Skip to main content

Biogasen bidrar till fossiloberoende fordonsflotta

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 08:00 CEST

Regeringen måste nu snabbt gå vidare med förslagen om utvidgad kvotplikt och prispremie. Att satsa på biodrivmedel så som biogas ger snabba och effektiva utsläppsminskningar samtidigt som det främjar miljöteknik, export och nya arbetstillfällen. Ett gyllene tillfälle för regeringen enligt gasbranschen.

I december 2013 överlämnades utredningen Fossilfrihet på väg till regeringen och skickades under våren på remiss. Energigas Sverige har i samarbete med medlemsföretag och andra branschorganisationer nu överlämnat sitt svar.

Energigas Sverige stödjer målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 och en fossilfri fordonstrafik till år 2050. Målen ger en chans att minska trafikens miljöpåverkan men ger också Sverige en chans att ta en ledande roll i den globala omställningen av transportsektorn.

I utredingen föreslås en rad åtgärder för att minska transportbehovet och energianvändningen. Energigas Sverige menar att åtgärderna är viktiga, men att de kommer att ta tid. En övergång till biodrivmedel så som biogas kan däremot genomföras betydligt snabbare och leda till stora utsläppsminskningar.

- Regeringen har nu ett gyllene tillfälle som inte får gå förlorat. En snabbutredning och implementering av förslagen för att öka produktionen och användningen av biogas kommer ge snabba och effektiva utsläppsminskningar och en verklig skjuts framåt för hela klimatarbetet. Biogasen bidrar dessutom till stärkt lokal ekonomi, förbättrad konkurrenskraft, fler arbetstillfällen och att en rad miljökvalitetsmål uppnås, säger Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige

Bland utredningens förslag för att öka produktionen och användningen av biodrivmedel så som biogas framhåller Energigas Sverige framförallt fyra:
• Utvidga kvotplikten så att även rena och höginblandade biodrivmedel ingår. En snabbutredning av en kvotplikt baserad på klimatnytta med certifikathandel, skulle kunna ersätta det hårt kritiserade förslaget till volymbaserad kvotplikt. En sådan utvidgad kvotplikt kan liknas vid klimatcertifikat som Energigas redan föreslagit.
• Utred prispremiemodellen för att främja investeringar i ny teknik för biodrivmedelsproduktion. Förgasning av skogsavfall är en sådan teknik som kan bidra till en stor del av potentialen men som bara kan realiseras om en prispremiemodell eller liknande system kommer på plats snarast.
• Samordna handlingsplanen för alternativa bränslen med målet om fossiloberoende fordonsflotta. EU-direktivet för alternativa drivmedel förväntas leda till ökat intresse för gasdrift i EU och marknaden kan växa snabbt. Regeringen bör därför i sin handlingsplan säkerställa att gasefterfrågan till år 2030 kan mötas med 100 procent biogas. 
• Inför en miljölastbilspremie vilket kan fylla dagens avsaknad av ekonomiska incitament för åkerier att välja lastbil med alternativbränsledrift.

Trots utredningens positiva inställning till biogasens potential och möjligheter oroas Energigas Sverige för att delar av branschen inte överlever tills de nya åtgärderna är på plats. Biodrivmedel kämpar idag på en marknad utan verkningsfulla styrmedel. Det måste regeringen åtgärda omgående.

- En helt grundläggande förutsättning är ett snabbt besked om hur länge skattebefrielsen för biogas gäller. Samtidigt måste nuvarande styrmedel för förmånsbilar förlängas tills dess att nya styrmedel finns på plats, avslutar Mathiasson. 

Hela Energigas Sveriges remissvar går att läsa här: www.energigas.se/Om-oss/VaraAsikter/Remisser


Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera