Media-no-image

Positivt CHMP-utlåtande för ixekizumab för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis

Pressmeddelanden   •   Feb 29, 2016 08:00 CET

Europeiska läkemedelsverkets vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, gav idag ett positivt utlåtande och rekommenderar ett godkännande av Lillys ixekizumab. Utlåtandet avser behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling. Ixekizumab är specifikt framtagen för att rikta in sig på IL-17A, ett protein som spelar en nyckelroll i att driva den underliggande inflammationsprocess som pågår vid psoriasis.1

Omkring 250 000 - 300 000 svenskar har psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar.2 Psoriasis är en kronisk hudsjukdom där immunsystemet spelar en central roll.Psoriasis kan ha en betydande inverkan på individens livskvalitet och har även associerats med en ökad risk för andra allvarliga sjukdomar som till exempel diabetes och hjärt-och kärlsjukdom.3

CHMP:s positiva utlåtande baseras på resultaten från det största fas-3 prövningsprogram inom måttlig till svår psoriasis som hittills genomförts. Programmet omfattar tre, dubbelblinda, multicenter (18 länder), fas 3-studier (UNCOVER-1, UNCOVER-2 och UNCOVER-3) i vilka fler än 3 800 patienter med måttlig till svår plackpsoriasis deltagit. I samtliga studier utvärderades säkerheten och effekten av 12 veckors behandling med ixekizumab (80 mg varannan- eller var fjärde vecka) med placebo. I UNCOVER-2 och UNCOVER-3 tillkom även jämförelser mellan ixekizumab och etanercept (utöver jämförelserna med placebo).

– Vi har sett i studierna att redan efter 12 veckors behandling med ixekizumab, har signifikant fler patienter uppnått läkt eller nästan läkt hud samt förbättrad livskvalitet, i jämförelse med både placebo och etanercept, säger Anders Ljungberg, hudläkare och medicinsk rådgivare på Lilly och fortsätter – det positiva utlåtande från CHMP är ett viktigt steg i vår strävan att erbjuda ett nytt behandlingsalternativ för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.

Europeiska kommissionen, som vanligen följer CHMP:s rekommendationer förväntas lämna ett slutgiltigt besked inom två till tre månader.

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, Eli Lilly,

telefon 08-737 88 00

Se CHMP:s beslut här och pressmeddelandet på engelska här.

Referenser:

[1] Krueger JG, Fretzin S, Suárez-Fariñas M, et al. IL-17A is essential for cell activation and inflammatory gene circuits in subjects with psoriasis. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(1):145-54.

[2] om psoriasis. Psoriasisförbundet, 2013

[3] media kit. National Psoriasis Foundation website. https://www.psoriasis.org/sites/default/files/for-media/MediaKit.pdf. Accessed January 22, 2016.


SEIXE00013

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Omkring 250 000 - 300 000 svenskar har psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Europeiska läkemedelsverkets vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, gav idag ett positivt utlåtande och rekommenderar ett godkännande av Lillys ixekizumab för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling.

Läs vidare »
Media-no-image

Lancet publicerar resultat från fas 3-studier för Lillys nya psoriasisbehandling – ixekizumab

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2015 09:00 CEST

The Lancet online publicerade idag resultaten från två omfattande kliniska fas-3 studier som utvärderat effekten av Lillys nya läkemedelssubstans ixekizumab – för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis. I studierna UNCOVER-2 och UNCOVER-3, deltog fler än 2,500 patienter. Efter 12 veckors behandling med ixekizumab hade patienterna uppnått signifikant förbättrade nivåer av skin clearance* och förbättrad livskvalitet, i jämförelse med placebo och etanercept.

Enligt publikationen i Lancet visade studierna att:

 • Ixekizumab uppnådde samtliga primära och sekundära endpoints.
 • Drygt nio av tio patienter som behandlades med ixekizumab varannan vecka uppnådde en minst 75-procentig minskning av sin plackpsoriasis. Hos fyra av tio patienter uppnåddes fullständig skin clearance.
 • Mer än 60 procent av patienterna som behandlades med ixekizumab uppgav att deras psoriasis inte längre hade en negativ inverkan på deras livskvalitet (mätt med DLQI).
 • Den totala säkerhetsprofilen för ixekizumab var jämförbar med etanercept.

– Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar så mycket mer än huden. Förutom kopplingar till exempelvis metabola och kardiovaskulära sjukdomar påverkas även individens vardagliga liv, ofta med en försämrad livskvalitet som följd. Många upplever svårigheter med relationen till sin familj och vänner, sitt arbete samt möjligheter till sociala aktiviteter, säger Esbjörn Larsson, läkare och medicinsk rådgivare på Lilly.

* Skin clearance – symtomfri hud

Skin clearance syftar till att beskriva den synliga förbättringen av psoriasisplacken (rodnad, fjällning och förtjockning) som ses i huden efter insatt behandling. Graden av skin clearance fastställs genom skattningsinstrumenten the Psoriasis Area och Severity Index (PASI) och the Static Physician Global Assessment (sPGA). PASI är en bedömning av plackens utbredning och svårighetsgrad inom olika kroppsdelar (huvud hals, bål, armar och ben). Med PASI 75, PASI 90 och PASI 100 beskrivs den procentuella förbättringen av utslagen efter insatt behandling. PASI 75 motsvarar således en 75 procentig minskning av patientens hudsymtom jämfört med utgångsläget innan behandling. PASI 90 motsvarar en minskning med minst 90 procent. PASI 100 - det högsta möjliga värdet, innebär att huden är symtomfri och psoriasisplacken försvunnit s.k. fullständig skin clearance.

