Media no image
Vzpxyrzafnvu2zaunhyl

Offentlig sektor behöver bli bättre på digitalisering

Nyheter   •   Mar 16, 2018 09:55 CET

Den offentliga förvaltningens digitalisering går för långsamt och det finns stora skillnader mellan statlig och kommunal sektor. De statliga myndigheterna har inte ökat sin mognad för att styra digitalisering under de senaste åren, och myndigheternas it-kostnader är relativt oförändrade. Sammantaget saknar förvaltningen flera förutsättningar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det visar ESV:s uppföljningar inom området.

Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) uppföljning av digitaliseringen av det offentliga Sverige visar att det finns ett fortsatt behov av tydligare styrning av förvaltningens digitalisering. Det finns en stor potential för att effektivisera området och det blir en viktig uppgift för den nya Myndigheten för digital förvaltning. Men statliga myndigheter, kommuner och landsting har även ett stort eget ansvar för att skapa bättre förutsättningar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Uppföljningen visar att tillgången till nödvändig kompetens är ett hinder för digitalisering hos de flesta offentliga aktörer. Inte minst inom nyttorealisering. Resultaten i ESV:s enkät visar att endast 16 procent inom statlig sektor och 4 procent inom kommunal sektor har beslutat om ett ramverk för nyttorealisering. Offentliga sektorn involverar inte heller sina användare vid utveckling av digitala tjänster i den utsträckning som vore önskvärt för att skapa tjänster som ger ökad användar- och samhällsnytta.

– ESV konstaterar att det behövs ett rejält kompetenslyft i hela den offentliga sektorn. Det handlar både om att öka den digitala mognaden hos ledningen och att öka kompetensen i organisationen inom bland annat nyttorealisering och behovsdriven utveckling. Det behövs för att skapa rätt förutsättningar för en verksamhetsutveckling som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter, säger Sofia Allansson utredare på ESV, som ansvarat för uppföljningen av digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Statliga myndigheter behöver bli bättre på att styra digitalisering
Sedan 2014 följer ESV upp drygt 60 myndigheters it-användning. Myndigheterna har under åren fått svara på frågor om sina it-kostnader och strategiska it-projekt samt om sin mognad för att bland annat styra myndighetens it-användning och digitalisering. Den senaste uppföljningen visar att myndigheterna ligger på liknande mognadsnivåer som de gjorde redan vid den första mätningen. Uppföljningen visar inte heller några nämnvärda förändringar av myndigheternas it-kostnader eller it-investeringar räknat som andel av verksamhetskostnaderna.

– Det är inte orimligt att anta att dessa kostnader och myndigheternas mognad borde öka över tid, med tanke på att regeringen ser digitaliseringen som ett av de viktigaste medlen för att åstadkomma förändring, utveckling och effektivisering. Enligt ESV behöver myndigheterna utveckla sin förmåga att styra it och digitalisering för att leva upp till regeringens ambitioner, säger Patrick Freedman, utredare på ESV, som ansvarat för uppföljningen.

Gemensamt ramverk för it-kostnader kan ge bättre beslutsunderlag
Ett sätt för att få bättre beslutsunderlag för att styra myndighetens it-användning och digitalisering kan vara att införa ett gemensamt ramverk för myndigheternas it-kostnader. I ett pilotprojekt har ESV och sju andra myndigheter undersökt möjligheten att använda ett sådant ramverk. Arbetet tyder på att det kan vara en bra lösning, men att det inte kommer att passa alla myndigheter.

– ESV bedömer att det på sikt kommer att vara möjligt att jämföra myndigheternas it-kostnader med hjälp av ramverket. Bland annat visar arbetet att den interna kundnöjdheten ökar med ramverket då man får ett gemensamt språk inom myndigheten. Det tror vi kan bidra till att det blir enklare att fatta beslut i it-relaterade frågor, vilket i sin tur bidrar till att myndigheterna blir bättre på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, säger Jesper Bergqvist, controller på ESV, som ansvarat för pilotprojektet.

