Deflamo: Fredrik Westin avslutar sin tjänst som vd för Deflamo AB

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 07:52 CET

Deflamo Pressrelese

2018-11-26 T22:45:00 CET: Swedish

Fredrik Westin och styrelsen är överens om att han avslutar sin tjänst som verkställande direktör för Deflamo AB.

Fredrik kvarstår dock som vd tills ersättare är på plats, dock ej längre än sex månader från dagens datum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com

Jan Blomqvist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, är bolagets Certified Adviser.”

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2018 kl. 22:45 CET.

Om Deflamo 

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter. Deflamos B aktie är listad och handlas på Nasdaq First North.

Fredrik Westin och styrelsen är överens om att han avslutar sin tjänst som verkställande direktör för Deflamo AB. Fredrik kvarstår dock som vd tills ersättare är på plats, dock ej längre än sex månader från dagens datum.

Läs vidare »

Avsiktsförklaring rörande riktad emission om ca 5 miljoner kronor till ny investerare

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 11:41 CEST

Pressmeddelande Deflamo AB

Avsiktsförklaring rörande riktad emission om ca 5 miljoner kronor till ny investerare

Karlshamn den 29 juni 2018

 • En avsiktsförklaring har ingåtts med Peter Gyllenhammar AB (”PGAB”), ett privatägt investmentbolag med långsiktiga investeringar inom bl.a. industri, avseende en investering i Deflamo AB (publ) (”Bolaget”) genom en riktad nyemission om cirka 40 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 12,5 öre innebärande att Bolaget tillförs en teckningslikvid om cirka 5 miljoner kronor.
 • Styrelsen i Deflamo kommer att föreslå en extra bolagsstämma att hållas inom kort att besluta om den riktade nyemissionen till PGAB. Nyemissionen förutsätter att årsstämman i Bolaget den 29 juni 2018 beslutar enligt styrelsens förslag till årsstämman om minskning av aktiekapitalet. Kallelse till den extra bolagsstämman utfärdas i separat ordning.
 • Den riktade emissionen ger en utspädningseffekt för befintliga ägare om 50 % av kapitalet och cirka 45 % av rösterna i Bolaget. Aktieägare representerandes cirka 46 % av rösterna och 59 % av aktierna har förklarat sig positiva till att rösta för den riktade emissionen.

Den riktade emissionen

Investeringen tillför Deflamo rörelsekapital för kommande tolv månader med befintlig kostnadsbas. Kapitaltillskottet ger Bolaget möjlighet att fortsätta utveckla pågående kundprojekt samt skapar förutsättningar för att se över den framtida strategin. Styrelsen ser mycket positivt på den kunskap och kompetens som PGAB kommer att kunna bidra med i detta sammanhang.

Dispens från budplikt hos Aktiemarknadsnämnden

PGAB har erhållit dispens hos Aktiemarknadsnämnden att genomföra investeringen i Deflamo och därmed passera gränsen för budplikt vid teckning i den riktade nyemissionen utan att behöva lägga något budpliktsbud. Dispensen är villkorad med följande förbehåll:

 • att aktieägarna inför den extra bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som PGAB högst kan få genom att teckna aktierna ifråga; och
 • att bolagsstämmans beslut om emissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av PGAB.

Om PGAB, ensamt eller tillsammans med närstående, sedermera förvärvar ytterligare aktier i Bolaget och därigenom ökar röstandelen uppkommer budplikt.

Deflamos styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå att aktieägarna beslutar om en riktad nyemission av B-aktier enligt ovan och samtidigt beslutar om förändringar i styrelsesammansättningen för att tillfredsställa önskemål från PGAB om styrelserepresentation i Bolaget.

Röstförbindelser

Aktieägare som representerar totalt 46 % av rösterna och 59 % av aktierna i Bolaget har förklarat sig positiva till att rösta för den riktade nyemissionen.

-Vi är mycket nöjda med att Peter Gyllenhammar AB engagerar sig i Deflamo och därigenom skapar nya möjligheter att utveckla bolaget och våra produkter, säger Fredrik Westin som är VD i Deflamo.

Om Peter Gyllenhammar AB

Peter Gyllenhammar AB (PGAB) är ett privatägt investmentbolag med långsiktiga investeringar inom industri, fastighet och finansiella instrument.

PGAB är ett proaktivt ägarbolag med stort engagemang i sina investeringar.

Genom ett väl utvecklat nätverk och betydande erfarenhet av genomförande av finansiella transaktioner kan PGAB skapa mervärde i sina investeringar.

En stark balansräkning och en flexibelt och konstruktivt arbetande organisation gör att PGAB kan agera snabbt och effektivt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westin, VD Tel: +46 (0)70 418 49 59 E-mail: fredrik.westin@deflamo.com

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo 

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, är bolagets Certified Adviser.”

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 13:00 CET.

Om Deflamo 

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.”

En avsiktsförklaring har ingåtts med Peter Gyllenhammar AB ("PGAB"), ett privatägt investmentbolag med långsiktiga investeringar inom bl.a. industri, avseende en investering i Deflamo AB (publ) ("Bolaget") genom en riktad nyemission om cirka 40 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 12,5 öre innebärande att Bolaget tillförs en teckningslikvid om cirka 5 miljoner kronor.

Läs vidare »

​Nyhetsuppdatering: Deflamo offentliggör produktblad för mjuk PVC

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 14:55 CEST

Produktbladet beskriver tre produkter som exemplifierar tre olika användningsområden för mjukgjord PVC, där Apyrum ingår i formuleringen för att möta de krav som ställs på produkten.

Deflamo: Projekt med Apyrum tar ett steg framåt

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 00:21 CEST

Deflamo har fått en ny provorder som innebär att ett av våra kundprojekt nu har gått vidare till fullskaligt tillverkningsprov. Produkten som ska tillverkas är en matta bestående av syntetisk textilfiber tillsammans med en mjukgjord och flamskyddad PVC-plast. Mattan ska användas i offentliga lokaler där det ställs höga krav på brandskydd och slitstyrka.

Deflamo: Genombrott i nytt marknadssegment

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 15:55 CEST

Deflamo har erhållit en order som innebär ett genombrott på ett nytt marknadssegment. Produkten tillhör en helt ny produktfamilj som Deflamo har utvecklat för användning i biobaserad termoplast.

Viktig kund fasar ut Apyrum, Deflamo beslutar att avyttra verksamhet

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 08:05 CEST

Karlshamn den 18 september 2017

Deflamos största kund har förmedlat att man avser upphöra med användandet av Apyrum i början av 2018 mot bakgrund av att brandkraven på berörd slutprodukts marknader har lättats och att man räknar med att klara de lägre brandkraven utan tillsats av Apyrum.

Utöver nu liggande orderstock på 4 ton har Deflamo erhållit ytterligare en order på 12 ton till ett nytt högre pris innebärande att orderstocken totalt uppgår till drygt en miljon kronor. Utöver denna order förväntas inga ytterligare ordrar från kunden, även om det inte är uteslutet att ytterligare ordrar tillkommer under en övergångstid.

Deflamo har under åren utvecklat teknologin för det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum. Detta har gett ingående och värdefull kunskap om Apyrums användning i mjukgjord plast och många andra material. Resultatet är nya produkter på marknaden som väcker stort intresse, ny kunskap och erfarenhet samt en väl utbyggd patentportfölj.

De två patentansökningar som beskrivits i tidigare pressmeddelanden beviljades av PRV den 28 augusti. Därutöver har tillhörande PCT-avtal tecknats som utökar patenten att gälla globalt. De beviljade patenten skapar en grund för fortsatt kommersialisering på världsmarknaden.

Mot bakgrund av den åstundande förlusten av bolagets största kund och det ansträngda finansiella läget i bolaget, har styrelsen dragit slutsatsen att förutsättningar saknas för bolaget att på egen hand utveckla affärsområdet till dess fulla potential.

Styrelsen har därför beslutat uppdra åt ledningen att erbjuda affärsområdet och delar av patentportföljen till försäljning baserat på en övertygelse inom bolaget om Apyrums kommersiella potential och att tekniken har ett stort värde på den globala marknaden inom ramen för ett större specialkemiföretags verksamhet.

Försäljningen förväntas inbringa medel till Deflamo och därmed förbättra den finansiella situationen och skapa större handlingsfrihet att utvärdera förutsättningarna för fortsatt utveckling av kommersiella och miljövänliga flamskyddsprodukter till nytta för samtida och framtida generationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westin, VD Tel: +46 (0)70 418 49 59 E-mail: fredrik.westin@deflamo.com Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2017 kl. 08.00 CET.

Om Deflamo 

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.

Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Deflamos största kund har förmedlat att man avser upphöra med användandet av Apyrum i början av 2018 mot bakgrund av att brandkraven på berörd slutprodukts marknader har lättats och att man räknar med att klara de lägre brandkraven utan tillsats av Apyrum.

