Skip to main content

Största underskottet sedan överskottsmålet infördes

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 10:00 CET

Underskottet i de offentliga finanserna växer nästa år till 87 miljarder kronor eller motsvarande 2,3 procent av BNP. Det är det största underskottet sedan överskottsmålet infördes 2000.

Den låga aktiviteten i ekonomin och ändrade skatteregler, främst sänkningen av bolagsskattesatsen, gör att den offentliga sektorns skatteintäkter ökar svagt i år. Även 2014 stiger skatteintäkterna långsamt då ytterligare skattesänkningar, framför allt utökat jobbskatteavdrag, tillkommer. Utgifterna stiger relativt måttligt men i kombination med svaga inkomstökningar leder det till stora underskott i offentliga sektorns finanser, framför allt 2014. Ackumulerat för åren 2012–2015 uppgår underskotten till över 200 miljarder kronor.

Inga betryggande marginaler

Målet om 1 procents överskott i genomsnitt över en konjunkturcykel, det så kallade överskottsmålet, nås inte under prognosperioden. För att målet ska nås krävs skattehöjningar eller utgiftsminskningar framöver. Ett av Maastricht-kriterierna är att underskottet inte får överstiga 3 procent av BNP. Avståndet till den gränsen är inte betryggande.

Marginalerna till utgiftstaken har krympt. Marginalerna 2014 och 2015 uppgår till 15 respektive 23 miljarder kronor. Det är små marginaler med tanke på den stora osäkerhet som råder kring utvecklingen på bland annat sjukskrivnings- och migrationsområdena. När hänsyn tas till behovet av säkerhetsmarginal finns det för närvarande inget utrymme för permanenta utgiftsökningar.

Tillväxten starkare 2014

Den svaga utvecklingen i euro-zonen har drabbat svensk export som minskar under 2013. Den inhemska konsumtionen har också påverkats av det osäkra konjunkturläget i omvärlden men i år är det ändå konsumtionen som har varit drivkraften i tillväxten. BNP växer med endast 0,9 procent i år, men med 2,3 procent 2014 när svensk export tar fart i takt med att tillväxten i omvärlden ökar.

 

Prognosen i siffror


20122013
2014
2015
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
1,3
0,9
2,3
3,0
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
-19
-50
-87
-49
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
-0,5
-1,4
-2,3
-1,2
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor62
29
15
23
Budgetsaldo – miljarder kronor
-25
-130
-95
-37

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.