A4guclzvu60gobac1keh

Anders Kristensson blir ny vd för Lilly i Norra Europa

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 08:15 CET

Läkemedelsföretaget Lilly får ny VD för verksamheten i Sverige, Norge, Danmark, Finland samt de baltiska staterna. Anders Kristensson rekryteras internt till tjänsten från sin nuvarande position som VD för Lilly i Egypten.

Media-no-image

​​EU godkänner ny behandling mot cancer i magsäcken

Pressmeddelanden   •   2014-12-23 08:03 CET

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) har godkänt CYRAMZA® (ramucirumab) för andra linjens behandling av magsäckscancer (inklusive cancer i övergången mellan matstrupen och magsäcken) i kombination med paklitaxel eller som monoterapi vid behandling av vuxna patienter. Magsäckscancer drabbar drygt 600 personer varje år i Sverige och CYRAMZA är det första läkemedlet som godkänns specifikt vid andra linjens behandling.

SOLNA, 2014 – CYRAMZA är godkänt att användas efter behandling med cytostatika tillsammans med paklitaxel eller som monoterapi för patienter där kombinationsbehandling med paklitaxel är olämplig.

-  Behovet av nya behandlingsalternativ för patienter med avancerad magsäckscancer är stort. Godkännandet av detta preparat innebär ett framsteg för drabbade patienter och ger för första gången oss läkare ett viktigt tillskott vid behandling i andra linjen, säger professor Maria Albertsson, Professor, Öl Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset i Linköping.

EU baserar sitt beslut på resultaten från två globala studier. Studierna var randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III studier och kallas RAINBOW och REGARD. RAINBOW-studien undersökte CYRAMZA i kombination med paklitaxel vid andra linjens behandling av avancerad magsäckscancer (inkl. cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck) efter första linjens behandling med cytostatika. REGARD-studien undersökte CYRAMZA i monoterapi.

Ramucirumab har fått status som särläkemedel av EU för behandling av magsäckscancer (inklusive  cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck) i Europa. Denna status ges till läkemedel som har visat sig lovande för behandling av sällsynta sjukdomar. Magsäckscancer är den första godkända indikationen för CYRAMZA i Europa.

Om RAINBOW-studien

RAINBOW-studien var en global, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie som jämförde CYRAMZA plus paklitaxel med placebo plus paklitaxel vid behandling av patienter med avancerad magsäckscancer (inkl. cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck) , som har drabbats av sjukdomsprogression efter inledande platina- och fluoropyrimidinbaserad kemoterapi. Totalt deltog 665 patienter i 27 länder i  studien. Primärt effektmått i RAINBOW-studien var total överlevnad. Sekundärt effektmått var progressionsfri överlevnad. Sett över hela studietiden visar resultaten på en minskad risk för död med 19,3% hos patienter som behandlats med CYRAMZA plus paklitaxel (HR 0,807). För den grupp patienter med ursprung i en västerländsk population (USA, Europa, Israel och Australien) var denna minskning mer uttalad med en riskreduktion på 26,8% (HR 0,732).  

Om REGARD-studien

REGARD-studien var en global, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie som jämförde CYRAMZA plus «bästa palliativa behandling» (BSC) jämfört med placebo och BSC vid behandling av patienter med avancerad magsäckscancer (inkl. cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck) som har drabbats av sjukdomsprogression efter inledande platina- och fluoropyrimidinbaserad kemoterapi.  Totalt deltog 355 patienter från 29 länder i studien. 

Om magsäckscancer

Magsäckscancer är den femte vanligaste cancerformen i värden och den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterat dödsfall globalt.  Totalt i världen upptäcktes närmare en miljon (951 000) nya fall av magsäckscancer år 2012. 631 000 av de drabbade var män och 320 000 var kvinnor. 2012 avled närmare 723 000 personer till följd av sjukdomen. Prevalensen för magsäckscancer är högre i länder utanför Europa och USA[i]. I Europa är magsäckscancer en ovanlig cancerform.  80 626 personer fick diagnosen magsäckscancer i EU år 2012. I Sverige fick samma år 637 personer diagnosen. Sedan 2003 har det varit en nedgång av antalet drabbade i Sverige[ii]. Magsäckscancer är en cancerform där cancern bildas i magsäcken. Sjukdomen utvecklar sig sakta, ofta under flera år, och blir ofta oupptäckt länge.[iii] När magsäckscancern avancerar kan den vandra längs med blodbanorna och sprida sig till lever, lungor och skelett.[iv]

