000 kronor kommer att gå till kompetensutveckling för att tidigare kunna identifiera tecken på psykisk ohälsa. Det handlar om vidareutbildningar inom HBTQ, Suicidprevention, sexualitet och sexuella problem.
 • 20 000 kronor kommer att gå till fortsatt arbete för flickor och kvinnors hälsa inom gruppen nyanlända.


För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

30 miljoner kronor ska satsas för att förbättra tillgängligheten inom akutsjukvården i Skåne. Det beslutades på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i dag.

Läs vidare »

Avgiftsfria sommarkort för skolungdomar i Skåne

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 14:51 CEST

Det rödgröna styret i Region Skåne föreslår att ett avgiftsfritt sommarkort införs för skolungdomar i Skåne för elever som nu går i årskurs 6 - 9 i grundskolan samt år 1 och 2 i gymnasiet. Det innebär att skolungdomar får åka obegränsat i hela Skåne mellan 15 juni till 15 augusti. Ärendet kommer att beslutas på kollektivtrafiknämnden den 21 maj.

Riksdagen har den 12 december 2017 fattat beslut i enlighet med regeringens budgetproposition att ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år införs 2018-2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar. Detta kommer gälla för elever som nu går i årskurserna 6-9 i grundskolan och år 1 och 2 i gymnasieskolan under sommarlovet. Av dessa 350 miljoner kronor tillfaller cirka 45 miljoner kronor Skåne.

Skolkortet omfattar cirka 90 000 ungdomar och utifrån de förhandsbesked som Näringsdepartementet gett kommer hela intäktsbortfallet att täckas fullt ut av det statliga anslaget.

Det rödgröna styret i Region Skåne föreslår nu att kortet ska gälla som en personlig sommarbiljett där skolungdomar kommer att få åka obegränsat i hela Skåne mellan 15 juni till 15 augusti.

Tack vare en rättvis och framtidsinriktad politik med klimatfokus från regeringen samt det rödgröna styret i Region Skånes kollektivtrafiknämnd kommer Skånes skolungdomar ges möjlighet till avgiftsfritt resande i hela Skåne under sommaren.

- I grunden handlar det för mig om att våra ungdomar ska ha jämlika villkor och få nya insikter genom ett fritt resande i hela Skåne. Jag vill samtidigt passa på att uppmana sommarkortsresenärerna att verkligen ta del av alla de natur och kulturrikedomar som finns i Skåne – och inte minst en trevlig resa, säger Stefan Svalö (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Jag hoppas att ungdomarna får en positiv upplevelse av Skånetrafiken. Så lägger vi grunden för ett framtida kollektivt och klimatsmart resande, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e viceordförande i kollektivtrafiknämnden.

För mer information, kontakta

Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden tfn 0706- 50 20 01

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Det rödgröna styret i Region Skåne föreslår att ett avgiftsfritt sommarkort införs för skolungdomar i Skåne för elever som nu går i årskurs 6 - 9 i grundskolan samt år 1 och 2 i gymnasiet. Det innebär att skolungdomar får åka obegränsat i hela Skåne mellan 15 juni till 15 augusti. Ärendet kommer att beslutas på kollektivtrafiknämnden den 21 maj.

Läs vidare »

Fler barn ska få vård med hembesök

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 07:52 CET

Tillgängligheten till barnhälsovården behöver öka. Därför föreslår det rödgröna styret att 17,4 miljoner kronor satsas för att utöka hembesöksprogrammet som bedriver uppsökande verksamhet för att informera och förbättra barns hälsa.

Region Skåne bedriver uppsökande barnhälsovård i socioekonomiskt utsatta områden och riktar sig främst till grupper med sämre hälsa och lägre vaccinationstäckning. Ett team från barnavårdscentralen kommer hem till familjer med barn i åldern 0 till 8 månader. Familjen får då praktiskt information och stöd i föräldraskapet. Arbetsmetoden är inspirerad av ett framgångsrikt projekt som bedrivits i Rinkeby.

På hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde den 11 april föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet en ambitionshöjning för hembesöken. Antalet besök ska öka och åldern för när besök ska kunna ges höjs från att barnet är 0-8 månader till upp till 15 månader.

 - Vi vill göra barnhälsovården mer jämlik. Den uppsökande verksamheten är ett sätt att stärka barns hälsa i socialt utsatta områden och öka tilliten till sjukvården. Vi vill därför utöka den verksamheten för att ge en mer jämlik hälso- och sjukvård som är till för alla, säger Anna- Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I förslaget ingår även att teamen utökas med personal från kommunens socialförvaltning och från tandvården som följer med på några av besöken.