Höga nivåer av skin clearance i UNCOVER-2 och UNCOVER-3

Patienter som fick ixekizumab uppnådde signifikant högre nivåer av skin clearance mätt med PASI 90 och PASI 100 än de patienter som fick etanercept och placebo. Efter 12 veckors behandling hade patienterna i de olika behandlingsgrupperna uppnått PASI 90 och PASI 100 enligt följande:

Patienter som fick ixekizumab varannan vecka: 71 % i UNCOVER-2 och 68 % i UNCOVER-3 uppnådde PASI 90; 41 % i UNCOVER-2 och 38 % i UNCOVER-3 uppnådde PASI 100

Patienter som fick ixekizumab var fjärde vecka: 60 % I UNCOVER-2 och 65 % i UNCOVER-3 uppnådde PASI 90; 31 % i UNCOVER-2 och 35 % i UNCOVER-3 uppnådde PASI 100

Patienter som fick etanercept: 19 % i UNCOVER-2 och 26 % i UNCOVER-3 uppnådde PASI 90; 5 % i UNCOVER-2 och 7 % i UNCOVER-3 uppnådde PASI 100

Om studierna

UNCOVER-2 och UNCOVER-3 är dubbelblinda, multicenter (18 länder), fas 3-studier som utvärderat fler än 2500 patienter med måttlig till svår plackpsoriasis. I dessa jämförande studier randomiserades patienterna till behandling med antingen placebo, etanercept (50 mg två gånger i veckan) eller subkutan injektion ixekizumab (80 mg varannan eller var fjärde vecka) i 12 veckor efter en startdos på 160 mg. Patienterna som deltog i studierna hade fått diagnosen kronisk plackpsoriasis minst sex månader före randomisering till de olika behandlingsgrupperna. Vid screening och randomiseringstillfället fick de dessutom uppvisa att de hade psoriasisplack på minst 10 procent av sin kroppsyta (BSA), ett sPGA-resultat på minst 3 samt ett PASI-värde på minst 12.

Om Ixekizumab

Ixekizumab är en monoklonal antikropp som med hög affinitet och specificitet binder till och neutraliserar den pro-inflammatoriska cytokinen interleukin-17A (IL-17A). IL-17A spelar en viktig roll i utvecklingen av psoriasis genom att den aktiverar och stimulerar tillväxten av keratinocyter (hudceller). Ixekizumab binder inte till cytokinerna IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E eller IL-17F.

Biverkningar

Biverkningarna var jämförbara med de för etanercept i de två jämförande studierna. De flesta behandlingsrelaterade biverkningar för ixekizumab var milda eller måttliga i svårighetsgrad där de vanligaste (≥ 2 procent) var nasofaryngit, övre luftvägsinfektion, huvudvärk, ledvärk samt reaktioner vid injektionsstället - smärta, rodnad och klåda. Allvarliga biverkningar rapporterades av färre än två procent av patienterna och det förekom inga dödsfall. Allvarliga biverkningar och behandlingsavbrott på grund av biverkningar var jämförbara i samtliga behandlingsgrupper. Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan patienter som avbröt sin behandling med ixekizumab jämfört med placebo.

Se publikationen här

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, Eli Lilly, telefon 08-737 88 00

Pressrum

SEAUT00004

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

The Lancet online publicerade idag resultaten från två omfattande kliniska fas-3 studier som utvärderat effekten av Lillys nya läkemedelssubstans ixekizumab – för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis. Efter 12 veckors behandling med ixekizumab hade patienterna uppnått signifikant förbättrade nivåer av skin clearance och förbättrad livskvalitet, i jämförelse med placebo och etanercept.

Läs vidare »
Media-no-image

EU godkänner Taltz för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 11:00 CEST

EU-kommissionen har godkänt Taltz (ixekizumab) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling. Taltz är specifikt framtaget för att rikta in sig på IL-17A, ett protein som är med och driver den underliggande inflammationsprocess som pågår vid psoriasis.(1)

– Under senare år har vi upplevt en dramatisk utveckling när det gäller behandling av svår psoriasis som drabbar cirka 20 procent av alla som får sjukdomen. Taltz är ett välkommet nytt behandlingsalternativ för denna patientgrupp säger Mona Ståhle, professor i dermatologi, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, och fortsätter:

– Med de nya IL-17 hämmarna har vi sett mycket goda effekter som för vissa patienter kan handla om en utläkning av placken, det vill säga att utslagen försvinner.

Omkring 250 000 - 300 000 svenskar lever med psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Psoriasis är en kronisk hudsjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Förutom att sjukdomen kan ha en betydande inverkan på individens livskvalitet har psoriasis även associerats med en ökad risk för andra allvarliga sjukdomar som till exempel diabetes och hjärt-och kärlsjukdom.(2)

EU-kommissionens godkännande baseras på resultaten från sju kliniska prövningar från 21 länder i vilka fler än 4200 patienter med måttlig till svår plackpsoriasis deltagit. I de tre fas 3-studierna UNCOVER-1, UNCOVER-2 och UNCOVER-3 som ingick i programmet utvärderades säkerheten och effekten av 12 veckors behandling med Taltz (80 mg varannan eller var fjärde vecka) med placebo. I UNCOVER-2 och UNCOVER-3 tillkom även jämförelser mellan Taltz och etanercept (utöver placebojämförelserna). I UNCOVER-1 and UNCOVER-2 utvärderades även effekten efter 60 veckors behandling med Taltz. De vanligaste biverkningarna som rapporterades var reaktioner vid injektionsstället och övre luftvägsinfektioner, där förkylning var det mest förekommande.(3,4)

Taltz (ixekizumab) är en humaniserad IgG4 monoklonal antikropp som selektivt binder till cytokinet (signalämnet) interleukin 17A (IL-17A). På så vis hämmas aktiviteten av IL-17A, det huvudsakliga cytokinet som är drivande i de inflammatoriska och immunologiska processer som ger upphov till psoriasis.(5)

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, Eli Lilly, tele 08-737 88 00

Referenser:

(1) Krueger JG, Fretzin S, Suárez-Fariñas M, et al. IL-17A is essential for cell activation and inflammatory gene circuits in subjects with psoriasis. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(1):145-54.

