Media no image

Fler barn ska få vård med hembesök

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 07:52 CET

Tillgängligheten till barnhälsovården behöver öka. Därför föreslår det rödgröna styret att 17,4 miljoner kronor satsas för att utöka hembesöksprogrammet som bedriver uppsökande verksamhet för att informera och förbättra barns hälsa.

Region Skåne bedriver uppsökande barnhälsovård i socioekonomiskt utsatta områden och riktar sig främst till grupper med sämre hälsa och lägre vaccinationstäckning. Ett team från barnavårdscentralen kommer hem till familjer med barn i åldern 0 till 8 månader. Familjen får då praktiskt information och stöd i föräldraskapet. Arbetsmetoden är inspirerad av ett framgångsrikt projekt som bedrivits i Rinkeby.

På hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde den 11 april föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet en ambitionshöjning för hembesöken. Antalet besök ska öka och åldern för när besök ska kunna ges höjs från att barnet är 0-8 månader till upp till 15 månader.

 - Vi vill göra barnhälsovården mer jämlik. Den uppsökande verksamheten är ett sätt att stärka barns hälsa i socialt utsatta områden och öka tilliten till sjukvården. Vi vill därför utöka den verksamheten för att ge en mer jämlik hälso- och sjukvård som är till för alla, säger Anna- Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I förslaget ingår även att teamen utökas med personal från kommunens socialförvaltning och från tandvården som följer med på några av besöken.

- Hembesök är en viktig del i arbetet med stärkt barnhälsovård under barnets första tid. Ett utökat hembesöksprogram har visat att föräldrar blivit stärkta i sitt föräldraskap och att fler väljer att vaccinera sina barn. Barns hälsa påverkas idag i hög grad av föräldrarnas ekonomiska situation. Det är oacceptabelt, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslut om förslaget kommer att fattas på hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde den 11 april.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86

Fakta Rinkebyprojektet:

Rinkebyprojektet bedrevs i samverkan mellan Rinkeby BVC och socialtjänstens förebyggande verksamhet inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning under 2013-2015.

Projektets utvärdering visar på att samverkan har medfört påtagliga synergieffekter till gagn för - inte enbart barn och föräldrar - utan även samhället i stort. 94 procent av föräldrarna accepterade erbjudandet om de extra hembesöken och enkäter visar på att samtliga föräldrar var positiva till besöken.

Projektets utvärdering visar effekter på:

 • Stärkt föräldraroll och ökad tillit till hälso- och sjukvården
 • Ökad täckningsgrad av MPR-vaccinationer (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund)
 • Antalet akuta besök och inläggningar i slutenvården tenderar att minska
 • Ökad kunskap om det svenska samhället och dess stöd i föräldraskapet
 • Stärkt föräldraroll och ökad tillit till hälso- och sjukvården
 • Ökad täckningsgrad av MPR-vaccinationer
 • Antalet akuta besök och inläggningar i slutenvården tenderar att minska

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Tillgängligheten till barnhälsovården behöver öka. Därför föreslår det rödgröna styret att 17,4 miljoner kronor satsas för att utöka hembesöksprogrammet som bedriver uppsökande verksamhet för att informera och förbättra barns hälsa.

Läs vidare »
Media no image

Vårdcentralsfilial till Norrestad i Landskrona

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 15:12 CET

En vårdcentralsfilial i Landskrona ska öppna i augusti. Filialen ska bemannas med läkare och sjuksköterskor och placeras i bostadsområdet Norrestad. Det är ett av ärendena som sjukvårdsnämnd SUND ska besluta om på nämndens nästa sammanträde.

I Landskrona finns två offentliga vårdcentraler och två privata vårdcentraler. Därtill finns flera distriktssköterskemottagningar. Under förra mandatperioden stängde det moderatledda regionstyret vårdcentralen i det socialt utsatta bostadsområdet Norrestad. Området förväntas växa befolkningsmässigt under de kommande åren. Samtidigt växer också behovet av att förstärka vården utifrån det socioekonomiska befolkningsunderlaget.

- Vi vill utöka möjligheten till vård i Norrestad. Det förra styret stängde ner vårdcentralen i Norrestad men behovet av vård har inte minskat. Nu går vi fram med ett ärende om att öppna en vårdcentralsfilial och utöka möjligheten till vård, säger Yvonne Augustin (S), ordförande sjukvårdsnämnd Sund.

- Jag välkomnar förslaget. Norrestad är ett område där kommunal service har minskat kraftigt under de senare åren. Genom att öppna en vårdcentralsfilial tar vi ett steg i rätt riktning för att kunna ge tillbaka den välfärd som bostadsområdet behöver, säger Jonas Esbjörnsson (S), kommunalråd i Landskrona.

Start av verksamheten planeras till augusti 2018. Förvaltningen kommer att söka efter lämplig lokal i området. Ärendet behandlas den 5 april.

För mer information, kontakta:

Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Sund nås
via Maria Eriksson (S) pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Jonas Esbjörnsson (S), kommunalråd i Landskrona
tfn 0418- 47 03 28

 

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

​En vårdcentralsfilial i Landskrona ska öppna i augusti. Filialen ska bemannas med läkare och sjuksköterskor och placeras i bostadsområdet Norrestad. Det är ett av ärendena som sjukvårdsnämnd SUND ska besluta om på nämndens nästa sammanträde.

Läs vidare »
Media no image

Pressträff inför regionstyrelsens sammanträde 13/3

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 09:37 CET

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde tisdagen den 13 mars. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden som ska tas upp på mötet.
Listan finns på Region Skånes webbplats skane.se

Tid: Tisdagen den 13 mars klockan 11.30.

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad (ingång från Stora torg). Sammanträdesrum 108.

Observera: Presslegitimation krävs. Anmälan görs i receptionen.

För ytterligare information kontakta: Malin Tykesson (S), presschef, 0725-99 76 04

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde tisdagen den 13 mars. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

Läs vidare »
Media no image

Satsning för att korta väntetider till cancerbehandling

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 10:56 CET

Den medicinska kvalitén inom den skånska vården mäter högt i Socialstyrelsens sammanställning kring den svenska sjukvården. Samtidigt har det ökade behovet av att få vård medfört längre köer. Sjukvårdsförvaltning SUS har satt in åtgärder för att minska väntetiderna inom olika cancerområden. Det arbetet behöver fortsätta och även utökas. Det rödgröna styret vill därför genomföra ett antal åtgärder för att fortsatt korta köerna inom cancervården.

- Personalen gör ett fantastiskt jobb för att minska väntetiderna. Bland annat genom extra operationer. Nu vill vi tillskjuta mer pengar för att hålla i de åtgärderna och sätta in ytterligare kapacitet för att kunna ge snabbare vård, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vidare vill det rödgröna styret satsa 5,2 miljoner för att förstärka dialysvården i Skåne. 4,1 miljoner avsätts för uppstart av sex utbildningstjänster inom dialysverksamheten med spridning i Skåne. Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan tidigare beslutat om att avsätta 1,2 miljoner till två tappställen för dialysvården i Trelleborg.

 - Njursvikt och behov av dialys är livsviktigt och det är därför nödvändigt att satsa på den fortsatta kompetensutvecklingen inom detta område, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ärendet behandlas på hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde den 1 mars.

FAKTA:

14,7 miljoner avsätts för kortade cancerbehandlingar. Pengarna ska bland annat användas till:

Fortsatt extra operationer på helger i Malmö året ut. Främst för prostatacanceroperationer. Motsvarande kösatsning för helger införs även i Lund.

En operationssal frigörs i Lund för cancerkirurgi genom att narkoskrävande endoskopier flyttas ut till endoskopimottagningen. Samtidigt kan därmed väntetiderna till diagnos, och därmed totala väntetiden för dessa cancerpatienter i standardiserade vårdförlopp kortas.

Fortsatt kösatsning på SUS avseende lungcanceroperationer om 4,6 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Väntetiderna för cancerpatienter som väntar på operation behöver kortas. Det är målet med de åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut om på torsdagens sammanträde.

Läs vidare »
Media no image

Rödgröna vill införa organiserad testning för grupper som löper stor risk för prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 12:03 CET

Socialstyrelsen har i dag presenterat en rapport om prostacancerscreening. Någon allmän screening rekommenderas inte då nackdelarna med biverkningar skulle överstiga fördelarna. Däremot ses fördelar med organiserad testning för riskgrupper. Med anledning av detta kommer hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne få i uppdrag att ta fram förslag på hur organiserad PSA-testning kan införas i den skånska sjukvården.

- Det är av största vikt att vi kan upptäcka och starta behandling av prostatacancer i så tidigt skede som möjligt. Därför vill vi införa organiserad testning i den skånskan vården. Målet är att hälso- och sjukvårdsnämnden ska kunna ta ställning till förslag innan sommaren, säger Anna-Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialstyrelsen bedömer inte att en allmän screening är nödvändig. Skälet är att en allmän screening troligtvis skulle ge sämre effekt. Förslagen kommer att gå ut på remiss fram till maj.

- Varje år får cirka 10 000 män i Sverige prostatacancer och 2500 dör. Det gör prostatacancer till Sveriges vanligaste cancersjukdom. Ju tidigare sjukdomen upptäcks och behandlas, desto större är chansen att man blir bra, säger Anders Åkesson (MP) vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Socialstyrelsen har i dag presenterat en rapport om prostacancerscreening. Någon allmän screening rekommenderas inte. Däremot ses fördelar med organiserad testning för riskgrupper. Med anledning av detta kommer hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne få i uppdrag att ta fram förslag på hur organiserad PSA-testning istället kan införas i den skånska sjukvården.

Läs vidare »
Media no image

Satsning på akutmottagningen i Lund

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 07:34 CET

Sjukvårdsnämnd SUS tog i fredags beslut om investeringsplan för 2019-2021. Planen innehåller förslag på utbyggnad av akutmottagningen i Lund. Kapaciteten ska förbättras och möjligheten att göra CT-röntgen på plats ska införas under 2019. Fler patienter kommer att kunna få diagnos snabbare.

-Väntetiden för patienterna och den medicinska säkerheten förbättras med en CT-röntgen på akuten. Det blir lättare att bedöma vilken vård patienterna kommer att behöva redan i ett tidigt skede, säger Joakim Sandell (S), ordförande i sjukvårdsnämnd SUS.

Varje dag söker 150-215 patienter vård på akutmottagningen i Lund. Det är betydligt fler än akutmottagningen är byggd för, vilket gör att behovet av en utbyggd akutmottagning är stort. Enligt förslaget i investeringsplanen ska de 19 mottagningsrum som finns i dag utökas med åtminstone 12 rum till. De nya lokalerna ska rymma röntgenutrustningen och den verksamhet ortopeden i dag bedriver i befintliga lokaler. Ombyggnationen beräknas kosta 42,5 miljoner kronor.

Utöver akutens ombyggnad äskar sjukvårdsnämnd SUS också resurser för ombyggnation av Barnintensivavdelningen till 2019.

- BIVA byggdes 2001 och dagens krav på hygien, medicinsk utrustning och möjlighet till föräldranärvaro kräver att lokalerna anpassas. Inte minst med tanke på de Rikssjukvårdsuppdrag SUS nu har fått, säger Joakim Sandell (S).

Investeringsplanen kommer att ingå i budgetarbetet inför 2019.

För mer information, kontakta:

Joakim Sandell (S), ordförande sjukvårdsnämnd SUS

Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare tel. 0725- 97 14 27

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Sjukvårdsnämnd SUS tog i fredags beslut om investeringsplan för 2019-2021. Planen innehåller förslag på utbyggnad av akutmottagningen i Lund. Kapaciteten ska förbättras och möjligheten att göra CT-röntgen på plats ska införas under 2019. Fler patienter kommer att kunna få diagnos snabbare.

Läs vidare »
Media no image

Pressträff inför regionstyrelsens sammanträde 8/2

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 13:34 CET

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 8 februari. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden som ska tas upp på mötet.
Listan finns på Region Skånes webbplats skane.se

Tid: Torsdag den 8 februari klockan 11.30.

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad (ingång från Stora torg). Sammanträdesrum 108.

Observera: Presslegitimation krävs. Anmälan görs i receptionen.

För ytterligare information kontakta: Malin Tykesson (S), presschef, 0725-99 76 04

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

​Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 8 februari. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

Läs vidare »
Iqey2jcpxt2ydbewioom

Satsningar på handikappidrott och ungas hälsa

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 11:39 CET

Region Skånes Folkhälsoberedning ska fördela drygt 27,8 miljoner kronor till olika folkhälsosatsningar under 2018. Medlen syftar till att stärka den jämlika hälsan, psykisk hälsa samt barn och ungas hälsa. Man vill bland annat satsa 600 000 kronor på handikappidrotten genom ett stöd till FIFH, Föreningen Idrott För Handikappade.