- Hembesök är en viktig del i arbetet med stärkt barnhälsovård under barnets första tid. Ett utökat hembesöksprogram har visat att föräldrar blivit stärkta i sitt föräldraskap och att fler väljer att vaccinera sina barn. Barns hälsa påverkas idag i hög grad av föräldrarnas ekonomiska situation. Det är oacceptabelt, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslut om förslaget kommer att fattas på hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde den 11 april.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86

Fakta Rinkebyprojektet:

Rinkebyprojektet bedrevs i samverkan mellan Rinkeby BVC och socialtjänstens förebyggande verksamhet inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning under 2013-2015.

Projektets utvärdering visar på att samverkan har medfört påtagliga synergieffekter till gagn för - inte enbart barn och föräldrar - utan även samhället i stort. 94 procent av föräldrarna accepterade erbjudandet om de extra hembesöken och enkäter visar på att samtliga föräldrar var positiva till besöken.

Projektets utvärdering visar effekter på:

 • Stärkt föräldraroll och ökad tillit till hälso- och sjukvården
 • Ökad täckningsgrad av MPR-vaccinationer (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund)
 • Antalet akuta besök och inläggningar i slutenvården tenderar att minska
 • Ökad kunskap om det svenska samhället och dess stöd i föräldraskapet
 • Stärkt föräldraroll och ökad tillit till hälso- och sjukvården
 • Ökad täckningsgrad av MPR-vaccinationer
 • Antalet akuta besök och inläggningar i slutenvården tenderar att minska

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Tillgängligheten till barnhälsovården behöver öka. Därför föreslår det rödgröna styret att 17,4 miljoner kronor satsas för att utöka hembesöksprogrammet som bedriver uppsökande verksamhet för att informera och förbättra barns hälsa.

Läs vidare »

Vårdcentralsfilial till Norrestad i Landskrona

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 15:12 CET

En vårdcentralsfilial i Landskrona ska öppna i augusti. Filialen ska bemannas med läkare och sjuksköterskor och placeras i bostadsområdet Norrestad. Det är ett av ärendena som sjukvårdsnämnd SUND ska besluta om på nämndens nästa sammanträde.

I Landskrona finns två offentliga vårdcentraler och två privata vårdcentraler. Därtill finns flera distriktssköterskemottagningar. Under förra mandatperioden stängde det moderatledda regionstyret vårdcentralen i det socialt utsatta bostadsområdet Norrestad. Området förväntas växa befolkningsmässigt under de kommande åren. Samtidigt växer också behovet av att förstärka vården utifrån det socioekonomiska befolkningsunderlaget.

- Vi vill utöka möjligheten till vård i Norrestad. Det förra styret stängde ner vårdcentralen i Norrestad men behovet av vård har inte minskat. Nu går vi fram med ett ärende om att öppna en vårdcentralsfilial och utöka möjligheten till vård, säger Yvonne Augustin (S), ordförande sjukvårdsnämnd Sund.

- Jag välkomnar förslaget. Norrestad är ett område där kommunal service har minskat kraftigt under de senare åren. Genom att öppna en vårdcentralsfilial tar vi ett steg i rätt riktning för att kunna ge tillbaka den välfärd som bostadsområdet behöver, säger Jonas Esbjörnsson (S), kommunalråd i Landskrona.

Start av verksamheten planeras till augusti 2018. Förvaltningen kommer att söka efter lämplig lokal i området. Ärendet behandlas den 5 april.

För mer information, kontakta:

Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Sund nås
via Maria Eriksson (S) pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Jonas Esbjörnsson (S), kommunalråd i Landskrona
tfn 0418- 47 03 28

 

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

​En vårdcentralsfilial i Landskrona ska öppna i augusti. Filialen ska bemannas med läkare och sjuksköterskor och placeras i bostadsområdet Norrestad. Det är ett av ärendena som sjukvårdsnämnd SUND ska besluta om på nämndens nästa sammanträde.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef för Socialdemokraterna i Region Skåne
 • malin.tykesson@skane.se
 • 0725997604
Presschef för Socialdemokraterna i Region Skåne Kontaktperson för medieförfrågningar avseende Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande

 • Presskontakt
 • Pressekreterare för Socialdemokraterna i Region Skåne
 • ola.robertsson@skane.se
 • 0725-97 14 27
 • 044-309 31 29

 • Presskontakt
 • Presskontakt Miljöpartiet i Region Skåne
 • anqjnaxc-kahmwwnarin.osjtharuhlsson@auskane.se
 • 044-309 30 57
 • 072-595 13 18

Om De rödgröna i Region Skåne

De rödgröna i Region Skåne

​Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Adress

 • De rödgröna i Region Skåne
 • Postadress: Region Skåne
 • 291 89 Kristianstad
 • Sverige