Skip to main content

Elnätsföretagens avgifter granskade av EI

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 10:07 CET


De avgifter som elnätsföretagen tog ut under år 2008 var skäliga. Företagen står dock inför stora kostnadsökningar samtidigt som en dryg fjärdedel av dem går med förlust. Det gör att elkunderna får räkna med kraftigt höjda avgifter under de närmaste åren.

 

Eftersom elnätsföretagen drivs som monopol granskar Energimarknadsinspektionen (EI) avgifterna på elnäten. Därutöver ställs krav på effektivitetsförbättringar och att både företag och privatpersoner får tillträde till näten på skäliga villkor. Lagen tillåter företagen att ta ut avgifter som täcker rimliga kostnader för drift och underhåll. Företagen har också rätt att få en rimlig avkastning på satsat kapital.

 

EI:s granskning visar att elnätsföretagen hade skäliga avgifter under år 2008. EI har ställt elnätsföretagens intäkter i relation till kostnadsutvecklingen. Avkastning, effektivitet och leveranssäkerhet har vägts in samtidigt som hänsyn tagits till hur företagens avgifter utvecklats under de senaste åren. EI har i sin bedömning av avgifterna utgått från varje företags verkliga nät och förhållanden.

 

Företagen som höjde mest har tidigare varit återhållsamma

Elnätsföretagen höjde sina avgifter med i genomsnitt 5,4 procent under år 2008 jämfört med 2007. Sju av tio företag höjde sina avgifter under 2008. Den procentuella ökningen skiljer sig dock avsevärt mellan företagen. De största höjningarna har gjorts av företag som tidigare haft oförändrade eller sänkta avgifter.


En historisk återblick visar att samtidigt som elpriset stigit kraftigt har elnätsavgifterna varit i stort sett oförändrade mellan åren 1997 och 2007, räknat i reala priser. Det beror bland annat på att nätföretagens underliggande kostnader varit förhållandevis stabila under senare år.

 

Kraftigt höjda avgifter under de närmaste åren

Nu går verkligheten för landets elnätsföretag in i en ny fas. Efter stormarna Gudrun och Per har det införts nya regler om avbrottssättning som gör att det ställs ytterligare krav på företagen att investera i utökad leveranssäkerhet. Till detta kommer det så kallade funktionskravet år 2011 som innebär att inga avbrott får vara längre än 24 timmar.

 

Utöver de pågående investeringarna kommer företagen att få ökade kostnader även av andra skäl. Reformen om månadsvis avläsning har lett till ökade kostnader för nya mätare och avläsningssystem. Statliga Svenska Kraftnät genomför stora investeringar och kommer den närmaste 5-årsperioden att kraftigt höja de avgifter som elnätsföretagen betalar för stamnätet.

 

- Elnätsföretagen står nu inför kraftiga kostnadsökningar. Många företag kommer därför att behöva höja sina avgifter väsentligt för att kunna tillgodose kundernas ökade krav på leveranssäkerhet, säger Yvonne Fredriksson.

EI:s tidigare granskning visar att endast 14 av landets 170 elnätsföretag tog ut för höga avgifter under åren 2003-2007. Efter EI:s beslut har dessa företag återfört 143 miljoner kronor till kunderna. I bedömningen av 2008 års avgifter har EI utgått från resultatet av tidigare granskningar och analyserat om förändringarna under 2008 är rimliga med hänsyn till kostnadsutvecklingen i respektive företag.

Stora skillnader mellan företagens avgifter

EI konstaterar det finns stora skillnader mellan olika nätföretags avgifter. Skillnaderna har två huvudsakliga förklaringar. Dels att företag med glesbygdsnät har högre kostnader per kund än företag med nät i tätort, dels att en del av företagen valt att inte ta ut hela kostnaden för att driva nätet av sina kunder. Ett tydligt tecken på det är att en dryg fjärdedel av landets elnätsföretag går med förlust.

 

- Det är bekymmersamt att många av företagen går med underskott. Det kan på sikt leda till sämre underhåll och därmed även lägre leveranssäkerhet för kunderna, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson.


Energimarknadsinspektionens granskning av elnätsföretagens avgifter sker för närvarande i efterhand. Riksdagen beslutade i juni 2009 att granskningen från och med år 2012 ska ske i förväg. Det kommer att ske genom att EI i förväg godkänner en fyraårig intäktsram för varje företag.

Diagram som visar vilka företag som höjt sina avgifter mest samt rapporten i sin helhet finns att ladda ner från www.ei.se.

 

För mer information kontakta:

Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör, 016-16 27 40

Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

 

Energimarknadsinspektionen övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för www.elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.