Skip to main content

ESV upphandlar ramavtal för ekonomisystem

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 11:48 CET

Ekonomistyrningsverket (ESV) upphandlar ramavtal för ekonomisystem inklusive tillhörande driftservice- och underhållstjänster. Anbud ska ha inkommit senast den 15 februari 2012.

Upphandlingen omfattar ekonomisystem med tillhörande tjänster för driftservice och underhåll. Förutsättningarna har utformats så att myndigheterna ska ha möjlighet att själva svara för driften av systemet eller avropa ekonomisystem inklusive driftsservice.

ESV:s förberedelsearbete visar att det finns ett tydligt behov av statliga ramavtal för ett nytt modernt it-stöd inom det ekonomiadministrativa området, särskilt för ekonomisystem. Arbetet med en servicecenterlösning i staten har ytterligare satt fokus på behovet av ramavtal inom området.

ESV bedömer att upp till 22 myndigheter av varierande storlek, kan under rätt omständigheter, vara potentiella avropare av ett komplett ekonomisystem under den kommande ramavtalsperioden. ESV vill särskilt nämna det befintliga Kammarkollegiet och det nya servicecenter som från och med den 1 juni 2012 ska utföra delar av myndigheternas administrativa verksamhet.

Skriftligt anbud ska ha inkommit till ESV senast den 15 februari 2012.

Frågor skickas till ekonomisystemupphandlingen@esv.se

Förfrågningsunderlag med bilagor finns på ESV:s webbplats.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.