Gre3r72xooiftfnh6sao

55 117 svenska bilar går på gas

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 10:05 CET

I slutet av 2017 rullade 55 117 gasfordon på Sveriges vägar. Av dessa var 2 533 bussar, 854 tunga fordon och resterande personbilar och skåpbilar. Och många tror på en växande marknad framöver. Nya numret av tidningen Energigas har tema gasbilen. Läs det här www.energigas.se/ publikationer/tidningen-energigas/

K9w3fqcgvjuewa3okxk6

​86 procent av fordonsgasen är förnybar

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 13:04 CET

Andelen biogas i fordonsgasen fortsätter att öka, visar färsk statistik från SCB. Den förnybara andelen är nu 86 procent. Däremot minskar den totala mängden såld fordonsgas för helåret 2017.

Jlwncriy4cyeg7v95ghf

​Gör ”klimatbonusbilen” till nya miljöbilen

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 15:47 CET

Bonus-malus införs den 1 juli i år för att fler nya bilar med låga utsläpp ska komma ut på marknaden. Redan nu har regeringen beslutat om hur en ”klimatbonusbil” ska definieras. De fordon som får bonus i bonus-malus klassas som ”klimatbonusbil” – gasbilar, laddhybrider, rena elbilar och vätgasbilar. Definitionen av ”klimatbonusbil” måste nu ligga till grund för en ny miljöbilsdefinition.

Adudr85wcyukukzy03ba

Medvind för svensk biogas – trots snålblåst

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 13:02 CEST

Sveriges biogasproduktion ökade med fyra procent under år 2016, jämfört med året innan. Trots denna medvind för svensk biogas finns oroande tecken. Konkurrensen från subventionerad biogas har blivit tuff för många svenska producenter. Biogasens samtliga miljönyttor måste värderas bättre för att främja den investeringsvilja som finns på marknaden.

Media no image

Budget 2018: Viktiga åtgärder för att främja biogasen

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 14:24 CEST

Regeringens höstbudget innehåller flera viktiga besked för att främja biogasen, några kända sedan tidigare och några nyheter. En av nyheterna är att en särskild utredning ska tillsättas för att stärka biogasens konkurrenskraft och föreslå långsiktiga styrmedel. Det välkomnas av gasbranschen.

Regeringen höjer bonus för gasbilar i bonus-malus, som genomförs 2018, från 7 500 kr till 10 000 kr.

- Det är välkommet att stödet för gasfordon i bonus-malus höjs till 10 000 kr. Alla fordon som får bonus måste även klassas som ”klimatbonusbil”, annars kan reformen få fel effekt. Det måste vara enkelt att välja en riktig miljöbil, i bilhallen eller i upphandlingar, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

Flera incitament för biogasen utökas under kommande år. Klimatklivet får en höjd budget, vilket kan fortsätta främja både produktion och distribution av biogas. Metanreduceringsstödet, som går till anläggningar som producerar biogas från gödsel, utökas med ytterligare 30 miljoner år 2020.

- Många svenska producenter är hårt pressade av importerad biogas som får produktionsstöd i andra länder. Höjt gödselgasstöd kan bidra till att hantera situationen på kort sikt. Men det hade varit bättre om stödet också hade utvidgats till fler råvaror där biogasproduktion behövs för att sluta kretsloppet och främja en cirkulär ekonomi. Detta är en av flera frågor som bör diskuteras i delegationen för cirkulär ekonomi som regeringen nu ska tillsätta, säger Maria Malmkvist.

Budgeten innehåller nyheter om att regeringen vill ”utreda marknadsförutsättningarna för svensk biogas och föreslå långsiktiga styrmedel”. En analys ska också göras av ”hur biogasens nytta som resurs tas till vara på bästa sätt och hur den kan ges konkurrenskraftiga villkor på både kort och lång sikt”.

- Det är ett bra initiativ att tillsätta en bred utredning om hur biogasens alla nyttor bättre kan tas tillvara och hur dess konkurrenskraft kan stärkas på kort och lång sikt. Gasbranschen behöver långsiktiga spelregler så att investerare och kunder vet vad som gäller. Vi är en konstruktiv medspelare i denna process, säger Maria Malmkvist.

Regeringen aviserar en miljardsatsning på el och biogas fordonsindustrin. Dessutom föreslås att Energimyndighetens samordningsuppdrag för laddinfrastruktur utökas till att ”även gälla gas och andra drivmedel som kräver särskild infrastruktur”, vilket Energigas Sverige länge efterfrågat.

- Det är en viktig signal om att biogas och el måste kombineras för att uppnå målen om minskad klimatpåverkan och renare luft. Det krävs ett brett perspektiv för att främja produktion av förnybara bränslen, distribution och inte minst kundernas efterfrågan, säger Maria Malmkvist.

Regeringen föreslår höjd koldioxidskatt, från 1 januari 2018, för bränslen som används i bland annat kraftvärmeanläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Det innebär att regeringen frångår den tidigare inriktningen att koldioxidskatt inte ska tas ut från verksamheter som ingår i EU:s utsläppshandel.

- Det är oroande att principerna för koldioxidskatt kan ändras så plötsligt. Jag hoppas att det här avsteget från principerna inte utvidgas till industriella verksamheter som verkar på en globalt konkurrensutsatt marknad. Varken klimatet eller svensk arbetsmarknad gynnas av en alltför hög beskattning av svensk produktion, säger Maria Malmkvist.

För ytterligare information kontakta:

Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige: 076-803 39 29 eller maria.malmkvist@energigas.se

Henrik Dahlsson, Chef Opinion och information, Energigas Sverige: 070-260 77 26 eller henrik.dahlsson@energigas.se

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Regeringens höstbudget innehåller flera viktiga besked för att främja biogasen, några kända sedan tidigare och några nyheter. En av nyheterna är att en särskild utredning ska tillsättas för att stärka biogasens konkurrenskraft och föreslå långsiktiga styrmedel. Det välkomnas av gasbranschen.

Läs vidare »
Media no image

Bra bonus-malus – men glöm inte detaljer och helhet

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 09:35 CEST

Regeringen har presenterat sitt förslag till bonus-malus för att främja miljöbilar med låga utsläpp. Förslaget, som är en del av höstbudgeten, innebär höjda bonusnivåer jämfört med tidigare förslag. Bonus för gasbilar höjs från 7 500 kronor till 10 000 kronor.

- Det är ett välkommet besked att gasbilarnas bonus höjs. Gasbilar är en av de bästa miljöbilarna på marknaden till ett överkomligt pris. Alla ska kunna ha råd med en bra miljöbil. Under första halvåret 2017 hade fordonsgasen en biogasandel på över 80 procent. Nu följer andra länder Sveriges exempel och satsar allt mer på biogas, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige, och försätter:

- Glöm inte detaljerna i bonus-malus. Alla bilar som får en bonus ska naturligtvis klassificeras som ”klimatbonusbil”. Det gjorde märkligt nog inte gasbilarna i det tidigare förslaget. Nu finns en möjlighet att korrigera misstaget.

Bonus malus presenterades tillsammans med införandet av en reduktionsplikt för låginblandning av vätskeformiga biodrivmedel nästa år. Men förslaget måste också sättas i relation till andra frågor:

- Se helheten. Nu diskuteras förslag på nya miljözoner. Studier visar att biogas och el är den bästa kombinationen för både klimat och luft. Det måste förslaget ta hänsyn till, säger Maria Malmkvist, och tillägger:

- Regeringen måste ta ett helhetsgrepp. Tillsätt en utredning om hur biogasen ska främjas inom transportsektorn, men även inom exempelvis industrin. Dagens snedvridna konkurrensförhållande, med import av subventionerad biogas, måste rättas till. Utan ökad produktion och användning av biogas i Sverige kan inte de samlade klimat- och miljömålen uppnås.

För ytterligare information kontakta:

Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige: 076-803 39 29 eller maria.malmkvist@energigas.se

Henrik Dahlsson, Chef Opinion och information, Energigas Sverige: 070-260 77 26 eller henrik.dahlsson@energigas.se

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Regeringen har presenterat sitt förslag till bonus-malus för att främja miljöbilar med låga utsläpp. Förslaget, som är en del av höstbudgeten, innebär höjda bonusnivåer jämfört med tidigare förslag. Bonus för gasbilar höjs från 7 500 kronor till 10 000 kronor.

Läs vidare »
Media no image

Omfattande säkerhetsarbete gör gasfordon trygga

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 09:58 CEST

Pressmeddelande från Energigas Sverige och BIL Sweden:

Säkerhetsfrågor har högsta prioritet hos branschorganisationerna Energigas Sverige och BIL Sweden. Medieuppgifter den senaste tiden kan ge intryck av att det ofta sker olyckor med gasfordon eller att säkerhetsarbetet skulle vara eftersatt eller otillräckligt. Det stämmer inte.

I dag rullar drygt 55 000 gasbilar på våra vägar. Inte en enda person har omkommit i samband med en gasbilsolycka under de 30 år gasfordon funnits i Sverige. Sedan fordonsgasdrivna bilar introducerades i Sverige i mitten av 1980-talet inträffade den första mer omfattande olyckshändelsen med en sådan bil i Linköping den 4 maj 2015. Därefter har ytterligare sex liknande händelser inträffat med fordonsgasdrivna bilar. Att det skulle inträffa olyckor med fordonsgasdrivna bilar minst varje månad, vilket framhållits i media, är inte sant.

- Fordonsindustrin arbetar kontinuerligt med produktförbättringar inom alla säkerhetsområden. Det handlar ytterst om ett förtroende. Därför prioriterar vi ett nära samarbete med myndigheterna, säger Bertil Moldén, VD på BIL Sweden.

- Gasfordon används över hela världen. Tekniken uppfyller internationella krav och är väl beprövad och pålitlig. Vi jobbar ständigt med att förbättra regelverk och rutiner för att ytterligare förbättra gasfordons säkerhet, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

Energigas Sverige och BIL Sweden har tagit initiativ till och medverkar i flera sammanhang för att stärka säkerheten för gasfordon. Det handlar både om förebyggande arbete för att minska risker, men också om stödjande insatser att hantera olyckor. Här är några av våra samarbeten och resultat:

 • Skärpta krav på gasfordon i samband med kontrollbesiktning, samt förbättrade förutsättningar för räddningstjänsten att hantera olyckor. Genomförs i samarbete med bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Transportstyrelsen. Resultat från detta samarbete är:
  • Transportstyrelsens nya föreskrifter om regelbunden kontrollbesiktning av gasfordons bränslesystem som börjar tillämpas i maj 2018.
  • MSB:s reviderade riktlinjer om räddningsinsatser med gasdrivna personbilar, som är på väg att slutföras.
 • Samarbete med fordonsindustri, verkstäder och bussoperatörer samt utbildningsorganisationer för att öka säkerheten för aktörer som använder eller arbetar med gasfordon. Vi har tagit fram en gemensam kravspecifikation för godkänd utbildning för verkstadspersonal som jobbar med gasfordon. Utbildning av verkstadspersonal genomförs över hela landet och sker kontinuerligt.
 • Följer och påverkar utformningen av internationella regelverk som finns för bland annat gasbränslesystemen så att de uppfyller våra högt ställda krav.
 • Tillsammans har vi också drivit på genomförandet av särskilda serviceprogram och återkallande av befarat bristfälliga fordon.

Läs mer i BIL Swedens och Energigas Sveriges PM ”Säkerhetsarbete med fordonsgasdrivna bilar” nedan.

För ytterligare information kontakta:

Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige: 076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se
Ben Bock, Chef Säkerhet och teknik, Energigas Sverige: 072-708 00 93, ben.bock@energigas.se
Bertil Moldén, VD, BIL Sweden: 070-638 65 31, bertil.molden@bilsweden.se
Ulf Svensson, Teknisk samordnare, BIL Sweden: 072-726 17 91, ulf.svensson@bilsweden.se

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Säkerhetsfrågor har högsta prioritet hos branschorganisationerna Energigas Sverige och BIL Sweden. Medieuppgifter den senaste tiden kan ge intryck av att det ofta sker olyckor med gasfordon eller att säkerhetsarbetet skulle vara eftersatt eller otillräckligt. Det stämmer inte.

Läs vidare »
Media no image

Ökad biogasandel på krympande marknad för fordonsgas

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 15:47 CEST

Ny statistik från SCB för halvåret 2017 visar att den totala mängden såld fordonsgas minskar. Mellan januari och juni såldes 761 GWh fordonsgas, jämfört med 798 GWh under samma period förra året. Det är minskning med 4,6 procent.

