Skip to main content

Taggar

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • marcus.forsgren@esv.se
 • 08-690 43 19
 • 072-203 42 70

 • Avdelningschef
 • EU-revision
 • ulrika.bergelv@esv.se
 • 08-690 44 69

 • Expert
 • Statsredovisning
 • eva.pidehoenobxbgbbgerg@esv.se
 • 08-690 44 66

 • Utredare
 • jerker.jonsson@esv.se
 • 08-690 43 98

 • Utredare
 • karolina.larfors@esv.se
 • 08-690 43 55

 • Utredare
 • payfunbhsofidnjgwtfsa.larsen@ebpsvjdgsflifeeqrlgmpiobl.skzeae
 • 08-690 43 41

 • Utredare
 • Statsbudgetens utfall. Årsredovisning för staten.
 • jonas.larsson@esv.se
 • 08-690 43 66

 • Utredare
 • Analys och prognoser
 • mibochyztuthfsael.lemimdgval@elqnodqumcqxlazntlsrgsv.se
 • 08-690 44 42

 • Avdelningschef Effektiv styrning och administration
 • eva.lindblom@esv.se
 • 08-690 45 37

 • Utredare
 • anderz.petersson@esv.se
 • 08-690 44 05

 • Utredare
 • daysaznielwhvm.svetewkdtzmek@esv.swye
 • 08-690 44 33

 • Utredare
 • ljJohan.Svzsenvitlssonwtxw@esv.srmtbe
 • 08-690 43 32

 • Expert
 • Statsredovisning
 • ffxhjmmmmargarfpkckrqvetuga.sodekarhulljt@reesv.uxiwsegq
 • 08-690 44 60

 • Utredare
 • clara.wadman@esv.se
 • 08-690 43 82

 • Biträdande avdelningschef
 • ann-sofie.oberg@esv.se
 • 08-690 43 88
 • 072-205 26 37