Skip to main content

Konjunkturen stärks men vissa utgifter ökar kraftigt

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2015 10:00 CET

Det starka utfallet för BNP fjärde kvartalet signalerar en kraftig tillväxt men kan delvis förklaras av tillfälliga effekter. Svensk ekonomi växer med 2,6 procent i år och med 2,5 procent nästa år. Vissa utgifter på statens budget - sjukpenning, migration och integration - ökar kraftigt i år och nästa år.

Konjunkturen stärks

Tillväxten i ekonomin blir starkare i år än förra året. Det är en stigande global tillväxt och därmed starkare export, i kombination med en långsammare ökning av importen, som framför allt förklarar uppgången. Konsumtionen fortsätter att öka starkt. Återhämtningen i ekonomin fortsätter 2016 och 2017. Då aktiviteten i ekonomin stiger väntas efterfrågan på arbetskraft vara fortsatt hög och antalet sysselsatta ökar med i genomsnitt drygt 1 procent per år 2015–2017.

Vissa utgifter ökar kraftigt

Utgifterna ökar totalt sett måttligt under prognosperioden men vissa utgifter ökar kraftigt i år och nästa år. Utgifterna för sjukpenning, som utgör 4 procent av statens utgifter, har ökat sedan 2011 och fortsätter att öka. Det förklaras i huvudsak av fler och mer långvariga sjukfall. Även utgifterna för migration och integration, som tillsammans utgör 3 procent av statens utgifter, ökar mycket de kommande två åren. En del av dessa utgifter finansieras genom ett lägre bistånd.

Underskott under hela prognosperioden

Det blir underskott i den offentliga sektorns finanser under hela prognosperioden men de minskar successivt till följd av återhämtningen i ekonomin i kombination med en måttlig ökning av utgifterna. I år beräknas underskottet i de offentliga finanserna uppgå till 69 miljarder kronor, motsvarande 1,7 procent av BNP. Nästa år minskar det till 62 miljarder kronor.

Prognosen i siffror

20152016
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
2,62,5
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
-69-62
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
-1,7-1,5
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor1420
Budgetsaldo – miljarder kronor-63-29

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.