Skip to main content

Elsäkerhetsverkets normgivning under 2011

Nyhet   •   Jan 27, 2011 15:06 CET

Elsäkerhetsverket planerar för en hel del förändringar på normgivningsområdet under 2011.

Anläggningsområdet

Under året kommer verket att meddela verkställighetsföreskrifter om hur anmälningar enligt 7, 8 och 10 §§  starkströmsförordningen (2009:22) ska göras samt vilka uppgifter som ska lämnas till verket i samband med anmälan. Vidare kommer Elsäkerhetsverket att ta fram e-tjänster för anmälningarna.

Elsäkerhetsverket och dess föregångare har genom åren tagit fram så kallade tekniska meddelanden för att belysa och lämna vägledning i särskilda frågeställningar. Meddelanden skulle underlätta och samordna tillsynspersonalen handläggning av dessa frågor. Under 2011 ska Elsäkerhetsverket påbörja en översyn av de interna tekniska meddelandena och de som bedöms vara fortsatt aktuella kommer att publiceras på verkets webbplats.

Elektrisk materiel

Elsäkerhetsverket påbörjade i slutet av 2010 en översyn av samtliga regler som rör elektrisk materiel. Arbetet beräknas vara klart under 2011.

Under 2011 kommer den nya leksakslagen att träda i kraft. Verket kommer att få föreskrifts- och tillsynsrätt när det gäller leksakers elektriska egenskaper. Föreskriftsarbetet påbörjas vid årsskiftet 2010/2011.

Behörighet

I samarbete med Yrkeshögskolemyndigheten, som vid årsskiftet 2009/2010 övertog ansvaret för behörighetsutbildningen, kommer Elsäkerhetsverket att ta fram en ny kursplan för utbildningen. Den ska sanktioneras inom branschen och fastslås av Yrkeshögskolemyndigheten som den enda gällande utbildningen för erhållande av allmän behörighet.

Den 3 december 2010 gick Elsäkerhetsverkets förslag till ett framtida behörighetssystem ut på remiss. Verket beräknar kunna lämna förslaget till regeringen under våren 2011. Det är därefter regeringen som avgör om förslaget är intressant att arbeta vidare med.   

För mer information besök www.elsakerhetsverket.se eller kontakta Carina Larsson på telefon 070-233 01 43.