Media no image

​​Stärkt stöd för personer med självskadebeteende

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2017 06:15 CET

Nu ska personer med självskadebeteende och deras anhöriga få bättre stöd. Det kan exempelvis handla om att chatta eller få stöd via mejl. Detta blir möjligt sedan Region Skåne skrivit en så kallad IOP, idéburet offentligt partnerskap, med föreningen SHEDO.

Region Skåne ingår IOP med föreningen SHEDO. Detta beslutades i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd under fredagen. Det innebär att SHEDO tilldelas drygt fyra miljoner kronor under en fyraårsperiod. SHEDO är den enda föreningen i Sverige som arbetar specifikt med frågor kring självskadebeteende och med kombinationen självskadebeteende och ätstörningar. Region Skåne och SHEDO har haft ett samarbete under flera år kring olika projekt som rör just självskadebeteende och nu fördjupas detta samarbete genom en IOP.

– Vården av personer med självskadebeteende har de senaste åren blivit bättre. Detta har möjliggjorts bland annat av satsningar, medarbetarnas engagemang, forskning och SHEDO:s arbete. Nu tar vi nästa steg i att säkerställa en samverkan mellan Region Skåne och SHEDO, säger Anders Åkesson, 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– För vår del betyder en IOP att vi får kontinuitet och stabilitet i vårt stöd till personer med behov av detta, liksom kontinuitet och stabilitet i vårt samarbete med Region Skåne. Det ger oss förutsättningar att fortsätta utvecklas inom området självskadebeteende och det ger framförallt en trygghet för det stödarbete som vi kan erbjuda drabbade personer och deras anhöriga, säger Conny Allaskog, projektledare i föreningen SHEDO.

Stöd via chatt och mejl
Överenskommelsen innebär bland annat att SHEDO ska ansvara för stöd till personer med självskadebeteende och deras anhöriga genom självskadechatt och jourmail. Det handlar också om att stötta yrkesgrupper som möter personer med självskadebeteende genom utbildningsinsatser och material. Dessutom ska man medverka i det kvalitets- och utvecklingsarbete som görs inom Region Skåne.

Föreningen SHEDO:s chatt öppnade den 2 december. Den drivs av ett 30-tal volontärer som har internutbildats för att kunna möta behov och ge stöd. Det primära syftet med chatten är att vara ett medmänskligt stöd.

– Detta är den första specialiserade chatten på området självskadebeteende i Sverige. Äntligen kan vi på ett enkelt och tillgängligt sätt ge ett medmänskligt stöd för personer som behöver det. Vi tror att vi kan hjälpa tusentals personer genom detta. Vi behöver även arbeta mycket med utbildning och attitydförändringar. Forskning visar att många yrkesverksamma tycker att det är svårt att möta personer med självskadebeteende och där kommer vi in i bilden, säger Conny Allaskog.


FAKTA/ IOP och SHEDO
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) fungerar som ett långsiktigt stöd till organisationer och ger dem kraft att planera längre än en period i taget, snarare än i projektform. Syftet är att synliggöra och stärka den idéburna sektorns självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare samt att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att vara en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen. SHEDO är en ideell förening som arbetar med självskadebeteende och ätstörningar i syfte att ge stöd åt drabbade och anhöriga, öka kunskaperna på området och verka för en bättre vård för personer med självskadebeteende, ätstörningar och psykisk ohälsa. Region Skåne har samarbetat med SHEDO sedan 2010. Överenskommelsen som nu tecknas är på fyra år med möjlighet till två års förlängning.

För mer information, kontakta:
Anders Åkesson, (MP) regionråd med ansvar bland annat för psykiatri, telefon: 0705-173286
Conny Allaskog, projektledare, föreningen SHEDO, telefon: 0735-565017

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Nu ska personer med självskadebeteende och deras anhöriga få bättre stöd. Det kan exempelvis handla om att chatta eller få stöd via mejl. Detta blir möjligt sedan Region Skåne skrivit en så kallad IOP, idéburet offentligt partnerskap, med föreningen SHEDO.

Läs vidare »
Media no image

Pressträff inför regionstyrelsens sammanträde den 7 december

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 14:58 CET

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 7 december. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden som ska tas upp på mötet.
Listan finns på Region Skånes webbplats skane.se

Tid: Torsdag den 7 december klockan 11.30.

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad (ingång från Stora torg). Sammanträdesrum 104.

Observera: Presslegitimation krävs. Anmälan görs i receptionen.