Om CYRAMZA

Cyramza är ett cancerläkemedel som innehåller den aktiva substansen ramucirumab och är en monoklonal antikropp som i sig är ett specialiserat protein.  Detta specialiserade protein kan känna igen och binda till ett annat protein i blodkärlen som kallas ”VEGF receptor 2”. Denna receptor har en viktig roll vid nybildning av blodkärl från befintliga blodkärl. Nybildning av blodkärl är en förutsättning för att en tumör ska kunna växa. När ramucirumab binder till receptorn förhindrar ramucirumab att andra substanser (VEGF-A, VEGF-C och VEGF-D) kan binda till och aktivera receptorn och således sker ingen nybildning av blodkärl och tumörens tillväxt hämmas.

Om Lilly Onkologi

I mer än 50 år har Eli Lilly arbetat dedikerat för att utveckla läkemedel som förbättrar och förlänger livet och som hjälper människor som lever med cancer. För mer information om Lilly och Lillys arbete för människor med cancer se:  www.LillyOncology.com.

För mer information vänligen kontakta:

Annelie Barkelund, kommunikationschef Eli Lilly. Tel: 070 609 88 36

[i] Globocan 2012 Cancer Fact Sheet. Stomach cancer estimated incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx. (Accessed September 11, 2014).

[ii] Socialstyrelsens statistikdatabas för cancer 2014. http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer

[iii] American Cancer Society, “Learn About Cancer: Stomach Cancer,” Updated: February 22, 2013; http://www.cancer.org/Cancer/StomachCancer/index. (Accessed: September 11, 2014).

[iv] American Cancer Society. What is stomach cancer? Updated: May 27, 2013; http://www.cancer.org/cancer/stomachcancer/detailedguide/stomach-cancer-what-is-stomach-cancer. (Accessed September 11, 2014).

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) har godkänt CYRAMZA® (ramucirumab) för andra linjens behandling av magsäckscancer (inklusive cancer i övergången mellan matstrupen och magsäcken) i kombination med paklitaxel eller som monoterapi vid behandling av vuxna patienter. Magsäckscancer drabbar drygt 600 personer varje år i Sverige.

Läs vidare »
Media-no-image

EU-kommissionen godkänner Trulicity®, en ny behandling av typ 2-diabetes som tas en gång i veckan i en förfylld penna

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 11:03 CET


Solna 27 november 2014

EU-kommissionen godkänner Trulicity®, en ny behandling av typ 2-diabetes som tas en gång i veckan i en förfylld penna

Solna november 2014 – EU-kommissionen har godkänt Trulicity® (dulaglutid), en ny behandling av typ 2-diabetes som tas en gång i veckan. Trulicity kommer i en förfylld och injektionsklar penna med en förmonterad och dold nål. Idag har cirka 350 000 svenskar typ-2 diabetes.

- Detta är ett välkommet tillskott för de diabetespatienter med typ 2 diabetes som idag inte når sina behandlingsmål och som föredrar en behandling som bara behöver tas en gång i veckan. Att behandlingen har liten risk för alltför lågt blodsocker och visat sig vara viktreducerande är också en fördel för många patienter, säger biträdande Professor Johan Jendle, Diabetescentrum, Centralsjukhuset i Karlstad.

Trulicity har godkänts för behandling av typ 2-diabetes som monoterapi eller i kombination med andra diabetesläkemedel, inklusive insulin.
Trulicity är en behandling som:

 • Tas en gång i veckan
 • Ges i en förfylld och injektionsklar penna
 • Ges i en penna där nålen är förmonterad och dold.

Marknadsgodkännandet baseras bland annat på studieprogrammet AWARD där Trulicity visat en signifikant bättre sänkning av blodsockernivån (HbA1c) jämfört med flertalet av de andra diabetesläkemedlen i studieprogrammet.