Läs vidare »

Deflamo: VD-byte samt reviderad handlingsplan

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 08:15 CEST

Deflamo har, mot bakgrund av sommarens ej fulltecknade nyemission, sett över kostnadsstrukturen i bolaget samt reviderat sin kortsiktiga handlingsplan. Som ett led i detta har Deflamo sagt upp bolagets VD som med omedelbar verkan ersatts med Fredrik Westin. Denna kostnadsbesparing har fullt genomslag inom fyra månader. Styrelsens ledamöter har vidare förklarat sig beredda att avstå från den arvodeshöjning som beslutades av senaste årsstämman.

Som ett led i den kortsiktiga handlingsplanen, fortsätter ledningen arbetet med att reducera kostnaderna och samtidigt behålla de resurser som bolaget behöver för att kunna vinna de kritiska och lönsamma kontrakt som ligger på förhandlingsbordet. Bolaget fokuserar även på att skapa rätt lönsamhet i den produktion som sker genom legotillverkare.

Bolaget kommer under hösten också att se över olika finansieringsalternativ. Det kapital som är kvar efter att ha reglerat kapitalanskaffningskostnader samt kortsiktiga lån är inte tillräckligt för att samtidigt genomföra de olika investeringar i produktutveckling, egen produktförsörjning i Karlshamn samt försäljningsutveckling som vi avsett. På kort sikt prioriteras därför åtgärder som behövs för att komma till ett positivt och stabilt kassaflöde.

”Ledningen är medveten om att det har genomförts ett antal satsningar i Deflamo som inte har gett det utfall som man hoppats på. Vi tror dock fortsatt på den långsiktiga strategin med miljöanpassade flamskyddsmedel. På PVC-marknaden finns redan underlag för en lönsam affär. Volymerna per kontrakt ofta är substantiella och ett fåtal kontrakt skapar stor förändring i bolagets kassaflöde och möjlighet att generera vinster. Komplexiteten i att utveckla och tillverka en helt ny typ av miljöprodukt kombinerat med långa besluts- och integrationsprocesser hos slutkunderna har lett till att utvecklingen går ännu långsammare än vi räknat med. Detta kan tyckas naivt men är samtidigt ofta den vardag som ett entreprenörsföretag brottas med. Vi hoppas därför på marknadens fortsatta förståelse och stöd för att hjälpa Deflamo att komma i mål med sin vision – vilket är att ersätta farliga flamskyddsmedel med miljömässiga alternativ.” säger Fredrik Westin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com

Om Deflamo 

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Deflamo sagt upp bolagets VD som med omedelbar verkan ersatts med Fredrik Westin.

Läs vidare »

Deflamo offentliggör utfall i företrädesemissionen

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 16:05 CEST

Malmö den 14 juni 2017

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Deflamo AB (”Deflamo” eller ”Bolaget”) avslutades den 9 juni 2017. Emissionen innebär att Bolaget tillförs 15,7 Mkr före emissionskostnader. Totalt tecknades cirka 53,8 procent, varav cirka 49,9 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 3,9 procent utan teckningsrätter. Resterande aktier upp till garanterat belopp om 15,7 Mkr tilldelas emissionsgaranter, innebärande en total teckningsgrad om cirka 66,6 procent. 

Deflamos företrädesemission genomfördes med syftet att anskaffa ytterligare rörelsekapital för pågående kundbearbetning samt identifiering av nya kundgrupper för nya produkter, genomföra tilläggsinvesteringar i produktions- och testutrustning, kommersialisera nya produkter, fortsätta utvecklingen av Apyrum för användning i ytterligare produktapplikationer samt för att arbeta vidare med strategiska samarbeten och förvärvsstrategi.

”Vi hade naturligtvis helst sett ett större intresse för emissionen, men vill samtidigt tacka både befintliga och tillkommande aktieägare för uppslutningen. Vi kommer nu självklart att göra noggranna prioriteringar för att optimera utväxlingen vid användning av emissionslikviden.” – säger Johnny Bodin, VD Deflamo AB.

Besked om tilldelning av aktier kommer inom kort att skickas ut till dem som tilldelats aktier. Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North t.o.m. slutgiltig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under andra halvan av juni.

I samband med registrering kommer även återbetalning att ske av tidigare kommunicerat brygglån om 5 Mkr jämte kompletterande brygglån om 1 Mkr som upptagits från större aktieägare för att säkra rörelsekapital intill dess emissionslikviden blir tillgänglig för Bolaget.

Bolaget har anlitat Eminova Fondkommission AB som finansiell rådgivare och emissionsinstitut i företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johnny Bodin, VD
Tel: +46 (0)700 92 07 39
E-mail: johnny.bodin@deflamo.com

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt
nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 16.00 CET.

Om Deflamo 

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.

Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Deflamo AB avslutades den 9 juni 2017 med slutligt utfall om ca 53,8 procent. Resterande cirka 12,8 procent av aktierna, upp till det av teckningsförbindelser och garantier omfattade beloppet om 15,7 Mkr, har tilldelats emissionsgaranter. Bolaget kommer således att tillföras cirka 15,7 Mkr före emissionskostnader.

Läs vidare »

Större ägare tecknar fullt i pågående företrädesemission, VD och styrelseordförande investerar i nya Deflamo-aktier

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 13:27 CEST

Pressmeddelande Deflamo AB

Malmö den 7 juni 2017

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Deflamo AB (publ), specialkemiföretaget som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, konstaterar att bolagets större ägare Gryningskust Holding AB och Förvaltnings AB Hummelbosholm förbundit sig att fullt ut teckna sin andel i emissionen, totalt motsvarande ca 3,3 miljoner kronor.

Härutöver tecknar sig tidigare och nuvarande styrelseledamöter samt VD för totalt motsvarande cirka 630 000 kronor varav, utöver vad som framgår av det informationsmemorandum som publicerats, den nyligen tillträdde styrelseordföranden Torbjörn Lindgren tecknar sig för drygt 300 000 nya B-aktier i Deflamo, VD Johnny Bodin tecknar sig för 50 000 nya B-aktier samt styrelseledamoten Åsa Hansdotter, som redan är aktieägare, tecknar sig fullt för sin andel motsvarande ca 50 000 nya B-aktier.

Deflamos företrädesemission genomförs med syftet att anskaffa ytterligare rörelsekapital för pågående kundbearbetning samt identifiering av nya kundgrupper för nya produkter, genomföra tilläggsinvesteringar i produktions- och testutrustning, kommersialisera nya produkter, fortsätta utvecklingen av Apyrum för användning i ytterligare produktapplikationer samt för att arbeta vidare med strategiska samarbeten och förvärvsstrategi.

Teckningskursen är fastställd till 0,80 kronor per aktie. Teckningstiden inleddes den 26 maj 2017 och pågår till och med nu på fredag den 9 juni 2017. Sista dag för handel med teckningsrätter är idag den 7 juni 2017. Teckning av aktier kan även ske utan företrädesrätt, dock utan garanterad tilldelning.

Informationsmaterial avseende inbjudan till teckning av aktier finns tillgängligt på Deflamos hemsida, www.deflamo.com, och på Eminova Fondkommissions hemsida www.eminova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johnny Bodin, VD
Tel: +46 (0)700 92 07 39
E-mail:
johnny.bodin@deflamo.com

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende aktier eller andra värdepapper utgivna av Deflamo AB (publ) (”Bolaget”).

Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Ett investeringsmemorandum offentliggjordes den 24 maj 2017 och finns, med vissa begränsningar, tillgängligt på www.deflamo.com.

Om DeflamoDeflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt
nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.
Bolaget har anlitat Eminova Fondkommission AB som finansiell rådgivare och emissionsinstitut i den pågående företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017 kl. 13.00 CET.

Om Deflamo 

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.

Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Deflamo AB, konstaterar att bolagets större ägare Gryningskust Holding AB och Förvaltnings AB Hummelbosholm förbundit sig att fullt ut teckna sin andel i den pågående emissionen, motsvarande ca 3,3 miljoner kronor. Tidigare och nuvarande styrelseledamöter samt VD för tecknar för cirka 630 000 kronor. Emissionen stänger fredag 9 juni 2017. Handel med teckningsrätter stänger idag den 7 juni 2017.

Läs vidare »

Nyhetsuppdatering Karlshamnsfabriken och produktionsläge

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 11:22 CEST

Malmö den 7 juni 2017


Bakgrund

Deflamo beslutade 2015 att uppföra egen kapacitet för pilot- och prototyptillverkning i syfte att i nästa steg utöka verksamheten till industriell produktion. Efter inventering av etableringsorter beslutades att förlägga fabriken till Karlshamn. Den industriella och processinriktade miljön i Karlshamn, samt tillgången till ett stort leverantörsnätverk, var avgörande för valet av placeringsort.

Deflamo sökte och erhöll inledningsvis tillstånd för pilottillverkning av produkten i både pulverform och vätskeform med planen att utöka till ett fullt miljötillstånd när större produktionskapacitet skulle behövas.

Patentansökningar för en ny och verifierad produkt, samt för den egna produktionsprocessen, lämnades in 2016 och båda ansökningarna är sedan våren 2017 godkända.

Nuläge

Under 2017 har tillverkningsprocessen som patentansökan avser, genomgått ett stort antal tester. Man kan nu konstatera att den s.k. mikrokristallisation som eftersträvades fungerar på avsett vis och har avsedd kapacitet. Den efterföljande torkningen av den pulverprodukt som utvecklats för användning i mjukgjord PVC har dock varit betydligt mer komplicerad än förväntat och bolaget kan ännu inte leverera den produkten i kommersiella volymer. Den nuvarande torkutrustningen ger inte den torrhalt, för den produkten, som behövs för att leverera den kvalitet Deflamo eftersträvar. Analys och provning pågår för att avgöra vilken av flera alternativa metoder som är mest fördelaktig. Ett alternativ är att tilläggsinvestera i torkutrustning. Ett annat alternativ är att modifiera pulveregenskaperna vilket skulle kunna innebära att befintlig utrustning är tillräcklig.

Den befintliga pulverprodukten för mjukgjord PVC produceras sedan tidigare av en legotillverkare i Storbritannien med vilken Deflamo har ett nära samarbete. Sammantaget ger detta bolaget möjlighet att ingående utvärdera vilken teknik som kommer att vara den mest resurs- och kostnadseffektiva, samt när och i vilken omfattning en tilläggsinvestering görs.

Pilotanläggningen står sålunda som beskrivits ovan i dagsläget ännu inte klar för produktion av kommersiella volymer av pulverprodukten för mjukgjord PVC. Däremot finns ett flertal områden som under tiden har utvecklats och effektiviserats, bl.a. rörande Deflamos vätskebaserade produkter och pulverprodukter för andra områden än mjukgjord PVC.

 • Utveckling och driftsättning för produktion av alla vätskebaserade produkter, Apyrum Liquid innefattande produkten Apyrum Biofiber, har genomförts med mycket lyckade resultat. Tillverkning och leverans av dessa kan nu ske i kommersiella kvantiteter.
 • Utvärdering av de pulverprodukter som kan tillverkas idag görs genom tester i andra plaster än mjukgjord PVC. Flera olika pulverrecept som bolaget har utvecklat den senaste tiden ska utvärderas i olika plaster och material och där dess unika egenskaper är till fördel. Exempel är vattenbaserad färg och lack, bestrykning och lim.

 • Fabriken har nu god kapacitet att arbeta med produktutveckling, både egen och tillsammans med kunder. Under våren har mer än 60 olika prover och prototyper tillverkats och utvärderats, dels i direkta kundprojekt men också i nationella och europeiska utvecklingsprojekt där Apyrum ingår.

 • Fabriken i Karlshamn har övertagit, och utökat, den produkt- och materialhantering som tidigare skötts i Malmö. Detta har inneburit stora förbättringar och effektiviseringar av lager- och systemhantering samt kvalitetsanalyser och logistik.

 • Installationer och rutiner har gjorts på ett sådant sätt att verksamheten är förberedd, och har kapacitet, för betydande uppskalning i produktionen.

 • Under uppbyggnaden har verksamheten i Karlshamn löpande följt och uppgraderat de säkerhetsföreskrifter och regelverk som gäller för hantering av kemikalier, exempelvis för organiska syror och baser.

 • Pilotfabriken är för närvarande bemannad med en verksamhetsledare och en operatör, samt projektledare och labbresurs för process- och produktutveckling.

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johnny Bodin, VD
Tel: +46 (0)700 92 07 39
E-mail: johnny.bodin@deflamo.com

Fredrik Westin, CTO
Tel: +46 (0)704-18 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com

Om DeflamoDeflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt
nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor. 

Om Deflamo 

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.

Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Deflamo uppdaterar nuläget för pilotanläggningen i Karlshamn.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Deflamo AB

Deflamo - The natural way of preventing fire and saving lives

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.
Vår flamskyddsteknologi är effektiv och ofarlig för miljön och är dessutom biologiskt nedbrytbar, vilket är unikt. Vi erbjuder utvecklingstjänster och brandprovning och deltar i forskning och utveckling av nya material, kemikalier, processer och produkter. Teknologin är patenterad och utveckling av IPR sker kontinuerligt.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som har över 1000 aktieägare. Huvudkontor, lager och laboratorium finns i Karlshamn. Tillverkning sker i samarbete med etablerade och erkända tillverkare samt i Karlshamn.

Deflamos B aktie är listad och handlas på Nasdaq First North.

Adress

 • Deflamo AB
 • Västra Kajen 8
 • 374 31 Karlshamn
 • SWEDEN
 • Vår hemsida