Skip to main content

Sparandet runt nollstrecket trots en stark ökning av antalet sysselsatta

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 10:18 CET

Det finansiella sparandet pendlar runt nollstrecket i år och kommande två år, trots att skatterna höjts med drygt 30 miljarder kronor och att antalet sysselsatta ökar mycket. Det svaga sparandet beror bland annat på kraftigt stigande utgifter till följd av ett stort antal asylsökande förra hösten. Efter 2018 blir överskotten större och når över 1 procent av BNP år 2020 enligt Ekonomistyrningsverkets prognos.

 BNP-tillväxten väntas bli fortsatt stark i år, 3,0 procent, men nästan 1 procentenhet lägre än förra året. Den inhemska efterfrågan ger ett fortsatt starkt bidrag till tillväxten medan nettoexporten sänker den. Nästa år dämpas BNP-tillväxten till 2,0 procent. Efterfrågan på arbetskraft är hög och antalet sysselsatta ökar med totalt 120 000 personer i år och nästa år. Den starka sysselsättningsökningen gör att arbetslösheten sjunker till 6,5 procent 2017.

Skatteintäkterna ökar något långsammare i år än förra året trots skattehöjningar på drygt 30 miljarder kronor. Det beror på att kapitalskatterna sjunker. De ökade kraftigt förra året till följd av stora kapitalvinster och tillfälligt höga bolagsskatteintäkter.

Utgifterna ökar mycket i år och även nästa år. Det är framför allt utgifterna för migration som stiger till följd av det stora antalet asylsökande i slutet av förra året. Under 2018 sjunker migrationsutgifterna kraftigt. Utgifterna för sjukpenningen har börjat bromsa in och väntas sjunka de kommande två åren, efter att ha ökat kraftigt under flera år.

Budgetsaldot blir i år positivt och uppgår till 46 miljarder kronor. Nästa år blir det emellertid underskott. Saldot påverkas båda åren av kapitalplaceringar på skattekontot och tidigarelagda fyllnadsbetalningar av skatt, vilket stärker saldot något i år men försämrar saldot nästa år.

Prognosen i siffror

201620172018
BNP – procentuell utveckling

Fasta priser, kalenderkorrigerad

3,0  2,0 1,8
Finansiellt sparande – miljarder kronor

Offentliga sektorn

7 -11 3
Finansiellt sparande - procent av BNP

Offentliga sektorn

0,2 -0,2 0,1
Marginal till utgiftstaket – miljarder  kronor 
36 31 75
Budgetsaldo – miljarder kronor 46 -13 25

ESV har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.