Skip to main content

Mer bidrag till sjukvården och lägre utgifter för migration i statens budget för 2018

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2019 17:50 CET

Statens budgetsaldo för 2018 blev ett överskott på 80,0 miljarder kronor, vilket är 18,3 miljarder kronor högre än för 2017. Saldot är 35,7 miljarder kronor högre än i den ursprungliga budgeten. Det beror på att de totala inkomsterna blev högre samtidigt som de totala utgifterna blev lägre än beräknat. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget för 2018 blev 1 072,1 miljarder kronor, vilket är 70,7 miljarder kronor högre än 2017. Det beror till allra största delen på högre skatteinkomster, främst från arbetsgivaravgifter och mervärdeskatt.

Utgifterna blev 24 miljarder lägre än beräknat

Utgifterna i statens budget för 2018 uppgick till 992,1 miljarder kronor. Det är 6,5 miljarder kronor lägre än vad som anvisades i den ursprungliga budgeten, och 24,4 miljarder kronor lägre än i den totala budgeten.

Jämfört med 2017 ökade utgifterna med 52,4 miljarder kronor. Det beror delvis på att utgifterna för barnbidrag och föräldraförsäkring ökade med totalt 6,5 miljarder kronor. Staten har också ökat de allmänna bidragen till kommunerna och landstingen med 5,8 miljarder kronor. Utgiftsökningen beror också på att staten betalat ut 9,0 miljarder kronor mer i riktade bidrag till kommuner och landsting än 2017. Bland annat har landstingen fått 2,0 miljarder kronor för en personalsatsning inom sjukvården och 1,6 miljarder kronor för förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Det internationella biståndet ökade med 6,1 miljarder kronor under året. Däremot minskade utgifterna för migration med 20,4 miljarder kronor, framför allt statens ersättningar till kommunerna för ensamkommande barn och unga. Eftersom vissa av de tidigare höga migrationsutgifterna har räknats in i biståndsramen ökar Sverige nu biståndet till andra länder.

Regeringen drog in stora delar av anslagssparandet

Anslagsmedlen i statens budget kan sparas till kommande år. Under 2018 drog regeringen in 50,4 miljarder kronor i anslagsmedel. Allra största delen av det beloppet var anslagssparande från 2017. Trots detta blev anslagssparandet 33,1 miljarder kronor för 2018. När regeringen gör indragningar kan medlen inte längre användas utan ett nytt riksdagsbeslut.

MER INFORMATION

Publikation

Utfallet för statens budget 2018

Utfallet som öppna data

ESV publicerar utfallet för statens budget som öppna data på esv.se. Här finns data från 2006 och framåt för såväl årsutfall som månadsutfall för statens budget. Öppna data för årsutfall 2018 publiceras den 18 mars 2019.

Om utfallet för statens budget

Utfallet för statens budget visar utgifter och inkomster för staten som resulterar i budgetsaldot, som är detsamma som statens lånebehov med omvänt tecken. ESV analyserar utfallet mot både budgeten och föregående år.

Om statens budget

Riksdagen fastställer budgeten för nästkommande år i slutet av december (den ursprungliga budgeten). Riksdagen kan sedan anvisa och minska anslagsmedel i ändringsbudgetarna under löpande budgetår, i samband med vår- respektive höstpropositionen. Den ursprungliga budgeten och ändringsbudgetarna bildar tillsammans den totala budgeten.

Skillnaden mellan utfallet för statens budget och statens resultaträkning

Statens budget och statens resultaträkning skiljer sig åt såväl i avgränsning och struktur som i redovisningsprinciper. Statens budget har en ändamålsstruktur där anslagen är grupperade i utgiftsområden och inkomsttitlarna i inkomsttyper. Resultaträkningen är däremot indelad i intäkts- och kostnadsslag, den är alltså periodiserad. Därför går det sällan att jämföra poster i resultaträkningen och statens budget, utan dokumenten kompletterar varandra. Båda delarna ingår i ESV:s underlag till årsredovisning för staten.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.