Skip to main content

Hård kritik mot förslaget om kvotplikt för biodrivmedel

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 11:26 CET

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till kvotplikt för biodrivmedel. Remissynpunkter skulle ha inkommit till näringsdepartementet senast i fredags och det står nu klart att kritiken är omfattande. Gasbranschen avvisar förslaget tillsammans med bl a Gröna Bilister, Lantmännen och andra tunga biodrivmedelsproducenter.

Anders Mathiasson, vd för Svenska Gasföreningen, säger i en kommentar:

- Sverige har en stor potential för att utveckla hållbara transporter och minska utsläppen från trafiken. Det behövs nu tuffa krav tillsammans med morötter och långsiktiga styrmedel. Det sämsta regeringen kan göra är att sätta ett tak på ynka 10 procent biodrivmedel år 2020 och samtidigt lägga hinder för verkligt rena biodrivmedel i form av en krånglig kvotplikt. En kvotplikt är lika klokt som att skjuta sig i foten, säger Anders Mathiasson.

Gasbranschen anser att kvotpliktsystemet i den utformning som presenterats inte främjar en allsidig och teknikneutral utveckling av drivmedel från förnybara biobränslen. Ett system som passar såväl hög- och låginblandning som flytande, gasformiga bränslen och el är svårt. De huvudsakliga skälen till Gasföreningens och Biogasföreningens ståndpunkter är:

  • Sverige når 7,2 procentsmålet 2012 utan kvotplikt
  • Investeringsklimatet för nya biodrivmedelsprojekt försämras
  • Skälen för ett kvotsystem är dåligt underbyggda, andra system är bättre
  • Kvotförslaget missgynnar biogas
  • Dubbelkreditering av biodrivmedel från prioriterade råvaror minskar utrymmet för biodrivmedel

Landets biodrivmedelsproducenters gemensamma bedömning är att Sverige kan nå en användning på minst 20 TWh biodrivmedel år 2020. Med nuvarande utveckling når vi 10 procentsmålet redan år 2012, eller ännu tidigare om regeringen gör en storsatsning på biogas för fordonsdrift. Kvotplikt på 7,2 procent biodrivmedel i kvotpliktssystemet kommer tyvärr att fungera som ett ”tak” istället för ett "golv" och skulle riskera att hindra den nuvarande positiva utvecklingen.

Gasföreningen och Biogasföreningen delar Naturskyddsföreningens, Naturvårdsverkets och övriga biodrivmedelsproducenters bedömning att ett mål på 20 % för år 2020 är rimligt förutsatt att miljöanpassade styrmedel införs. För att nå regeringens långsiktiga mål om en fossiloberoende fordonspark 2030 måste utformningen av styrmedelssystem vara anpassade för långsiktig tillväxt och inte marknadsbegränsande som kvotpliktssystemet är.

Energimyndighetens uppdrag av regeringen innebar att analysera förutsättningar för och konsekvenser av ett kvotpliktsystem för biodrivmedel. Uppdraget har inte inneburit att andra typer av tänkbara styrmedelssystem skulle utredas vilket innebär att analyser av andra styrmedel saknas. Utifrån de ramar som legat till grund för arbetet anser vi emellertid att Energimyndigheten på ett förtjänstfullt sätt fullgjort sitt arbete. 

- Regeringen har nu fått ett tydligt underlag för att kunna avvisa en kvotplikt för biodrivmedel. Nu måste andra och bättre alternativ se över. En klimatbonus för produktion av alla biodrivmedel i Sverige är ett teknikneutralt och verkningsfullt styrmedel att diskutera utifrån, avslutar Anders Mathiasson. 

Ta del av hela remissvaret, samt förslaget om en klimatbonus i bifogade dokument.  

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera