Skip to main content

DEFLAMO NEWS 2009:1

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 09:08 CEST

...Flamskyddade hepafilter över hela världen

Det började med gemensam produktutveckling som ledde fram till produktion av hepafilter som uppnår brandkrav, luftflödeskrav och de ekonomiska krav som ställts upp av det framgångsrika och snabbväxande svenska företaget Smoke Free Systems. Nu används de flamskyddade hepafiltren i "tusentals system runt om Europa och Japan" säger Stina Treven, VD för Smoke Free Systems.

Företagets rökstationer finns installerade på tusentals arbetsplatser och Smoke Free Systems med huvudkontor i Stockholm är representerat över hela Europa.

Smoke Free Systems erbjuder lösningar som rökstationer där service och underhåll som filterbyte och tömning av det så kallade askbehållarsystemet ingår. Företaget skyddar idag mer en halv miljoner människor om dagen från passiv rökning och medvetenheten om tobaksrökningens skadeverkningar ökar hela tiden.
Utvecklingen av de flamskyddade hepafiltren har gjorts i samarbete mellan filtertillverkaren, Smoke Free Systems och DEFLAMO. Filtren ingår i ett specialutvecklat filterpaket som tar bort alla skadliga ämnen och röklukten helt.

Projektet bevisar att Apyrum har kommersiell bärighet och ökar nyttan för våra kunder säger Fredrik Westin, VD på DEFLAMO.

Läs mer om Smoke Free Systems
http://www.smokefreesystems.se
eller
http://www.va.se/magasinet/2007/43/rykande-framgang/index.xml

...Nylon som inte brinner med Apyrum i

DEFLAMO har utvecklat en ny typ av Apyrum som uppvisar goda flamskyddsegenskaper i Polyamid (Nylon). Resultaten möjliggör inbrytning på en viktig marknad för flamskyddsmedel för DEFLAMO.
Läs mer på: http://www.deflamo.se/mbo/content/view/278/195/

...Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption

DEFLAMO genomförde under hösten 2008 en nyemission. I emissionen ingick Teckningsoptioner. Nu är det dags för innehavarna att utnyttja teckningsoptionen och teckna aktier i DEFLAMO AB för 3 kr per aktie.
Läs mer på: http://www.deflamo.se/mbo/content/view/277/1/

...Apyrumteknologin utvalt till prestigefullt forskningsprojekt...

Yaaparra som marknadsför Apyrumteknologin i England under varumärket MHE är en av deltagarna i ett prestigefullt forskningsprojekt. Målet är att reducera utsläpp genom att utveckla nya miljövänliga flamskyddade textila produkter. Efter omfattande provningar och analyser valdes Apyrumteknologin som en av 3 vinnare bland 25 konkurrerande flamskyddsmedel. Provningarna visade att Apyrumteknologin hade överlägset bästa kombination av miljöegenskaper och flamskyddsfunktion.
Läs mer om projektet REDFR:
http://www.fira.co.uk/news/view/649D1F6E-53A5-49E6-88AE-2B6B111C7F5B

...DEFLAMO utnämnd till Sustainable 100 Innovators lista

DEFLAMO är ett av hundra företag i världen som blev utnämnd till Globe Forums lista "Sustainable 100 Innovators." Globe Forum valde företagen som hade en affärsidé baserad på hållbarhet och innovativ teknologi, ett bekräftat marknadsbehov och god vinstpotential. Utmärkelsen innebär att DEFLAMO kommer att presenteras och exponeras på Globe Forums årliga konferens: Globe Forum 2009, 4-5 juni 2009 i Stockholm.
Läs mer på: http://www.deflamo.se/mbo/content/view/275/1/

...CONNECTIONS: DEFLAMO - brinner för säkerhet

CONNECT Sverige har utnämnt DEFLAMO AB till månadens företag i sitt nyhetsbrev CONNECTIONS (No.1 2009). Artikeln har också införts i Svenskt Näringslivs tidning ENTREPRENÖR(No.1 2009).
Läs hela artikeln på http://www.deflamo.se/mbo/content/view/274/1/

...DEFLAMO deltog i Forum för miljöforskning 2009

Temat för Forum för miljöforskning 2009 var Giftfri miljö. Konferensen hölls på Uppsala konsert & kongress den 3-4 februari 2009 och bjud på dialog mellan forskare, myndigheter, politiker och företag. Fredrik Westin var panelmedlem i ett seminarium som diskuterade frågan "Hur arbetar näringslivet?". Fredrik talade om flamskyddsmedel som härmar naturens kemi.
Läs mer om Forum för miljöforskning 2009 på: http://www.trippus.se/eventus/userfiles/12409.pdf

Med vänliga hälsningar
Fredrik Westin
fredrik.westin@deflamo.se
www.deflamo.se

News from Deflamo

...World-wide Sales of Flame-retarded Hepa Filters

It all began with a cooperation concerning the development of hepa filters. This cooperation eventually led to the production of hepa filters that were able to meet the fire standards, ventilation requirements, and economic demands stipulated by the successful and fast-growing Swedish company Smoke Free Systems. "Nowadays the flame-retarded hepa filters are being used in thousands of systems throughout Europe and Japan," states Stina Treven, Managing Director of Smoke free Systems.

Smoke Free System's head office is located in Stockholm, and thousands of the Company's smoking cabins are installed in workplaces throughout all of Europe.

Smoke Free Systems offer smoking cabins for a smoke free environment where service and maintenance in the form of filter change and the emptying the ash collectors are included for instance. The Company protects more than half a million people today from passive smoking, while the awareness of the harmful effects of tobacco smoke only continue to become more and more evident.

The development of the flame-retarded hepa filters has been carried out in cooperation between the filter manufacturer, Smoke Free Systems and DEFLAMO.

The filters are part of a specially designed filter package that removes all harmful substances and the smell of smoke completely.

"The project confirms the commercial viability of Apyrum and therewith is of additional benefit to our customers," says Fredrik Westin, Managing Director of DEFLAMO
Read more about Smoke Free Systems at
http://www.smokefreesystems.se
or
http://www.va.se/magasinet/2007/43/rykande-framgang/index.xml

...Apyrum Makes Nylon Unburnable

DEFLAMO has developed a new type of Apyrum that shows good flame retardant properties in Polyamide (Nylon). These results make possible entry into an important flame retardant market for DEFLAMO.
Read more at: http://www.deflamo.se/mbo/content/view/278/195/

...New Share Issue with Assigned Stock Options

DEFLAMO carried out a new share issue in autumn 2008. The new share issue included stock options as well. It is now time for shareholders to exercise these stock options and purchase shares of DEFLAMO at the cost of 3 crowns a share.
Read more at: http://www.deflamo.se/mbo/content/view/277/1/

...Apyrum Technology Chosen for a Prestigious Research Project

Yaaparra, which markets the Apyrum technology in England under the name MHE, is one of the participants in a prestigious research project. The goal of the project is to reduce wastes by developing new environmentally-friendly textile products. After extensive testing and analysis of many flame retardants that were vying for the project, Apyrum technology was chosen to participate in the research project. Apyrum technology was chosen because it had, by far, the best environmental properties and flame retardant function of those flame retardants that were in competition.
Read more about the REDFR project at:
http://www.fira.co.uk/news/view/649D1F6E-53A5-49E6-88AE-2B6B111C7F5B

...DEFLAMO Chosen for the Sustainable 100 Innovators List

DEFLAMO is one of the hundred companies throughout the world that has been chosen to be part of Globe Forum's "Sustainable 100 Innovator's List." Globe Forum chose companies that had a business idea based on sustainable and innovative technology, confirmed market need, and good potential for profitability. The award means that DEFLAMO will be presented and given media exposure at Globe Forum's annual conference, Globe Forum 2009, which will be held on 4-5 June in Stockholm.
Read more at: http://www.deflamo.se/mbo/content/view/275/1/

...CONNECTIONS: DEFLAMO - Burning for Safety

CONNECT Sweden nominated DEFLAMO AB as be company of the month in it's newsletter CONNECTIONS (No.1 2009). The nomination was also published in the Confederation of Swedish Enterprise's (Svenskt Näringsliv) magazine ENTREPRENÖR(No.1 2009).
Read the entire article at: http://www.deflamo.se/mbo/content/view/274/1/

...DEFLAMO Participated in Forum för miljöforskning 2009

The theme of the Forum for miljöforskning 2009 was a non-toxic environment. The Conference was held at Uppsala Konsert & Kongress on 3-4 February 2009 and offered a dialogue between research scientists, public authorities, politicians, and companies. Fredrik Westin was a member of a panel that discussed the question "How does the business world work?". Fredrik spoke about flame retardants that mimic nature's chemistry.
Read more about the Forum för miljöforskning 2009 in Swedish at: http://www.trippus.se/eventus/userfiles/12409.pdf

With Best Regards
Fredrik Westin
fredrik.westin@deflamo.se
www.deflamo.se

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.