Skip to main content

Högre utgifter och lägre kapitalvinster minskar det offentliga sparandet

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 10:00 CEST

Statens utgifter ökar mycket i år till följd av satsningarna i de senaste budgetarna. Skatteintäkterna ökar samtidigt betydligt långsammare, främst på grund av att hushållens kapitalvinster minskar. Överskottet i det finansiella sparandet blir därmed lägre än förra året enligt Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Högkonjunkturen i svensk ekonomi når sin topp 2018 och BNP-tillväxten är fortfarande hög. Nästa år bromsar tillväxten in, främst till följd av att investeringarna stiger långsammare.

Satsningarna i de senaste budgetarna bidrar till att de offentliga utgifterna ökar snabbt i år. Detta trots att utgifterna för migration och integration faller kraftigt. Utgiftstaken klaras med god marginal.

Skatteintäkterna ökar långsammare i år än förra året eftersom flera skattebaser utvecklas svagare och hushållens kapitalvinster minskar. Skattesänkningar bidrar också till att dämpa skatteintäkterna. Sammantaget leder det till att skattekvoten sjunker både i år och nästa år.

Överskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande försvagas från 1,3 procent av BNP förra året till 0,5 procent av BNP i år. Nästa år minskar överskottet ytterligare något. Skuldkvoten fortsätter dock att sjunka.

Från och med 2019 sänks överskottsmålet till en tredjedels procent av BNP. Det strukturella sparandet är den indikator som ska användas för att följa upp det nya överskottsmålet. Enligt ESV:s prognos är det strukturella sparandet lägre än målnivån 2019.


Prognosen i siffror

  2017 2018 2019
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
2,5 2,7 1,5
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
60 22 17
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
1,3 0,5 0,3
Strukturellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
0,7 0,1 0,1
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor 45 56 91
Budgetsaldo – miljarder kronor 62 53 -1

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.