Skip to main content

Underskott under hela prognosperioden

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 10:00 CEST

Underskottet i de offentliga finanserna väntas i år uppgå till 91 miljarder kronor eller motsvarande 2,4 procent av BNP. Prognosen för innevarande år är i stort sett oförändrad sedan i juni. För kommande år är det finansiella sparandet i genomsnitt 20 miljarder kronor svagare per år. Det blir nu underskott ända till 2018.

Trög tillväxt i år

BNP-tillväxten har varit svag hittills i år men väntas bli starkare under året och BNP ökar med 2,1 procent mellan 2013 och 2014. Nästa år stiger tillväxttakten ytterligare. Exporten och investeringarna tar då fart samtidigt som konsumtionen fortsätter att öka. Trots att aktiviteten i ekonomin för närvarande är dämpad ökar sysselsättningen relativt starkt. Arbetslösheten minskar ändå inte så mycket i år, men väntas sjunka mer kommande år.

Svag inkomstökning ger stort underskott i år

Den offentliga sektorns skatteintäkter ökar svagt i år. Det beror framför allt på de skattesänkningar som genomförts. Försäljningsinkomsterna och utdelningarna från statliga bolag och från Riksbanken blir också betydligt lägre än förra året. Den svaga inkomstökningen leder till att underskottet i offentliga sektorns finanser växer från 44 miljarder kronor förra året till 91 miljarder kronor i år.  Kommande år ökar skatteintäkterna snabbare än i år samtidigt som utgifterna ökar måttligt, men överskott nås ändå inte under prognosperioden. Nästa år blir underskottet 72 miljarder kronor.

Det krävs skattehöjningar eller utgiftsminskningar för att nå överskottsmålet

Målet om ett överskott i de offentliga finanserna på i genomsnitt 1 procent av BNP över en konjunkturcykel, överskottsmålet, nås inte under prognosperioden. För att målet ska nås krävs skattehöjningar eller utgiftsminskningar framöver. Det finns marginaler till utgiftstaken samtliga prognosår.


2014
2015
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
2,1
2,7
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
-91
-72
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
-2,4
-1,8
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor
15
17
Budgetsaldo – miljarder kronor
-76
-59

 

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.