Skip to main content

Höga elpriser ibland nödvändiga för att säkra elförsörjningen

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 08:59 CET

Den senaste tidens extrema elpriser är mycket ovanliga, men visar samtidigt att elmarknaden fungerar. Höga priser under en väldigt kort period är ibland nödvändiga för att undvika omfattande elavbrott, skriver Energimarknadsinspektionens, Svenska Kraftnäts och Energimyndighetens generaldirektörer i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Energimarknadsinspektionen har sammanställt utvecklingen på elmarknaden sedan år 2003. Sedan 2003 har dygnsmedelpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool överstigit en krona per kWh vid totalt åtta tillfällen, varav tre har inträffat den senaste månaden. Under samma period har priset varit lägre än 15 öre per kWh vid tolv tillfällen.

Att priserna under enskilda dagar i december 2009 och januari 2010 blev så höga beror på att efterfrågan ökade när vädret blev kyligt samtidigt som en stor del av kärnkraften var avställd på grund av underhåll och renoveringar i syfte att åstadkomma effekthöjningar och förlängd livslängd. Att priset stiger mer än vad som skulle varit fallet med full tillgänglighet i kärnkraften visar, enligt Energimarknadsinspektionen, att prissättningen på Nord Pool fungerar som den ska.

- Prisvariationerna är en tydlig indikation på att prisbildningen på Nord Pool fungerar tillfredsställande. Det är en nödvändig signal till marknaden när risken finns för en bristsituation, säger Yvonne Fredriksson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen.

Prisvariationer på elmarknaden blir normalt sett större än på andra marknader på grund av att det hela tiden måste vara balans mellan inmatning och uttag eftersom elen inte kan lagras utan måste konsumeras i samma ögonblick som den produceras. När efterfrågan på el är hög och produktionen snabbt måste anpassas till den höga förbrukningen blir det nödvändigt att använda reservkraftverk för att upprätthålla balansen. Att priserna på elbörsen i sådana situationer stiger visar att marknaden fungerar som det är tänkt. Genom ett pris som signalerar att det råder brist på el ges också incitament till förbrukarna att minska sin elanvändning. På så sätt bidrar det höga priset till att balansen i systemet kan upprätthållas och att en systemkollaps, med elavbrott som följd, kan undvikas.

Alla elsystem är från tid till annan sårbara på grund av väder och tekniska problem eller underhållsbehov. Det är därför som riksdagen har beslutat att Svenska Kraftnät ska hålla reservkraft tillgänglig. När marknadens produktionskapacitet inte är tillräcklig för att möta efterfrågan får Svenska Kraftnät signal via priset om att tillföra reservkraft. Energimarknadsinspektionen har i en rapport år 2008 konstaterat att det behövs reservkraft åtminstone fram till år 2019 (EI R2008:15).

- Vi förstår kundernas oro för pristoppar. Samtidigt är det i det långa loppet sannolikt billigare för kunderna att vid ett fåtal extrema situationer betala ett högt elpris jämfört med att finansiera alltför många dyra reservkraftverk som riskerar att stå oanvända år efter år, säger Yvonne Fredriksson.

Det är i första hand stora förbrukare inom den elintensiva industrin som påverkas av höga priser under enskilda timmar eller dagar. För hushållskunder med avtal om rörligt pris innebär pristopparna på Nord Pool att månadsmedelpriset på börsen höjs, vilket i sin tur höjer elpriset något för dessa kunder. De extrema priserna som inträffade den 17 december 2009 höjde månadsmedelpriset för december med cirka 7 öre per kWh. För en villakund med elvärme innebär det en kostnadsökning på cirka 200 kronor. Samtidigt var elpriset i december 2009 inte väsentligt högre än under 2008. Sett till helåret 2009 var elpriset cirka tio öre lägre än under 2008. Detta innebär att en villakund med elvärme under 2009 betalade cirka 2 000 kronor mindre än under 2008.

Bifogat till detta pressmeddelande finns diagram och tabeller som illustrerar utvecklingen på elmarknaden 1 december 2009 till 21 januari 2010. Materialet finns även att ladda ner från www.ei.se.

För mer information kontakta:
Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör, 016-16 27 40
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.