Skip to main content

ESV:s slutsats om anslutningen till Statens servicecenter – behåll frivilligheten

Nyhet   •   Jan 15, 2014 09:10 CET

Det bör vara frivilligt för myndigheterna att ansluta sig till Statens servicecenter, det kommer Ekonomistyrningsverket (ESV) fram till i en rapport idag. Rapporten innehåller flera förslag på åtgärder för att stödja en ökad administrativ effektivisering i staten.

– Vi kommer fram till att det bästa är att behålla frivilligheten. Vi tror också att fler myndigheter kommer vilja ansluta sig när tjänsterna vid Statens servicecenter har utvecklats och när verksamheten har stabiliserat sig mer, säger Eva Lindblom, avdelningschef på ESV.

Anledningen till att frivilligheten är att föredra är bland annat att myndighetsförordningen tydligt pekar på att det är myndighetens ledning som har ansvar för att verksamheten bedrivs effektivt. Det bör med andra ord vara upp till dem att välja om de vill anlita Statens servicecenter eller inte.

– Samtidigt lyfter vi i rapporten fram hur regeringen kan öka trycket på hela statsförvaltningen att effektivisera sin administration. Vi föreslår att det ska finnas med mål för detta i respektive regleringsbrev. Till exempel kan målen handla om att öka kostnadsmedvetenheten eller att formulera mål som tar sikte på minskade administrativa kostnader.

Ny ledningsform

ESV föreslår också att Statens servicecenters ledningsform bör ändras och att servicecentret bör ledas av ett kollegium istället för en styrelse.

– Det handlar om att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan Statens servicecenter och beställarmyndigheterna, så att förhållandet blir mer jämlikt. Med ett kollegium skulle alla som använder Statens servicecenters tjänster vara med och påverka och ta ansvar för verksamhetens inriktning dess kostnader och avgifternas storlek.

Tydligare mål

I arbetet med uppdraget har man också valt att titta på instruktionen för Statens servicecenter. ESV kommer fram till att det skulle vara positivt om regeringen där tydligare beskriver varför myndigheten finns till – att deras uppgift är att bidra till ett effektivare administrativt stöd i statsförvaltningen.

Statens servicecenters ekonomi är också något utredningen valt att titta på. ESV föreslår att Statens servicecenter får anslag för att finansiera de kostnader som inte relaterar till verksamheten inom myndigheten. I rapporten för ESV också fram att tidpunkten för när Statens servicecenter ska uppnå full kostnadstäckning bör flyttas fram.