Arkitektur, form och design påverkar hur vi mår

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 09:44 CEST

Regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden har gemensamt antagit en strategi för gestaltad livsmiljö. Gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och design på olika sätt formar samhället och invånarnas vardag. Det kan påverka folkhälsan och stärka demokratin.

Arkitektur, form och design ger oss verktyg och metoder som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och till individers möjlighet att ta plats i samhället. Det handlar också om att göra Skåne attraktivare för invånare, verksamma och besökare genom att i större utsträckning lyfta in arkitektur, form och design vid exempelvis stadsutveckling.

I Region Skåne har strategin för gestaltad livsmiljö tagits fram gemensamt av regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden. Strategin vill ge förutsättningar för goda och hållbara livsmiljöer ur såväl ekonomiskt, kulturellt, socialt och miljömässigt perspektiv. Det är människans behov som blir utgångspunkt för hur livsmiljön utformas. Det kan handla om generationsmötesplatser, mötesplatser som bryter social isolering, lugna och stressfria miljöer och gröna rum.

Kan förebygga hälsoproblem
– Jag är övertygad om att kulturen spelar en viktig roll för att stärka demokratin och för att möta samhällets utmaningar. Arkitektur, form och design kan också verka hälsofrämjande och förebygga hälsoproblem. Att vi nu har en strategi betyder att området stärks som ett verktyg för att möta rådande samhällsutmaningar och ge förutsättningar för goda livsmiljöer, säger Mätta Ivarsson (MP), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

I strategin konstateras bland annat att barnperspektivet behöver föras in tydligare i samhällsplaneringen och att den gestaltande livsmiljön bör utformas för, med och av barn och unga.

Arbetet med att ta fram strategin har pågått länge. 2014 gav dåvarande regering i uppdrag att ta fram en ny politik för arkitektur-, form- och designfrågor. Begreppet gestaltad livsmiljö visar den nya politiska ambitionen om att skapa en helhetssyn på formandet av människans hela livsmiljö.

– Komplexa samhällsutmaningar kräver nya sätt att samarbeta, tänka och verka. Vikten av att hitta fungerande former för en utvecklad dialog och social inkludering i processerna som rör invånarnas livsmiljö har blivit allt mer central, säger Maria Ward (S), ordförande i Kulturnämnden.

För mer information, kontakta
Mätta Ivarsson (MP), ordförande Regionala utvecklingsnämnden
telefon: 0725-525108
Maria Ward (S), ordförande Kulturnämnden
telefon: 0725-999714

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden har gemensamt antagit en strategi för gestaltad livsmiljö. Gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och design på olika sätt formar samhället och invånarnas vardag. Det kan påverka folkhälsan och stärka demokratin.

Läs vidare »

Nu får Region Skånes klimatmål större tyngd

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 06:58 CEST

Det rödgröna styret i Region Skåne vill spetsa klimatarbetet genom att införa ett klimatpolitiskt ramverk nästa år. Det innebär att klimatmålen kommer att följas upp på ett liknande sätt som regionens ekonomiska mål.

Samarbetet med den idéburna sektorn fördjupas

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 12:09 CEST

Det rödgröna styret i Region Skåne vill öka och formalisera samarbetet med den idéburna sektorn i Skåne. Därför har nya riktlinjer för hur samarbetet ska se ut tagits fram.

Den idéburna sektorn kompletterar den offentliga sektorns verksamheter genom sin unika kunskap och kontakter. På så sätt ger båda verksamheterna samhället mervärde och stöttar varandra.

Samarbetet är värdefullt och Region Skåne arbetar på olika sätt för att utveckla samverkan med den idéburna sektorn. Som en grund för denna samverkan tecknade Region Skåne redan 2010 den första överenskommelsen med den idéburna sektorn. Region Skåne var först i landet med detta och andra har sedan följt efter.

Ofta sker samarbetet genom en IOP (Idéburet offentligt partnerskap) som är en överenskommelse mellan en eller flera organisationer inom den idéburna sektorn och en eller flera offentliga aktörer. IOP bygger på samverkan och partnerskap när varken föreningsbidrag eller upphandling är mest lämpligt och syftar till att ge idéburna organisationer möjlighet att på ett självständigt och självstyrande sätt vara en aktör i utvecklingen av välfärden på långsiktiga villkor.

Anders Åkesson(MP) som är ordförande i det regionala samverkansrådet med den idéburna sektorn i Skåne är nöjd.

– Riktlinjerna är viktiga eftersom dagens lagstiftning inte reglerar hur samarbetet med den idéburna sektorn ska fungera. Genom åren har vi sett hur värdefullt detta samarbete har varit och för att värna det bidrag som de idéburna organisationerna ger välfärden som helhet i Skåne vill tydliggöra hur vi arbetar tillsammans, säger regionråd Anders Åkesson (MP).

Det finns ingen egentlig lagstiftning bakom modellen med IOP, den har istället utformats utifrån ett antal juridiska bedömningar om vad som skulle vara möjligt att göra inom ramen för dagens lagstiftning. Därför har Region Skåne arbetat med att ta fram riktlinjer för IOP. I arbetet har personer med erfarenhet av IOP inom hälso- och sjukvård och regional utveckling deltagit, samt naturligtvis den idéburna sektorn själv.

Några av punkterna som bör vara uppfyllda för att teckna ett IOP-avtal är att:

 • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen
 • Verksamheten är ett led i att förverkliga en politisk inriktning
 • Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade föreningsbidraget
 • Det finns en samverkan att vårda
 • Det finns ingen marknad eller en konkurrenssituation att vårda
 • Båda parterna är med och finansierar verksamheten
 • Verksamheten avses drivas under längre, men begränsad, tid
 • Verksamheten kommer följas upp/stämmas under den tid överenskommelsen varar


För mer information, kontakta
Anders Åkesson (MP)
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Det rödgröna styret i Region Skåne vill öka och formalisera samarbetet med den idéburna sektorn i Skåne. Därför har nya riktlinjer för hur samarbetet ska se ut tagits fram.

Läs vidare »

Pressträff inför regionstyrelsens sammanträde 6/9

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 10:11 CEST

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 6 september. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden som ska tas upp på mötet.
Listan finns på Region Skånes webbplats skane.se

Tid: Torsdagen den 6 september klockan 11.30.

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad (ingång från Stora torg). Sammanträdesrum 108.

Observera: Presslegitimation krävs. Anmälan görs i receptionen.

För ytterligare information kontakta: Malin Tykesson (S), presschef, 0725-99 76 04

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 6 september. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

Läs vidare »

Satsning ger 700 nya platser på skånska folkhögskolor

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 10:07 CEST

Folkhögskolorna i Skåne får mer resurser. Regionala utvecklingsnämnden anslår fem miljoner kronor till folkhögskolor för utökade platser budgetåret 2018. Det innebär ytterligare 700 platser på de skånska folkhögskolorna.

Inom ramen för Kunskapslyftet gjorde den rödgröna regeringen en historisk utökning av platserna på Folkhögskolorna i landet. Därför föreslår nu regionala utvecklingsnämnden att tillskjuta ytterligare fem miljoner kronor till folkhögskolorna i Skåne för att möta de utökade platserna för 2018. Nämnden har sedan tidigare avsatt 50 miljoner kronor för de ursprungliga platserna för 2018.

- Folkhögskolorna är en viktig resurs för Skånes utveckling och för integrationen i regionen. Det är glädjande att vi nu kan stötta upp med medel för att säkra kvalitén. Detta är den största satsningen som nämnden gör i år, säger Mätta Ivarsson (MP), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

- Folkhögskolornas yrkesutbildningar gör att fler kommer i jobb i Skåne.Nu kommer vi ytterligare stärka vårt samarbete med Skånes folkhögskolor. Vi kommer fortsätta satsningen i budgeten för 2019 och framåt, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

- Satsningen på de utökade platserna är välkommen. Tillsammans med Region Skåne kommer vi att ingå en djupare samverkan för att stärka insatserna inom bristyrken och hitta nya bristyrken att utbilda inom för att öka sysselsättningen i Skåne, Ingegärd Wärnersson, ordförande Skånes folkhögskolor i samarbete.

Folkhögskolorna bidrar till att minska utbildningsklyftorna och höja utbildningsnivån i samhället genom att ge vuxna en andra chans till vidare utbildning och att komma i arbete. Dels genom möjligheten till behörighetskurser för att kunna komplettera sina betyg och söka sig vidare till högre studier och dels genom yrkesutbildning på både gymnasienivå och eftergymnasial nivå. Folkhögskolorna har också en viktig roll i svenskundervisning för nyanlända och etableringskurser för att underlätta ingång på arbetsmarknaden.

FAKTA

 • De fem miljoner kronor som nu tillskjuts folkhögskolorna täcker 24 677 deltagarveckor med 200 kronor i ersättning per vecka. Ett normalt studieår på heltid är 35 veckor på folkhögskola.
 • Av de 50 miljonerna som regionala utvecklingsnämnden sedan tidigare avsatt till folkhögskolor går cirka 40 miljoner till folkhögskolor i Skåne medan 10 miljoner går till så kallad mobilitetsersättning, det vill säga för studenter från Skåne som studerar utanför länet.
 • De statliga och regionala satsningarna innebär en ökning av antalet platser med cirka 19 procent, det vill säga 700 platser.
 • Det finns 18 folkhögskolor i Skåne.
 • Beslutet fattas i morgon på regionala utvecklingsnämndens sammanträde.

För mer information, kontakta
Mätta Ivarsson (MP), ordförande Regionala utvecklingsnämnden
Tel: 0725-52 51 08

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Ingegerd Wärnersson, ordförande Skånes folkhögskolor i samarbete
Tel: 0708-87 08 60

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Folkhögskolorna i Skåne får mer resurser. Regionala utvecklingsnämnden anslår fem miljoner kronor till folkhögskolor för utökade platser budgetåret 2018. Det innebär ytterligare 700 platser på de skånska folkhögskolorna.

Läs vidare »

Rödgröna styret vill bygga ut neonatalvården

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 09:50 CEST

Neontalvården i Region Skåne ska få en resursförstärkning om 10 miljoner kronor årligen. Det föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne. Pengarna ska gå till att utöka bemanningen, anpassa lokaler och utveckla vården.

Neonatalvård är i många delar avancerad vård för sköra barn, vilket ställer höga krav på verksamheten och på personaltäthet.

– Vi vill kunna utöka personalstyrkan och anpassa lokalerna efter vårdbehovet för att kunna ge våra allra minsta en så bra start i livet som möjligt, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I mars invigdes nya lokaler för neonatalvården i Helsingborg. Det har skapat goda förutsättningar för en bättre och säkrare vård. Skånes universitetssjukhus ska 2019 påbörja byggnationer av nya lokaler för neonatalvård i barn- och ungdomshuset i Lund. Satsningen ska gå till att ge verksamheterna förutsättningar för att ta emot fler patienter.

– Nu kan fler vårdas i enskilda rum, vilket minskar smittspridningen av bakterier mellan barnen. Att mor och barn kan vårdas tillsammans är viktigt, inte minst för barnets tillfrisknande. Detta är en viktig satsning för vårt samhälles allra minsta, säger Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ärendet behandlas på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 juni.

För ytterligare kommentarer, kontakta

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Nås genom Ola Robertsson, pressekreterare, tel: 0725-97 14 27

Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Neontalvården i Region Skåne ska få en resursförstärkning om 10 miljoner kronor årligen. Det föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne. Pengarna ska gå till att utöka bemanningen, anpassa lokaler och utveckla vården.

Läs vidare »

Rödgröna styret föreslår satsningar på prostacancervården

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 11:52 CEST

På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 juni lägger det rödgröna styret fram förslag på nya former för arbetet med prostatacancer. Dels ska arbetet bli bättre och mer likvärdigt för alla i hela Skåne. Dels ska test för prostatacancer (PSA-test) ske på ett mer organiserat sätt än tidigare. Förslaget har tagits fram tillsammans med personal och patientföreträdare för att det ska ha en bred uppslutning.

Det rödgröna styret föreslår att regionen inrättar ett så kallat prostatacancentrum från 1 mars 2019. Personal från samtliga förvaltningar, representanter från regionalt centercentrum, akademien och patientorganisationer ska samarbeta för att förbättra vården för patienterna. Genom att följa upp kvaliteten, utforma gemensamma riktlinjer samt koordinera och utbilda alla som jobbar inom prostatacancervården ska vården bli mer likvärdig över hela Skåne.

Vidare föreslår de rödgröna att regionen inför organiserad PSA-testing för män i Skåne. Förslaget innebär att alla män i åldrarna 50-70 år kommer att få information om syftet med testet, vad det innebär och var de kan vända sig om de vill testa sig.

- Varje dag räknas när det gäller cancer. Män måste kunna få veta hur och när test ska tas. Men sedan måste också utredning, behandling och även uppföljningen vara där för dem som behöver det. Mer samordning har efterfrågats från flera håll och att kunna ta beslut om prostatacancercentrumet nu gör att arbetssättet och organisationen kan vara på plats 2019, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i häslo- och sjukvårdsnämnden.

- Detta ger förutsättningar för att flera ska få behandling i tid. Det betyder färre komplikationer och att fler överlever. Dessutom kommer kunskapen inom området att öka, säger Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Vi ser mycket positivt på dessa planer att skapa ordning inom prostatacancervården. Ett första steg är en organiserad diagnostik och en samordnad vårdkedja under gemensam ledning. Tack till arbetsgruppen som lagt ett väldokumenterat förslag. Jag gläder mig över den politiska enighet som visats under ärendes gång, säger Jan Frick, ordförande ProVitae.

Fakta

 • Ett regionalt prostatacancercentrum innebär att expertis inom urologi, onkologi, bilddiagnostik och patologi samverkar.
 • Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män. Varje år diagnostiseras cirka 11 000 män i Sverige med sjukdomen och cirka 2400 dör av sjukdomen. De flesta fallen upptäcks i samband med PSA-test (blodprov som visar förhöjda värden vid alla prostatasjukdomar) eller vid hälsokontroll.
 • Kostnaderna för regionalt protatacancercentrum beräknas under uppstarten 2018 bli 800 000 kronor och 5 miljoner i drift 2019.
 • Kostnaden för PSA-testing beräknas till 800 000 kronor för att förbereda för PSA-testning. Driften för PSA-testning beräknas till 5 miljoner de första åren och efterhand till 8 miljoner årligen.

För intervjuer, kontakta

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Genom Ola Robertsson, pressekreterare, tel: 0725-97 14 27

Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-17 32 86

Jan Frick, ordförande ProVitae
Tel: 0708-29 33 60

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 juni lägger det rödgröna styret fram förslag på nya former för arbetet med prostatacancer. Dels ska arbetet bli bättre och mer likvärdigt för alla i hela Skåne. Dels ska test för prostatacancer ske på ett mer organiserat sätt än tidigare.

Läs vidare »

S och MP: tågproblemen i Skåne behöver ha högsta prioritet

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 13:06 CEST

Under de senaste veckorna har över 100 000 skånska resenärer drabbats av omfattande förseningar. I maj betalades 1,7 miljoner kronor ut i förseningsavgifter till skånska resenärer, en kraftig ökning i jämförelse med årets fyra första månader då summan för utbetalning var mindre än hälften.

Under måndagen bjöd därför Socialdemokraterna och Miljöpartiet in Trafikverket till kollektivtrafiknämndens sammanträde för dialog om den fortsatta utvecklingen.

- Vi har krävt att tågproblematiken i Skåne ges högsta prioritet. Situationen för skånska resenärer är ohållbar som det ser ut nu. Det krävs krafttag för ett förbättrat underhåll och att man snabbar på utbyggnaden av kapaciteten i Skåne. Därför behöver vi ha en tät dialog med Trafikverket utifrån de ökade förutsättningar vi har fått från regeringen för att lösa problematiken så snart det bara går. Trafikverket har i dag meddelat att de har de resurser som krävs, men utmaningen ligger i att hitta rätt arbetskraft, säger Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Efter decennier med eftersatt underhåll och för lite investeringar i järnvägsinfrastrukturen är situationen i Skåne ohållbar. Vi vet vad som behövs göras. Investera i utbyggnad av befintliga och nya banor samt mycket större underhåll med noggrannare planering. Det går inte längre att lappa och laga, säger Nicklas Ljungström (MP) 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

För mer information, kontakta:

Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare 0725 - 97 14 27

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden
Tfn 0706- 50 20 01

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Under de senaste veckorna har över 100 000 skånska resenärer drabbats av omfattande förseningar. Under måndagen bjöd därför Socialdemokraterna och Miljöpartiet in Trafikverket till kollektivtrafiknämndens sammanträde för dialog om den fortsatta utvecklingen.