(2) Psoriasis media kit. National Psoriasis Foundation website. https://www.psoriasis.org/sites/default/files/for-media/MediaKit.pdf. Accessed January 22, 2016.

(3)  Griffiths C, Reich K, Lebwohl M, et al. Comparison of ixekizumab with etanercept or placebo in moderate-to-severe psoriasis (UNCOVER-2 and UNCO-VER-3): results from two phase 3 randomised trials. The Lancet. 2015;386(9993):541-551.

(4) A Phase 3 study in participants with moderate to severe psoriasis (UNCOVER-1). https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01474512?term=NCT01474512&rank=1. Accessed April 11, 2016.

(5) Taltz® Summary of Product Characteristics. Eli Lilly. April 2016.

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

EU-kommissionen har godkänt Taltz (ixekizumab) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling. Taltz är specifikt framtaget för att rikta in sig på IL-17A, ett protein som är med och driver den underliggande inflammationsprocess som pågår vid psoriasis.

Läs vidare »
Media-no-image

Har du lust till lust? Så tycker svenska kvinnor 45+ om sex, samliv och drömpartnern

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2016 16:35 CET

Pressmeddelande 1 februari 2016

Har du lust till lust?

Så tycker svenska kvinnor 45+ om sex, samliv och drömpartnern

En ny undersökning bland 1,6 miljonerklubbens medlemmar visar att åtta av tio kvinnor tycker att sex är viktigt för välbefinnandet. Nästan lika många tycker att det är viktigt att samlivet kan vara spontant och oplanerat. Undersökningen Har du lust till lust? har genomförts av 1,6 miljonerklubben tillsammans med Eli Lilly.1

– Undersökningen visar att våra medlemmar tycker att sex är viktigt och majoriteten vill ha ett spontant samliv. Samtidigt oroas många över sin egen och sin partners förmåga och sexuella besvär är mycket vanliga, säger Alexandra Charles, ordförande för 1,6 miljonerklubben.

1,6 miljonerklubben har genomfört en undersökning för att kartlägga svenska kvinnors tankar och erfarenheter kring kärlek och samliv. Resultaten presenteras tillsammans med Eli Lilly i rapporten Har du lust till lust? och inkluderar 1117 intervjuer med 1,6 miljonerklubbens medlemmar i åldern 45 år och uppåt.[1]

Vanligt med sexuella besvär

Nästan var tredje medlem (32 %) oroas över sin sexuella förmåga och drygt lika många (33 %) oroar sig över sin partners förmåga. Det kan bero på att sju av tio kvinnor (70 %) har egna erfarenheter av sexuella besvär. Det vanligaste är problem med sköra slemhinnor (36 %) följt av svårt att känna lust (32 %) och svårt att bli sexuellt upphetsad (24 %). De vanligaste sexuella problemen hos en partner är att han har svårt att få erektion (29 %) och svårt att behålla erektionen under samlag (29 %). Idag finns det behandling och hjälpmedel för såväl mäns som kvinnors sexuella problem.

Den svenska drömmannen heter …

I undersökningen ställdes också frågan om hur en partner ska vara. Topp fem-egenskaper hos en partner enligt svenska kvinnor är kärleksfull, följt av omtänksam, trygg, trogen och pålitlig. I undersökningen tillfrågades även vilken svensk man i åldern 45 år och uppåt som man tycker är mest attraktiv. Bland ett stort antal män placerar sig Jan Eliasson, före detta utrikesminister och vice generalsekreterare för FN, som etta. På plats nummer två kommer Björn Skifs, på tredjeplatsen finner vi skådespelaren Mikael Persbrandt och som fyra placerar sig en annan skådis: MichaelNyqvist. Programledaren Ernst Kirchsteiger kniper femteplatsen.

Tips för att prata om sexuella problem

För den som själv är drabbad av sexuella besvär eller har en partner som är det kommer här några

användbara råd.

 • Kunskap är makt. Börja med att läsa på om de vanligaste sexuella besvären, exempelvis på 1177.se och Svarommanlighalsa.se. Kunskap är ett viktigt första steg för att ta kontroll över sin hälsa. Många sexuella problem är en följd av ökad ålder och det är inget konstigt att drabbas av dem.
 • Prata med din partner. Diskutera problemen med din partner. För många män är det svårt att acceptera att de har besvär med potensen och de klandrar sig själva. Var öppen och berätta för din partner att erektionsproblem vanligen har medicinska orsaker och ofta är enkelt att behandla.
 • Vänd er till vårdcentralen. Föreslå att ni söker hjälp inom vården. Det bästa och enklaste sättet att få hjälp med sexuella besvär är att boka tid hos sin läkare på vårdcentralen. Kvinnor kan även ta upp sina besvär med gynekolog och mannen med en urolog. I vissa fall man behöva komplettera med gemensam sexologisk rådgivning.
 • Tablettbehandling mot erektionsproblem. Receptbelagda tabletter som skrivs ut av läkare är den vanligaste behandlingen mot sviktande potens. De hjälper till att förbättra blodflödet till penis, något som är nödvändigt för att kunna få och behålla en erektion. På så vis kan samlivet bli mer spontant och oplanerat.

  Rapporten finns att läsa och ladda ner i 1.6 miljonerklubben och Lillys pressrum.

  Om 1,6 miljonerklubben

  1,6 miljonerklubben är en av landets största kvinnoföreningar och har cirka 33 000 medlemmar. Namnet kommer av att det fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige då klubben bildades 1998. Klubben ger ut en tidning, böcker och en årlig kalender och håller seminarier om hälsa ett trettiotal gånger om året. Genom att skapa opinion och sätta press på myndigheter, politiker och forskare vill 1,6 miljonerklubben skapa ett friskare samhälle med ökat hälsomedvetande och livsglädje för alla kvinnor i alla åldrar. Klubben grundades 1998 av Alexandra Charles som sedan dess är ordförande.

  Läs mer på: www.1.6miljonerklubben.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Talesperson för ”Har du lust till lust?”Alexandra Charles, Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben, växel: 08-20 51 59, mobil: 0708- 28 09 11

e-post: alexandra@alexandracharles.se

För frågor och mer information om manlig hälsa:www.svarommanlighalsa.se

Carin Landsmer, External Affairs Director Eli Lilly, telefon 08-737 88 00

e-post: landsmer_carin@lilly.com

Lillys pressrum

[1]Undersökningen ”Har du lust till lust?” genomfördes av 1,6 miljonerklubben bland medlemmar 45+ under perioden 7-21 december 2015. Medverkan skedde anonymt och webbverktyget SurveyMonkey användes för att samla in och sammanställa svaren. 1117 personer deltog i undersökningen. Resultaten presenteras tillsammans med läkemedelsföretaget Eli Lilly.

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

En ny undersökning bland 1,6 miljonerklubbens medlemmar visar att åtta av tio kvinnor tycker att sex är viktigt för välbefinnandet. Nästan lika många tycker att det är viktigt att samlivet kan vara spontant och oplanerat. Undersökningen Har du lust till lust? har genomförts av 1,6 miljonerklubben tillsammans med Eli Lilly.

Läs vidare »
Media-no-image

Tablettbehandling av ledgångsreumatism med baricitinib visade bättre effekt på sjukdomsaktivitet än injektionsläkemedlet adalimumab

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2015 13:39 CET

Resultat nyligen offentliggjorda på ACR- kongressen i USA öppnar upp för framtida, ny tablettbehandling av patienter med ledgångsreumatism.

En experimentell tablettbehandling mot ledgångsreumatism, baricitinib, redovisade bättre effekt än adalimumab*, som hittills varit ett av de mest använda biologiska läkemedlen vid behandling av ledgångsreumatism. Det visar resultaten från en avgörande fas-3-studie; RA-BEAM, som nyligen presenterats på ACR-kongressen i San Fransisco, USA. Studien är den fjärde lyckade fas-3-studien på baricitinib.

Studien visar att efter 12 veckors behandling med baricitinib i kombination med metotrexat hade patienterna uppnått signifikant bättre effekt än vid behandling med adalimumab i kombination med metotrexat. Effekten utvärderades via ett flertal avgörande parametrar, såsom sjukdomsaktiviteten vid ledgångsreumatism (RA) inklusive ACR20, ACR50 och ACR70-respons – en sammanlagd skala som representerar en reduktion av sjukdomsaktiviteten med 20, 50 respektive 70 %.

Detta är första gången en ny behandling visar sig dämpa sjukdomsaktivitet bättre än adalimumab bland patienter med reumatoid artrit som står kvar på sin grundbehandling metotrexat. De patienter som behandlades med det experimentella läkemedlet baricitinib upplevde färre smärtor, mindre stelhet och trötthet samt fick en förbättrad fysisk funktion i jämförelse med de patienter som behandlades med adalimumab.

Efter ett års behandling (52 veckor) förbättrade baricitinib signifikant alla sju komponenter i den sammanlagda så kallade ACR-responsen jämfört med adalimumab, inklusive reduktion av antalet ömma och svullna leder, reduktion av patientens smärtor och förbättring av dennes fysiska funktion.

I patientrapporterade data, vilka skattades dagligen under de första 12 veckorna i studien och inkluderade graden av trötthet samt graden av varaktigheten av stelheten i lederna om morgonen rapporterades bättre resultat inom alla områden vid behandling med barcitinib jämfört med adalimumab.

Redan efter en veckas behandling med baricitinib sågs en förbättring i antalet svullna och ömmande leder jämfört med placebo.

Vid vecka 52 sågs markant färre strukturella förändringar i lederna, mätt i ändringar i modifierad Total Sharp Score***, både för barcitinib och adalimumab jämfört med placebo.

Lilly och Incyte har tidigare meddelat att studien nått sitt primära mål, att visa att baricitinib är bättre än placebo rörande ACR20-respons efter 12 veckors behandling.

RA-BEAM var en 52-veckors-studie på 1 305 patienter med moderat till svår, ledgångsreumatism trots att de behandlades med metotrexat. Patienterna fick fortsätta med metotrexat samt placebo en gång dagligen (n = 488), 4 mg baricitinib en gång dagligen (n = 487) eller 40 mg adalimumab varannan vecka (n = 330). I vecka 24 började patienterna som fått placebo istället behandlas med baricitinib.

Förekomsten av allvarliga biverkningar var densamma för baricitinib jämfört med placebo och lägre för adalimumab, medan förekomsten av allvarliga infektioner var densamma i alla grupper.** Det förekom ingen gastrointestinal perforering, ett fall av tuberkulos inträffade i adalimumab-gruppen. Under studiens gång inträffade 4 dödsfall; ett i placebogruppen, två i baricitinibgruppen och ett i adalimumabgruppen. Två potentiella opportunistiska infektioner förekom i baricitinibgruppen, dock ingen som betraktades som allvarlig. Tillfälliga avbrott i behandlingen på grund av biverkningar förekom i samma utsträckning i alla behandlingsgrupper.

Ronald F. van Vollenhoven professor och överläkare vid Reumatologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna:

”De positiva resultaten i RA-BEAM-studien understryker baricitinibs förmåga att snabbt förbättra symptomen vid ledgångsreumatism, de kliniska tecknen på sjukdomen, och fysisk funktion. Resultaten talar också för att baricitinib kan förhindra ledskador. Om det godkänns kan denna tablettbehandling erbjuda patienter med ledgångsreumatism ett bra behandlingsalternativ utöver de mediciner som redan finns idag”.

Om Baricitinib

Baricitinib är en selektiv JAK1- och JAK2-hämmar-tablett som tas en gång dagligen. Det finns fyra kända JAK-enzymer: JAK1, JAK2, JAK3 och TYK4. JAK-beroende cytokiner har varit inblandade i patogenesen för en rad inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, vilket tyder på att JAK-inhibitorer kan vara lämpliga vid behandling av ett brett intervall av inflammatoriska tillstånd. Baricitinib uppvisar ca. 100 gånger större styrka i hämmandet av JAK1 och JAK2 än JAK3 i undersökningar av kinas.

Lilly och Incyte har genomfört fyra avgörande kliniska fas-3-studier med baricitinib hos patienter med moderat till allvarlig, aktiv reumatoid artrit för att underbygga ansökan om godkännande i de flesta länder. I december 2009 ingick Lilly och Incyte ett exklusivt globalt licens- och samarbetsavtal om utveckling och kommersialisering av baricitinib och efterföljande kemiska sammansättningar till patienter med inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Baricitinib är för närvarande i klinisk fas-3-utveckling för ledgångsreumatism och i fas-2-utveckling för psoriasis, diabetesnefropati och atopisk dermatit.

Om ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism är en autoimmun sjukdom[i] som karaktäriseras av inflammation och progressiv förtvining av lederna.[Ii] Mer än 23 miljoner människor är drabbade världen över av ledgångsreumatism. [Iii] Cirka tre gånger så många kvinnor som män är drabbade. Patienter och läkare anser att det finns ett fortsatt behov av förbättrad behandling. I dag behandlas ledgångsreumatism med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, orala sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel såsom metotrexat, samt biologiska läkemedel som ges via injektion eller infusion och som riktar in sig på utvalda mediatorer, inblandade i patogenesen för ledgångsreumatism.[Iv]

* Varumärkesnamnet för adalimumab är Humira

** Säkerhetsdata rapporteras för patienter som fått initial behandling och innan eventuella interventioner.

***Modifierad Total Sharp Score är en metod för att på ett standardiserat sätt i studier utvärdera röntgenbilder av leder, avseende skador i lednära ben och i brosk.

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, Eli Lilly, telefon 08-737 88 00

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Incyte Corporation är ett biofarmaceutiskt företag med säte i Wilmington, Delaware. Verksamheten fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel inom onkologi och inflammation. För ytterligare information, vänligen besök företagets hemsida www.incyte.com.

i American College of Rheumatology, Rheumatoid Arthritis, http://www.rheumatology.org/practice/clinical/patients/diseases_and_conditions/ra.asp (Accessed: October 20, 2015)

ii Hand Clinics, Advances in the Medical Treatment of Rheumatoid Arthritis,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3135413/pdf/nihms305780.pdf (Accessed: October 20, 2015)

iii WHO Global Burden of Disease Report, (table 7, page 32) 2004, http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf (Accessed October 20, 2015)

iv Arthritis Foundation, Medications for Rheumatoid Arthritis, http://www.arthritistoday.org/about-arthritis/types-of-arthritis/rheumatoid-arthritis/treatment-plan/medication-overview/ra-medications.php (Accessed: October 20, 2015)

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

Läs vidare »
Hndl1yfxlwtoqlegylpa

Ny film – under huden på psoriasis

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2015 09:00 CET

Idag på Internationella Psoriasisdagen släpps en nyproducerad informationsfilm, framtagen i samarbete mellan Förbundet Ung med psoriasis och läkemedelsföretaget Lilly. Psoriasis kan debutera i alla åldrar, men börjar oftast i tonåren och i ung vuxenålder. Oavsett vilken form av psoriasis det handlar om är det viktigt att kunskapen om sjukdomen är god och att behandlingsinsatserna följs upp.

Media-no-image

Ny rapport presenterar svenskarnas kärleks- och sexliv

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2015 09:17 CEST

Åtta av tio svenskar över 45 år tycker att sex är viktigt för välbefinnandet och tre av fyra är sexuellt aktiva. Men många drabbas av sexuella besvär med åldern vilket kan hindra spontaniteten i samlivet. Mäns vanligaste sexuella besvär är erektionsproblem, kvinnors är bristande lust och sköra slemhinnor. Det visar Kärleksbarometern som genomförts av Novus på uppdrag av 1,6 miljonerklubben och Eli Lilly.1

”Vi har tagit reda på hur känslorna spirar hos svenska kvinnor och män. Undersökningen visar att kärlek och sex är viktigt under hela livet. Samtidigt talas det sällan om sambandet mellan sexualitet, hälsa och livskvalitet hos dem som är lite äldre. Det vill vi ändra på”, säger Alexandra Charles, ordförande för 1,6 miljonerklubben.

1,6 miljonerklubben och Eli Lilly har låtit undersökningsföretaget Novus genomföra en undersökning för att kartlägga svenskarnas tankar och erfarenheter kring kärlek och sexuell hälsa. Resultaten presenteras i rapporten Kärleksbarometern och inkluderar 1126 intervjuer bland svenskar i åldern 45-79 år.[1]

Idealpartnern är omtänksam och pålitlig

De viktigaste egenskaperna hos en partner är omtänksamhet (48%), pålitlighet (41%), kärleksfullhet (40%) och trohet (40%). Män utmärker sig genom att oftare tycka att idealpartnern ska vara glad och självständig. Kvinnor tycker i större utsträckning att idealpartnern ska vara ekonomiskt ansvarsfull och händig.

Kvinnor väljer Jan Eliasson – män Lena Philipsson

På frågan om vilken svensk man över 45 år som kvinnor tycker är mest attraktiv kommer Jan Eliasson, f.d. utrikesminister på första plats, följt av 2) Björns Skifs, 3) Mikael Persbrandt, 4) Michael Nyqvist och 5) Ernst Kirchsteiger. På männens lista kommer Lena Philipsson, artist, på första plats, följt av 2) Carola Häggkvist, 3) Lisbeth Åkerman, 4) Lena Endre och 5) Kristin Kaspersen.

Så vill vi helst träffa en ny partner

På frågan om hur man skulle gå tillväga för att träffa en ny partner om man är eller vore singel svarar 46% via gemensamma intressen, 24% nätdejting, 15% i bekantskapskretsen, 13% gå med i en förening och 10% gå på krogen. Män svarar i genomsnitt något fler alternativ än kvinnor, och de svarar oftare nätdejta och/eller gå på krogen.

Viktigt att samlivet kan vara spontant

Undersökningen visar att nästan nio av tio svenskar (87%) tycker att kärlek är lika viktigt under hela livet. Särbos tycker det i högre grad än andra (97%) – singlar tycker det i lägre grad (81%). Åtta av tio svenskar (80%) tycker att sex är viktigt för välbefinnandet. Tre av fyra svenskar (74%) är sexuellt aktiva och ungefär lika många (76%) anser att det är viktigt att samlivet kan vara spontant och oplanerat.

Potensbesvär och bristande lust vanligaste besvären

Med åldern blir sexuella besvär vanligare.Var fjärdeperson i undersökningen (24%) oroas över sin sexuella förmåga – män oroas mer än kvinnor. Mäns vanligaste sexuella besvär är erektionsproblem och var fjärde man (25%) drabbas återkommande av dessa besvär. Kvinnors vanligaste sexuella besvär är brist på lust (16%) följt av sköra slemhinnor (15%).

[1] I Kärleksbarometern redovisas svar för den svenska allmänheten, 1126 personer deltog. För att få underlag i sex svenska regioner (minst 200 intervjuer/region) har ytterligare intervjuer genomförts, sammanlagt rör det sig om 1530 stycken. Intervjuerna skedde i Novus Sverigepanel 4-18 februari 2015. Resultaten har efterstratifierats. Deltagarfrekvens 69%.

Rapporten finns att läsa och ladda ner i 1,6 miljonerklubbens och Eli Lillys pressrum på MyNewsdesk. Se www.mynewsdesk.se

Om 1,6 miljonerklubben

1,6 miljonerklubben är en av landets största kvinnoföreningar och har cirka 33 000 medlemmar. Namnet kommer av att det fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige då klubben bildades 1998. Klubben ger ut en tidning, böcker och en årlig kalender och håller seminarier om hälsa ett trettiotal gånger om året. Genom att skapa opinion och sätta press på myndigheter, politiker och forskare vill 1,6 miljonerklubben skapa ett friskare samhälle med ökat hälsomedvetande och livsglädje för alla kvinnor i alla åldrar. Klubben grundades 1998 av Alexandra Charles som sedan dess är ordförande. Läs mer på: www.1.6miljonerklubben.com

Eli Lilly

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen. För mer information, se www.lilly.se och www.svarommanlighalsa.se

Har du frågor?

Talesperson för Kärleksbarometern: Alexandra Charles, Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben, växel: 08-20 51 59, mobil: 0708- 28 09 11, e-post: alexandra@alexandracharles.se

För frågor om undersökningens genomförande, specifika resultat och manlig hälsa: Carin Landsmer, External Affairs Director, mobil: 070- 609 88 46, e-post: landsmer_carin@lilly.com

SECLS00690

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

8 av 10 svenskar över 45 år tycker att sex är viktigt för välbefinnandet och 3 av 4 är sexuellt aktiva. Men många drabbas av sexuella besvär med åldern vilket kan hindra spontaniteten i samlivet. Mäns vanligaste sexuella besvär är erektionsproblem, kvinnors är bristande lust och sköra slemhinnor. Det visar Kärleksbarometern som genomförts av Novus på uppdrag av 1,6 miljonerklubben och Eli Lilly.

Läs vidare »
A4guclzvu60gobac1keh

Anders Kristensson blir ny vd för Lilly i Norra Europa

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2015 08:15 CET

Läkemedelsföretaget Lilly får ny VD för verksamheten i Sverige, Norge, Danmark, Finland samt de baltiska staterna. Anders Kristensson rekryteras internt till tjänsten från sin nuvarande position som VD för Lilly i Egypten.

Media-no-image

​​EU godkänner ny behandling mot cancer i magsäcken

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2014 08:03 CET

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) har godkänt CYRAMZA® (ramucirumab) för andra linjens behandling av magsäckscancer (inklusive cancer i övergången mellan matstrupen och magsäcken) i kombination med paklitaxel eller som monoterapi vid behandling av vuxna patienter. Magsäckscancer drabbar drygt 600 personer varje år i Sverige och CYRAMZA är det första läkemedlet som godkänns specifikt vid andra linjens behandling.

SOLNA, 2014 – CYRAMZA är godkänt att användas efter behandling med cytostatika tillsammans med paklitaxel eller som monoterapi för patienter där kombinationsbehandling med paklitaxel är olämplig.

-  Behovet av nya behandlingsalternativ för patienter med avancerad magsäckscancer är stort. Godkännandet av detta preparat innebär ett framsteg för drabbade patienter och ger för första gången oss läkare ett viktigt tillskott vid behandling i andra linjen, säger professor Maria Albertsson, Professor, Öl Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset i Linköping.

EU baserar sitt beslut på resultaten från två globala studier. Studierna var randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III studier och kallas RAINBOW och REGARD. RAINBOW-studien undersökte CYRAMZA i kombination med paklitaxel vid andra linjens behandling av avancerad magsäckscancer (inkl. cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck) efter första linjens behandling med cytostatika. REGARD-studien undersökte CYRAMZA i monoterapi.

Ramucirumab har fått status som särläkemedel av EU för behandling av magsäckscancer (inklusive  cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck) i Europa. Denna status ges till läkemedel som har visat sig lovande för behandling av sällsynta sjukdomar. Magsäckscancer är den första godkända indikationen för CYRAMZA i Europa.

Om RAINBOW-studien

RAINBOW-studien var en global, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie som jämförde CYRAMZA plus paklitaxel med placebo plus paklitaxel vid behandling av patienter med avancerad magsäckscancer (inkl. cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck) , som har drabbats av sjukdomsprogression efter inledande platina- och fluoropyrimidinbaserad kemoterapi. Totalt deltog 665 patienter i 27 länder i  studien. Primärt effektmått i RAINBOW-studien var total överlevnad. Sekundärt effektmått var progressionsfri överlevnad. Sett över hela studietiden visar resultaten på en minskad risk för död med 19,3% hos patienter som behandlats med CYRAMZA plus paklitaxel (HR 0,807). För den grupp patienter med ursprung i en västerländsk population (USA, Europa, Israel och Australien) var denna minskning mer uttalad med en riskreduktion på 26,8% (HR 0,732).  

Om REGARD-studien

REGARD-studien var en global, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie som jämförde CYRAMZA plus «bästa palliativa behandling» (BSC) jämfört med placebo och BSC vid behandling av patienter med avancerad magsäckscancer (inkl. cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck) som har drabbats av sjukdomsprogression efter inledande platina- och fluoropyrimidinbaserad kemoterapi.  Totalt deltog 355 patienter från 29 länder i studien. 

Om magsäckscancer

Magsäckscancer är den femte vanligaste cancerformen i värden och den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterat dödsfall globalt.  Totalt i världen upptäcktes närmare en miljon (951 000) nya fall av magsäckscancer år 2012. 631 000 av de drabbade var män och 320 000 var kvinnor. 2012 avled närmare 723 000 personer till följd av sjukdomen. Prevalensen för magsäckscancer är högre i länder utanför Europa och USA[i]. I Europa är magsäckscancer en ovanlig cancerform.  80 626 personer fick diagnosen magsäckscancer i EU år 2012. I Sverige fick samma år 637 personer diagnosen. Sedan 2003 har det varit en nedgång av antalet drabbade i Sverige[ii]. Magsäckscancer är en cancerform där cancern bildas i magsäcken. Sjukdomen utvecklar sig sakta, ofta under flera år, och blir ofta oupptäckt länge.[iii] När magsäckscancern avancerar kan den vandra längs med blodbanorna och sprida sig till lever, lungor och skelett.[iv]

Om CYRAMZA

Cyramza är ett cancerläkemedel som innehåller den aktiva substansen ramucirumab och är en monoklonal antikropp som i sig är ett specialiserat protein.  Detta specialiserade protein kan känna igen och binda till ett annat protein i blodkärlen som kallas ”VEGF receptor 2”. Denna receptor har en viktig roll vid nybildning av blodkärl från befintliga blodkärl. Nybildning av blodkärl är en förutsättning för att en tumör ska kunna växa. När ramucirumab binder till receptorn förhindrar ramucirumab att andra substanser (VEGF-A, VEGF-C och VEGF-D) kan binda till och aktivera receptorn och således sker ingen nybildning av blodkärl och tumörens tillväxt hämmas.

Om Lilly Onkologi

I mer än 50 år har Eli Lilly arbetat dedikerat för att utveckla läkemedel som förbättrar och förlänger livet och som hjälper människor som lever med cancer. För mer information om Lilly och Lillys arbete för människor med cancer se:  www.LillyOncology.com.

För mer information vänligen kontakta:

Annelie Barkelund, kommunikationschef Eli Lilly. Tel: 070 609 88 36

[i] Globocan 2012 Cancer Fact Sheet. Stomach cancer estimated incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx. (Accessed September 11, 2014).

[ii] Socialstyrelsens statistikdatabas för cancer 2014. http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer

[iii] American Cancer Society, “Learn About Cancer: Stomach Cancer,” Updated: February 22, 2013; http://www.cancer.org/Cancer/StomachCancer/index. (Accessed: September 11, 2014).

[iv] American Cancer Society. What is stomach cancer? Updated: May 27, 2013; http://www.cancer.org/cancer/stomachcancer/detailedguide/stomach-cancer-what-is-stomach-cancer. (Accessed September 11, 2014).

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) har godkänt CYRAMZA® (ramucirumab) för andra linjens behandling av magsäckscancer (inklusive cancer i övergången mellan matstrupen och magsäcken) i kombination med paklitaxel eller som monoterapi vid behandling av vuxna patienter. Magsäckscancer drabbar drygt 600 personer varje år i Sverige.

Läs vidare »
Media-no-image

EU-kommissionen godkänner Trulicity®, en ny behandling av typ 2-diabetes som tas en gång i veckan i en förfylld penna

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2014 11:03 CET


Solna 27 november 2014

EU-kommissionen godkänner Trulicity®, en ny behandling av typ 2-diabetes som tas en gång i veckan i en förfylld penna

Solna november 2014 – EU-kommissionen har godkänt Trulicity® (dulaglutid), en ny behandling av typ 2-diabetes som tas en gång i veckan. Trulicity kommer i en förfylld och injektionsklar penna med en förmonterad och dold nål. Idag har cirka 350 000 svenskar typ-2 diabetes.

- Detta är ett välkommet tillskott för de diabetespatienter med typ 2 diabetes som idag inte når sina behandlingsmål och som föredrar en behandling som bara behöver tas en gång i veckan. Att behandlingen har liten risk för alltför lågt blodsocker och visat sig vara viktreducerande är också en fördel för många patienter, säger biträdande Professor Johan Jendle, Diabetescentrum, Centralsjukhuset i Karlstad.

Trulicity har godkänts för behandling av typ 2-diabetes som monoterapi eller i kombination med andra diabetesläkemedel, inklusive insulin.
Trulicity är en behandling som:

 • Tas en gång i veckan
 • Ges i en förfylld och injektionsklar penna
 • Ges i en penna där nålen är förmonterad och dold.

Marknadsgodkännandet baseras bland annat på studieprogrammet AWARD där Trulicity visat en signifikant bättre sänkning av blodsockernivån (HbA1c) jämfört med flertalet av de andra diabetesläkemedlen i studieprogrammet.

För mer information kontakta:
Annelie Barkelund, Communications Manager, Eli Lilly
+46 (0)70 609 88 36
barkelund_annelie@lilly.com

Anders Toll Vetenskaplig rådgivare, Eli Lilly and Company
+ 46 (0)70 609 88 27


Om Eli Lilly & Company
BAKGRUNDSINFORMATION

Lilly är ett globalt läkemedelsföretag som förenar omsorg med forskning i syfte att förbättra livskvalitén över hela världen. Lilly grundades för mer än hundratrettiofem år sedan av en man som var dedikerad att skapa högkvalitativa läkemedel och idag genomsyras allt arbete av grundarens tankegång. Över hela världen arbetar Lillys anställda med att forska och ta fram livsförändrande läkemedel till behövande samt öka förståelsen och förbättra behandlingen av sjukdomar. Via välgörenhet och ideellt arbete är Lilly ett mycket aktivt företag vad avser samhällsförbättrande insatser.

Lilly i Sverige
Eli Lilly Sweden AB etablerades 1971 och är idag ett marknadsbolag med ca 120 anställda. Kontoret ligger i Solna.

Om Lilly Diabetes

Lilly har varit världsledande inom diabetesvård sedan 1923 då de introducerade världens första insulin för allmänt bruk. Genom forskning och samverkan möter Lilly idag de olika behoven hos personer med diabetes. Lillys breda och växande produktportfölj samt ambition att erbjuda lösningar, allt från läkemedel till att stödja olika program, syftar till att göra livet bättre för personer med diabetes.

Om Diabetes

Uppskattningsvis 382 miljoner människor i världen har typ 1- och typ 2-diabetes.
Typ 2-diabetes är den vanligaste typen och står för uppskattningsvis 90 till 95 procent av alla diabetesfall. Diabetes är en kronisk sjukdom som uppstår när kroppen inte själv kan producera tillräckligt mycket av hormonet insulin.

Om Trulicity (dulaglutid)

Trulicity är en receptbelagd behandling som tas en gång i veckan som injektion. Det är en glukagonliknande peptid - 1 (GLP - 1) receptoragonist och fungerar som GLP – 1, som är ett naturligt hormon, och hjälper kroppen att frigöra eget insulin när man äter. Trulicity är inte ett insulin.

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

EU-kommissionen har godkänt Trulicity® (dulaglutid), en ny behandling av typ 2-diabetes som tas en gång i veckan. Trulicity kommer i en förfylld och injektionsklar penna med en förmonterad och dold nål.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • External Affairs Director
 • landsmer_carin@lilly.com
 • 070-609 88 46

Om Eli Lilly

Om Eli Lilly

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Adress

 • Eli Lilly
 • Gustav III:s Boulevard 42
 • 169 27 Solna
 • Vår hemsida

Länkar