Skip to main content

ESV publicerar förfrågningsunderlag för upphandling av ekonomisystem och e-inköp

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 13:01 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har publicerat förfrågningsunderlagen i upphandlingarna av statliga ramavtal för ekonomisystem samt e-inköp. ESV hoppas att myndigheterna ska kunna avropa på ramavtalen innan slutet av 2017.

ESV påbörjade upphandlingsarbetet redan 2015, och har bland annat arbetat med att ta fram kravspecifikationer för att beskriva behoven hos avropande myndigheter. Före sommaren fick anbudsgivare chansen att lämna synpunkter på ESV:s förslag till förfrågningsunderlag. Statens servicecenter har också medverkat i arbetet med att ta fram förfrågningsunderlagen. ESV:s ambition är att teckna ramavtal med flera leverantörer inom de flesta anbudsområdena.

– ESV har lagt särskild vikt vid användbarhet i arbetet med upphandlingarna. God användbarhet är en framgångsfaktor för att arbeta effektivt med de nya systemstöden, och det är något som vi kommer att utvärdera i upphandlingarna, säger Eva Lindblom, avdelningschef på ESV, som ansvarar för upphandlingarna.

Två ekonomisystem för olika behov

En nyhet i upphandlingen av ekonomisystem är att ESV upphandlar två olika lösningar. Ett enklare ekonomisystem levererat som molntjänst och en mer omfattande variant med lokal installation. Anledningen är att hitta lösningar för såväl myndigheter med mindre behov av anpassningar, som för myndigheter som har mer specifika krav.

Upphandlingen av ekonomisystem innefattar också en operatörstjänst som förmedlar kundfakturor. Den ingår i molntjänsten, men finns med som ett eget anbudsområde för de myndigheter som avropar ekonomisystem i lokal installation, eller behöver komplettera sina befintliga system innan avrop av nytt ekonomisystem.

E-inköp täcker hela inköpsprocessen – även för kommuner och landsting

Ramavtalen för e-inköp består av tre anbudsområden: upphandlingsverktyg, e-handelstjänst och skanningtjänst. De nya reglerna om elektroniska förfaranden i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och det befintliga kravet om att hantera e-fakturor, gör det viktigt att ha bra systemstöd för hela inköpsprocessen.

– Alla offentliga verksamheter kan avropa ramavtalen för e-inköp, och över 120 kommuner, landsting och regioner har visat intresse för att använda ramavtalen. Vi är glada att upphandlingen kan underlätta för hela den offentliga sektorn i den förändring mot helt elektroniska inköpsprocesser som regeringen satt upp som målbild, säger Eva Lindblom.

ESV kommer att publicera området skanningtjänst i början av 2017 för att invänta kommande lagrådsremiss kring lag om e-faktura till offentlig sektor. Men ESV räknar ändå med att myndigheterna ska kunna avropa skanningstjänst vid utgången av 2017.

Ramavtal som passar många

ESV har strävat efter att de nya avtalen ska vara enkla att avropa. Samtidigt ska de avropande myndigheterna ha större möjligheter än idag, för att inom ramen för ramavtalen precisera sina behov i avtalsprocessen.

– Inte minst för Statens servicecenter finns det ett värde i att kunna precisera sin kravställning på systemen. Vi hoppas att det ska bli till fördel för myndigheterna, och locka leverantörerna till att konkurrera om att erbjuda de bästa lösningarna i varje avrop, säger Eva Lindblom.

ESV har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.