Skip to main content

Beslut om företrädesemission om cirka 20 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 13:25 CET

Extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ) den 26 februari 2016 beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 26 januari 2016 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje aktie i Deflamo som innehas på avstämningsdagen för emissionen, den 2 mars 2016, berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna nio (9) nya B‑aktier i Bolaget. Teckningskursen är 2,15 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden löper från och med den 4 mars 2016 till och med den 18 mars 2016, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 4 655 461,50 kronor till totalt högst 9 828 198,50 kronor, genom en emission av högst 9 310 923 nya aktier av serie B.

För möjliggörande av nyemissionen beslutade bolagsstämman även att ändra bolagsordningen på så vis att aktiekapitalgränserna höjdes från nuvarande lägst 1 940 000 kronor och högst 7 760 000 kronor till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor samt lägsta och högsta antal aktier från lägst 3 880 000 aktier och högst 15 520 000 aktier till lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.

Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att ingå i det informationsmemorandum som förväntas offentliggöras den 29 februari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Per-Erik Velin, VD
Tel: +46 (0)70 674 21 85
E-mail: per-erik.velin@deflamo.com

Jan-Ove Aspeblad, Styrelseordförande
Tel: +46 (0)73-973 55 77
E-mail: joa521113@gmail.com

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum.

Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

- De överlägsna miljöegenskaperna
- Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
- Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och time to market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy