Skip to main content

Deflamos nyemission övertecknad med 73 procent

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2015 13:29 CET

Malmö den 20 februari 2015

Deflamo AB (publ) har framgångsrikt genomfört en nyemission av Units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Nyemissionen, som övertecknades med 73 procent, tillför bolaget cirka 17,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Totalt tecknades 23 589 768 Units med stöd av Uniträtter, vilket motsvarar 74,5 procent av emissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av Units utan stöd av Uniträtter, om totalt 31 264 068 Units, motsvarande 98,8 procent av emissionen. Nyemissionen omfattar totalt 31 656 100 Units och tecknades till 173,3 procent. Bolaget tillförs genom nyemissionen ca 350 nya aktieägare.

Units som tecknats utan stöd av Uniträtter har tilldelats i enlighet med principerna i Informationsmemorandumet som publicerades den 2 februari 2015. Betalda tecknade Units (BTU) handlas på Aktietorget fram till dess att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och kommer då att ersättas av aktier och teckningsoptioner. Nyemitterade aktier och teckningsoptioner beräknas upptas till handel på Aktietorget senast under vecka 12 2015.

”Vi är mycket nöjda med det stora stöd och intresse som såväl befintliga aktieägare och nya intressenter visat oss genom det höga deltagandet. För mig är det ytterligare ett bevis på att fler delar vår syn på Deflamos affärsmodell och den spännande framtid bolaget har framför sig med ökat kundintresse och investering i egen produktion” säger Magnus Jörsmo, vd Deflamo.

Efter emissionslikviden om 17 094 294 kronor kommer Deflamos aktiekapital att uppgå till 4 748 415 kronor.

Antalet B-aktier kommer att uppgå till 84 752 190 stycken och antalet A-aktier kommer att vara oförändrat 10 216 110 stycken. Nyemissionen innebär vidare att 31 656 100 teckningsoptioner emitteras. Dessa teckningsoptioner berättigar till teckning av 7 914 025 nya aktier under perioden 14 september – 25 september 2015. Fyra teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie till 0,80 kronor.

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter nyemissionens registrering.

Avanza Bank är emissionsinstitut och har hjälpt till med spridningen genom annonsering till sina depåkunder.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Jörsmo, vd, Deflamo AB (publ)

Mobil: 073-973 5828

Email: magnus.jorsmo@deflamo.com

Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum till olika användare på den europeiska marknaden.

Apyrum är patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart, och ersätter farliga flamskyddsmedel som innehål­ler till exempel brom, klor och antimon med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa.

Våra kunder väljer Apyrum av framförallt följande anledningar:

De överlägsna miljöegenskaperna

Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel

Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilka båda bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och Time to Market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling.

En central del i Deflamos erbjudande är att erbjuda hjälp med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum, vilket bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Aktietorget och äger patenten för Apyrums mil­jövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världs­marknaden för flamskyddsmedel, vilket motsvarar ca 12 mdr SEK.

Deflamo AB är ett specialkemiföretag. Vi utvecklar, producerar och säljer en effektiv och miljöanpassad flamskyddsteknologi under produktnamnet Apyrum. 
Apyrum säljs till tillverkningsindustri och tjänsteföretag i Europa, och är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel som är konkurrenskraftigt i industriellt bruk, även utan att hänsyn tagits till Apyrums unika miljö- och hälsoegenskaper.

Vi samarbetar i dag med industriföretag som tillverkar produkter av plast, papper, trä, och andra material och som används till byggnader, fordon, elektronik med mera där höga krav ställs på brandskydd och miljö, säkerhet och hälsa. Apyrum ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon, bor och fosfatestrar med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Aktietorget och äger patenten för Apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel. Verksamheten i Deflamo omfattar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. En central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör flamskyddsteknologi. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.