För mer information kontakta:
Annelie Barkelund, Communications Manager, Eli Lilly
+46 (0)70 609 88 36
barkelund_annelie@lilly.com

Anders Toll Vetenskaplig rådgivare, Eli Lilly and Company
+ 46 (0)70 609 88 27


Om Eli Lilly & Company
BAKGRUNDSINFORMATION

Lilly är ett globalt läkemedelsföretag som förenar omsorg med forskning i syfte att förbättra livskvalitén över hela världen. Lilly grundades för mer än hundratrettiofem år sedan av en man som var dedikerad att skapa högkvalitativa läkemedel och idag genomsyras allt arbete av grundarens tankegång. Över hela världen arbetar Lillys anställda med att forska och ta fram livsförändrande läkemedel till behövande samt öka förståelsen och förbättra behandlingen av sjukdomar. Via välgörenhet och ideellt arbete är Lilly ett mycket aktivt företag vad avser samhällsförbättrande insatser.

Lilly i Sverige
Eli Lilly Sweden AB etablerades 1971 och är idag ett marknadsbolag med ca 120 anställda. Kontoret ligger i Solna.

Om Lilly Diabetes

Lilly har varit världsledande inom diabetesvård sedan 1923 då de introducerade världens första insulin för allmänt bruk. Genom forskning och samverkan möter Lilly idag de olika behoven hos personer med diabetes. Lillys breda och växande produktportfölj samt ambition att erbjuda lösningar, allt från läkemedel till att stödja olika program, syftar till att göra livet bättre för personer med diabetes.

Om Diabetes

Uppskattningsvis 382 miljoner människor i världen har typ 1- och typ 2-diabetes.
Typ 2-diabetes är den vanligaste typen och står för uppskattningsvis 90 till 95 procent av alla diabetesfall. Diabetes är en kronisk sjukdom som uppstår när kroppen inte själv kan producera tillräckligt mycket av hormonet insulin.

Om Trulicity (dulaglutid)

Trulicity är en receptbelagd behandling som tas en gång i veckan som injektion. Det är en glukagonliknande peptid - 1 (GLP - 1) receptoragonist och fungerar som GLP – 1, som är ett naturligt hormon, och hjälper kroppen att frigöra eget insulin när man äter. Trulicity är inte ett insulin.

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

EU-kommissionen har godkänt Trulicity® (dulaglutid), en ny behandling av typ 2-diabetes som tas en gång i veckan. Trulicity kommer i en förfylld och injektionsklar penna med en förmonterad och dold nål.

Läs vidare »
He1ur49knj43c22fk4bg

Statistroll i Solsidan såld på auktion för 70 000 kronor till förmån för barndiabetesforskningen

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 23:48 CET

Under kvällen fick Barndiabetesfonden in 1 040 000 kronor när 46 unika objekt gick under klubban vid årets välgörenhetsauktion för barndiabetes på Berns i Stockholm. Pengarna som auktionen genererade går oavkortat till forskningen. En Fendergitarr signerad av Björn Ulvaeus såldes för 25 000 kronor och ett Hans Gedda-fotografi på Kungafamiljen klubbades för 34 000 kronor.

Media-no-image

Stora orättvisor inom diabetesbehandling

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 16:01 CET

Det råder stora orättvisor i resursfördelningen vid diabetesbehandling beroende på var i landet man bor, enligt ny statistik från Barndiabetesfonden. Landstingen erbjuder inte samma hjälp till personer med diabetes. Världsdiabetesdagen infaller varje år den 14 november för att uppmärksamma att diabetes är en sjukdom som ständigt ökar i hela världen.

Det är stora orättvisor i fördelningen av hjälpmedel för diabetes behandling. Till stor del beror orättvisorna i hjälpmedelsfördelningen på att de olika landstingen gör olika prioriteringar av sina ekonomiska resurser. Den ojämna fördelningen beror också på att det idag inte finns några ekonomiska subventioner från staten för den här typen av hjälpmedel.

– Med ett samlat resurssystem för diabeteshjälpmedel och länsöverskridande samarbeten skulle alla som är i behov av exempelvis CGM-mätare få dessa, oavsett var i landet de bor. En glukosmätare av den här typen gör att barn med diabetes, och även föräldrarna, känner sig tryggare, och får en ökad livskvalitet, säger Johnny Ludvigsson, ordförande i Barndiabetesfonden. En del föräldrar säger att det är ”som att få ett nytt liv” och att man ”äntligen kan sova lugnt hela natten”.

– Tillsammans med Barndiabetesfonden vill vi öka kunskapen om diabetes i samhället, få in resurser till fortsatt forskning och skapa utrymme för bättre diabetesbehandling. Diabetes är fortfarande en obotlig, livshotande sjukdom och det enda som kan ändra på detta är fortsatt forskning på området, säger Ingrid Strömbeck, Lilly.

I Sverige uppmärksammas Världsdiabetesdagen, 14 november, av Barndiabetesfonden som för fjärde året i rad tillsammans med läkemedelsföretaget Lilly anordnar en välgörenhetsauktion där ett 40-tal unika objekt och upplevelser auktioneras ut till förmån för Barndiabetesfondens forskning.

Bland objekten återfinns bland annat ett unikt fotografi på Kungafamiljen från 1979 taget av Hans Gedda. Här märks också en fendergitarr signerad av Björn Ulvaeus och en unik statistroll i TV4- serien Solsidan. Samarbetspartner till auktionen är Bukowskis och alla intäkter går oavkortat till Barndiabetesfondens forskning.

Statistiken bygger på en undersökning (webbenkät) som initierades av Barndiabetesfonden våren 2014 och genomfördes på 43 barnkliniker i Sverige. Syftet var att ta reda på inställningen till CGM och i vilken omfattning CGM används i behandling.

För mer information, grafer och bildmaterial besök:

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Filip Jarl, presskontakt, Micael Bindefeld AB 070 - 736 08 00, filip.jarl@bindefeldab.se

Annelie Barkelund, kommunikationschef Lilly 070 - 609 88 36, barkelund_annelie@lilly.com

För frågor om undersökningen:

Lisa Hillerström, pressansvarig Barndiabetesfonden 073 – 376 18 17, lisa@hgpr.se

Mer om Barndiabetesfonden:

www.barndiabetesfonden.se

Se objekten och lägg bud:

www.bukowskis.se


Pressbilder på objekten samt undersökningsresultatet kan laddas ned från: http://press.bindefeldab.se
Användarnamn: auktion
Lösenord: press

Om typ 1-diabetes hos barn

 • Cirka 8000 barn och unga i Sverige har diabetes typ-1.
 • Diabetes hos barn leder fortfarande till överdödlighet i unga år.
 • Sverige har, näst efter Finland, världens högsta frekvens av diabetes hos barn. Varje dag insjuknar två barn i Sverige i typ1-diabetes.
 • Ett barn med typ 1-diabetes tar 6 till 10 insulininjektioner per dag.

Om Världsdiabetesdagen

Världsdiabetesdagen firas den 14 november till minne av läkaren Frederick Banting som föddes denna dag. 1921 upptäckte han insulinet tillsammans med Charles Best. Forskarteamet behövde hjälp med att tillverka insulin i större skala och inledde ett samarbete med Lilly. 1923 var läkemedelsföretaget Eli Lilly först med att tillverka insulin för allmänt bruk. Samma år fick Frederick Banting Nobelpriset i medicin tillsammans med John Macleod.

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

Det råder stora orättvisor i resursfördelningen vid diabetesbehandling beroende på var i landet man bor, enligt ny statistik från Barndiabetesfonden. Landstingen erbjuder inte samma hjälp till personer med diabetes. Världsdiabetesdagen infaller varje år den 14 november för att uppmärksamma att diabetes är en sjukdom som ständigt ökar i hela världen.

Läs vidare »
Y2nemzd9em6rhgphx3he

”Kungafamiljen” och ”Solsidan” – i kampen mot barndiabetes

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 10:30 CEST

För fjärde året i rad anordnar Barndiabetesfonden tillsammans med läkemedelsföretaget Lilly och Bukowskis en välgörenhetsauktion på Världsdiabetesdagen den 14 november. I årets auktion finns möjlighet att buda på ett fotografi av Kungafamiljen taget 1979 av Hans Gedda, en fendergitarr signerat av Björn Ulvaeus från Abba, samt en prominent statistroll i TV4-serien Solsidan.

Media-no-image

Första steget mot ny veckobehandling mot typ 2 diabetes

Pressmeddelanden   •   2014-09-28 08:03 CEST

Läkemedlet Trulicity (dulaglutid) har fått ett positivt utlåtande från EU:s läkemedelskommitté CHMP. Godkänns läkemedlet innebär det ett viktigt behandlingsalternativ för vuxna personer med typ 2-diabetes där tablettbehandling inte längre räcker till. Till skillnad från de flesta andra typ 2-diabetesläkemedel tas Trulicity bara en gång i veckan.

