Skip to main content

Varannan nordisk chef saknar förtroende för sin egen IT-organisation

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 09:35 CET

- Global undersökning visar lågt förtroende för förmågan att förhindra oplanerade driftstopp, säkerhetsintrång och dataförluster

Stockholm, 20 februari 2014 – EMC presenterar en undersökning med en rad nya insikter kring hur företag och organisationer använder sig av IT-strategier och infrastruktur. Undersökningen, The Global IT Trust Curve, som omfattar 3 200 intervjuer på 16 marknader och över tio branscher visar bland annat en häpnadsväckande brist på förtroende hos seniora chefer bland organisationer globalt. Detta särskilt för beredskap kring kritiska IT-behov i kontinuitetsfrågor, avancerad säkerhet samt integrerade backup- och återställningsprocesser.

Minskade investeringar i de mest kritiska områdena hotar möjligheten för IT-infrastruktur att värja sig mot och snabbt återhämta sig från incidenter som oplanerade driftstopp, säkerhetsintrång och dataförluster. Den understryker samtidigt behovet av att anta progressiva strategier för att skapa säkra IT-infrastrukturer.

– De fyra största trenderna inom IT är molnet, big data, mobilitet och sociala nätverk. Övergången till och mognaden för många av dessa trender påverkas av det förtroende man har för sin IT och för de nya trenderna. Man måste påvisa att information och system i molnet är säker, att vi kan lita på att data inte skadas, förvanskas eller blir stulen. Men också att vi kan lita på att IT-driften har den servicenivå som är överenskommen mellan IT och verksamhetens olika avdelningar och externa parter, säger Magnus Backman, Field CTO på EMC Sverige.

– Ju högre förtroendet är, desto öppnare är man för att anamma de tillämpningar inom de drivande trenderna vilka skapar en otrolig mängd nya möjligheter och konkurrenskraft. I de länder där förtroendet för den interna IT-funktionen är låg kan konkurrenskraften och också externa partners förtroende påverkas negativt, säger Magnus Backman.

Några av de viktigaste observationerna från undersökningen är:

Låga globala mognadsnivåer

 • Mer än hälften (57 procent) av alla svarande hamnar i den lägre mognadskategorin, medan endast 8 procent tar plats i ledarkategorin.
 • Ju högre organisationer landar på mognadskurvan, desto mer sannolikt är det att de redan har genomfört flera strategiska och ledande teknikprojekt så som analys av big data.

Brist på förtroende för teknisk infrastruktur:

 • Nära hälften (45 procent) av de svarande medger att deras beslutsfattare inte litar på att deras organisationer har tillräcklig tillgänglighet, säkerhet och backup- och återställningskapacitet. I Norden uppgår denna siffra till hela 54 procent.
 • Då man frågade om beslutsfattarnas förtroendenivåer, är andelen av alla respondenter inom varje mognadsnivå som sa att beslutsfattare är trygga med att deras organisationer har relevant tillgänglighet, säkerhet, backup och återställning: långsamma segmentet (39 procent), utvärderingssegmentet (51 procent), adopters (65 procent) och ledarsegmentet (81 procent). I Norden är siffror som visar beslutsfattarnas förtroende: långsamma segmentet (27 procent), utvärderingssegmentet (31 procent), adopters (38 procent) och ledarsegmentet (100 procent). 
 • Japan har den minsta andelen av svarande (31 procent) som uppger att deras beslutsfattare har förtroende för IT-frågor. Tyskland har den högsta andelen (66 procent).
 • 19 procent av de tillfrågade uppger att det finns en total brist på förtroende för deras IT-infrastruktur. I Norden uppgår denna siffra till 21 procent.

Stora skillnader i hur IT och företagsledare uppfattar förbättringar:

 • 70 procent av IT-beslutsfattarna anser att det är IT-avdelningen som driver på för en flexibel och säker IT-infrastruktur. Då det gäller samma fråga som besvarats av företagsledare sjunker siffran till 50 procent. Inom Norden resulterar det i 56 procent för IT-beslutsfattarna och 49 procent hos företagsledarna.
 • Ett liknande gap finns inom viktiga områden så som säkerhet. Totalt 23 procent av de globala respondenterna rapporterade att de varit utsatta för ett brott mot säkerheten under de senaste tolv månaderna. Av dessa stod IT-beslutsfattarna för 27 procent och företagsledarna för endast 19 procent, vilket indikerar att de sistnämnda inte alltid är medvetna om alla de tekniska incidenter som påverkar verksamheten. Det totala genomsnittet på 23 procent kan jämföras med 22 procent av alla svarande i Norden som uppgav att de blivit utsatta för ett brott mot säkerheten under de senaste 12 månaderna.

Organisationer med högre mognadsgrad undviker och återhämtar sig snabbare från incidenter samtidigt som konsekvenserna blir mindre:

 • 53 procent av organisationerna inom ledarsegmentet i IT Trust Curve rapporterade att dataåterställningen för sina mest kritiska applikationer bör ske på minutbasis. Denna procentsiffra sjunker till 28 procent i de andra mognadsnivåerna.
 • 76 procent av organisationerna i ledarsegmentet tror att de kan återställa all förlorad data i varje enskilt fall jämfört med endast 44 procent i det långsamma segmentet.
 • Totalt sett förlorade organisationer i det långsamma segmentet 50 procent mer pengar över de senaste tolv månaderna till följd av driftstopp än de i ledarsegmentet.
 • Säkerhetsintrång var de mest kostsamma händelserna som globalt drabbat respondenterna. De rapporterade en genomsnittlig ekonomisk förlust under de senaste tolv månaderna på 860 273 dollar på grund av intrång, följt av 585 892 dollar respektive 494 037 dollar för dataförluster och driftstopp. I Norden var medelvärdena 591 029 US dollar för säkerhetsintrång, 781 923 US dollar för dataförluster och 429 254 US dollar för driftstopp.

