Skip to main content

Hubb före elhandlarcentrisk flyttprocess är mest ekonomiskt

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2015 09:19 CEST

Energimarknadsinspektionen (Ei) har sedan tidigare föreslagit att en elhandlarcentrisk flyttprocess ska införas för att minska antalet konsumenter med anvisningsavtal.

En elhandlarcentrisk flyttprocess gör det enklare för kunden att vara aktiv på elmarknaden och problemet med att många hamnar i dyra anvisningsavtal när de byter bostad minskar.

På uppdrag av regeringen har Ei undersökt om det skulle vara möjligt att införa en elhandlarcentrisk flyttprocess trots att systemet med en central informationshanteringsmodell, så kallad tjänstehubb, ännu inte är på plats. Ei:s utredning visar att det inte är att rekommendera.

Det huvudsakliga skälet är att de investeringar som elhandlare och elnätsföretag måste göra i systemutveckling, i internt förändringsarbete och i en central internettjänst för att införa en elhandlarcentrisk flyttprocess redan nu, inte kan återanvändas i den tjänstehubb som planeras vara i drift inom tre till fyra år.

- I slutändan är det alltid kunderna som får betala och skulle vi införa en elhandlarcentrisk flyttprocess redan nu skulle det i praktiken innebära att kunderna får betala för två förändringar istället för en. Det är viktigt att en elhandlarcentrisk flyttprocess införs, men det är inte ekonomiskt sunt att införa den innan vi har en hubb på plats, säger Sara Sundberg, avdelningschef på Ei:s avdelning Konsumenträtt.

Tjänstehubb först

Ei förespråkar istället att arbetet med att införa en central tjänstehubb ska komma till stånd så snabbt som möjligt.

- Vi hoppas att vi tillsammans med Svenska kraftnät får i uppdrag att påbörja arbetet med att införa tjänstehubben tillsammans med en elhandlarcentrisk marknadsmodell. Det är en bättre väg att gå än att tidigarelägga den elhandlarcentriska flyttprocessen, säger Sara Sundberg.

700 000 kunder med anvisningsavtal

Ei vill även påpeka att det finns mycket som elhandlarna själva kan göra för att minska antalet dyra anvisningsavtal i väntan på att tjänstehubben och den elhandlarcentriska modellen ska införas. Exempel på sådana åtgärder är att anvisa kunder på avtal som är prissatta i konkurrens eller att på ett ännu tydligare sätt informera kunder om betydelsen av att göra ett aktivt val av elavtal.

Idag har cirka 15 procent av kunderna i Sverige, det vill säga nästan 700 000 kunder, anvisningsavtal. Dessa är i snitt 20-25 procent dyrare än andra elhandelsavtal. Ei har tidigare lämnat förslag till regeringen att elhandlarna bör informera likartat genom att använda begreppet ”anvisat avtal” i sin kommunikation med kunderna och att all väsentlig information ska finnas på fakturan.

- Vi anser också att Ei ska få i uppdrag att utöva tillsyn över elhandlarna för att på det viset säkerställa att de uppfyller informationskravet, säger Sara Sundberg.

Begreppsförklaring

Elhandlarcentrisk flyttprocess – Elhandlaren blir kundens huvudsakliga kontaktpunkt på elmarknaden. Vid flytt ska kunden kontakta sin elhandlare som sedan meddelar nätbolaget att kunden ska flytta. Elhandlaren ser till att kunden får både ett elhandelsavtal och ett nätavtal.

Central informationshanteringsmodell, så kallad tjänstehubb – Hubben utgör en centralpunkt för utbytet av information mellan elmarknadens aktörer och utför grundläggande processer som till exempel in- och utflyttning, leverantörsbyte, mätvärdeshantering med mera. Hubben ska vara obligatorisk att använda för alla marknadens aktörer.

Anvisningsavtal – Om en kund inte aktivt valt en elhandlare och en avtalstyp tilldelas kunden en elhandlare automatiskt av nätbolaget. Kunden får då ett så kallat anvisat avtal som oftast är betydligt dyrare än andra avtal.