Läkemedelskommitténs rekommendation bygger på en rad studier där Trulicity visat en signifikant bättre sänkning av blodsockernivån (HbA1c) jämfört med flertalet av de jämförda diabetesläkemedlen.

Trulicity är avsett för vuxna personer med typ 2-diabetes där tablettbehandling inte längre räcker till. Läkemedlet injiceras en gång i veckan med hjälp av en förfylld engångspenna där den förmonterade nålen är dold. 

- Trulicity har designats med patienten i fokus och CHMPs positiva besked stärker vår strävan och engagemang att förbättra livet för personer med typ 2-diabetes. Om Trulicity, med sin engångspenna och veckovisa behandling, godkänns innebär det ett viktigt behandlingsalternativ för personer med typ 2-diabetes, främst för de som behöver lägga till behandling med injektioner, säger Erik Lindh, medicinsk rådgivare på Eli Lilly.

Trulicity är sedan den 18 september i år godkänt i USA och är huvudsakligen avsett som behandling i kombination med andra diabetesläkemedel, inklusive insulin. De vanligaste biverkningarna som rapporterats överensstämmer med de inom läkemedelsklassen. Dessa biverkningar är dels från mag- och tarmkanalen och dels för låga blodsockervärden, om läkemedlet tagits tillsammans med måltidsinsulin eller metformin i kombination med glimepirid (ett sulfoylureapreparat).

Ett positivt förhandsbesked från EU:s läkemedelskommitté brukar vanligtvis innebära ett godkännande inom EU inom ett par månader.

För mer information, kontakta:

Erik Lindh, medicinsk rådgivare Eli Lilly. Tel 070-609 88 86

Annelie Barkelund, kommunikationsansvarig, Eli Lilly Tel 070-609 88 36

 


Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

Läkemedlet Trulicity (dulaglutid) har fått ett positivt utlåtande från EU:s läkemedelskommitté CHMP. Godkänns läkemedlet innebär det ett viktigt behandlingsalternativ för vuxna personer med typ 2-diabetes där tablettbehandling inte längre räcker till. Till skillnad från de flesta andra typ 2-diabetesläkemedel tas Trulicity bara en gång i veckan.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya studieresultat från fas-3 studie för psoriasis

Pressmeddelanden   •   2014-08-22 11:52 CEST

Läkemedelssubstansen ixekizumab visade statistiskt signifikant superioritet jämfört med etanercept (läkemedelssubstansen i Enbrel) och placebo för alla mått kopplade till “skin clearance”. Dessa resultat visades i UNCOVER-studierna på måttlig till svår plackpsoriasis.

· Ixekizumab nådde sammantaget alla primära och sekundära endpoints i tre pivotala studier.   

· Ixekizumab visade superioritet jämfört med etanercept (den aktiva substansen i läkemedlet Enbrel) på alla mått av ”skin clearance” i de båda jämförande studierna (UNCOVER-2 och 3).

· Studierna utgör det idag mest omfattande fas-3 programmet för måttlig till svår plackpsoriasis. Sammanlagt deltog 3866 patienter i studierna.

· Lilly planerar att ansöka om godkännande för ixekizumab under första halvåret 2015.

Studieresultat

De patienter som behandlades med olika doser av ixekizumab nådde signifikant högre grad av “skin clearance” jämfört med placebo och etanercept vid 12 veckor. Grad av “skin clearance” mättes med det vanligen använda effektmåttet i psoriasisstudier: Psoriasis Area and Severity Index (PASI) och Static Physician Global Assessment (sPGA).

Av de patienter som behandlades med ixekizumab varannan eller var fjärde vecka nådde 78 – 90 procent en minst 75 procentig förbättring (PASI 75) vid 12 veckor. Vidare nådde 31-40 procent av
dessa patienter ”clear skin” (PASI 100) vid 12 veckor. I jämförelse var det 5-7 procent av de patienter som behandlades med etanercept som nådde ”clear skin” (PASI 100).

Statistiskt signifikant förbättring av “skin clearance” sågs efter en veckas behandling för patienter som behandlades med ixekizumab, jämfört med placebo eller etanercept. I UNCOVER-1 bibehölls en god
effekt under hela studietiden (60 veckor).

De mest rapporterade biverkningarna (mer än 5 procent i alla tre studierna) var nasofaryngit och reaktion vid injektionsstället. Flertalet reaktioner vid injektionsstället var milda och de flesta patienter som upplevde detta fortsatte behandling med ixekizumab. Förekomst och allvarlighetsgrad av biverkningar var jämförbara med etanercept i de två studierna med aktiv jämförande substans.

