Skip to main content

Kallelse till extra bolagsstämma i Dialect AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 09:53 CEST

Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 november 2016 kl. 10 på Frösunda Front, Circles Concierge, Gustav III:s Boulevard 42, i Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 11 november 2016, och
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 11 november 2016, per post under adress Dialect AB, attention Extra bolagsstämma, Box 3067, 169 03 Solna alternativt via e-post till bolagsstamma@dialect.se. Om aktieägare önskar delta på den efterföljande lunchen ska även detta meddelas Bolaget.

Vid anmälan ska uppges namn, samt bör uppges person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

Notera att anmälan avseende aktieägares deltagande vid stämman måste ske i enlighet med ovan, även om aktieägaren önskar utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud.

Ombud

Sker deltagande med stöd av fullmakt ska denna i original tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman. Företrädare för juridisk person ska vidare medtaga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller liknande behörighetshandling. Kopior på dessa handlingar bör även insändas till Bolaget i samband med anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.dialect.se. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd den 11 november 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
 2. Val av protokollförare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Uppdatering rörande beslutad ägarväxlingsprocess samt därefter principbeslut om att aktieägarna ställer sig positiva till status i ägarväxlingsprocessen och att ge styrelsen ett fortsatt uppdrag att verka för försäljning av bolagets samtliga aktier
 8. Bolagsordningsändring (beslut om att ta bort hembudsklausul)
 9. Bolagsordningsändring (beslut om att under angivna förutsättningar (åter)införa hembudsklausul)
 10. Övriga ärenden
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7

Under stämman avser styrelsen att uppdatera aktieägarna om status i den pågående ägarväxlingsprocessen.

Punkt 8

I syfte att underlätta den kommande ägarväxlingsprocessen har styrelsen bedömt att det är ändamålsenligt att ta bort den hembudsbestämmelse som gäller för transaktioner avseende Bolagets A-aktier.

Punkt 9

För det fall att den kommande ägarväxlingsprocessen inte är genomförd senast den 28 februari 2017 har styrelsen bedömt att det är ändamålsenligt att återinföra den hembudsbestämmelse som gäller för transaktioner avseende Bolagets A-aktier.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut om förslaget om bolagsordningsändring enligt punkt 8 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

För giltigt beslut om förslaget om bolagsordningsändring enligt punkt 9 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Vidare krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av de A-aktier som är företrädda vid stämman samt av aktieägare till minst hälften av alla A-aktier i Bolaget.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8 och 9 ovan i form av aktuella lydelser på bolagsordningen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Gustav III:s Boulevard 46 i Solna, samt på Bolagets webbplats www.dialect.se senast den 20 oktober 2016. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats senast den 24 oktober 2016.

_________________

Solna i oktober 2016

Dialect AB (publ)

Styrelsen

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar och har blivit utsedda till Årets Telefonipartner tre år i rad via Custice Awards. Dialect erbjuder helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car. Dialect omsatte 2015 en miljard kronor och har idag över 600 anställda vid 45 företagscenter i hela landet. Läs mer på www.dialect.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.