För ytterligare information kontakta: Malin Tykesson (S), presschef, 0725-99 76 04

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 7 december. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

Läs vidare »
Media no image

Rödgröna satsar på vidareutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 07:54 CET

Fler utbildningsanställningar, fortsatt satsning på antalet utbildningsförmåner för sjuksköterskor som vill bli specialistsjuksköterskor och nya utbildningsanställningar för undersköterskor som vill specialistutbilda sig. Det är några av satsningarna i det rödgröna styrets budgetförslag till Personalnämnden.

Antalet utbildningsanställningar för de som vill studera till specialistsjuksköterska på halvfart föreslås öka med 45 procent, till totalt 75 platser. För undersköterskor som vill utbilda sig inom specialistområden, till exempel akutsjukvård, föreslås att 20 nya platser införs. Satsningarna uppgår totalt till nästan 16 miljoner kronor.

– Vi behöver arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och ta tillvara på styrkorna hos våra medarbetare. Utökad möjlighet för kompetensutveckling är ett sätt stärka personalen och samtidigt säkra morgondagens kompetensförsörjning, säger David Westlund (S), ordförande i personalnämnden.

– Vi har nu inlett en satsning på att tydliggöra och förstärka yrkesrollen för undersköterskor genom att erbjuda en möjlighet till en fördjupad specialistutbildning. I det nya arbetssätt som växer fram kommer undersköterskorna delvis att få nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Det innebär att vi generellt behöver höja kompetensen för denna grupp, säger Thomas Eng (MP) 1:e vice ordförande i personalnämnden.

Fler utbildningsförmåner
Sjuksköterskor som läser till specialistsjuksköterskor kan även få så kallade utbildningsförmåner. Det innebär att sjuksköterskorna kan få lön under tiden de studerar på helfart till specialistsjuksköterskor. Det rödgröna styret föreslår att tidigare satsning på 100 nya platser kvarstår för 2018, till en kostnad av 46 miljoner kronor. Det ger totalt 170 utbildningsutrymmen.

Fortsatt satsning på regioninterna resursteam
De regioninterna resursteamen ska fortsätta att utvecklas. Teamen täcker upp för både vakanser, enskilda pass med kort varsel och genomför extra operationer vid tider då salarna är lediga. Teamen har spelat en avgörande roll för att minska beroendet av bemanningsföretag och anpassas efter verksamhet, uppdrag och syfte. Medarbetarna erbjuds ett mer flexibelt arbetssätt och god karriärutveckling.

Personalnämndens budget för 2018 beslutas på nästa sammanträde den 6 december.

För mer information, kontakta:
David Westlund (S), ordförande i personalnämnden
nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare tfn 0725- 97 14 27


Thomas Eng (MP), 1:e vice ordförande i personalnämnden Tfn. 0709-18 48 70

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Fler utbildningsanställningar, fortsatt satsning på antalet utbildningsförmåner för sjuksköterskor som vill bli specialistsjuksköterskor och nya utbildningsanställningar för undersköterskor som vill specialistutbilda sig. Det är några av satsningarna i det rödgröna styrets budgetförslag till personalnämnden.

Läs vidare »
Media no image

Region Skåne skärper arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 09:10 CET

Kvinnor i hela världen har de senaste veckorna vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp som en del av #MeToo-uppropet. Med anledning av detta går det rödgröna styret fram med åtgärder för att skärpa arbetet för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp inom Region Skåne.

Region Skåne är Skånes största arbetsgivare med omkring 35 000 medarbetare och många tusen möten mellan kollegor, patienter och kunder sker varje dag. Region Skåne har ett ansvar att arbeta mot sexuella trakasserier och kränkningar på alla de arenor och sammanhang som dess verksamheter är representerade.

– Det är aldrig acceptabelt att man på sin arbetsplats blir utsatt för kränkningar och trakasserier, och inom Region Skåne råder nolltolerans. Vi ser ett starkt behov av att förtydliga och följa upp att detta efterlevs, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

I ett ärende som ska behandlas på regionstyrelsen den 7 december får regiondirektören i uppdrag attytterligare stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp. Kunskapen om Region Skånes visselblåsarfunktion ska öka. Medarbetare ska veta att man via funktionen anonymt kan inkomma med vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp. Regiondirektören får också i uppdrag att utreda behovet av jämställdhetsombud i Region Skånes verksamheter.

– Alla ska kunna känna sig trygga på jobbet och det ingår i arbetsgivarens ansvar att skapa sådana förutsättningar, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Den 1 januari 2017 skärptes lagkraven i diskrimineringslagen (2008:567), där arbetsgivare bland annat ska ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier. Regiondirektören ska redovisa vidtagna åtgärder i enlighet med de skärpta lagkraven på regionstyrelsens arbetsutskott den 30 januari 2018.

– Det är bra att #MeToo har uppmärksammat denna fråga. Det behövs både klara regler men också en signal om att detta aldrig är acceptabelt. Ingen ska behöva gå till jobbet med en klump i magen eller gå därifrån och känna sig dålig till mods, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen.

För kommentarer, kontakta
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Kvinnor i hela världen har de senaste veckorna vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp som en del av #MeToo-uppropet. Med anledning av detta går det rödgröna styret fram med åtgärder för att skärpa arbetet för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp inom Region Skåne.

Läs vidare »
Media no image

Pressträff inför regionstyrelsens sammanträde den 9 november

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 14:08 CET

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 9 november. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden som ska tas upp på mötet.
Listan finns på Region Skånes webbplats skane.se

Tid: Torsdag den 9 november klockan 11.30.

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad (ingång från Stora torg). Sammanträdesrum 105.

Observera: Presslegitimation krävs. Anmälan görs i receptionen.

För ytterligare information kontakta: Malin Tykesson (S), presschef, 0725-99 76 04

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 9 november. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

Läs vidare »
Media no image

Pressträff inför regionstyrelsens sammanträde den 5 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 13:44 CEST

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde i Kristianstad, torsdagen den 5 oktober. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) kommer att delta.

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden som ska tas upp på mötet.
Listan finns på Region Skånes webbplats skane.se

Tid: Torsdag den 5 oktober klockan 11.30.

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad (ingång från Stora torg). Sammanträdesrum 105.

Observera: Presslegitimation krävs. Anmälan görs i receptionen.

För ytterligare information kontakta: Malin Tykesson (S), presschef, 0725-99 76 04

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde i Kristianstad, torsdagen den 5 oktober. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) kommer att delta.

Läs vidare »
Pvbwj68hkrzgesif11qf

Skånska flaggan ska bli officiell

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 07:43 CEST

Den skånska korsflaggan är den äldsta regionala flaggan i Sverige och dessutom den mest använda av alla regionala flaggor i Sverige, men är trots detta inte officiell flagga för Skåne. Regionstyrelsens ordförande föreslår därför i ett ärende till regionfullmäktige att den skånska flaggan ska bli officiell.

Media no image

1,9 miljarder mer till skånsk sjukvård

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 11:35 CEST

Primärvården ska byggas ut, akutsjukhusen få mer resurser och hälsovården ökade anslag för att införa nya avancerade läkemedel. Det var några av de budgetreformer som Henrik Fritzon och Anders Åkesson presenterade på en presskonferens i dag.

Sjukvården kommer att få full uppräkning för kostnadsökningar, demografi och medicinsk och teknisk utveckling. Därutöver genomförs reformer inom sjukvården för 484 miljoner kronor. Totalt ökar hälso- och sjukvårdens anslag med 1,9 miljarder jämfört med 2017.

– Det är en stark budget. Vi satsar på vårdcentralerna, akutsjukvården, kvinnosjukvården, barnsjukvården och psykiatrin. Ökade skatteintäkter och regeringens satsningar på svensk sjukvård skapar ett stort reformutrymme, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Region Skåne står inför historiskt stora investeringar. Under den kommande tioårsperioden ska investeringar för omkring 50 miljarder genomföras. För att finansiera investeringarna föreslås en skattehöjning om 23 öre.

– Region Skåne står inför mycket stora investeringar i nya sjukhusbyggnader i Helsingborg, Malmö och Lund. Investeringar pågår också i Ängelholm och planeras i Hässleholm. Omfattande investeringar ska också göras inom kollektivtrafiken. Vi tycker inte att det är ansvarsfullt att skjuta kostnaderna på framtiden. Istället ska vi dela på kostnaderna. Därför föreslår vi en skattehöjning, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Primärvården får ökade anslag och fler ST-tjänster inrättas
Primärvården tillförs 100 miljoner utöver ordinarie uppräkningar. 50 miljoner avsätts till ökad grundersättning. Övriga resurstillskott ska användas för att öka tillgängligheten, däribland ökat öppethållande på jourvårdcentraler i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Antalet ST-tjänster inom allmänmedicin utökas med 45 tjänster och 15 tjänster inom dubbelspecialiseringar, totalt 327 ST-tjänster.

– Vi satsar 46 miljoner på fler ST-tjänster. Vi har redan ökat antalet utbildningsbidrag med 60 procent jämfört med 2013. Men det råder brist på allmänspecialister. Vi utökar därför ytterligare satsningarna på utbildningsplatser, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande. 

– Med ökade resurser till primärvården är målet att stärka såväl tillit som arbetsmiljön i primärvården. Målet är att årligen öka resurserna till den nära vården, för dem som behöver vården mest, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen.

Akutsjukhusen ska öppna fler vårdplatser genom riktade satsningar
30 miljoner kronor anslås för att öppna fler vårdplatser i anslutning till akutmottagningarna och på vårdavdelningar. Det ska bland annat ske genom en rekryteringssatsning för att anställa nyckelkompetenser.

Skåne ska gå i bräschen i införandet av nya läkemedel
Införandet av nya avancerade läkemedel för bland annat cancer och MS, gör att läkemedelskostnaderna ökar. Därför anslås 140 miljoner utöver ordinarie uppräkning för att Skåne ska kunna gå i bräschen i införandet av nya läkemedel som lindrar lidande, ökar livskvaliteten och räddar liv.

Köer ska kortas
Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur köerna till operation och åtgärd effektivast kan kortas och därefter verkställa en kösatsning. 20 miljoner är avsatt för detta. 

– Arbetet med att korta köerna har stått i fokus under mandatperioden. Detta arbete ska fortsätta bland annat med fokus på barn- och ungdomspsykiatrin, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen.

Kollektivtrafik får ökade anslag
Kollektivtrafiken tillförs 179 miljoner kronor. Arbetet för en kollektivtrafik fri från fossila bränslen fortsätter. Ett mål är att dubbeldäckartåg ska rulla på sträckan Helsingborg-Köpenhamn från och med 2020. Stadsbusstrafiken och regionbusstrafiken utvecklas med nya projekt och lösningar. MalmöExpressen utvecklas i Helsingborg och fler linjer införs i Malmö.

– Med närmare 180 miljoner i utökat regionbidrag till kollektivtrafiken kan den fortsätta att utvecklas exempelvis genom expressbussar och spårvagn. Dessa investeringar är också nödvändiga för att nå våra högt ställda klimatmål, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen.

Ett urval av reformer i det rödgröna styret budget för 2018

 • Sjukvården kommer att få full uppräkning för kostnadsökningar och för ändrad demografi. Sjukvården tillförs 1,9 miljarder mer jämfört med 2017. 
 • Införandet av nya avancerade läkemedel för bland annat cancer och MS, gör att läkemedelskostnaderna ökar. Därför anslås 140 miljoner utöver ordinarie uppräkning för att Skåne ska kunna gå i bräschen i införandet av nya läkemedel som lindrar lidande och ökar livskvaliteten och räddar liv. 
 • Hälsovalet tillförs 100 miljoner utöver ordinarie uppräkningar. 50 miljoner avsätts till ökad grundersättning. Övriga resurstillskott ska användas för att öka tillgängligheten, däribland ökat öppethållande på jourvårdcentraler i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. 
 • Akutsjukvården i Skåne får ett särskilt tillskott om 30 miljoner. Resurserna ska användas för att öka antalet vårdplatser och rekrytera personal som sammantaget ökar kapaciteten i akutsjukvården så att väntetiderna minskar och överbeläggningarna försvinner. 
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur köerna till operation och åtgärd effektivast kan kortas och därefter verkställa en kösatsning. 20 miljoner är avsatta för detta. Möjliga metoder är vårdgarantiavtal, ökat samarbete mellan förvaltningarna för att genomföra operationer där lediga resurser finns för tillfället, ökat samarbete med andra landsting i både Södra Regionvårdsnämnden och resten av landet. Upphandling och optionsinlösen om det behövs och är möjligt. 
 • Tillgängligheten i förlossningsvården och kvaliteteten i omhändertagandet i samband med förlossningen ska förbättras. Förebyggande arbete mot förlossningsskador prioriteras och förlossningsskador ska åtgärdas snabbare. Fortsatt fler förlossningar i Skåne framöver. Kvinnosjukvården tillförs 15 miljoner kronor. Neonatalvården tillförs 10 miljoner kronor. 
 • Kollektivtrafiken tillförs 179 miljoner kronor utöver ordinarie uppräkning. Arbetet för en kollektivtrafik fri från fossila bränslen fortsätter. Ett mål är att dubbeldäckartåg ska rulla på sträckan Helsingborg-Köpenhamn från och med 2020. Stadsbusstrafiken och regionbusstrafiken utvecklas med nya projekt och lösningar. MalmöExpressen utvecklas i Helsingborg och fler linjer införs i Malmö. 
 • Ett klimatpolitiskt ramverk och klimatpolitiskt råd införs. Med det klimatpolitiska ramverket klargörs Region Skånes klimatmål. Klimatmålen får samma status och tydlighet som de ekonomiska. Ett klimatpolitiskt råd ska tillsättas för att stödja Region Skåne för att uppfylla målen. 
 • Psykiatrisatsning. Insatser för att förbättra ungas hälsa ska prioriteras. 15 miljoner. 
 • Fri sjukvård för unga till och med 19 år. 10 miljoner. 
 • Avgiftsfri livmoderhalsscreening. 7 miljoner. 