Fakta om studierna:

· Patienterna som medverkade i UNCOVER-studierna hade en diagnos av kronisk plack-psoriasis i
minst sex månader före randomisering. Dessutom uppvisade patienterna vid
screening och randomisering minst 10 procents hudyta (body surface area, BSA)
täckt av psoriasis, sPGA på minst 3 och PASI på minst 12.

·  UNCOVER-1 jämförde säkerhet och effekt av olika doser av ixekizumab med placebo efter 12
respektive 60 veckors behandlingstid.

· UNCOVER-2 och 3 studerade olika doser av ixekizumab mot antingen placebo eller etanercept
under 12 veckor. 

Ixekizumab har tagits fram och utvecklats av forskare på Lilly Research Laboratories för att uppnå hög affinitet och specificitet för IL-17A cytokin.   


Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

Läkemedelssubstansen ixekizumab visade statistiskt signifikant superioritet jämfört med etanercept (läkemedelssubstansen i Enbrel) och placebo för alla mått kopplade till “skin clearance”. Dessa resultat visades i UNCOVER-studierna på måttlig till svår plackpsoriasis.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny studie bekräftar: Sämre självkänsla hos var sjunde vuxen med ADHD

Pressmeddelanden   •   2014-08-07 09:00 CEST

En ny studie av läkemedelsföretaget Lilly visar att ADHD hos vuxna medför en stor påverkan med allvarliga konsekvenser för individens hälsa, arbete, sociala liv och familjerelationer. 67,1 % av de européer med ADHD som deltog i studien uppger att diagnosen har negativ inverkan på deras psykiska hälsa och 66,2 % att den påverkar deras relationer negativt.1

Studien som publicerats i Journal of Pragmatic and Observational Research visar att vuxna med ADHD är mindre benägna att gifta sig, anställas eller anse sig ha en god hälsa. Samtidigt är de mer benägna att röka, drabbas av alkoholism, psykisk ohälsa och försämrad arbetsförmåga, samt nyttja mer sjukvårdsresurser än de som inte har ADHD.1

Vuxna med ADHD från USA och fem europeiska länder (Tyskland, Storbritannien, Danmark, Sverige och Nederländerna) har deltagit i studien. Fler än hälften av de européer som deltog i studien upplevde att ADHD har en negativ inverkan på: deras fysiska hälsa (51,7 %), framgångar i yrkeslivet (64,4 %), självkänsla (68,3 %) och relationer till sina respektive (63,2 %).1

Svårigheter att komma i tid till möten, hålla deadlines eller fokusera på en uppgift kan vara avgörande när det gäller förmågan att sköta ett arbete.2 Enligt studien hade vuxna européer med ADHD mer frånvaro (19,4 % jämfört med 4,9 %) och nedsatt arbetsförmåga på grund av hälsoproblem (54,0 % jämfört med 20,4 %) än de utan ADHD.1 Dessutom uppsökte de sjukvården tre gånger så ofta som de utan ADHD, sett under de senaste sex månaderna.1

Vuxna med ADHD lider inte av hyperaktivitet i samma utsträckning som barn med ADHD, men löper större risk för oro och impulsivitet.3 Detta kan medföra en ökad risk för antisocialt och potentiellt skadligt beteende såsom missbruk av alkohol, droger och kriminalitet.3-5 I den här studien såg man också att vuxna européer med ADHD rökte i mycket större utsträckning än de utan ADHD (48,3 % jämfört med 28,7 %).1

Om ADHD
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som karaktäriseras av symptom som uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet och impulsivitet.3 ADHD associeras ofta med barn i skolåldern, men två av tre drabbade barn fortsätter uppvisa symtom i vuxen ålder.6 Vuxna drabbade kan komma att få problem i arbets- och det sociala livet, de riskerar andra samtidiga psykiatriska problem och löper ökad risk för missbruk.3-5   

FASS kan du läsa mer om Strattera

För ytterligare information vänligen kontakta:
Annelie Barkelund, Eli Lilly, telefon 070-609 88 36

