Skip to main content

Lägre kapitalvinster minskar offentliga sektorns finansiella sparande

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2018 10:00 CEST

Den ekonomiska tillväxten dämpas enligt Ekonomistyrningsverkets nya prognos. De offentliga finanserna är i grunden starka, men det finansiella sparandet för 2018 blir lägre än förra året. Minskningen beror framför allt på lägre kapitalvinster och satsningar i budgetpropositionen för 2018. Utgiftstaken klaras med god marginal.

Understödd av expansiv penning- och finanspolitik når högkonjunkturen sin topp i år. BNP växer något långsammare 2018 än 2017. Framför allt är det bostadsinvesteringarna som ökar betydligt svagare. Nästa år dämpas BNP-tillväxten ytterligare.

Efter två år med exceptionellt stora ökningar av skatteintäkterna, bland annat till följd av skattehöjningar, bromsade utvecklingen in under 2017. Skatteintäkterna ökar än långsammare i år. Det beror framför allt på att kapitalvinsterna nu bedöms bli lägre, efter att ha varit mycket stora de tre senaste åren. Sänkta skatter bidrar också till inbromsningen.

Satsningar i de senaste budgetarna leder till att utgifterna ökar snabbt även i år, trots att utgifterna för migration och integration sjunker kraftigt. Utgiftstaken klaras med god marginal.

Den offentliga sektorns finansiella sparande försvagas 2018 och 2019. Från och med 2019 sänks överskottsmålet till en tredjedels procent av BNP. Enligt ESV:s prognos är det strukturella sparandet, som det nya målet ska utvärderas mot, lägre än målnivån 2019. De offentliga finanserna är dock i grunden starka. Skuldkvoten ligger inom ramen för det skuldankare som införs med det nya överskottsmålet 2019.

Prognosen i siffror

2017 2018 2019
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
2,7 2,5 1,4
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
52 19 16
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
1,1 0,4 0,3
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor 45 59 89
Budgetsaldo – miljarder kronor 62 49 -7


Fördjupningsavsnitt
I prognosrapporten presenteras även en fördjupad analys av två områden där utvecklingen har påverkat de offentliga finanserna:

  • Hushållens utdelningsinkomster från fåmansföretag har ökat kraftigt under de senaste åren. Av de med utdelningsinkomst fick 1 procent drygt en tredjedel av inkomsterna 2016 (se sid 63).
  • Färre öppet arbetslösa personer får ersättning från en a-kassa. Andelen har minskat från 85 till 33 procent mellan 2005 och 2017. Nedgången beror både på ändrade regler och på att sammansättningen av de arbetslösa har förändrats (se sid 69).

Webbsändning
För första gången webbsänder ESV en presentation av myndighetens prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Webbsändningen startar den 5 april klockan 10.15 men går även att titta på i efterhand. Länk till webbsändningen.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.