Skip to main content

Underskott i statens budget för 2015

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 10:00 CET

Det preliminära budgetsaldot för 2015 blev ett underskott på 32,8 miljarder kronor. Det är en förbättring med 39,4 miljarder kronor jämfört med 2014. Saldot för december blev ett underskott på 98,6 miljarder kronor, vilket är 2,1 miljarder kronor bättre än för december 2014. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV) sammanställning av utfallet för statens budget.

Inkomsterna för 2015 blev preliminärt 859,2 miljarder kronor, vilket är 69,0 miljarder kronor högre än för 2014. Skatteinkomsterna har ökat med 74,4 miljarder kronor medan övriga inkomster har minskat med 5,4 miljarder kronor.

Utgifterna för 2015 uppgår preliminärt till 892,0 miljarder kronor, vilket är 29,6 miljarder kronor högre än föregående år. Det högre utfallet beror främst på att statsskuldsräntorna belastats med stora valutakursförluster under 2015.

Årets takbegränsade utgifter uppgår till 1 133,8 miljarder kronor, vilket är 38,3 miljarder kronor högre än 2014. Ökningen förklaras av högre utgifter inom flera utgiftsområden, främst Allmänna bidrag till kommuner, Migration och Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Marginalen till utgiftstaket blev preliminärt 24,2 miljarder kronor.

För december blev saldot ett underskott på 98,6 miljarder kronor. Det är 2,1 miljarder kronor bättre än samma månad 2014. Inkomsterna blev 42,2 miljarder kronor, vilket är 12,0 miljarder kronor högre än i december 2014. Ökningen beror framför allt på att skatteinkomsterna har ökat med 11,3 miljarder kronor jämfört med december 2014. Utgifterna blev 140,7 miljarder kronor, vilket är 9,9 miljarder kronor högre än december 2014.

Vissa större utgiftsökningar, som inneburit ett högt anslagsutnyttjande, framgår av tabellen nedan. Mer uppgifter finns i ESV:s analys av utgifter i månadsutfallet för utgiftsområde 25, 27, 16, 9 och 7.

Vissa anslagsförändringar på utfallet i december 2015
miljarder kronor
 
Tillfälligt stöd till kommuner och landsting+9,8
Avgiften till Europeiska unionen+5,3
Lågstadielyftet+2,0
Bidrag för läkemedelsförmånerna+1,8
Biståndsverksamhet+0,7

Det utfall som nu finns tillgängligt bygger på de statliga myndigheternas inrapportering efter utgången av december månad. Det kommer att justeras något i samband med att myndigheternas bokslut och årsredovisning för staten färdigställs. ESV överlämnar det definitiva utfallet för statens budget 2015 till regeringen den 14 mars 2016.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 25 februari 2016.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.