Skip to main content

Nya regler ska öka andelen biogas i naturgasnätet

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 09:17 CEST

Biogas kan spela en mycket viktig roll när förnybara energislag i framtiden ska ersätta fossil energi. Energimarknadsinspektionen (EI) lämnar idag ett förslag till regeringen med nya regler som underlättar en omställning till biogas i naturgasnätet.

EI har tidigare pekat på tre huvudproblem som gör det svårt att öka den svenska användningen av biogas. Lönsamheten i biogasproduktion är svag, natur- och biogasmarknaderna är inte tillräckligt integrerade och biogasen kan inte distribueras på ett tillräckligt kostnadseffektivt sätt.

Energimarknadsinspektionen har nu på regeringens uppdrag utrett vilka villkor som ska gälla för en biogasproducent som vill föra in biogas på naturgasnätet.

Den svenska gasmarknaden är i första hand utformad utifrån naturgasens förutsättningar. Biogas har ett lägre energiinnehåll och måste därför propanspetsas innan den kan föras in på gasnätet. Enligt det nuvarande regelverket ska biogasproducenterna se till att biogasen har samma energiinnehåll som den energirika danska naturgasen, vilket beror på att det hittills endast varit dansk naturgas som distribuerats i det svenska gasnätet. Krav på propanspetsning är dock inte unikt för biogas utan skulle också gälla mindre energirik naturgas från Norge eller Ryssland.

Den anpassning som biogasproducenten idag måste göra för att kunna föra in sin gas i naturgasnätet gör att det är dyrare och därmed mindre attraktivt att producera biogas för naturgasnätet jämfört med att producera till exempelvis fordonsgas.

De nya regler som Energimarknadsinspektionen nu föreslår innebär att nätägarna istället får stå för kostnaden för spetsning.

- De regler vi föreslår skulle leda till att mer biogas kan komma ut på marknaden. Det befintliga gasnätet skulle utnyttjas ännu effektivare än idag. Vi skulle kunna öka produktionen av biogas i Sverige kraftigt om vi också genomförde en del andra åtgärder, säger Yvonne Fredriksson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen.

Energimarknadsinspektionen föreslår att regeringen ska ta initiativ till att utreda införande av ett marknadsbaserat stödsystem för biogasproduktion. Det skulle kunna utformas som det befintliga systemet med elcertifikat. Det innebär att ett långsiktigt planeringsmål kombineras med ett produktionsstöd som finansieras av avgifter från icke-förnybara energislag.

Den svenska gasmarknaden utgörs idag till stor del av naturgasmarknaden i sydvästra Sverige där 23 500 hushåll och 2 500 företag använder naturgas som huvudsaklig energikälla. Till det kommer ett antal lokala gasmarknader runt om i landet. Energimarknadsinspektionen har tidigare konstaterat att det faktum att den svenska gasmarknaden är både begränsad och fragmenterad är ett hinder för att biogasen ska kunna expandera. I en tidigare rapport, ”Ökad andel biogas och en utvecklad gasmarknad – analys över förutsättningarna för och förslag till en ökad andel biogas på den svenska marknaden”, lämnade EI en rad åtgärdsförslag till regeringen.

För mer information kontakta:

Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör, 016-16 27 40
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Läs hela rapporten "Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion – nya förutsättningar för inmatning av biogas på naturgasnätet"
(pdf)