Skip to main content

Framsteg i cancerforskningen: Alimta är första godkända medlet mot cancer orsakad av asbest

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 10:43 CEST

Fortfarande drabbas cirka 100 svenskar varje år av lungsäckscancer, merparten av fallen är orsakande av asbest. Fram till idag har det inte funnits någon godkänd läkemedelsbehandling för dessa patienter. Men nu
lanseras i Sverige Alimta som godkänts för behandling av lungsäckscancer och icke-småcellig lungcancer.
– Alimta är ett stort framsteg inom cancerbehandlingen. Det är den första behandlingen med bevisad effekt på lungsäckscancer, säger Gunnar Hillerdal, docent vid lungkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.Debatten om asbest och dess cancerogena egenskaper har tystnat i Sverige idag. Men även om asbest är förbjudet så insjuknar runt 100 patienter varje år i lungsäckscancer (mesoteliom) och i mer än 90 procent av fallen är orsaken asbest. De närmaste 30 åren beräknas att asbest kommer att ge upphov till 250 000 cancerfall i Västeuropa.[1] Det går nämligen oftast tre eller fyra årtionden efter det att man utsatts för asbest innan lungsäckscancern uppkommer. Sjukdomsförloppet är snabbt och utan hopp om bot. I dag finns ingen strålbehandling och inga cellgifter som kan förlänga livet och minska lidandet för patienterna. Därför är Alimta ett genombrott som ger patienter förlängd överlevnad med god livskvalitet.

Alimta godkänd för två indikationer
Alimta godkändes av EU den 22 september för två patientgrupper
samtidigt. Det är ovanligt att ett läkemedel godkänns för två
indikationer. Alimta, i kombination med ett äldre läkemedel, är nu den enda godkända kemoterapin för patienter med lungsäckscancer (malignt pleuramesoteliom). Alimta är också godkänt som monoterapi av patienter med lokalt avancerad
eller spridd icke-småcellig lungcancer som sviktat på tidigare
behandling.


– Vid så kallad andra-linjens behandling av icke-småcellig lungcancer har Alimta visat sig vara minst lika bra, men med färre biverkningar än den behandling som används idag, säger Gunnar Hillerdal, docent vid lungkliniken på Karolinska Universitetsjukhuset.

Alimta är en ny typ av behandling
Alimta är en ny typ av effektivt antifolat som samtidigt blockerar flera enzymer i cancercellerna och därigenom hindrar celldelning och spridning av cancern. Andra antifolat hämmar vanligen ett enda enzym. Alimta hämmar tre. Jämförande studier på icke-småcellig lungcancer har visat att Alimta är minst lika effektivt men ger mindre biverkningar (håravfall, allvarlig feber och sjukhusinläggning) än den nuvarande behandlingsmetoden med Taxotere[2]. Det här betyder mycket för patienter som redan lider svårt av sin allvarliga sjukdom. Alimta kan därför förändra den gängse uppfattningen av cytostatika som en svår behandling med många allvarliga biverkningar.

Historiskt samarbete bakom Alimta
Det var ett team vid Princeton Universitet i USA lett av Edward C.
Taylor som i jakten på cancerns gåta utarbetade en teori att eftersom folsyra är nödvändigt för en tumörs celldelning och tillväxt skulle ett ämne som stör och oskadliggör folsyra kunna hindra spridningen av cancer. Efter kemiska undersökningar av hundratals ämnen under många år hittade forskarteamet 1985 en lovande molekyl. I det läget kopplades läkemedels­bolaget Eli Lilly in och ett unikt samarbete av forskare från både Eli Lilly och Princeton startade. 1994 hade molekylen utvecklats till det som idag heter Alimta (pemetrexed). Antifolaten Alimta kan simultant blockera tre olika enzymer som cancercellen använder för att dela sig och sprida sig. Men under de första studierna visade det sig att de europeiska patienterna fick svåra biverkningar som länge förblev
en gåta för forskarna. Projektet var på väg att läggas ner men där
läkarna gick bet lyckades en statistiker hitta ett samband mellan
biverkningarna och brist på folsyra och vitamin B12. Alimta verkade hos dessa patienter även på friska celler och de amerikanska patienterna undvek biverkningarna eftersom mjöl i Amerika innehåller mer folsyra än europeiskt mjöl. Genom att ge patienterna folsyra och vitamin B12 kunde biverkningarna upphöra.Efter 10 års utveckling och studier är Alimta nu godkänt för behandling av två typer av cancer. Men Alimtas kan komma att användas mot fler cancerformer. Pågående kliniska studier antyder att Alimta även kan ha bra effekt vid behandling av flera former av lungcancer, bröstcancer, koloncancer och cancer i livmoder och magsäck.

Fakta asbest
Asbest användes som mest i början av 70-talet. 1976 förbjöds
användningen av asbest efter larm om att asbest vid inandning kan orsaka allvarliga hälsoeffekter. Men ännu idag utsätts människor för asbest vid t.ex. rivning av fastigheter. Endast särskilt utbildad personal med speciell skyddsutrustning får enligt arbetsmiljölagen hantera asbest. Följderna av asbestanvändning syns fortfarande idag eftersom det kan ta mellan 20 och 40 år innanlungsäckscancern bryter ut. Asbest är det gemensamma namnet för en grupp mineraler. Asbestfibrer är starka och värmebeständiga och användes under många år i framförallt isoleringsmaterial och i bromsutrustning på fordon. Särskilt utsatta för asbest­exponering har varit t ex byggnads- och underhållsarbetare samt städpersonal. Fortfarande kan asbest förekomma i liten omfattning i miljön omkring oss.

Fakta lungcancer
Lungcancer drabbar ungefär 1700 män och 1000 kvinnor i Sverige årligen. I 80-90 procent av fallen är orsaken tobaksrökning. Andra bidragande orsaker kan vara strålning och luftföroreningar.
Symtom är frånvarande i början av sjukdomen. Sedan tilltar hosta,
trötthet och smärta. Det finns olika former av lungcancer. Generellt är cancern allvarlig och dödligheten hög. Den relativa femårsöverlevnaden är cirka 10 procent för män och 16 procent för kvinnor. Icke-småcellig lungcancer, som ofta uppkommer i de stora luftvägarna, utgör cirka 80 procent av all lungcancer. Mesoteliom, även kallad lungsäckscancer, är en ovanlig cancerform som drabbar drygt 100 svenskar varje år och mellan 10 000 och 15 000 i hela världen. Enligt professor Kari Hemminki på KI är ca 92 procent av lungsäckscancerfallen orsakade av asbest.

Kontaktpersoner:
Gunnar Hillerdal, Docent vid Lungkliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm mobil: 070-544 22 10
John Ahlmark, Informationsdirektör, Eli Lilly Sweden AB, tel: 08-737 88 21,
mobil: 070-609 88 21. www.lilly.se

Referenser, länkar:
www.cancerfonden.se (Cancerfonden)
www.cancerhelp.org.uk (Cancer research UK)
europa.eu.int/agencies/osha (EUs arbetsmiljöbyrå)
www.av.se (Arbetsmiljöverket)
www.mesolung.com (Alliance for Lung Cancer Advocacy Support, and Education, USA)

------------------------------------------------------------------------
[1] Forskning & Framsteg nr 2/03, Prof Kari Hemminki, Karolinska institutet
[2] Hanna et al, J Clin Oncol 22:1589-1597