Skip to main content

Elnätsföretagens lönsamhet ökar men är fortfarande svag

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 09:24 CEST

Samtliga 170 elnätsföretag har nu lämnat in sina årsrapporter till EI. Redovisningen för 2009 visar att branschen förbättrade sina resultat jämfört med tidigare, men att de flesta företag väljer att ta ut lägre avgifter än vad lagstiftningen tillåter.

– Många företag behöver anpassa sin verksamhet kraftigt de kommande åren till följd av omställningen i energisystemet, säger Yvonne Fredriksson generaldirektör på Energimarknadsinspektionen (EI).  Elnäten är en viktig infrastruktur i samhället. Det är viktigt att det finns en rimlig lönsamhet i elnätsverksamheten, så att ägarna är beredda att satsa det kapital som behövs för de tunga investeringar som kommer krävas i framtidens elnät.

EI samlar varje år in specifika uppgifter från elnätsföretagen där det ekonomiska utfallet i elnätsverksamheten redovisas. EI granskar redovisningen eftersom verksamheten bedrivs som legala monopol utan konkurrens. EI:s uppgift är att skydda kunderna, vilket innebär att företagen inte tillåts ha oskäliga vinster.

Enligt lagen får företagen ha intäkter som täcker kostnaderna för en effektiv drift och underhåll av elnäten. Dessutom har företagen rätt till en avkastning som möjliggör långsiktiga investeringar i näten för att uppfylla krav på leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet. Gränserna för avkastningen sätts så att verksamheten kan attrahera kapital för investeringar, vilket är avgörande för en långsiktigt hållbar utveckling av elnäten.

Efter en sammanställning av årets uppgifter kan EI konstatera ett antal förhållanden:

  • Elnätsbranschens intjäningsförmåga från nätverksamheten är alltjämt svag, men har förbättrats jämfört med de närmast föregående åren. Under 2009 gick 13 % av företagen med förlust, jämfört med 16 % 2008 och 19 % 2007[1].
  • Det stora flertalet av företagen har fortfarande valt att kraftigt begränsa sin avkastning i förhållande till vad den ekonomiska regleringen medger. Den genomsnittliga avkastningen på totalt kapital var 5,6 %[2] och hela 43 % av företagen har en avkastning som är lägre än 4 %.
  • Som under 2008 var det företag med tidigare låga prisökningar som höjde mest.
  • För elnätsbranschen som helhet har intäktsökningarna väsentligt överstigit de underliggande kostnadsökningarna för 2009.

Vi ser att företagen anpassar sig till mera normala lönsamhetsnivåer, men trots avgiftshöjningarna de senaste åren är lönsamheten fortfarande svag, säger Yvonne Fredriksson. Den stora risken med elnätsföretagens låga lönsamhet är att nödvändiga investeringar inte görs. Det kommer i så fall leda till att vi får fler och längre elavbrott med ökade kostnader framöver istället.

Energimarknadsinspektionen redovisar resultatet av granskningen på företagsnivå den 7 december 2010. Om ett företag bedöms ha haft oskäligt höga intäkter kan EI ålägga det att återbetala till kunderna. Under de senaste åren har 16 av de cirka 170 företagen haft för höga intäkter, som de betalat tillbaka till kunderna efter beslut av EI.

För mer information kontakta:

Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör, 016 – 16 27 40
Ing-Marie Olofsdotter, kommunikationschef, 016 – 16 27 10