ESV anser dock att det behövs ett fortsatt arbete för att få ett sådant ramverk på plats, och föreslår att pilotprojektet förlängs.

Den offentliga förvaltningens digitalisering går för långsamt och det finns stora skillnader mellan statlig och kommunal sektor. De statliga myndigheterna har inte ökat sin mognad för att styra digitalisering under de senaste åren, och myndigheternas it-kostnader är relativt oförändrade. Sammantaget saknar förvaltningen flera förutsättningar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Läs vidare »
Media no image
J0c61gaapmqzsivsnlwq

Staten gick 123 miljarder plus 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 09:00 CET

Statens resultaträkning för 2017 visar ett överskott på 123 miljarder kronor, vilket är 96 miljarder kronor större jämfört med 2016. Det beror främst på högre skatteintäkter och Vattenfalls förbättrade resultat. Både statens totala intäkter och totala kostnader ökade jämfört med 2016.

Statens totala intäkter för 2017 blev 1 440 miljarder kronor. Det är en ökning med 82 miljarder kronor jämfört med 2016. Ökningen förklaras framför allt av att skatteintäkterna ökade med 80 miljarder kronor.

Intäkterna från arbetsgivaravgifter ökade med 28 miljarder kronor. Det beror till största delen på att den totala lönesumman ökade med 4,8 procent under 2017. Intäkterna från mervärdesskatt ökade med 21 miljarder kronor. Ökningen förklaras framför allt av att bostadsinvesteringarna steg med 15 procent under 2017.

Resultatet från statens andelar i hel- och delägda företag förbättrades med 43 miljarder kronor. Det beror främst på att Vattenfalls resultat förbättrades med 35 miljarder kronor, till en vinst på 8,4 miljarder kronor.

Ökade bidrag till hushåll och kommuner
Statens totala kostnader blev 1 349 miljarder kronor för 2017. Det är en ökning med 30 miljarder kronor jämfört med 2016. Ökningen förklaras till största delen av att transfereringarna ökade med 37 miljarder kronor. Transfereringar är till exempel pensioner, sjukersättning och bidrag till kommunerna.

Transfereringar till hushåll ökade med 17 miljarder kronor. Mest ökade ålderspensionerna, med 14 miljarder kronor. Även kostnaden för bland annat föräldraförsäkring och barnbidrag ökade då både antalet barn och medelersättningen ökar. Däremot minskade kostnaderna för arbetslöshet och sjukdom.

Bidragen till kommuner ökade totalt med 15 miljarder kronor. Det beror framför allt på att kommunerna fick 10 miljarder kronor för att täcka ökade kostnader med anledning av flyktingsituationen. Kommunerna fick också ökade bidrag på 2,3 miljarder kronor inom skolområdet, främst till lärarlöner och till fler anställda i lågstadiet.

Statens nettoförmögenhet förbättrades
Statens nettoförmögenhet är negativ. Den förbättrades med 133 miljarder kronor under 2017 och var -272 miljarder kronor vid årets slut. Statsskulden utgör den övervägande delen av statens skulder. Den konsoliderade statsskulden minskade med 27 miljarder kronor under 2017, och var 1 265 miljarder kronor vid årets slut.

Mer information

Om resultaträkningen
Resultaträkningen visar statens samlade inflöde och förbrukning av resurser, sett till kostnader och intäkter.

Om balansräkningen
Värdet av statens tillgångar och skulder den 31 december 2017 redovisas i balansräkningen.

Om årets överskott
För att räkna ut årets överskott drar man de totala kostnaderna (inklusive avsättning till/upplösning av fonder) från de totala intäkterna, och lägger till resultatet för andelar i hel- och delägda företag.

Skillnaden mellan statens resultaträkning och utfallet för statens budget
Statens resultaträkning och statens budget skiljer sig åt såväl i avgränsning och struktur som i redovisningsprinciper. Statens budget har en ändamålsstruktur där anslagen är grupperade i utgiftsområden och inkomsttitlarna i inkomsttyper. Resultaträkningen är däremot indelad i intäkts- och kostnadsslag, den är alltså periodiserad. Därför går det sällan att jämföra poster i resultaträkningen och statens budget, utan dokumenten kompletterar varandra.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.

Statens resultaträkning för 2017 visar ett överskott på 123 miljarder kronor, vilket är 96 miljarder kronor större jämfört med 2016. Det beror främst på högre skatteintäkter och Vattenfalls förbättrade resultat. Både statens totala intäkter och totala kostnader ökade jämfört med 2016.

Läs vidare »
Media no image
M1mkq7qwmmtigls03myx

Överskottet i statens budget 54 miljarder kronor högre än beräknat

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 10:37 CET

Statens budgetsaldo för 2017 blev ett överskott på 62 miljarder kronor. Det är 54 miljarder kronor högre än beräknat i den ursprungliga budgeten. Det beror på att de totala inkomsterna blev högre samtidigt som de totala utgifterna blev lägre än beräknat. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget för 2017 blev 1 001 miljarder kronor. Det är 1 miljard kronor lägre än 2016. Inkomsterna blev dock 22 miljarder kronor högre än beräknat i den ursprungliga budgeten.

Skatteinkomsterna för staten uppgick till 1 050 miljarder kronor, vilket är 6 miljarder kronor högre än föregående år. Det beror främst på att inkomsterna från både moms och arbetsgivaravgifter ökade. Övriga inkomster minskade med 7 miljarder kronor, bland annat för att utdelningarna från statens aktier blev lägre än 2016.

Utgifterna blev 49 miljarder kronor lägre än beräknat
Utgifterna i statens budget för 2017 uppgick till 940 miljarder kronor. Det är 49 miljarder kronor lägre än i den totala budgeten. Det beror på att det endast är inom utgiftsområdena Rikets styrelse och Migration som hela budgeten har förbrukats.

Jämfört med 2016 ökade utgifterna med 22 miljarder kronor. Det beror delvis på att staten har ökat de allmänna bidragen till kommunerna och landstingen med 12 miljarder kronor. Det ska främst täcka ökade kostnader med anledning av flyktingsituationen. Men bidragen ska även användas till sjukvård, komvux, avgiftsfri tandvård och öppenvård för unga och gamla, samt utökad matematikundervisning i grundskolan. Ökningen beror även på att utgifterna för statsskuldsräntorna ökade med 9 miljarder kronor under 2017.

Regeringen drog in stora delar av anslagssparandet
Anslagen i statens budget kan både överskridas och sparas till kommande år. Anslagssparandet från 2016 uppgick till 53 miljarder kronor, men under 2017 drog regeringen in 46 miljarder kronor. Allra största delen av det beloppet var anslagssparande från 2016. Trots detta blev anslagssparandet 54 miljarder kronor för 2017. När regeringen gör indragningar kan medlen inte längre användas utan ett nytt riksdagsbeslut.

Alla siffror är avrundade till hela miljarder kronor. I ESV:s rapport finns exakta siffor.

Utfallet som öppna data
ESV har för första gången även publicerat utfallet för statens budget som öppna data på esv.se. Här finns data från 2006 och framåt för såväl årsutfall som månadsutfall för statens budget. ESV kommer att fortsätta uppdatera öppna data månadsvis i samband med att ESV redovisar sin sammanställning av utfallet för statens budget.

Om utfallet för statens budget
Utfallet för statens budget visar utgifter och inkomster för staten som resulterar i budgetsaldot, som är detsamma som statens lånebehov med omvänt tecken. ESV analyserar utfallet mot både budgeten och föregående år.

Om statens budget
Riksdagen fastställer budgeten för nästkommande år i slutet av december (den ursprungliga budgeten). Riksdagen kan sedan anvisa och minska anslagsmedel i ändringsbudgetarna under löpande budgetår, i samband med vår- respektive höstpropositionen. Den ursprungliga budgeten och ändringsbudgetarna bildar tillsammans den totala budgeten.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.