- De nya försäljningssiffrorna visar att marknaden för fordonsgas krymper. Det är ett oroande trendskifte. Nu krävs det tydliga politiska signaler om biogasens roll i omställningen till fossilfria transporter, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

Biogasandelen ökade med 14 procent till 83 procent (räknat i energiinnehåll). Försäljningen av naturgas som används i fordonsgas har däremot minskat med närmare 50 procent.

- Branschens mål är att vi ska ha 100 procent biogas i fordonsgasen till år 2030. Det är positivt att biogasandelen ökar. Men om målen om fossilfrihet och minskade luftföroreningar ska nås måste biogasen få större genomslag i hela transportsektorn, säger Maria Malmkvist och tillägger:

- Nu ligger två viktiga frågor på regeringen bord. Förslaget till nya miljözoner och utformningen av bonus-malus måste tydligt främja gasfordon för att biogasmarknaden ska växa och klimat- och miljömålen uppnås.

Du hittar mer statisk om fordonsgas på Energigas Sveriges webbplats

För ytterligare information kontakta:

Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige: 076-803 39 29 eller maria.malmkvist@energigas.se

Henrik Dahlsson, Chef Opinion och information, Energigas Sverige: 070-260 77 26 eller henrik.dahlsson@energigas.se 

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Ökad biogasandel, men minskad total försäljning av fordonsgas. Det visar SCB:s halvårssiffror för 2017. Siffrorna visar på ett oroande trendskifte som kräver tydliga politiska signaler om biogasens viktiga roll för att uppnå transportsektorns klimat- och miljömål, enligt Energigas Sverige.

Läs vidare »
Media no image

Nya miljözoner måste främja biogas och begränsa diesel

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 14:18 CEST

Ny statistik från Naturvårdsverket visar att dieselbilar släpper ut mer luftföroreningar än vad som tidigare varit känt. Samtidigt visar en ny studie att biogas och el är det bästa alternativet för minskad klimatpåverkan och renare luft. Regeringen måste dra rätt slutsatser av underlaget och utforma förslaget till nya miljözoner så att biogasen främjas och dieseln begränsas.

Naturvårdsverket presenterade häromdagen ny statistik från Trafikverket som visar att dieselbilars utsläpp är mycket höga. Tidigare har det varit känt att gamla dieselbilar inte klarar utsläppskraven. Nu visar ny statistik, som mäter utsläpp vid verklig körning, att även nya dieselbilar har för stora utsläpp. Jämfört med utsläppssiffrorna för 2015 släpper nya dieselbilar ut 30 procent mer.

Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande att de nya utsläppssiffrorna gör att ”det blir än viktigare att se över förslaget om miljözoner för att säkerställa att det får avsedd effekt på luftkvaliteten”.

- Siffrorna från Naturvårdsverket och Trafikverket är ny viktig information som regeringen måste ta hänsyn till vid utformningen av de nya miljözonerna. Inriktningen måste vara att begränsa dieselbilar och främja rena bränslen som verkligen bidrar till minskade luftföroreningar, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

Stockholm Luft- och Bulleranalys (SLB), en del av Stockholm Stads miljöförvaltning, har gjort en studie över vilka fordons- och bränslealternativ som bäst uppnår stadens målsättningar om fossilfri fordonstrafik, samt minskade utsläpp av luftföroreningar och bättre hälsa. Studien visar att biogas och el är det bästa alternativet. Den visar också att en övergång från fossil till förnybar diesel inte ger förbättrad luftkvalitet. Miljöborgarrådet i Stockholms Stad, Katarina Luhr, klargör i ett pressmeddelande en av studiens slutsatser: ”el och biogas bästa drivmedlen för stockholmarnas hälsa”.

- Miljöförvaltningens studie är en viktig pusselbit för att få en mer heltäckande bild av vilka fordons- och bränslealternativ som måste prioriteras för att både minska klimatpåverkan och utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Vi välkomnar miljöborgarrådet Katarina Luhrs tydliga inriktning om att det krävs en politik som både tar hänsyn till klimat och luftkvalitet, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

Publicering av den nya samlade statistiken för utsläpp av luftföroreningar från Naturvårdsverket är planerad till 5 december 2017.

Pressmeddelande från Naturvårdsverket: http://naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nya-dieselbilar-fortsatter-slappa-ut-for-mycket-kvaveoxider-/

Pressmeddelande från Katarina Luhr, miljöborgarråd, Stockholms Stad: http://www.pressmachine.se/pressrelease/view/el-och-biogas-basta-drivmedlen-for-stockholmarnas-halsa-3469

Studien av Stockholm Luft- och Bulleranalys (SLB), Stockholm Stads miljöförvaltning: http://slb.nu/slbanalys/rapporter/ (se SLB-rapporter) 

För ytterligare information kontakta:

Erik Gutiérrez Aranda, kommunikationsanvarig, Energigas Sverige, 072-201 17 97, erik.gutierrez.aranda@energigas.se

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Ny statistik från Naturvårdsverket visar att dieselbilar släpper ut mer luftföroreningar än vad som tidigare varit känt. Samtidigt visar en ny studie att biogas och el är det bästa alternativet för minskad klimatpåverkan och renare luft. Regeringen måste dra rätt slutsatser av underlaget och utforma förslaget till nya miljözoner så att biogasen främjas och dieseln begränsas.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Svante Axelsson en av huvudtalarna på årets Gasdagar

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 15:37 CEST

Årets Gasdagar inleds den 31 maj i Båstad. Svante Axelsson, regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige inledningstalar liksom Skånes landshövding Annelie Hulthén, Karin Svensson Smith ordförande för Riksdagens trafikutskott och Markus Wråke, VD för Energiforsk.

- Vi är väldigt glada över att välkomna dessa inledningstalare till Gasdagarna, som är gasbranschens årliga samling med fokus på energigasernas roll i det hållbara energisystemet. De kommer att ge sina perspektiv på gasens roll i den fossilfria utmaningen och den energi- och klimatomställning som Sverige står inför, säger Maria Malmkvist, VD för Energigas Sverige.

- Det är viktigt för oss som bransch att få ta del av erfarenheter och perspektiv om hur energigaserna kan spela en viktig roll i energiomställningen inom såväl transport- som industrisektorn. Exempelvis utgör Skåne ett lysande exempel på hur en fungerande gasinfrastruktur lett till att många industrier i regionen använder naturgas och gasol i sina verksamheter. Det i sin tur ökar möjligheterna till inblandning av biogas i gasnätet och gör att industriföretag kan fasa ut sina oljeprodukter på sikt. Att Region Skåne också antagit en färdplan som innebär att regionen ska vara Europas ledande biogasregion år 2030 bidrar till att ge Sverige ett grönt lyft för framtiden, säger Maria Malmkvist, VD Energigas Sverige.

Inledningen följs av två dagars parallella seminarier. Dag ett tar bland annat upp omställningen för de tunga vägtransporterna, biogasens framtid i Sverige och framtida gasdistribution för olika användningsområden. Mikael Odenberg, tidigare försvarsminister och generaldirektör för Svenska Kraftnät kommer avsluta dagen med att berätta om sina lärdomar och erfarenheter från den svenska energipolitiken.

Andra dagens seminarier handlar bland annat om hållbara affärsmodeller för energibranschen, hur den svenska skogen ska användas för framtida behov samt den cirkulära ekonomin på globalt och nationell nivå. Avslutningsvis presenterar företrädare från Energimyndigheten och energibranschen sina tankar om de globala energimarknadernas utveckling.

Media deltar kostnadsfritt i samtliga pass. V.g. kontakta kommunikationsansvarig Erik Gutiérrez-Aranda tel.072-201 17 97 eller på erik.gutierrez.aranda@energigas.se

Tid: onsdag 31 maj kl. 09.45. Avslutning torsdag 1 juni 15.45

Plats: Hotellet Skansen, Kyrkogatan 2, Båstad 

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Chef Opinion och information, Public Affairs-ansvarig
 • henrik.dahlsvjxfqbson@energigairgqqnjyfes.se
 • 070-260 77 26

Om Energigas Sverige

Nyheter från Energigas Sverige

Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Vi har en bred roll som språkrör inom området energigas där säkerhet, analys och opinionsbildning är viktiga delar. Vi verkar för att Sverige genom en säker, miljömedveten och effektiv gasanvändning får en hållbar och långsiktig energiförsörjning.

Adress

 • Energigas Sverige
 • St Eriksgatan 44
 • 100 29 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida

Länkar