Skip to main content

Sverige behöver förbättra sin förvaltning av EU-medel

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 08:30 CET

Sverige får cirka 13 miljarder kronor varje år i bidrag från EU. Ekonomistyrningsverket har nu granskat utgifterna för drygt 3 av de 13 miljarderna. Granskningen visar att 190 miljoner kronor sannolikt redovisats på felaktiga grunder. Den felaktiga redovisningen har medfört att cirka 80 miljoner kronor från EU och 110 miljoner från svenska medfinansiärer utbetalats felaktigt.

ESV är revisionsorgan för de EU-medel som kommer till Sverige, vilket innebär att vi granskar de myndigheter som har hand om Sveriges hantering av EU-medlen. Vi har i granskningen under 2012 sett att några av de myndigheter som kontrollerar och sköter utbetalningarna behöver förbättra sin handläggning inom vissa områden. Inom andra delar visar granskningen att hanteringen av EU-medlen sker på ett betryggande sätt.

Myndigheterna behöver kommunicera regler bättre

ESV räknar ut en så kallad felprocent av utgifterna för de svenska programmen inom EU:s fonder, det vill säga hur stor andel av utgifterna som myndigheterna beräknas ha godkänt på felaktiga grunder. En felprocent som överstiger två procent är oacceptabelt enligt EU-kommissionen.

De fel vi sett rör bland annat att myndigheterna har godkänt utgifter trots att de som tagit emot stöd:

- inte kunnat visa att de genomfört den investering som man erhållit stöd för,
- inte följt kraven för offentlig upphandling vid köp av tjänster,
- använt pengarna till kostnader som inte berättigar till stöd,
- och inte skiljt det EU-finansierade projektets verksamhet från övrig verksamhet i bokföringen.

Inom de program där felen överstiger två procent behöver kontrollen förbättras, så att den svenska hanteringen av EU:s medel blir säkrare. Ansvariga myndigheter behöver tydligare kommunicera de regler stödmottagarna måste följa och även se till att reglerna följs. EU ska kunna lita på att Sverige förvaltar medlen väl och att de används rätt – i annat fall dras bidragen in för de program där granskningen visat höga fel.

Felprocenten överstiger acceptabel nivå

För de åtta regionala programmen inom regionalfonden som hanteras i Sverige och det nationella programmet inom fiskerifonden har vi sett att de beräknade felen överstiger den nivå som EU-kommissionen accepterar. För de åtta programmen inom regionalfonden uppgår det beräknade felet till 3,46 procent. De felaktigt redovisade utgifterna uppgår till 144 miljoner kronor. För dessa svarar EU-stödet för knappt hälften. För programmet inom fiskerifonden har vi bedömt att felet uppgår till 3,13 procent, vilket motsvarar felaktigt redovisade utgifter på 4 miljoner kronor, av dem står EU för ungefär 36 procent.

Förvaltningen av det svenska programmet inom socialfonden har fungerat väl och vi bedömer felen som låga då de understiger 2 procent. De beräknade felen i redovisade utgifter uppgår till 34 miljoner kronor, av dem står EU för hälften.
 
ESV:s granskning av de två jordbruksfonderna är ännu inte avslutad. Resultatet av arbetet kommer att rapporteras i slutet av februari till regeringen.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.

Bifogade filer

Word-dokument