Skip to main content

Biogödsel röner stort intresse

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2012 08:05 CET

Okunskap, lågt förtroende, regelverk och policys som försvårar hanteringen för biogasanläggningarna samt biogödselns ibland ojämna kvalitet. Hindren kring hanteringen av biogödsel är många men möjligheter till förbättringar desto fler vilket kan öka konkurrensen till handelsgödsel. Det visade onsdagens workshop.

De senaste åren har det skett en kraftig utveckling av biogas i Sverige, med fokus på biogas som miljövänligt drivmedel till fordon. I takt med att alltmer organiskt material rötas till biogas ökar även mängden biogödsel – den näringsrika rötrest som blir kvar efter biogasproduktionen. Hanteringen av denna produkt är dock sällan okomplicerad.  Onsdagens workshop i Uppsala visade på stort intresse.

Temat för dagen var Biogödsel i praktiken – hinder och möjligheter. Ett 40-tal olika aktörer som på olika vis berör, eller berörs av, biogödselhanteringen hade bjudits in till workshopen som inledningsvis bjöd på ett antal kortare inspel från myndigheter, branschorganisationer och biogasanläggningar. Vid de efterföljande gruppdiskussionerna avhandlades vilka hinder som upplevs för en ökad avsättning av biogödsel, hur dessa hinder kan undanröjas, samt vilka aktörer som kan och bör agera för att stödja utvecklingen.

Ett flertal hinder kan betraktas som gemensamma, medan andra varierar mellan olika aktörer och inte minst mellan olika delar av landet. Tre viktiga hinder som flera lyfte fram är biogödselns oklara värde och ibland ojämna kvalitet, att det finns en utbredd okunskap som ofta leder till lågt förtroende eller till och med rädsla samt att regelverk och policys inte sällan försvårar hanteringen för biogasanläggningarna.

För att undanröja hindren krävs framför allt att branschen blir bättre och tydligare i sin produktifiering av biogödseln. Detta innefattar såväl att säkerställa en jämn kvalitet som att förädla, paketera och kommunicera produkten bättre, vilket både kan öka förtroendet för – och värdet i – biogödseln och förhoppningsvis gör den till en seriös konkurrent till handelsgödsel. Därtill framhölls det existerande certifieringssystemet SPCR120 samt Avfall Sveriges biogödselstrategi som viktiga pusselbitar, inte minst som plattformar för den fördjupade dialog och samverkan som krävs för att utveckla hanteringen.

Workshopen arrangerades gemensamt av LRF, JTI, Energigas Sverige och Biogas Öst som nu närmast samlar in och diskuterar erfarenheterna för att staka ut riktningen för det fortsatta arbetet. Detta var bara början på ett viktigt gemensamt arbete för att biogasen skall kunna fortsätta utvecklas!

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera