Skip to main content

Naturgasföretagens avgifter bör prövas i förväg

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 09:36 CEST

De avgifter som 26 000 naturgaskunder i södra och västra Sverige betalar bör prövas och fastställas i förväg istället för som idag granskas i efterhand. Det föreslår Energimarknadsinspektionen (EI) i en rapport till regeringen.

- En förhandsprövning av naturgasföretagens avgifter skulle stärka kunderna som då skulle veta att de betalar rätt avgift från början, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson.

I Sverige använder 23 500 hushåll och 2 500 företag naturgas som huvudsaklig energikälla. I de kommuner i Skåne, Halland, Västra Götaland och Bohuslän som har ett utbyggt naturgasnät står naturgasen för 20 procent av energianvändningen.

Energimarknadsinspektionen har haft regeringens uppdrag att utreda hur naturgaslagen bör ändras för att regleringen av elnätsföretagen och naturgasföretagen så långt som det är möjligt ska harmoniseras. Av uppdraget framgår bland annat att en utgångspunkt för Energimarknadsinspektionens verksamhet bör vara att tillsynen av el och naturgas ska bedrivas på likartat sätt. En förhandsprövning av elnätsföretagens avgifter införs år 2012. Vad gäller naturgasföretagens avgifter är det idag endast metoderna för hur de fastställs som prövas i förväg.

I den rapport som överlämnats till regeringen föreslår inspektionen därför att förhandsprövning av gasnätsföretagens avgifter införs från och med år 2013.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.ei.se.

För mer information kontakta:
Caroline Törnqvist, avdelningschef, 016 - 16 27 70
Mattias Johansson, pressekreterare, 016 – 16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.