Skip to main content

Fler timprisavtal för en mer flexibel elanvändning

Nyhet   •   Feb 24, 2016 14:13 CET


En ökande andel förnybar och väderberoende elproduktion kommer att kräva anpassningar på elmarknaderna i Norden och Europa. Efterfrågeflexibilitet, det vill säga flexibel elanvändning hos kunder, är en sådan anpassning. Energimarknadsinspektionen (Ei) föreslår därför att avräkningsbestämmelserna ändras så att elavtal som förutsätter timmätning kan få ett större genomslag på marknaden.

Under 2015 fick Ei i uppdrag av regeringen att utreda vilka förutsättningar och hinder det finns för att öka efterfrågeflexibiliteten i elsystemet. Grundläggande förutsättningar för att nå efterfrågeflexibilitetens fulla potential är att kunden har timprisavtal och att dess priskänslighet kommer med i prisbildningen. I denna första delrapport i Ei:s regeringsuppdrag om efterfrågeflexibilitet bedömer vi att de förenklade avräkningsbestämmelserna bör slopas.

- Korrekta prissignaler till slutkunden är en viktig del för att få igång en mer flexibel elanvändning av el. En ökad flexibilitet kommer att vara en viktig pusselbit till en mer välfungerande och effektiv elmarknad, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Ei.

Ei kan konstatera att månadsvis timavräkning enligt schablonmetoden utgör ett effektivt hinder för en ökad användning av timprisavtal och att kundernas priskänslighet ska komma med i prisbildningen på dagen-före-marknaden.

I grunden handlar det om att timmätta kunder ska avräknas med verkliga värden i den dagliga balansavräkningen istället för med schablonvärden. De förenklade avräkningsbestämmelserna, med två avräkningsformer för timmätta kunder, leder till ökade risker för elhandlare och en ovilja att marknadsföra timprisavtal. En övergång till endast en avräkningsform förväntas leda till en mer transparent och bättre fungerande marknad för timprisavtal.

Faktaruta

Nätföretagen ansvarar för att fastställa och rapportera kvalitetssäkrade energivolymer till Svenska kraftnät som hanterar prissättningen gentemot balansansvariga. Balansansvariga debiterar sedan elhandlare som därefter debiterar kunden. Idag väljer elnätsföretagen själva dygnsvis eller månadsvis avräkning för sina timmätta kunder. Det val som elnätsföretagen gör påverkar marknadsaktörernas tillgång på information och hur kundernas energiuttag prissätts mot den balansansvarige och elhandlaren.