Skip to main content

1,9 miljarder mer till skånsk sjukvård

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2017 11:35 CEST

Primärvården ska byggas ut, akutsjukhusen få mer resurser och hälsovården ökade anslag för att införa nya avancerade läkemedel. Det var några av de budgetreformer som Henrik Fritzon och Anders Åkesson presenterade på en presskonferens i dag.

Sjukvården kommer att få full uppräkning för kostnadsökningar, demografi och medicinsk och teknisk utveckling. Därutöver genomförs reformer inom sjukvården för 484 miljoner kronor. Totalt ökar hälso- och sjukvårdens anslag med 1,9 miljarder jämfört med 2017.

– Det är en stark budget. Vi satsar på vårdcentralerna, akutsjukvården, kvinnosjukvården, barnsjukvården och psykiatrin. Ökade skatteintäkter och regeringens satsningar på svensk sjukvård skapar ett stort reformutrymme, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Region Skåne står inför historiskt stora investeringar. Under den kommande tioårsperioden ska investeringar för omkring 50 miljarder genomföras. För att finansiera investeringarna föreslås en skattehöjning om 23 öre.

– Region Skåne står inför mycket stora investeringar i nya sjukhusbyggnader i Helsingborg, Malmö och Lund. Investeringar pågår också i Ängelholm och planeras i Hässleholm. Omfattande investeringar ska också göras inom kollektivtrafiken. Vi tycker inte att det är ansvarsfullt att skjuta kostnaderna på framtiden. Istället ska vi dela på kostnaderna. Därför föreslår vi en skattehöjning, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Primärvården får ökade anslag och fler ST-tjänster inrättas
Primärvården tillförs 100 miljoner utöver ordinarie uppräkningar. 50 miljoner avsätts till ökad grundersättning. Övriga resurstillskott ska användas för att öka tillgängligheten, däribland ökat öppethållande på jourvårdcentraler i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Antalet ST-tjänster inom allmänmedicin utökas med 45 tjänster och 15 tjänster inom dubbelspecialiseringar, totalt 327 ST-tjänster.

– Vi satsar 46 miljoner på fler ST-tjänster. Vi har redan ökat antalet utbildningsbidrag med 60 procent jämfört med 2013. Men det råder brist på allmänspecialister. Vi utökar därför ytterligare satsningarna på utbildningsplatser, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande. 

– Med ökade resurser till primärvården är målet att stärka såväl tillit som arbetsmiljön i primärvården. Målet är att årligen öka resurserna till den nära vården, för dem som behöver vården mest, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen.

Akutsjukhusen ska öppna fler vårdplatser genom riktade satsningar
30 miljoner kronor anslås för att öppna fler vårdplatser i anslutning till akutmottagningarna och på vårdavdelningar. Det ska bland annat ske genom en rekryteringssatsning för att anställa nyckelkompetenser.

Skåne ska gå i bräschen i införandet av nya läkemedel
Införandet av nya avancerade läkemedel för bland annat cancer och MS, gör att läkemedelskostnaderna ökar. Därför anslås 140 miljoner utöver ordinarie uppräkning för att Skåne ska kunna gå i bräschen i införandet av nya läkemedel som lindrar lidande, ökar livskvaliteten och räddar liv.

Köer ska kortas
Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur köerna till operation och åtgärd effektivast kan kortas och därefter verkställa en kösatsning. 20 miljoner är avsatt för detta. 

– Arbetet med att korta köerna har stått i fokus under mandatperioden. Detta arbete ska fortsätta bland annat med fokus på barn- och ungdomspsykiatrin, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen.

Kollektivtrafik får ökade anslag
Kollektivtrafiken tillförs 179 miljoner kronor. Arbetet för en kollektivtrafik fri från fossila bränslen fortsätter. Ett mål är att dubbeldäckartåg ska rulla på sträckan Helsingborg-Köpenhamn från och med 2020. Stadsbusstrafiken och regionbusstrafiken utvecklas med nya projekt och lösningar. MalmöExpressen utvecklas i Helsingborg och fler linjer införs i Malmö.

– Med närmare 180 miljoner i utökat regionbidrag till kollektivtrafiken kan den fortsätta att utvecklas exempelvis genom expressbussar och spårvagn. Dessa investeringar är också nödvändiga för att nå våra högt ställda klimatmål, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen.

Ett urval av reformer i det rödgröna styret budget för 2018

 • Sjukvården kommer att få full uppräkning för kostnadsökningar och för ändrad demografi. Sjukvården tillförs 1,9 miljarder mer jämfört med 2017. 
 • Införandet av nya avancerade läkemedel för bland annat cancer och MS, gör att läkemedelskostnaderna ökar. Därför anslås 140 miljoner utöver ordinarie uppräkning för att Skåne ska kunna gå i bräschen i införandet av nya läkemedel som lindrar lidande och ökar livskvaliteten och räddar liv. 
 • Hälsovalet tillförs 100 miljoner utöver ordinarie uppräkningar. 50 miljoner avsätts till ökad grundersättning. Övriga resurstillskott ska användas för att öka tillgängligheten, däribland ökat öppethållande på jourvårdcentraler i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. 
 • Akutsjukvården i Skåne får ett särskilt tillskott om 30 miljoner. Resurserna ska användas för att öka antalet vårdplatser och rekrytera personal som sammantaget ökar kapaciteten i akutsjukvården så att väntetiderna minskar och överbeläggningarna försvinner. 
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur köerna till operation och åtgärd effektivast kan kortas och därefter verkställa en kösatsning. 20 miljoner är avsatta för detta. Möjliga metoder är vårdgarantiavtal, ökat samarbete mellan förvaltningarna för att genomföra operationer där lediga resurser finns för tillfället, ökat samarbete med andra landsting i både Södra Regionvårdsnämnden och resten av landet. Upphandling och optionsinlösen om det behövs och är möjligt. 
 • Tillgängligheten i förlossningsvården och kvaliteteten i omhändertagandet i samband med förlossningen ska förbättras. Förebyggande arbete mot förlossningsskador prioriteras och förlossningsskador ska åtgärdas snabbare. Fortsatt fler förlossningar i Skåne framöver. Kvinnosjukvården tillförs 15 miljoner kronor. Neonatalvården tillförs 10 miljoner kronor. 
 • Kollektivtrafiken tillförs 179 miljoner kronor utöver ordinarie uppräkning. Arbetet för en kollektivtrafik fri från fossila bränslen fortsätter. Ett mål är att dubbeldäckartåg ska rulla på sträckan Helsingborg-Köpenhamn från och med 2020. Stadsbusstrafiken och regionbusstrafiken utvecklas med nya projekt och lösningar. MalmöExpressen utvecklas i Helsingborg och fler linjer införs i Malmö. 
 • Ett klimatpolitiskt ramverk och klimatpolitiskt råd införs. Med det klimatpolitiska ramverket klargörs Region Skånes klimatmål. Klimatmålen får samma status och tydlighet som de ekonomiska. Ett klimatpolitiskt råd ska tillsättas för att stödja Region Skåne för att uppfylla målen. 
 • Psykiatrisatsning. Insatser för att förbättra ungas hälsa ska prioriteras. 15 miljoner. 
 • Fri sjukvård för unga till och med 19 år. 10 miljoner. 
 • Avgiftsfri livmoderhalsscreening. 7 miljoner. 

Budget för 2018 bifogas i sin helhet. Se bilaga.

För kommentarer kontakta,
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument