EU godkänner Taltz för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 11:40 CET

EU-komissionen har godkänt Taltz (ixekizumab) för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs).

Positivt CHMP-utlåtande för Taltz för behandling av aktiv psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 08:15 CET

Europeiska läkemedelsverkets vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, har gett ett positivt utlåtande och rekommenderar ett godkännande av Lillys Taltz (ixekizumab) för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna som inte svarar tillräckligt på konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel eller när intolerans eller kontraindikation föreligger mot en eller flera av dessa behandlingar. Taltz är sedan tidigare även godkänt för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling.

CHMP:s positiva utlåtande baseras på resultaten från två randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas 3-studier, SPIRIT-P1 och SPIRIT-P2, i vilka Taltz utvärderades med hänsyn till effekt och säkerhet hos 780 vuxna med aktiv psoriasisartrit. I SPIRIT-P1 jämfördes Taltz med placebo hos patienter som aldrig tidigare behandlats med ett biologiskt sjukdomsmodifierande antireumatiskt läkemedel. I SPIRIT-P2 jämfördes Taltz med placebo hos patienter med tidigare behandlingserfarenheter av TNF-hämmare (en eller två misslyckade behandlingsförsök med TNF-hämmare).

I SPIRIT-P1 och SPIRIT-P2 var den så kallade primära endpointen (effektmått av Taltz behandling) andelen patienter som vid 24 veckors behandling uppnått en ACR20 respons (en 20 procentig minskning av sjukdomsaktiviteten i lederna). I båda studierna utvärderades dessutom behandlingseffekten av Taltz för plackpsoriasis, mätt som en 75-procentig förbättring i Psoriasis Area Severity Index (PASI) vid 12 veckor.

Resultaten från båda studierna visade att patienter som behandlades med Taltz upplevde signifikanta förbättringar av sina ledsymtom (mätt med ACR20) och sina hudsymtom (mätt med PASI 75) i jämförelse med patienterna som behandlades med placebo.

Om psoriasisartrit

Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk progredierande form av inflammatorisk artrit som kan orsaka svullnad, stelhet och smärta i och runt lederna samt en försämrad fysisk förmåga.1 Sjukdomen uppstår när ett överaktivt immunförsvar skickar ut felaktiga signaler som orsakar inflammation med svullna och smärtsamma leder och senor som följd.1 PsA kan påverka perifera leder i armar och ben (armbågar, handleder, händer och fötter) vilket kan leda till permanenta ledskador om inte behandling påbörjas.1 För de som lever med psoriasis utvecklar drygt 30 procent även PsA.1

Om Taltz

Taltz (ixekizumab) är en är en humaniserad IgG4 monoklonal antikropp som selektivt binder till cytokinet (signalämnet) interleukin-17A (IL-17A) och hämmar dess möjlighet att interagera med IL-17 receptorn. Naturligt förekommande IL-17A är inblandad i normala inflammatoriska och autoimmuna processer som pågår i kroppen och i inflammatoriska sjukdomar som psoriasartrit. När Taltz binder till IL-17A hämmas frisättningen av pro-inflammatoriska cytokiner och kemokiner och därmed inflammationen i kroppen.

För ytterligare information vänligen kontakta: Morten Auscher, Corporate Affairs Director, tel: 08-737 88 00.

1 Ritchlin C, et. al. Psoriatic Arthritis. New England Journal of Medicine. 2017;376:957-70.


PP-IX-SE-0149 December 2017

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, har gett ett positivt utlåtande och rekommenderar ett godkännande av Lillys Taltz (ixekizumab) för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna som inte svarar tillräckligt på konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel eller när intolerans eller kontraindikation föreligger mot en eller flera av dessa behandlingar.

Läs vidare »

AAD 2017: Bättre effekt med Taltz än Stelara hos patienter med måttlig till svår plackpsoriasis enligt nya studieresultat

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 09:40 CET

Nya resultat från Lillys studie IXORA-S har presenterats vid den nu pågående American Association of Dermatology (AAD) kongressen i Orlando, USA. Studien visar att patienter med måttlig till svår plackpsoriasis som behandlades med Taltz (ixekizumab) uppnådde en signifikant bättre effekt jämfört med de patienter som behandlades med Stelara (ustekinumab), detta uppmätt vid den 24:e behandlingsveckan. 83 procent av patienterna som behandlades med Taltz uppnådde PASI 90 (studiens primära endpoint) att jämföras med 59 procent för dem som behandlades med Stelara.

– I många år har vi varit nöjda om vi med behandlingen uppnått en 75 procentig minskning av patientens hudsymtom jämfört med utgångsläget innan behandling, så kallad PASI 75. Med nya typer av behandlingar som Taltz kan vi sträva efter ännu högre behandlingsmål som PASI 90 eller PASI 100. Det betyder att huden blir så gott som utläkt, med stora positiva förändringar i patientens livskvalité som följd, säger Anders Ljungberg, hudläkare och medicinsk rådgivare på Lilly.

I IXORA-S studien randomiserades patienterna till 52 veckors behandling med antingen Stelara (45 mg eller 90 mg med doser faställda efter vikt) eller Taltz (80 mg varannan vecka under 12 veckor följt av 80 mg var fjärde vecka, efter en startdos på 160 mg). I studien utvärderades också effektmåtten PASI 75, PASI 100 och static Physician’s Global Assessment poäng (sPGA) 0 eller 1 med åtminstone två-punktsförbättring från utgångsvärdet. PASI skattar graden av fjällning, rodnad och tjocklek av drabbad hud samt utslagens utbredning (huvud hals, bål, armar och ben). sPGA är läkarens statiska totala bedömning av svårighetsgraden hos patientens psoriasis.

Vid 24 veckor hade de patienter som behandlades med Taltz uppnått signifikant bättre effekt än de patienter som behandlades med Stelara, enligt följande PASI-värden:

  • 91,2 procent av patienterna som behandlades med Taltz uppnådde PASI 75 jämfört med 81,9 procent av patienterna som behandlades med Stelara (p = 0,015)
  • 83,1 procent av patienterna som behandlades med Taltz uppnådde PASI 90 jämfört med 59,0 procent av patienterna som behandlades med Stelara (p <0,001)
  • 49,3 procent av patienterna som behandlades med Taltz uppnådde PASI 100 jämfört med 23,5 procent av patienterna som behandlades med Stelara (p = 0,001)

Dessutom hade 86,6 procent av patienterna som behandlades med Taltz uppnått sPGA 0 eller 1, jämfört med 69,3 procent av patienterna som behandlades med Stelara (p <0,001).

Majoriteten av de behandlingsrelaterade biverkningarna var milda eller måttliga och mellan behandlingsgrupperna fanns inga statistiskt signifikanta skillnader. Säkerhetsprofilen för Taltz överensstämde med den från tidigare kliniska studier av läkemedlet.

Om Taltz

Taltz (ixekizumab) är en är en humaniserad IgG4 monoklonal antikropp som selektivt binder till cytokinet (signalämnet) interleukin-17A (IL-17A) och hämmar dess möjlighet att interagera med IL-17 receptorn. Naturligt förekommande IL-17A är inblandad i normala inflammatoriska och autoimmuna processer som pågår i kroppen. Taltz hämmar frisättningen av pro-inflammatoriska cytokiner och kemokiner.

Om måttlig till svår plackpsoriasis

Psoriasis är en kronisk, autoimmun sjukdom som uppstår när immunsystemet sänder ut felaktiga signaler som snabbar upp tillväxtcykeln för hudceller. (1) 125 miljoner människor över hela världen lever med psoriasis, och av dessa har cirka 20 procent en måttlig till svår plackpsoriasis.(1,2) Psoriasis kan uppstå över hela kroppen och sjukdomen förknippas även med andra allvarliga hälsotillstånd, som exempelvis ökad risk för diabetes och hjärtsjukom.(1) Plackpsoriasis är den vanligaste formen av psoriasis och kännetecknas av tydligt avgränsade, upphöjda röda fläckar täckta av tjocka vita fjäll (döda hudceller).


Referenser

(1) Psoriasis media kit. National Psoriasis Foundation website. https://www.psoriasis.org/sites/default/files/for-media/MediaKit.pdf. Accessed February 23, 2017.

(2) Psoriasis. American Academy of Dermatology website. https://www.aad.org/media-resources/stats-and-facts/conditions/psoriasis. Accessed February 23, 2017.


För ytterligare information vänligen kontakta: Elisabeth Järvheden, Director Bio Medicine, tel: 08-737 88 00


SETLZ00058

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Resultat från Lillys studie IXORA-S visar att patienter med måttlig till svår plackpsoriasis som behandlades med Taltz (ixekizumab) uppnådde en signifikant bättre effekt jämfört med de patienter som behandlades med Stelara (ustekinumab), mätt vid v 24. 83 % av patienterna som behandlades med Taltz uppnådde PASI 90 (studiens primära endpoint) jämfört med 59 % för dem som behandlades med Stelara.

Läs vidare »

EU godkänner Olumiant – ny tablettbehandling för vuxna med ledgångsreumatism

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 13:33 CET

EU-kommissionen har godkänt Olumiant® (baricitinib) för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna som inte svarar tillräckligt på konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel eller när intolerans eller kontraindikation föreligger mot en eller flera av dessa behandlingar. Olumiant är en selektiv JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform som tas en gång om dagen. Godkännandet innebär att patienter med ledgångsreumatism i Europa blir först med att få tillgång till detta helt nya behandlingsalternativ.

– Godkännandet är mycket glädjande och en viktig milstolpe för människor med måttlig till svår ledgångsreumatism säger Esbjörn Larsson, reumatolog och medicinsk rådgivare på Lilly. Trots kliniska framsteg finns det fortfarande patienter som dagligen brottas med smärta, extrem trött-het och ömmande, svullna leder. Vi är mycket hoppfulla att vi med nästa generations behandlingsmöjlighet i form av vår så kallad JAK-hämmare Olumiant, kan hjälpa dessa patienter snabbt må bättre.

EU- godkännandet baseras på fem fas 3-studier (RA-BEGIN, RA-BEAM, RA-BUILD, RA-BEACON och RA-BEYOND) i vilka patienter med måttligt till svår aktiv reumatoid artrit behandlats med Olumiant. Studiedeltagarna representerade en bred patientpopulation däribland de som varit metotrexat-naiva samt de som haft otillräcklig effekt av behandling med metotrexat, konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) och TNF-hämmare.

Olumiant (baricitinib) tillhör en ny klass av läkemedel, Januskinas (JAK)-hämmare, och är en ny tablettbehandling som ges en gång om dagen för behandling av måttlig till svår ledgångsreumatism. Cytokiner beroende av signalämnen, de s.k. JAK-enzymerna, har visat sig ha en roll i uppkomsten och utvecklingen av en rad inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, däribland ledgångsreumatism. Det finns i dag fyra kända JAK-enzymer: JAK1, JAK2, JAK3 och TYK2. Olumiant är en selektiv och reversibel hämmare av JAK1och JAK2 med mycket liten påverkan på JAK3.

Läs mer om EMAs beslut här

Mer information om det kliniska prövningsprogrammet för Olumiant finns på www.clinicaltrials.gov

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, tel: 08-737 88 00

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.


SEBAR00045

EU-kommissionen har godkänt Olumiant® (baricitinib) för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna som inte svarar tillräckligt på konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel eller när intolerans eller kontraindikation föreligger mot en eller flera av dessa behandlingar. Olumiant är en selektiv JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform som tas en gång om dagen.

Läs vidare »

Lilly uppmärksammar Internationella Reumatikerdagen med Stinas berättelse

Nyheter   •   Okt 12, 2018 09:00 CEST

Idag, den 12 oktober, är det internationella reumatikerdagen – en dag som är till för att uppmärksamma och öka kunskapen om olika reumatiska sjukdomar. Se Stina berätta om hur det var att som ung utbytesstudent få diagnosen ledgångsreumatism och hur det har påverkat henne i livet. Hon är en av de cirka en miljon människor som lever med reumatism i Sverige idag.