Om studien
Studiepopulationen bestod av 431 vuxna mellan 18-65 år som diagnosticerats med ADHD och 449 vuxna i samma åldersgrupp utan ADHD-diagnos.1 Studien genomfördes i Storbritannien (n=201), Tyskland (n=200), Norra Europa bestående av Sverige, Nederländerna och Danmark (n=279) och USA (n=200).1 Studien genomfördes i två faser.1 Under fas 1 samlades data in från Kantar Healths National Health and Wellness Survey (NHWS), vårdsektorns största internationella databas för patienters självskattning 1 Under fas 2, mellan oktober och december 2012, administrerades ytterligare en online-undersökning i ADHD-kohorten.1

Referenser
1.  Able S, Haynes V, Hong J. Diagnosis, Treatment and Burden of Illness among Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Europe and US. Pragmatic Observational Research. 2014.
2.  Rösler M, Casas M, Konofal E, Buitelaar J. Attention deficit hyperactivity disorder in adults. World J Biol Psychiatry. 2010;11(5):684-698.
3.  Volkow ND, Swanson M. Adult attention deficit-hyperactivity disorder. N Engl J Med. 2013; 369(20)1935-1944.
4.  Klassen LJ, Bilkey TS, Katzman MA, Chokka P. Comorbid attention deficit/hyperactivity disorder and substance use disorder: treatment considerations. Current Drug Abuse Reviews. 2012;5(3):190-198.
5.  Asherson P, Akehurst R, Kooij JJS, et al. Underdiagnosis of adult ADHD: cultural influences and societal burden. J Atten Disord. 2012;16(5 Suppl):20S-38S.
6.  Fayyad J, De Graaf R, Kessler R, et al. Cross-national prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder. Br J Psychiatry. 2007;190:402-409.

SESTR00541

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

En ny studie av läkemedelsföretaget Lilly visar att ADHD hos vuxna medför en stor påverkan med allvarliga konsekvenser för individens hälsa, arbete, sociala liv och familjerelationer. 67,1 % av de européer med ADHD som deltog i studien uppger att diagnosen har negativ inverkan på deras psykiska hälsa och 66,2 % att den påverkar deras relationer negativt.1

Läs vidare »
Media-no-image

Lilly ökar tillgängligheten till data från klinisk forskning ytterligare

Pressmeddelanden   •   2014-06-16 07:50 CEST

Läkemedelsföretaget Lilly tillgängliggör data från kliniska studier med forskare världen över genom www.clinicalstudydatarequest.com. Syftet är att öka tillgänglighet och transparens till studieresultaten. Databasen skapades i samarbete med EFPIA (Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) och den amerikanska motsvarigheten PhRMA.

All data som tillgängliggörs på webbsidan är anonymiserad för att skydda patienternas
integritet.

-  Detta är ett steg i Lillys strävan att göra livet bättre för människor världen runt och även att göra Lilly än mer transparant, säger Thore Larsgård, chef för Lilly i Norden och Baltikum.

Databasen finns på www.clinicalstudydatarequest.com. Data görs tillgänglig efter godkännande från en oberoende forskningspanel som efter att ha bedömt syftet med förfrågan godkänner access till databasen. Panelen är helt fristående från Lilly vilket betyder att Lilly inte är inblandad i vem eller vilka som ska få tillgång till informationen.

Portalen inkluderar studier från godkända läkemedel och indikationer inom Europa och USA inom
följande kategorier:

· Fas 2-, 3- och 4-studier som varit del i den regulatoriska godkännandeprocessen av FDA i USA under och efter 1999.

·  Fas 2-, 3- och 4-studier genomförda på global nivå med första patientbesök efter 1 januari 2007.

·  Fas 2-, 3- och 4-studier, globala och regionala/lokala inom indikationer som godkänts både i Europa och USA där första patientbesöket skett efter 1 januari 2014.


Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med 38 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

Läkemedelsföretaget Lilly tillgängliggör data från kliniska studier med forskare världen över genom www.clinicalstudydatarequest.com. Syftet är att öka tillgänglighet och transparens till studieresultaten. Databasen skapades i samarbete med EFPIA (Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) och den amerikanska motsvarigheten PhRMA.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • External Affairs Director
 • laxpufzwaondsmer_carindz@lsugfillydd.clxcrnvom
 • 070-609 88 46

Om Eli Lilly

Om Eli Lilly

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

Adress

 • Eli Lilly
 • Gustav III:s Boulevard 42
 • 169 27 Solna
 • Vår hemsida

Länkar