Statens budgetsaldo för 2017 blev ett överskott på 62 miljarder kronor. Det är 54 miljarder kronor högre än beräknat i den ursprungliga budgeten. Det beror på att de totala inkomsterna blev högre samtidigt som de totala utgifterna blev lägre än beräknat. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Läs vidare »
Media no image
Pqfdqivnplnswhukubji

Utgifterna i nivå med inkomsterna i statens budget

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 09:00 CET

Inkomsterna i statens budget i januari var i nivå med utgifterna. Det innebär att saldot i statens budget är nära noll (+36 miljoner kronor). Det kan jämföras med ett överskott på 9 miljarder kronor i januari 2017. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 92 miljarder kronor i januari. Det är 7 miljarder kronor högre än i januari 2017.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i januari till 92 miljarder kronor. Det är 15 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Ökningen består bland annat av att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 7 miljarder kronor högre och att avgiften till Europeiska unionen blev 6 miljarder kronor högre. Utgifterna för Migration blev däremot lägre och minskade med 3 miljarder kronor (61 procent).

De takbegränsade utgifterna uppgår i januari till 104 miljarder kronor. Det är 12 miljarder kronor högre än i januari 2017.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 28 mars 2018.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.

Inkomsterna i statens budget i januari var i nivå med utgifterna. Det innebär att saldot i statens budget är nära noll (+36 miljoner kronor). Det kan jämföras med ett överskott på 9 miljarder kronor i januari 2017. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Läs vidare »
Jstgvyftzx0i9z8zawt4
Vr3dbtp6pkasztjxwpgy

Högre överskott än beräknat i statens budget

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 09:00 CET

Det preliminära saldot i statens budget för 2017 blev ett överskott på 62 miljarder kronor. Det är 24 miljarder kronor lägre än för 2016, men 54 miljarder kronor högre än beräknat i statens ursprungliga budget. Det preliminära saldot för december blev ett underskott på 70 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av utfallet för statens budget.

Media no image

ESV tillstyrker förslaget om att ersätta den nuvarande avgiftsmodellen för public service

Nyheter   •   Jan 26, 2018 12:26 CET

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på remissen ”Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende”. ESV tillstyrker public service-kommitténs förslag om att ersätta den nuvarande avgiftsmodellen. ESV avstyrker dock den finansieringsmodell som föreslås.

ESV menar att nuvarande apparatavgiften för att finansiera public service inte är långsiktigt hållbar och att en ny lösning måste komma på plats. ESV tillstyrker public service-kommitténs förslag om att ersätta den nuvarande avgiftsmodellen men avstyrker kommitténs förslag om att public service-bolagen ska finansieras genom en specialdestinerad skatt.

ESV förordar istället en icke öronmärkt skattefinansiering. ESV anser att den grundläggande principen i budgetlagen att utgifter ska budgeteras och redovisas mot anslag bör upprätthållas. Public service-bolagen borde i stället finansieras genom ett anslag på budgetens utgiftssida. ESV menar att en anslagsfinansiering bättre speglar de faktiska förhållandena och ökar transparensen i redovisningen. För att public service-bolagen ska få långsiktiga planeringsförutsättningar föreslår ESV att riksdagen fattar riktlinjebeslut om storleken på finansieringen i samband med att en ny programperiod inleds.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på remissen ”Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende”. ESV tillstyrker public service-kommitténs förslag om att ersätta den nuvarande avgiftsmodellen. ESV avstyrker dock den finansieringsmodell som föreslås.

Läs vidare »
Q0wd48ksijoligkr6t34
Vr3dbtp6pkasztjxwpgy

Fortsatt lägre utgifter för sjukpenning

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 10:00 CET

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 17,0 miljarder kronor. Det är 17,1 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Utgifterna för sjukpenning fortsatte att minska i november och har minskat med 1,2 miljarder kronor hittills i år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Sfwuejmvdhsldbh4ksww
Codfasts1yrh1fkv6oxc

Överskott i statens budget i oktober

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 10:00 CET

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 7 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 16 miljarder kronor för oktober 2016. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Media no image
Fcib1yzejv3u8whcwxtw

Hög tillväxt men lågt offentligt sparande

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 10:00 CET

Ekonomistyrningsverkets prognos visar på en fortsatt hög BNP-tillväxt som stärks av en expansiv finanspolitik nästa år. Reformerna i budgetpropositionen för 2018 höjer utgifterna och sänker skatteintäkterna. Överskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande minskar från 0,9 procent av BNP i år till 0,5 procent 2019. Överskottsmålet nås inte.

Högkonjunkturen håller i sig. BNP växer med 2,9 procent i år och antalet sysselsatta ökar med 110 000 personer. Förslagen i budgetpropositionen bidrar till att höja tillväxten både 2018 och 2019 men ökningstakten för både BNP och sysselsättningen dämpas ändå jämfört med i år.

De största satsningarna i budgetpropositionen är höjda statsbidrag till kommunerna, förbättringar inom hälso- och sjukvården och utökade satsningar på utbildning. Utgifterna för migration och integration sjunker kraftigt från och med 2018, vilket dämpar den totala utgiftsökningen. Utgiftstaken klaras med god marginal hela prognosperioden.

Efter två år med exceptionellt stora ökningar av skatteintäkterna bromsar ökningen in 2017. Orsakerna är flera. I år är skattehöjningarna betydligt mindre än förra året. Kommande år bidrar skattesänkningar till att dämpa ökningen samtidigt som viktiga baser för skatteintäkterna, som till exempel löner, vinster och bostadsinvesteringar, utvecklas långsammare än i år.

Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till 0,9 procent av BNP i år, men sjunker till 0,5 procent 2019. Givet målnivån för det finansiella sparandet framstår överskotten 2018 och 2019 som låga med tanke på konjunkturläget. Den offentliga skulden är dock låg och fortsätter att sjunka.

Prognosen i siffror

2017 2018 2019
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
2,9 2,5 1,7
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
42 27 24
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
0,9 0,6 0,5
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor 43 56 93
Budgetsaldo – miljarder kronor 42 11 47

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.

​Ekonomistyrningsverkets prognos visar på en fortsatt hög BNP-tillväxt som stärks av en expansiv finanspolitik nästa år. Reformerna i budgetpropositionen för 2018 höjer utgifterna och sänker skatteintäkterna. Överskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande minskar från 0,9 procent av BNP i år till 0,5 procent 2019. Överskottsmålet nås inte.

Läs vidare »
Media no image
Pw2uhlgfmdx7tozrr0cv

Pressträff och publicering av ESV:s budgetprognos den 17 november

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 12:29 CET

Välkommen till en pressträff där Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterar årets fjärde prognos över statens budget och de offentliga finanserna. ESV publicerar rapporten på vår webbplats klockan 10.00. Pressträffen börjar klockan 10.15.

Under pressträffen presenterar vi bland annat skillnaderna mellan ESV:s och regeringens prognos. Vi kommer även att presentera två fördjupningsområden. Dels om utmaningen med krympande energiskattebaser, dels om komplexiteten i inkomstbeskattningen.

Meddela gärna i förväg om du tänker delta under pressträffen.

När: 17 november, klockan 10.15
Var: Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, Stockholm

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.

Välkommen till en pressträff där Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterar årets fjärde prognos över statens budget och de offentliga finanserna. ESV publicerar rapporten på vår webbplats klockan 10.00. Pressträffen börjar klockan 10.15.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 35 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • marcus.fkpekgdorsgren@esv.vqxcse
  • 08-690 43 19
  • 072-203 42 70

Om Ekonomistyrningsverket

Vi gör Sverige rikare

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna. ESV har cirka 165 anställda med kontor i Stockholm.

Adress

  • Ekonomistyrningsverket
  • Drottninggatan 89
  • 104 30 Stockholm
  • Vår hemsida