Skip to main content

ESV föreslår att Försvarets materielverk ska uppgå i Försvarsmakten

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 11:00 CEST

Försvarsmakten beställer försvarsmateriel av Försvarets materielverk (FMV) som i sin tur beställer den från försvarsindustrin. Detta dubbla beställningsled leder enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) till obalanser mellan myndigheternas ansvar och befogenheter. Modellen begränsar även riksdagens och regeringens möjligheter att utöva finansiell styrning. ESV har analyserat flera alternativa lösningar på problemen och vår slutsats är att FMV bör uppgå i Försvarsmakten.

Förslaget innebär att den nuvarande särlösningen med dubbla beställningsled ersätts med den myndighetsstyrning som tillämpas inom övriga delar av statsförvaltningen.

Missvisande utfall på statens budget
Om de dubbla beställningsleden försvinner blir också redovisningen rättvisande. På grund av de dubbla beställningsleden redovisas nämligen utgifterna för materielen inte mot anslagen när den ekonomiska händelsen för staten inträffar. Redovisningen sker istället först när FMV interndebiterar Försvarsmakten. Denna tidsförskjutning mellan faktisk händelse och redovisad händelse kan uppgå till flera budgetår.

Tidsförskjutningen förhindrar enligt ESV en fungerande finansiell styrning på två sätt: Anslagsramarna blir inte styrande för hur höga de faktiska utgifterna kan vara under året och utfallet på statens budget blir missvisande.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.