Media no image

Region Skåne gör ett positivt resultat för 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 11:16 CET

I dag presenterade Region Skåne det preliminära bokslutet för 2017. Det visar ett positivt resultat om 238 miljoner kronor. Jämfört med motsvarande resultat 2016 är det en förbättring med 135 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen sjönk från 6 procent vid ingången av 2017 till 3,9 procent på helåret.

Resultatet uppgår till 0,6 procent av de samlade intäkterna för skatt, utjämning och bidrag och innebär en kraftig förbättring jämfört med 2015 och 2016.

– Region Skåne redovisar ett plusresultat. Kostnadsutvecklingen fortsätter att sjunka och våra intäkter växer snabbare än våra kostnader, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

– Det är glädjande att vi nu gjort plusresultat under hela mandatperioden. Personalen inom vården har gjort ett fantastiskt arbete med att upprätthålla tillgängligheten och samtidigt bidra till ett gott samlat resultat för regionen. Detta med landets lägsta landstingsskatt. Vi står inför stora investeringar inom vården då ett positivt resultat så väl behövs, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen.

Satsningar på trafik och sjukvård
Under 2017 fattade regionen beslut om att bygga ut stadstrafiken i Malmö och Helsingborg med fler expressbussar. I Lund har byggnationen av spårväg kommit igång. Resandet i kollektivtrafiken fortsätter att öka för artonde året i rad och under 2017 genomfördes närmare 170 miljoner resor.

– Med en väl utbyggd kollektivtrafik kan fler människor matchas med fler arbetstillfällen. Satsningar på kollektivtrafiken är således avgörande för att skåningar ska komma i jobb, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

– Vi har under året tagit flera steg framåt mot en än starkare kollektivtrafik. Spadtag för spårväg Lund, beslut om Malmöpendeln och Helsingborgsexpressen är exempel på det. En ökad kollektivtrafik är nödvändig för att klara klimatet, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen.

Inom sjukvården har regionen satsat på att bygga ut digitala tjänster på 1177, infört tio nya standardiserade vårdförlopp inom cancervården, förstärkt förlossningsvården och startat fler mobila vårdteam. 2017 var också året då Skånes universitetssjukhus fick ytterligare ett rikssjukvårdsuppdrag.

– Skånsk sjukvård hävdar sig väl inom många områden och ligger sammanvägt på en åttondeplats av Sveriges 21 landsting och regioner. Det är jag inte nöjd med, men vi har vänt utvecklingen sedan 2013 års bottenplacering, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Fler medarbetare och minskning av sjukfrånvaro
Antalet medarbetare i Region Skåne exklusive bolagen uppgår preliminärt vid årsskiftet till 33 519. Jämfört med föregående årsskifte innebär detta en ökning med 359 medarbetare eller 1,1 procent. Ett positivt trendbrott kan ses i utvecklingen av sjukfrånvaron.

– Efter att sjukfrånvaron ökat flera år i rad har den totala sjukfrånvaron minskat under 2017. Vi ska arbeta hårt för att den utvecklingen ska hålla i sig, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Arbetet med att minska inhyrning av personal från bemanningsföretag har inneburit ett avsevärt minskat nyttjande av inhyrd personal i verksamheten och inhyrningskostnaden har minskat med 26 procent eller 108 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Sjukvårdens underskott är fortfarande stora
Sektor vård och hälsa redovisar ett budgetunderskott. Ökade behov och växande efterfrågan på sjukvård samt nya mediciner och behandlingsmetoder är en del av bakgrunden.

Samtidigt har den skånska sjukvården blivit bättre. Tillgängligheten har förbättrats jämfört med föregående år för besök och operation i den specialiserade vården. Andelen patienter som fick ett första besök inom högst 90 dagars väntetid var 83,8 procent 2017 jämfört med 83,1 procent under 2016. Patienter som fick en operation inom högst 90 dagars väntetid ökade till 72,4 procent 2017 jämfört med 70,9 procent under 2016.

