Skip to main content

Taggar

ESV vill delvis justera förslagen för den långsiktiga styrningen av högskolan

Nyheter   •   Jun 24, 2019 14:12 CEST

Ekonomistyrningsverket har svarat på Utbildningsdepartementets remiss En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). ESV anser att det finns många goda intentioner i utredningens förslag, men att flera förslag inte är tillräckligt förankrade i den ordning och de regelverk som reglerar den statliga förvaltningen.

Försvarsmakten har åtgärdat de flesta bristerna i sin investeringsplan

Nyheter   •   Maj 02, 2019 15:36 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget om att stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) med att utveckla investeringsplanen för samhällsinvesteringar. ESV anser att Försvarsmakten nu har åtgärdat merparten av de tidigare bristerna men att vissa brister kvarstår. ESV kommer att fortsätta stötta Försvarsmakten i arbetet.

Förvaltningens uppföljning av it-kostnader och digitalisering bör utredas vidare

Nyheter   •   Sep 27, 2018 06:50 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25). ESV stödjer i stort Digitaliseringsrättsutredningens förslag, men anser att vissa delar behöver förtydligas och utredas vidare.

Positivt med enklare regler för EU-stöd

Nyheter   •   Sep 18, 2018 13:51 CEST

ESV har svarat på Näringsdepartementets remiss om EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för förvaltning och revision av ett antal av EU:s fonder. ESV ser positivt på att förslagen stärker enhetligheten och proportionaliteten i styrningen av EU-medel, men invänder mot att förslagen försvårar genomförandet av revision i andra medlemsstater.

Regleringen av statliga servicekontor bör utredas på nytt

Nyheter   •   Sep 04, 2018 16:44 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Statliga servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43). ESV stödjer inriktningen i utredningens förslag. ESV anser dock att regleringen av verksamheten avviker från regeringens gängse ordning för myndighetsstyrning, och att regleringen därför bör utredas på nytt.

Myndigheternas lokaler minskar i centrala Stockholm

Nyheter   •   Sep 03, 2018 12:30 CEST

Myndigheterna i Stockholm, Solna och Sundbyberg har ökat både sin lokalarea och hyreskostnad mellan 2016 och 2017. Ökningen har främst skett i Stockholm utanför tullarna samt i Solna och Sundbyberg, medan myndigheternas lokaler fortsätter att minska i Stockholm innanför tullarna. Det visar ESV:s senaste analys av utvecklingen av myndigheternas lokalförsörjning i Stockholm, Solna och Sundbyberg.

ESV webbsänder presentation av sin prognos över statens budget och de offentliga finanserna

Nyheter   •   Aug 27, 2018 11:57 CEST

Den 31 augusti klockan 10.00 publicerar Ekonomistyrningsverket (ESV) sin senaste prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Klockan 10.15 webbsänder vi en presentation som summerar prognosen. Länk till webbsändningen publiceras i pressmeddelandet på vår webbplats.

Fler åtgärder behövs för att minska problemen med bidragsbrott

Nyheter   •   Jun 04, 2018 08:43 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering. ESV stöder utredningens förslag men anser att det inte räcker med nya bestämmelser.

Riksdagen bör besluta om målen för den offentliga förvaltningens digitalisering

Nyheter   •   Apr 24, 2018 08:41 CEST

Ekonomistyrningsverket har svarat på Finansdepartementets remiss Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114). ESV stödjer i stort utredningens förslag men har lämnat ett antal avvikande synpunkter.

Offentlig sektor behöver bli bättre på digitalisering

Nyheter   •   Mar 16, 2018 09:55 CET

Den offentliga förvaltningens digitalisering går för långsamt och det finns stora skillnader mellan statlig och kommunal sektor. De statliga myndigheterna har inte ökat sin mognad för att styra digitalisering under de senaste åren, och myndigheternas it-kostnader är relativt oförändrade. Sammantaget saknar förvaltningen flera förutsättningar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

ESV tillstyrker förslaget om att ersätta den nuvarande avgiftsmodellen för public service

Nyheter   •   Jan 26, 2018 12:26 CET

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på remissen ”Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende”. ESV tillstyrker public service-kommitténs förslag om att ersätta den nuvarande avgiftsmodellen. ESV avstyrker dock den finansieringsmodell som föreslås.

ESV stödjer förslaget om att bli digitaliseringsmyndighet

Nyheter   •   Jun 16, 2017 12:48 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss digitalförvaltning.nu. ESV ser överlag positivt på utredningens förslag och anser att inrättandet av en myndighet med samlat ansvar för digitalisering är nödvändigt.

ESV vill inte slopa taket för uppskov vid försäljning av privatbostäder

Nyheter   •   Sep 13, 2016 12:14 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. ESV avstyrker förslaget. ESV ser hellre att den löpande beskattningen av bostäder höjs, och att skatteuttaget blir lägre vid omsättningen av bostäder.

ESV publicerar budgetprognos 6 september

Nyheter   •   Aug 26, 2016 10:37 CEST

Den 6 september publicerar Ekonomistyrningsverket (ESV) årets tredje prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Rapporten publiceras på ESV:s webbplats klockan 10.00.

Samverkan och digitalisering i fokus på årets ESV-dag

Samverkan och digitalisering i fokus på årets ESV-dag

Nyheter   •   Aug 23, 2016 15:29 CEST

Den 11 oktober träffas vi igen på ESV-dagen. Effektivisering står som vanligt på programmet när vi samlar statsförvaltningen på Stockholmsmässan. I år fokuserar vi framför allt på samverkan och digitaliseringen av den offentliga sektorn.

ESV säger nej till ett bonus-malus-system för nya lätta fordon

Nyheter   •   Aug 15, 2016 15:34 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. ESV avstyrker utredningens förslag. I stället föreslår ESV en högre beskattning av drivmedel för att uppnå utredningens mål om minskade koldioxidutsläpp.

Publicering av ESV:s budgetprognos 16 juni

Nyheter   •   Jun 10, 2016 10:50 CEST

​Den 16 juni publicerar Ekonomistyrningsverket årets andra prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Rapporten publiceras på ESV:s webbplats klockan 10.00.

ESV efterlyser tydligare styrning av statens digitalisering

Nyheter   •   Maj 25, 2016 13:05 CEST

ESV har svarat på Näringsdepartementets remiss Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden. ESV ställer sig positivt till flera av Digitaliseringskomissionens ställningstaganden. ESV understryker dock att det behövs en tydligare styrning samt fler och snabbare beslut om åtgärder, för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara så effektivt som möjligt.

ESV säger nej till sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Nyheter   •   Apr 27, 2016 16:06 CEST

​ Ekonomistyrningsverket har svarat på Finansdepartementets remiss Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare. ESV avstyrker förslaget och anser att skattesystemet i möjligaste mån bör vara generellt, med så få undantag som möjligt.

ESV säger nej till RUT-avdrag för reparation av vitvaror

Nyheter   •   Apr 26, 2016 16:30 CEST

ESV har svarat på Finansdepartementets remiss Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror. ESV avstyrker förslaget om att sådana reparationer ska omfattas av RUT-avdraget.