Läs vidare »

Pressträff inför regionstyrelsens sammanträde 31/5

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 09:23 CEST

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 31 maj. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden som ska tas upp på mötet.
Listan finns på Region Skånes webbplats skane.se

Tid: Torsdagen den 31 maj klockan 11.30.

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad (ingång från Stora torg). Sammanträdesrum 108.

Observera: Presslegitimation krävs. Anmälan görs i receptionen.

För ytterligare information kontakta: Malin Tykesson (S), presschef, 0725-99 76 04

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 31 maj. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

Läs vidare »

Satsning för jämlik demensvård

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 11:25 CEST

Tidig upptäckt och diagnos av demens är nyckeln till rätt behandling och omvårdnad. Det kan också vara avgörande för att kunna genomföra viss läkemedelsbehandling. Därför föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet att sex miljoner kronor ska avsättas för att göra demensvården bättre i Skåne.

2015 fastställde hälso- och sjukvårdsnämnden en regional handlingsplan för demensvård. Sedan dess har de nationella riktlinjerna och det regionala vårdprogrammet reviderats. I handlingsplan för 2018 tas krafttag för en förbättrad demensvård och tidigare diagnos. Genom ett paket av åtgärder med bland annat mer utbildning, forskning, preventiva aktiviteter och ett fokus på e-hälsa ska över 4 000 odiagnostiserade patienter i Skåne kunna fångas upp av sjukvården under 2018. Det innebär en ökning med 60 procent jämfört med 2017. Skåne ska vara ett föredöme nationellt när det gäller demensvården.

- Tidig upptäckt och diagnos är avgörande för många patienters behandling och omsorg. Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete. Nu föreslår vi ännu tydligare riktlinjer, fler åtgärder och skarpare mål att arbeta efter. En ny handlingsplan kommer att underlätta både för personalen och patienterna, säger Anna-Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ett av delmålen i den nya handlingsplanen är att under 2018 ska minst 65 procent av förväntat antal personer med demenssjukdom ha fått diagnos och 65 procent av patienterna ska ha fått en specifik diagnos. Till år 2020 ska dessa siffror ökas till 80 procent. För att uppnå det krävs en nära samverkan med socialtjänsten och kommunala verksamheter i patientens hemkommun. För att kunna ge fler patienter behandling i tid och öka livskvalitén behövs nära samverkan mellan vårdcentraler och sjukhus. Genom en sammanhållen vårdkedja kan man upptäcka fler odiagnostiserade patienter i tid.

- Vi blir allt fler äldre i samhället. Vi behöver säkerställa att vården som ges till de äldre med demens har största möjliga kvalitet så att även de anhöriga kan känna sig trygga, säger Anders Åkesson (MP) vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslut om en revidering av handlingsplanen kommer att tas vid hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde den 16 maj.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Tidig upptäckt och diagnos av demens är nyckeln till rätt behandling och omvårdnad. Det kan också vara avgörande för att kunna genomföra viss läkemedelsbehandling. Därför föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet att sex miljoner kronor ska avsättas för att göra demensvården bättre i Skåne. Beslut kommer att tas vid hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde den 16 maj.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef för Socialdemokraterna i Region Skåne
 • mabvliyan.tdtyvukerdssgtonuj@szskahknexo.smgevf
 • 0725997604
Presschef för Socialdemokraterna i Region Skåne Kontaktperson för medieförfrågningar avseende Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande

 • Presskontakt
 • Presskontakt Miljöpartiet i Region Skåne
 • anernabn-kcrarzfinyw.obxlsrdsolwn@gvskpdanmce.qrsegn
 • 044-309 30 57
 • 072-595 13 18

Om De rödgröna i Region Skåne

De rödgröna i Region Skåne

​Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Adress

 • De rödgröna i Region Skåne
 • Postadress: Region Skåne
 • 291 89 Kristianstad
 • Sverige