För kommentarer, kontakta
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen
SMS: 0705-17 32 86
Anna-Karin Olsson, pressekreterare
Tel: 044-309 30 57

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

I dag presenterade Region Skåne det preliminära bokslutet för 2017. Det visar ett positivt resultat om 238 miljoner kronor. Jämfört med motsvarande resultat 2016 är det en förbättring med 135 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen sjönk från 6 procent vid ingången av 2017 till 3,9 procent på helåret.

Läs vidare »
Media no image

300 jobb till Skåne när regeringen stärker den statliga närvaron

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 12:48 CET

Myndigheten för tillgängliga medier flyttar till Malmö, Trafikverket utökar verksamheten i Kristianstad med 100 tjänster och Tullverket lokaliserar 30 tjänster till Malmö. Det var några av nyheterna som Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi presenterade på en presskonferens i Malmö i dag.

Besluten är en del regeringens omfattande arbete för att öka den statliga närvaron i landet. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon gör under eftermiddagen ett besök på Trafikverkets regionkontor i Kristianstad tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi. En verksamhet som nu ska utökas med 100 tjänster. Ända sedan regeringen offentliggjorde sina planer på att utlokalisera myndigheter har regionen framfört att Skåne bör bli föremål för utlokalisering. 

- Vi har fört utförliga samtal med regeringen under en lång tid. Det är därför mycket glädjande att det nu resulterar i dessa beslut. Det är viktigt för Skånes utveckling, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

- Det är bra att statens myndigheter blir mer närvarande i alla delar av landet. För Skåne så innebär det fler jobb men också ökad närvaro av exempelvis Trafikverket i Kristianstad. Jag är också glad över etableringen av myndigheten för tillgängliga medier. Detta knyter an till det arbete som görs vi de skånska lärosätena samt även inom Region Skåne, säger Anders Åkesson (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

Besök Trafikverket

14.30 Besök Kristianstad C

Kristianstad C, 291 32 Kristianstad

15.15 Besök Trafikverket

Björkhemsvägen 17, 291 54 Kristianstad

Fakta om Skånska lokaliseringar

 • Trafikverket ska utöka verksamheten på regionkontoret i Kristianstad med 80–100 årsarbetskrafter, senast den 31 december 2019.
 • Tullverket ska lokalisera minst 30 jobb årsarbetskrafter från Stockholm till Malmö, senast den 31 januari 2019. Detta gäller utöver Tullverkets beslut att placera 50 nya tulltjänstemän i Malmö för att stärka kontrollarbetet vid gränserna med anledning av regeringens kraftiga satsning på Tullverket i budgetpropositionen för 2018.
 • Kronofogdemyndigheten ska lokalisera delar av sin verksamhet (minst 35 årsarbetskrafter) från Stockholm till Kristianstad (15), Luleå (10) och Sundsvall (10), senast den 31 januari 2019. Kronofogdemyndigheten ska även pröva om ytterligare verksamhet i Stockholm kan lokaliseras till andra orter.
 • Tillväxtverket ska lokalisera ytterligare verksamhet (minst 10 årsarbetskrafter) från Stockholm till Malmö, senast den 1 mars 2019.
 • Myndigheten för tillgängliga medier ska lokalisera sin verksamhet från Stockholm till Malmö, senast den 31 december 2019. Ca. 100 årsarbetskrafter.

För kommentarer, kontakta

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Myndigheten för tillgängliga medier flyttar till Malmö, Trafikverket utökar verksamheten i Kristianstad med 100 tjänster och Tullverket utlokaliserar 30 tjänster till Malmö. Det var några av nyheterna som Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi presenterade på en presskonferens i Malmö i dag.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef för Socialdemokraterna i Region Skåne
 • malin.tykesson@skane.se
 • 0725997604
Presschef för Socialdemokraterna i Region Skåne Kontaktperson för medieförfrågningar avseende Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande

 • Presskontakt
 • Pressekreterare för Socialdemokraterna i Region Skåne
 • maria.ghj.eriknwsson@skane.snke
 • 0725-97 14 27
 • 044-309 31 29

 • Presskontakt
 • Presskontakt Miljöpartiet i Region Skåne
 • anna-karin.olsson@skane.se
 • 044-309 30 57
 • 072-595 13 18

Om De rödgröna i Region Skåne

De rödgröna i Region Skåne

​Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Adress

 • De rödgröna i Region Skåne
 • Postadress: Region Skåne
 • 291 89 Kristianstad
 • Sverige