Skip to main content

Rödgröna styret föreslår satsningar på prostacancervården

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2018 11:52 CEST

På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 juni lägger det rödgröna styret fram förslag på nya former för arbetet med prostatacancer. Dels ska arbetet bli bättre och mer likvärdigt för alla i hela Skåne. Dels ska test för prostatacancer (PSA-test) ske på ett mer organiserat sätt än tidigare. Förslaget har tagits fram tillsammans med personal och patientföreträdare för att det ska ha en bred uppslutning.

Det rödgröna styret föreslår att regionen inrättar ett så kallat prostatacancentrum från 1 mars 2019. Personal från samtliga förvaltningar, representanter från regionalt centercentrum, akademien och patientorganisationer ska samarbeta för att förbättra vården för patienterna. Genom att följa upp kvaliteten, utforma gemensamma riktlinjer samt koordinera och utbilda alla som jobbar inom prostatacancervården ska vården bli mer likvärdig över hela Skåne.

Vidare föreslår de rödgröna att regionen inför organiserad PSA-testing för män i Skåne. Förslaget innebär att alla män i åldrarna 50-70 år kommer att få information om syftet med testet, vad det innebär och var de kan vända sig om de vill testa sig.

- Varje dag räknas när det gäller cancer. Män måste kunna få veta hur och när test ska tas. Men sedan måste också utredning, behandling och även uppföljningen vara där för dem som behöver det. Mer samordning har efterfrågats från flera håll och att kunna ta beslut om prostatacancercentrumet nu gör att arbetssättet och organisationen kan vara på plats 2019, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i häslo- och sjukvårdsnämnden.

- Detta ger förutsättningar för att flera ska få behandling i tid. Det betyder färre komplikationer och att fler överlever. Dessutom kommer kunskapen inom området att öka, säger Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Vi ser mycket positivt på dessa planer att skapa ordning inom prostatacancervården. Ett första steg är en organiserad diagnostik och en samordnad vårdkedja under gemensam ledning. Tack till arbetsgruppen som lagt ett väldokumenterat förslag. Jag gläder mig över den politiska enighet som visats under ärendes gång, säger Jan Frick, ordförande ProVitae.

Fakta

  • Ett regionalt prostatacancercentrum innebär att expertis inom urologi, onkologi, bilddiagnostik och patologi samverkar.
  • Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män. Varje år diagnostiseras cirka 11 000 män i Sverige med sjukdomen och cirka 2400 dör av sjukdomen. De flesta fallen upptäcks i samband med PSA-test (blodprov som visar förhöjda värden vid alla prostatasjukdomar) eller vid hälsokontroll.
  • Kostnaderna för regionalt protatacancercentrum beräknas under uppstarten 2018 bli 800 000 kronor och 5 miljoner i drift 2019.
  • Kostnaden för PSA-testing beräknas till 800 000 kronor för att förbereda för PSA-testning. Driften för PSA-testning beräknas till 5 miljoner de första åren och efterhand till 8 miljoner årligen.

För intervjuer, kontakta

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Genom Ola Robertsson, pressekreterare, tel: 0725-97 14 27

Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-17 32 86

Jan Frick, ordförande ProVitae
Tel: 0708-29 33 60

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.