Vanligt med oplanerade driftstopp, säkerhetsintrång och dataförluster:

 • 61 procent av respondenternas organisationer har någon gång utsatts för oplanerade driftstopp (37 procent), säkerhetsintrång (23 procent) eller dataförluster (29 procent) under de senaste tolv månaderna. För Norden motsvarar detta oplanerade driftstopp (48 procent), säkerhetsintrång (22 procent) och dataförluster (25 procent) under de senaste tolv månaderna, med 63 procent som upplevt minst en av dessa incidenter.
 • De fyra vanligaste konsekvenserna som detta fått bland globala organisationer som upplevt minst en av ovanstående incidenter under de senaste tolv månaderna var minskad produktivitet bland de anställda (45 procent), förlorade intäkter (39 procent), minskat förtroende bland kunderna (32 procent) och missade affärsmöjligheter (27 procent). För Norden är resultatet i samma frågor: minskad produktivitet bland de anställda (48 procent), minskade intäkter (36 procent), minskat kundförtroende (30 procent) och missade affärsmöjligheter (29 procent).

Budgetbegränsningar (52 procent) är det främsta hindret för genomförandet av ökad kontinuitet samt integrerade backup- och återställningslösningar. Begränsade resurser och/eller arbetsbelastningsbegränsningar (35 procent), dålig planering (33 procent) samt kunskaper och färdigheter (32 procent) var de fyra främsta orsakerna. Kina var det enda landet som inte rapporterade budget som det främsta hindret. Istället beskriver de begränsade resurser och/eller arbetsbelastning (50 procent) som det främsta hindret. I Norden uppges de främsta begränsningarna vara budget (44 procent), planering och förväntan (32 procent), kunskaper och färdigheter (30 procent), och begränsade resurser och/eller arbetsbelastning (27 procent).

De främsta säkerhetsriskerna som identifierats bland samtliga respondenter var tillgång till tredjepartsprogram (43 procent) och skydd av immateriella rättigheter (42 procent), vilket pekar på behovet av mer avancerad teknik och informationsdrivna modeller:

 • Det finns fortfarande en stor tillit till proaktiva säkerhetsverktyg, med mer än 80 procent av alla de svarande som använder antivirus och brandväggar som de två mest populära säkerhetslösningarna.
 • Bara 18 procent av det totala antalet svarande har börjat använda sig av Security Information och Event Management (SIEM). Ännu färre (11 procent) använder sig av Governance Risk och Compliance-lösningar (GRC), som ger nödvändiga övervaknings- och åtgärdsverktyg som behövs för att försvara sig mot mer avancerade hot.

För mer information:

Kontakt
Magnus Backman, Field CTO EMC Sverige, telefon: 076-118 91 01, e-post: Magnus.Backman@emc.com

Jan Hesselberg, Marketing Manager EMC Sverige, telefon: 070-258 20 71, e-post: Jan.Hesselberg@emc.com


Metod
Enkätdatan är resultatet av 3200 intervjuer som genomförts av analysföretaget Vanson Bourne med 1600 beslutsfattare inom IT och 1600 beslutsfattare inom näringslivet från USA, Storbritannien, Kanada, Brasilien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Ryssland, Indien, Sydafrika, Australien, Japan, Kina och de nordiska länderna samt i Beneluxländerna. Respondenterna är anställda vid företag och organisationer inom tio branscher, med 50 procent som arbetar för organisationer med 100-1000 anställda och 50 procent som arbetar i organisationer med fler än 1000 anställda.

För att skapa en mognadskurva, ställdes specifika frågor rörande IT-infrastruktur till IT- beslutsfattare. Frågorna rörde de tre huvudområden kontinuitet, avancerad säkerhet och integrerad backup och återställning. Inom varje del fick respondenterna poäng för deras organisations befintliga teknik, men inte för det som fortfarande var i planeringsstadiet. Varje sektion poängsattes med maximalt 18 poäng och kunde ge en total mognadspoäng på 54. Poängen multiplicerades därefter med en skalfaktor för att normalisera kurvan och ge en totalpoäng på 100 poäng. När detta gjorts delades IT-beslutsfattarna upp i fyra jämna segment från en låg till hög värdering, Långsamma (1-25 poäng), Utvärderare (26-50 poäng), Adopters (51-75 poäng) och Ledare (76-100 poäng).

Om EMC
EMC bygger informations- och virtualiseringsinfrastrukturer som hjälper människor och organisationer runt om i världen att frigöra kraften i sin digitala information. EMC:s erbjudande inom informationshantering - säkerhetskopiering, lagring, big data, arkivering, säkerhet,deduplicering, data federation och innehållshantering – hjälper våra kunder att ta sig till nästa nivå av informationshantering och leverera IT som tjänst som en del i sin resa mot molnet. För mer information, besök www.emc.com.