Skip to main content

Bättre finansiellt sparande och minskat statligt lånebehov

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2016 10:00 CEST

Det offentliga finansiella sparandet beräknas bli 26 miljarder kronor bättre i år och 18 miljarder kronor bättre 2017 än i Ekonomistyrningsverkets prognos i december. Förbättringen förklaras både av en starkare tillväxt, som medför högre skatteintäkter, och av att antalet asylsökande nu beräknas bli lägre. Underskottet i de offentliga finanserna växer dock både i år och nästa år, till 0,3 respektive 0,7 procent av BNP. Statens lånebehov har sänkts med 45 miljarder kronor i år och med 24 miljarder kronor nästa år. Av sänkningen i år beror 20 miljarder kronor på tillfälligt höga skatteinkomster och att utgifter tidigarelagts till 2015.

BNP fortsätter öka snabbt, i år med 3,4 procent. Det är både den inhemska efterfrågan och exporten som bidrar till den starka tillväxten. Den offentliga konsumtionen ökar kraftigt till följd av migrationen. Nästa år dämpas tillväxttakten. Den stigande aktiviteten i ekonomin ökar efterfrågan på arbetskraft. Antalet sysselsatta väntas öka med nära 100 000 personer i år och med ytterligare 50 000 nästa år. Den starka sysselsättningsökningen leder till att arbetslösheten sjunker under sin jämviktsnivå 2017, till 6,4 procent.

Skatteintäkterna ökar i snabb takt både i år och nästa år. Det beror både på skattehöjningar och på den starka tillväxten i ekonomin som leder till högre intäkter från framför allt skatt på arbete och konsumtion.

Även utgifterna ökar mycket, framför allt är det utgifterna för migrationen som stiger. I år väntas 70 000 söka asyl i Sverige. Det är mer än en halvering jämfört med förra året men fortfarande en hög nivå jämfört med tidigare år. Utöver den kraftiga ökningen av migrationsutgifterna ökar utgifterna för sjukpenning mycket i år och nästa år.

De offentliga finanserna når inte överskottsmålet under prognosperioden.
Det finns dock god marginal till utgiftstaket i år, eftersom en del utgifter avseende 2016 betalades ut redan 2015. Däremot är marginalen till taket liten 2017, om man beaktar behovet av säkerhetsmarginal. Det finns därför endast ett begränsat utrymme för nya beslut om utgiftsökningar.

Till följd av osäkerheten kring hur många som kommer att söka asyl i år och kommande år redovisar ESV två sidoalternativ med fler asylsökande.

Prognosen i siffror

 201620172018
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
3,42,01,6
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
-14-31-12
Finansiellt sparande procent av BNP
Offentliga sektorn
-0,3-0,7-0,3
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor332663
Budgetsaldo – miljarder kronor19-315

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.