TLV subventionerar Taltz® med begränsning för behandling av psoriasisartrit

Nyheter   •   Jun 20, 2018 11:01 CEST

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att Taltz® (ixekizumab) från och med den 14 juni ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet. Taltz subventioneras för behandling av aktiv psoriasisartrit hos patienter som behandlats med en TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

Ny studiepublikation i The Lancet: minskad risk för nya vertebrala och kliniska frakturer hos svårt bensköra postmenopausala kvinnor efter behandling med Forsteo jämfört med risedronat*

Nyheter   •   Nov 10, 2017 08:27 CET

Lillys VERO-studieresultat publicerat i The Lancet idag. Behandlingseffekten av teriparatid (​Forsteo) jämfördes med risedronat hos 1360 kvinnor med postmenopausal osteoporos. Efter 24 månaders behandling med teriparatid uppmättes signifikant färre vertebrala och kliniska frakturer (både smärtsamma kot- och icke-vertebrala frakturer) än under motsvarande behandlingsperiod med risedronat.

Olumiant (baricitinib) förstahandsval bland JAK-hämmarna enligt NT-rådets uppdaterade rekommendation

Nyheter   •   Nov 08, 2017 12:48 CET

Olumiant (baricitinib) är en selektiv JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform, för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs).1

I våras blev Olumiant utvalt för nationellt ordnat införande* av NT-rådet (nya terapier) vid SKL med följande motivering: ”Baricitinib är föremål för nationellt ordnat införande på samverkansnivå 1 (högsta nivån för landstingssamverkan) med motiveringen att patientpopulationen är stor och att intresset förväntas vara stort då det rör sig om en ny verkningsmekanism och en oral behandling.”

En sidoöverenskommelse mellan Lilly och landstingen har lett till NT-rådets nyligen uppdaterade rekommendationer gällande Olumiant för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit.

NT-rådet rekommenderar landstingen att2:

  • i valet mellan Olumiant, Xeljanz och TNF-hämmare, i första hand använda den mest kostnadseffektiva TNF-hämmaren vid behandling av vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller givit biverkningar. Vid förskrivning på recept är Enbrel (etanercept) mest kostnadseffektivt i dagsläget. Regionala upphandlingar kan göra att andra produkter är mer kostnadseffektiva via rekvisitionshantering.
  • i valet mellan Olumiant och Xeljanz i första hand välja Olumiant som är det mest kostnadseffektiva alternativet av JAK-hämmarna. När det finns medicinska skäl är Xeljanz ett alternativ till Olumiant.
  • följa upp behandlingen i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ).

Referenser

1. Olumiant SPC, www.fass.se

2. http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Baricitinib-(Olumiant)-och-tofacitinib-(Xeljanz)-171024.pdf


För att läsa yttrandet i sin helhet se http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/

I våras blev Olumiant utvalt för nationellt ordnat införande av NT-rådet (nya terapier) vid SKL. En sidoöverenskommelse mellan Lilly och landstingen har lett till NT-rådets uppdaterade rekommendationer gällande Olumiant för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit.

Läs vidare »

NEJM publicerar studieresultat – ny tablettbehandling mer effektiv än injektionsbehandling vid ledgångsreumatism

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 08:30 CET

New England Journal of Medicine har publicerat nya resultat från Lillys fas 3-studie, RA-BEAM, i vilken tablettbehandling med baricitinib (Olumiant®) visat signifikant bättre effekt än injektionsbehandling med Humira® (adalimumab) hos patienter med måttlig till svår ledgångsreumatism.

I studien RA-BEAM var det fler patienter som behandlades med baricitinib som uppnådde minst 50- och 70-procentiga förbättringar (ACR50 och ACR70) i sin sjukdomsaktivitet (minskning av antalet ömma och svullna leder, smärtminskning samt en förbättrad fysisk funktion) så tidigt som vid vecka 8 och genom hela behandlingsperioden om 52 veckor, jämfört med dem som behandlades med adalimumab. Förbättringarna var statistiskt signifikanta vid vecka 12, 20, 28, 32 och 40. Vid vecka 52 var förbättringen enligt ACR50 och ACR70 större för dem som behandlades med baricitinib (signifikant för ACR50).  

Enligt studiepublikationen visade RA-BEAM en lägre sjukdomsaktivitet hos signifikant fler patienter som behandlades med baricitinib än med adalimumab, detta mätt med Disease Activity Score (DAS28-CRP), Simplified Disease Activity Index (SDAI) och Clinical Disease Activity Index (CDAI) vid vecka 12 och 52. 

– Resultaten av den här studien är imponerande och visar att den nya klassen av läkemedel, JAK-hämmare som man kan ta i tablettform, kommer att ha en stor betydelse för patienter med reumatoid artrit säger Lars Klareskog, professor i reumatologi vid Karolinska Institutet.

Om RA-BEAM-studien

1 305 patienter, som trots pågående behandling med metrotrexat hade en aktiv måttlig till svår ledgångsreumatism, deltog i studien som pågick i 52 veckor. Deltagarna, varav samtliga fick underhållsbehandling med metotrexat under studiens gång, delades in i tre olika behandlingsgrupper. En grupp fick placebo en gång dagligen (n=488), den andra fick tablettbehandling med baricitinib 4 mg dagligen (n=487) och den tredje fick 40 mg adalimumab i injektionsform varannan vecka (n= 330). Vid vecka 24 fick den grupp som fått placebo byta till baricitinib.

3 procent av dem som fick placebo avslutade sin behandling på grund av biverkningar vid vecka 24. För grupperna som fick baricitinib och adalimumab var motsvarande siffra 5 respektive 2 procent. Vid 24 veckors behandling, var andelen allvarliga biverkningar jämförbara för dem som fick placebo och baricitinib (5 procent vardera) och lägre för adalimumab gruppen (2 procent). Genom hela behandlingsperioden om 52 veckor var andelen allvarliga biverkningar 8 procent för baricitinib och 4 procent för adalimumab.

Om Olumiant (baricitinib)

Olumiant tillhör en ny klass av läkemedel, Januskinas (JAK)-hämmare, och är en ny tablettbehandling som ges en gång om dagen för behandling av måttlig till svår ledgångsreumatism. Cytokiner beroende av signalämnen, de s.k. JAK-enzymerna, har visat sig ha en roll i uppkomsten och utvecklingen av en rad inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, däribland ledgångsreumatism. Det finns i dag fyra kända JAK-enzymer: JAK1, JAK2, JAK3 och TYK2. Olumiant är en selektiv och reversibel hämmare av JAK1och JAK2 med mycket liten påverkan på JAK3.

Om ledgångsreumatism

Reumatoid artrit (RA) eller ledgångsreumatism är en autoimmun sjukdom som karaktäriseras av att immunförsvaret reagerar felaktigt mot den egna kroppen. Signalämnen som normalt aktiverar kroppens försvar orsakar istället inflammation som skadar lederna. Inflammationen, som är kronisk, orsakar stela och svullna leder, smärta och trötthet samt en progressiv förtvining av lederna (1). I Sverige har knappt en procent av befolkningen ledgångsreumatism (2). Omkring 25 personer per 100 000 invånare insjuknar årligen (3) och sjukdomen är 2-3 gånger vanligare hos kvinnor. Obehandlad ledgångsreumatism kan medföra stora inskränkningar i det dagliga livet. Sjukdomen kan inte botas men genom att dämpa inflammationen kan symtomen lindras och individens fysiska funktion kan förbättras. Patienter behandlas i dag med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, orala sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel såsom metotrexat, samt biologiska läkemedel som ges i form av injektion eller infusion (4).

Läs mer om RA-BEAM studiepublikationen i New England Journal of Medicine här

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, tel: 08-737 88 00

Referenser

(1) Hand Clinics, Advances in the Medical Treatment of Rheumatoid Arthritis, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/&nbsp;PMC3135413/pdf/nihms305780.pdf (Accessed: October 20, 2015)

(2) http://www.eirasweden.se/Forekomst_av_reumatism.htm

(3) http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=301

(4) Arthritis Foundation, Medications for Rheumatoid Arthritis, http://www.arthritistoday.org/about-arthritis/types-of-arthritis/rheumatoid-arthritis/treatment-plan/medication-overview/ra-medications.php (Accessed: October 20, 2015)

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.SEBAR00045a

New England Journal of Medicine har publicerat nya resultat från Lillys fas 3-studie, RA-BEAM, i vilken tablettbehandling med baricitinib (Olumiant®) visat signifikant bättre effekt än injektionsbehandling med Humira® (adalimumab) hos patienter med måttlig till svår ledgångsreumatism.

Läs vidare »

Positivt utlåtande för baricitinib som ny behandling av ledgångsreumatism hos vuxna

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 10:00 CET

Den vetenskapliga kommittén CHMP, inom europeiska läkemedelsmyndigheten, är positiv till att baricitinib – en selektiv JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform, godkänns för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna som inte svarar tillräckligt på konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel eller när intolerans eller kontraindikation föreligger mot en eller flera av dessa behandlingar. Baricitinib kan användas i monoterapi eller i kombination med metotrexat.

– Reumatoid artrit är en tärande sjukdom som kan ha förödande inverkan på livskvaliteten. Trots dagens mycket effektiva behandlingsalternativ är det flera patienter som inte uppnår behandlingsmålen eller remission, det vill säga får en varaktig tillbakagång av smärta och svullnad i de angripna lederna. Det finns därför fortfarande ett fortsatt behov av att utveckla fler behandlingar för att förbättra den samlade patientvården, säger Esbjörn Larsson, reumatolog och medicinsk rådgivare på Lilly. Baricitinib är den första JAK-hämmaren som får ett positivt utlåtande från CHMP för behandling av reumatoid artrit i Europa. Det är en viktig milstolpe för människor med reumatoid artrit, och Lillys målsättning är att förbättra utfallet för dem som drabbas av denna kroniska sjukdom.

Det positiva beskedet från CHMP baseras på kommitténs granskning av fem fas 3 kliniska prövningar (RA-BEGINRA-BEAM, RA-BUILD, RA-BEACON och RA-BEYOND) i vilka patienter med måttligt till svår aktiv reumatoid artrit behandlats med baricitinib. Studiedeltagarna representerade en bred patientpopulation däribland de som varit metotrexat-naiva samt de som haft otillräcklig effekt av behandling med metotrexat, konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) och TNF-hämmare.

Baricitinib är en selektiv och reversibel JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform som tas en gång dagligen. Det finns fyra kända JAK-enzymer: JAK1, JAK2, JAK3 och TYK2. Cytokiner beroende av JAK-enzymer har visat sig vara inblandade i uppkomsten och utvecklingen av en rad inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. JAK-hämmare kan därför innebära ett nytt angreppssätt vid behandling av ett brett spektrum av inflammatoriska sjukdomstillstånd.

Inom de närmaste månaderna väntas EU-kommissionen fatta beslut om ett försäljningsgodkännande för baricitinib inom EU – som, om det godkänns, kommer att marknadsföras som Olumiant®.

Läs mer om CHMPs beslut här

Mer information om det kliniska prövningsprogrammet för baricitinib finns på www.clinicaltrials.gov

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, tel: 08-737 88 00

SEBAR00034s

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Den vetenskapliga kommittén CHMP, inom europeiska läkemedelsmyndigheten, är positiv till att baricitinib godkänns för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna. Baricitinib är en selektiv och reversibel JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform som tas en gång dagligen.

Läs vidare »

Om Eli Lilly

Om Eli Lilly

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Adress

  • Eli Lilly
  • Gustav III:s Boulevard 42
  • 169 27 Solna
  • Vår hemsida

Länkar