Budget för 2018 bifogas i sin helhet. Se bilaga.

För kommentarer kontakta,
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Primärvården ska byggas ut, akutsjukhusen få mer resurser och hälsovården ökade anslag för att införa nya avancerade läkemedel. Det var några av de budgetreformer som Henrik Fritzon och Anders Åkesson presenterade på en presskonferens i dag.

Läs vidare »
Media no image

Trelleborgs Lasarett tar över uppdrag inom urologi

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 08:34 CEST

I går beslutade sjukvårdsnämnd Sund att Trelleborgs Lasarett tar över uppdrag inom urologi från Skånes universitetssjukhus för att förbättra tillgängligheten. Överföringen motsvarar 800 läkarbesök och 325 övriga besök.

Genom att Trelleborgs Lasarett tar över urologiska läkarbesök frigörs resurser och kompetens på Skånes universitetssjukhus, SUS, och samtidigt kan köerna för urologiska besök kortas.

- Det här gynnar den fortsatta utvecklingen av Trelleborgs Lasarett och samtidigt utnyttjar vi de samlade resurserna inom förvaltningarna på ett så effektivt sätt som möjligt. Uppdraget planeras att utföras på Trelleborgs specialistmottagning, som är resurseffektiv och har en hög tillgänglighet, säger Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukhusnämnd Sund.

Det slutgiltiga beslutet om arbetsuppgiftsomflyttningen kommer att beslutas i Hälso- och sjukvårdsnämnden i oktober. Överföringen av uppdraget föreslås ske från och med den 1 november 2017.

För mer information, kontakta:
Yvonne Augustin (S), regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd Sund
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

I går beslutade sjukvårdsnämnd Sund att Trelleborgs Lasarett tar över uppdrag inom urologi från Skånes universitetssjukhus för att förbättra tillgängligheten. Överföringen motsvarar 800 läkarbesök och 325 övriga besök. Det slutgiltiga beslutet om arbetsuppgiftsomflyttningen kommer att tas i Hälso- och sjukvårdsnämnden i oktober.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: De rödgröna i Region Skåne presenterar budget för 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 07:41 CEST

Fredagen den 22 september bjuds media in till en pressträff i Malmö där Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande och Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen, presenterar budget för 2018.

Datum och tid: 22 september kl. 10.00.

Plats: Dockplatsen 26, lokal Vildanden.

Anmälan sker till Malin Tykesson, presschef Socialdemokraterna Region Skåne
E-post: malin.tykesson@skane.se
Tel: 0725-99 76 04

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Fredagen den 22 september bjuds media in till en pressträff i Malmö där Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande och Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen, presenterar budget för 2018.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef för Socialdemokraterna i Region Skåne
 • maxqliyqn.tyjgkessrcon@suajxkotmcmkankdgipnewi.sgne
 • 0725997604
Presschef för Socialdemokraterna i Region Skåne Kontaktperson för medieförfrågningar avseende Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande

 • Presskontakt
 • Pressekreterare för Socialdemokraterna i Region Skåne
 • maria.j.eriksson@skane.se
 • 0725-97 14 27
 • 044-309 31 29

 • Presskontakt
 • Presskontakt Miljöpartiet i Region Skåne
 • anna-karin.olsson@skane.se
 • 044-309 30 57
 • 072-595 13 18

Om De rödgröna i Region Skåne

De rödgröna i Region Skåne

​Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Adress

 • De rödgröna i Region Skåne
 • Postadress: Region Skåne
 • 291 89 Kristianstad
 • Sverige