EkoBalans och Alviksgården bygger pionjäranläggning för rötrestförädling

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2019 10:25 CET

EkoBalans har tecknat avtal med Alviksgården utanför Luleå om leverans av anläggning för förädling av rötrest till 1 700 ton fasta gödselprodukter per år och försäljning av gödselprodukterna

Rötrester från biogasproduktion är ett bra och balanserat, men mycket utspätt, gödselmedel. Den höga vattenhalten på ca 96 % gör hanteringen kostsam. EkoBalans har utvecklat en behandlingsprocess där rötresten avvattnas och torkas och kväve och fosfor utvinns från avvattningsrejektet så att återstående restvatten blir tillräckligt rent för att släppa ut. Den torkade rötresten, fosforn och kvävet blandas och pelleteras till en torr kretsloppsgödsel-produkt. Processen har stora fördelar avseende resursbesparing och miljöpåverkan.

"Genom att avskilja vattnet ur rötresten minskar vi mängden till en tjugondel av ursprunglig volym. Det ger stora fördelar för både plånboken och miljön. Slutprodukten blir ett koncentrerat, välbalanserat gödselmedel som kan ersätta handelsgödsel och dessutom innehåller organiskt material och mikronäringsämnen." säger Gunnar Thelin, grundare och utvecklingschef på EkoBalans.

Byggnation av anläggningen, som blir den första i världen i sitt slag, kommer att påbörjas våren 2020 och uppstart är planerad till vintern 2020/2021.

"Affären med Alviksgården etablerar EkoBalans som leverantör av hållbara lösningar för hantering av samhällets restflöden" säger Axel Granlund, styrelseordf i EkoBalans.

"Med investering i rötrestförädling får vi en långsiktigt kostnadseffektiv och hållbar lösning för avsättning av rötresten" säger Mikael Hugoson, ägare av Alviksgården.

För mer information kontakta:

Gunnar Thelin, EkoBalans, gunnar.thelin@ekobalans.se, 070 922 7473

Mikael Hugoson, Alviksgården, mikael.hugoson@hugosons.se, 0920 77542

EkoBalans är ett svenskt miljöteknikföretag som erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som slam och rötrest, och förädling till högkvalitativa gödselmedel och jordförbättringsprodukter. Vi kombinerar kretsloppstänkande och affärslogik för långsiktig hållbarhet både vad gäller miljö och ekonomi. Ekobalans huvudsakliga kunder är biogasproducenter, reningsverk, livsmedelsindustri  och jordbruk. www.ekobalans.se

Läs vidare »

Stort intresse för EkoBalans kretsloppsgödsel på Borgeby fältdagar!

Nyheter   •   Jun 30, 2017 18:04 CEST

biogas vattenmängd transporter klimat jordpackning bördighet mullämnen mullhalt kretslopp gödsel kväve fosfor

Förädling av biogödsel i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 22:16 CEST

Ox2 biogödsel nordvästra Skåne EkoBalans har utvecklat en lösning med vilken biogödseln förädlas till en torr produkt med växtnäring och mullämnen från biogödseln, men utan vattnet. Pilotprojektet som drivs under hösten 2017 ska generera underlag för investering i en fullskalig förädlingsanläggning.

RE:Source/Energimyndigheten har beviljat EkoBalans 1,6 miljoner kronor för projektet

Nyheter   •   Jun 22, 2017 22:44 CEST

EkoBalans på Borgeby fältdagar! K83

Nyheter   •   Jun 16, 2017 14:49 CEST

EkoBalans Fenix AB Borgeby fältdagar Återvinning av växtnäring Kretslopps NPK Gödsel Avvattning

Prisad för att vända miljöproblem till vinst!

Nyheter   •   Apr 10, 2017 11:29 CEST

ändliga resurser klimatpåverkan växtnäring paradigmskifte överskott av gödsel övergödningsproblem I stället för att se avfall och restflöden som problem som medför höga kostnader att göra sig av med, kan de bli vinstgivande tillgångar.

EkoBalans tilldelades Win Business Award 2017

Nyheter   •   Feb 27, 2017 11:34 CET

Win Business Award 2017 EkoBalans Fenix AB Pris

Region Skånes miljöpris 2016 tilldelas EkoBalans

Nyheter   •   Nov 21, 2016 16:30 CET

Region Skånes Miljöpris tilldelas EkoBalans.

EkoBalans gödsel på MKB:s gröna tak

Nyheter   •   Jul 05, 2016 13:42 CEST

MKB kommer i sommar att gödsla sina gröna tak med EkoBalans gödsel där kväve och fosfor är till 100 procent återvunnen.

EkoBalans är ny partner i Livsmedelsakademin

Nyheter   •   Apr 08, 2016 17:27 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Grundare/Utvecklingschef
  • guhunnnzartk.txzhebhlitcn@bqekvwobjqaldeangds.pksexf
  • +46 709 22 74 73

Om EkoBalans Fenix AB

EkoBalans vision är att fullborda de ekologiska kretsloppen för växtnäringsämnen som fosfor och kväve

EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av näringsrika
restprodukter så som rötrester och slam.

Helhetslösningen innebär att vi tar hand om hela rötresten så att det blir hållbart för både kunden och miljön. Kunden får en lösning på ett volym- och näringsbelastningsproblem och jorden återfår näringen som annars skulle brytas från ändliga källor. Under omhändertagandet förädlas näringsämnena till
ett kretsloppsbaserade gödselmedel som ur näringssynpunkt är jämförbart med handelsgödsel. Gödselmedlet kan därför användas direkt i jordbruk, skogsbruk utan behov av investering i ny teknik. Vill man ha en kretsloppsträdgård passar gödselmedlet också perfekt.

Vi riktar oss främst mot reningsverk, biogasanläggningar och livsmedelsproducenter.

EkoBalans Fenix ABs vision är ett kretsloppssamhälle där näringsämnen i restprodukter som rötrester och askor utnyttjas på ett hållbart och effektivt sätt och så långt det är möjligt ersätter konstgödselprodukter i jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel.

Adress

  • EkoBalans Fenix AB
  • Scheelevägen 22
  • 223 63 Lund
  • Sweden

Länkar