Skip to main content

Kommuniké från årsstämman 2016

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2016 12:48 CEST

Vid årsstämman i Deflamo AB (publ) den 26 april 2016 beslutades följande:

Resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att ingen vinstutdelning ska ske för räkenskapsåret 2015 samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Styrelse, revisorer och arvoden
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Jan Blomquist, Åsa Hansdotter, Pär Stenstierna och Fredrik Westin omvaldes samt Johan Lavén och Eric Appelman nyvaldes till ledamöter i styrelsen. Johan Lavén valdes till styrelsens ordförande. Jan-Ove Aspeblad hade avböjt omval mot bakgrund av att han tillträder tjänsten som tillförordnad VD i samband med att VD Per-Erik Velin lämnar posten i slutet av april.

Till styrelsens ordförande ska ett arvode om 150.000 kr per år utgå. Till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ett arvode om 75.000 kr vardera per år utgå.

Stämman omvalde Mazars SET Revisionsbyrå AB i Malmö till revisor för en mandatperiod om ett år, således till slutet av årsstämman 2017, varvid revisionsbyrån upplyst att auktoriserade revisorn Tomas Ahlgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Sonny Malmquist som medrevisor. Ersättning till revisor ska utgå enligt avtal och mot godkänd faktura.

Valberedning
Det konstaterades, liksom vid årsstämman 2015, att de principer som ursprungligen antogs vid årsstämman 2014 för utseende av valberedningen ska gälla tills vidare. Enligt dessa principer ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande jämte tre ledamöter representerande de tre röstmässigt starkaste aktieägarna per den 1 oktober. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske i syfte att finansiera verksamheten tills bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå erforderligt intresse för teckning.

Anförande från bolagsledningen Verkställande direktören Per-Erik Velin presenterade företagets arbete och viktiga händelser under året samt det pågående arbetet med att utveckla verksamheten, varefter Fredrik Westin kort redogjorde för projektet att uppföra en egen produktionsanläggning i Karlshamn. Presentationerna återfinns på bolagets hemsida www.deflamo.com.

För ytterligare information, kontakta:
Per-Erik Velin (VD)
Telefon: 070-674 21 85
Mail: per-erik.velin@deflamo.com

Jan-Ove Aspeblad (tillträdande t.f. VD)
Telefon: 073-973 55 77
Mail: jan-ove.aspeblad@deflamo.com

____________________________

Malmö 26 april 2016

Styrelsen

Deflamo AB (publ)

Om Deflamo 

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum.

Produkterna är ett miljövänligt alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

- De överlägsna miljöegenskaperna
- Den konkurrenskraftiga pris- och prestandarelationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
- Tillgång till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och time-to-market

Bolaget fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att kunderna kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil, både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Adviser. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.