Staten betalar ut stöd med anledning av sommarens torka

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 09:00 CET

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 15,6 miljarder kronor. Det är 1,4 miljarder lägre än i november 2017. Att saldot blev lägre beror delvis på utbetalningar med anledning av sommarens torka och bränder. Hittills i år visar budgetsaldot ett överskott på 158,4 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Överskott i statens budget i oktober

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 09:00 CET

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 3,1 miljarder kronor. Det är 3,6 miljarder lägre än i oktober 2017. För januari–oktober visar budgetsaldot ett överskott på 142,8 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Stor utbetalning av solcellsstöd i september

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 09:00 CET

Saldot i statens budget för september blev ett överskott på 6,7 miljarder kronor. Det är 1,7 miljarder kronor lägre än i september 2017. Både inkomsterna och utgifterna för september är högre i år jämfört med förra året. I september betalade Energimyndigheten ut 0,6 miljarder kronor i solcellsstöd, vilket är lika mycket som under hela 2017.

Högre utgifter för barnbidrag

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 09:00 CEST

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 25 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor lägre än i augusti 2017. Både inkomsterna och utgifterna är högre i år jämfört med förra året, såväl i augusti som för årets första åtta månader. Bland annat ökade utgifterna för barnbidrag. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Förvaltningens uppföljning av it-kostnader och digitalisering bör utredas vidare

Nyheter   •   Sep 27, 2018 06:50 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25). ESV stödjer i stort Digitaliseringsrättsutredningens förslag, men anser att vissa delar behöver förtydligas och utredas vidare.

ESV välkomnar förslaget om att it- och digitaliseringsfrågor som berör allmänna förhållanden i den offentliga förvaltningen ska regleras i generell reglering, så långt det är möjligt. ESV instämmer i att lagstiftningen bör anpassas med regler om digital kommunikation i förvaltningens kontakter med enskilda. I nuläget bör dock en förvaltningsgemensam reglering inte ställa krav på att enskilda måste använda förvaltningens digitala tjänster.

ESV anser att utredningens förslag om förändringar i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning är otydligt. ESV stödjer förslaget om det omfattar konsekvensutredningar av både myndigheter och utredningar i kommittéväsendet eller i Regeringskansliet. Om förslaget inte inkluderar myndigheterna anser inte ESV att förordningen om konsvekensutredning vid regelgivning är korrekt plats för en sådan reglering

Vidare menar ESV att utredningen inte redovisar nyttan med förslaget om att rapportera förvaltningens arbete med it och digitalisering. Den förväntade nyttan bör tydligt ställas mot kostnaderna för att ta fram och samla in informationen. Utifrån myndighetens erfarenhet av att följa upp och redovisa it-kostnader och digitalisering i staten anser ESV att frågan om rapportering bör utredas vidare. Det gäller inte minst om uppföljningen ska ingå i den officiella statistiken.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25). ESV stödjer i stort Digitaliseringsrättsutredningens förslag, men anser att vissa delar behöver förtydligas och utredas vidare.

Läs vidare »

Positivt med enklare regler för EU-stöd

Nyheter   •   Sep 18, 2018 13:51 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Näringsdepartementets remiss om EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för förvaltning och revision av ett antal av EU:s fonder. ESV ser positivt på att förslagen stärker enhetligheten och proportionaliteten i styrningen av EU-medel, men invänder mot att förslagen försvårar genomförandet av revision i andra medlemsstater.

ESV stödjer förslaget att inkludera fler fonder i de allmänna bestämmelserna och de finansiella reglerna. Att minska antalet bestämmelser bidrar till enhetlighet, förenklar för stödmottagare och minskar de administrativa kostnaderna för EU-kommissionen.

– Vi ser även positivt på att minska kraven på revision av välfungerande program. ESV bedömer att revisionsmyndigheterna mer självständigt kan bestämma omfattningen på revisionen av intern styrning och kontroll, vilket skulle förenkla och effektivisera arbetet, säger Ulrika Bergelv, chef för avdelningen EU-revision på ESV.

Enligt ESV:s tolkning begränsar därmed EU-kommissionen sina krav på välfungerande program till att enbart omfatta revisionsarbetet av projekt och räkenskaper.

ESV stödjer förslaget om att kommissionen ska göra ett gemensamt stickprov för alla territoriella samarbetsprogram i Europa. Däremot motsätter sig ESV att revisionsmyndigheten ska utföra revision av projekt i andra medlemsstater. ESV anser att förslaget riskerar att försämra revisionsarbetets effektivitet och kvalitet.

EU-kommissionens förslag gäller för regionalfonden, socialfonden, fiskerifonden och för fonderna för migration, visering och säkerhet. Förslaget innebär en anpassning till ett nytt regelverk för några svenska myndigheter som hanterar EU-medel.

ESV har svarat på Näringsdepartementets remiss om EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för förvaltning och revision av ett antal av EU:s fonder. ESV ser positivt på att förslagen stärker enhetligheten och proportionaliteten i styrningen av EU-medel, men invänder mot att förslagen försvårar genomförandet av revision i andra medlemsstater.

Läs vidare »

Regleringen av statliga servicekontor bör utredas på nytt

Nyheter   •   Sep 04, 2018 16:44 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Statliga servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43). ESV stödjer inriktningen i utredningens förslag. ESV anser dock att regleringen av verksamheten avviker från regeringens gängse ordning för myndighetsstyrning, och att regleringen därför bör utredas på nytt.

ESV välkomnar att regeringen ger en myndighet i uppgift att långsiktigt ansvara för en lokal statlig service som möter de enskildas behov. Utredningens förslag för hur verksamheten ska regleras och styras avviker dock från regeringens gängse ordning för myndighetsstyrning. ESV anser att regleringen riskerar att otydliggöra ansvaret för verksamheten och den interna styrningen och kontrollen, eftersom att ingen av de berörda myndigheterna får ansvar för helheten.

ESV föreslår att regeringen överväger att utreda förutsättningarna att på något års sikt reglera verksamheten i Statens servicecenters instruktion. I de frågor där så krävs bör verksamheten även regleras i lag eller annan författning. En sådan reglering bör även ge de berörda myndigheterna bättre förutsättningar att utforma den interna styrningen och kontrollen på ett betryggande sätt.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Statliga servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43). ESV stödjer inriktningen i utredningens förslag. ESV anser dock att regleringen av verksamheten avviker från regeringens gängse ordning för myndighetsstyrning, och att regleringen därför bör utredas på nytt.

Läs vidare »

Myndigheternas lokaler minskar i centrala Stockholm

Nyheter   •   Sep 03, 2018 12:30 CEST

Myndigheterna i Stockholm, Solna och Sundbyberg har ökat både sin lokalarea och hyreskostnad mellan 2016 och 2017. Ökningen har främst skett i Stockholm utanför tullarna samt i Solna och Sundbyberg, medan myndigheternas lokaler fortsätter att minska i Stockholm innanför tullarna. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) senaste analys av utvecklingen av myndigheternas lokalförsörjning i Stockholm, Solna och Sundbyberg.

Ökningen av myndigheternas lokalarea i Stockholm, Solna och Sundbyberg beror i första hand på utökade lokaler för Karolinska institutet och Kungliga Tekniska högskolan. ESV bedömer att trenden med en ökad lokalarea för hela området fortsätter till 2019, i första hand i Stockholm utanför tullarna samt i Solna och Sundbyberg. Samtidigt bedömer ESV att lokalarean kommer att fortsätta minska i Stockholm innanför tullarna.

Kvadratmeterhyran ökar i hela området

I Stockholm utanför tullarna samt i Solna och Sundbyberg har hyrorna ökat med i genomsnitt 90 kronor per kvadratmeter eller sammantaget 180 miljoner kronor. Även hyresökningen förklaras i första hand av Karolinska institutets och Kungliga Tekniska högskolans utökade lokaler, samt av att Polismyndigheten tecknat några nya hyresavtal. I Stockholm innanför tullarna har hyrorna ökat med 53 miljoner kronor och i genomsnitt med 61 kronor per kvadratmeter.

Flest myndigheter lokaliserade i norr

ESV:s analys visar att det finns en markant geografisk skillnad mellan var befolkningen bor och var myndigheterna är lokaliserade. Befolkningen är relativt jämt fördelad mellan den norra och den södra delen medan myndigheterna till stor del är lokaliserade i den norra delen. Skillnaden är tydlig oavsett om man studerar Stockholms kommun, inkluderar Solna och Sundbyberg eller hela Stockholms län.

Myndigheterna i Stockholm, Solna och Sundbyberg har ökat både sin lokalarea och hyreskostnad mellan 2016 och 2017. Ökningen har främst skett i Stockholm utanför tullarna samt i Solna och Sundbyberg, medan myndigheternas lokaler fortsätter att minska i Stockholm innanför tullarna. Det visar ESV:s senaste analys av utvecklingen av myndigheternas lokalförsörjning i Stockholm, Solna och Sundbyberg.

Läs vidare »

Högre kapitalskatter än väntat stärker det offentliga sparandet

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 10:00 CEST

Skatteintäkterna har reviderats upp i Ekonomistyrningsverkets nya prognos, till följd av starkare utfall än väntat för 2017. De offentliga utgifterna har bara ändrats marginellt. Överskottet i det finansiella sparandet har reviderats upp både 2018 och 2019.

BNP-tillväxten är fortfarande hög men från och med andra halvåret i år bromsar tillväxttakten in och konjunkturen mattas av. Konjunkturbilden är i stort sett densamma som i ESV:s prognos i juni.

De totala skatteintäkterna ökar betydligt långsammare i år och nästa år än förra året. Intäkterna från skatt på företagsvinster och hushållens kapitalinkomster, bland annat utdelningsinkomster, har dock höjts jämfört med prognosen i juni. Det beror på starkare utfall än väntat för 2017, vilket har höjt nivån även för innevarande och kommande år.

De statliga utgifterna ökar mycket i år, främst till följd av satsningar i de senaste budgetarna. Kraftigt sjunkande utgifter för migration håller dock tillbaka utgiftsökningen. Marginalerna till utgiftstaket är goda. De takbegränsade utgifterna har sänkts marginellt jämfört med prognosen i juni.

Överskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande försvagas från 1,3 procent av BNP förra året till 0,9 procent av BNP i år. Nästa år minskar sparandet ytterligare något. Jämfört med prognosen i juni har sparandet höjts med 0,4 procentenheter både 2018 och 2019.

Från och med 2019 sänks överskottsmålet till en tredjedels procent av BNP. Det strukturella sparandet är den indikator som ska användas för att följa upp det nya överskottsmålet. Enligt ESV:s prognos är det strukturella sparandet 0,5 procent av BNP 2019, vilket är något högre än målnivån.

Klockan 10.15 webbsänder ESV en presentation av den nya prognosen.

Prognosen i siffror

2017 2018 2019
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
2,5 2,7 1,6
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
60 42 35
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
1,3 0,9 0,7
Strukturellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
0,6 0,4 0,5
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor 45 57 93
Budgetsaldo – miljarder kronor 62 70 27

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.

Skatteintäkterna har reviderats upp i Ekonomistyrningsverkets nya prognos, till följd av starkare utfall än väntat för 2017. De offentliga utgifterna har bara ändrats marginellt. Överskottet i det finansiella sparandet har reviderats upp både 2018 och 2019.

Läs vidare »

Överskott på 16 miljarder kronor i statens budget i juli

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 09:00 CEST

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 16 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 10 miljarder kronor för juli 2017. För januari–juli visar budgetsaldot ett överskott på 108 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Kommande evenemang 1 evenemang

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • macarcymusnd.faxoraisgwcrerkn@waesyvv.akseij
  • 08-690 43 19
  • 072-203 42 70

Om Ekonomistyrningsverket

Vi gör Sverige rikare

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna. ESV finns i Stockholm och har cirka 150 medarbetare.

Adress

  • Ekonomistyrningsverket
  • Drottninggatan 89
  • 104 30 Stockholm
  • Vår hemsida